Cirkulacione Pumpe

  • Published on
    22-Oct-2015

  • View
    25

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>GRUNDFOS CIRKULACIONE PUMPE</p><p>ASORTIMAN GRUNDFOSOVIHGREJAKIH PUMPI SA</p><p>ENERGETSKOM OZNAKOM</p></li><li><p>Kupac moe da beneficira izborom energetsko </p><p>efikasnih modela pumpi. Bez obzira da li zamenju-</p><p>jete pumpu, poboljavate ili postavljate kompletno </p><p>novu u kuu, kupca moete zadovoljiti preporu-</p><p>kom ALPHA Pro, ALPHA+, UPS ili UP Basic pumpe. </p><p>Kada kuevlasnik izabere jednu od ovih pumpi, ne </p><p>pomaete im samo da znaajno smanje potronju </p><p>elektrine energije ve im pomaete da izaberu </p><p>bolju budunost za svoju porodicu. Izborom </p><p>Grundfosovih energo efikasnih cirkulatora, </p><p>Evropski instaleri su uspeli da utede neverovatnu </p><p>koliinu elektrine energije. Cirkulatori koje su </p><p>instalirali u periodu od avgusta 2005. do februara </p><p>2006. e obezbediti utedu elektrine energije od </p><p>354 miliona kWh godinje. Ovo ini totalnu godi-</p><p>nju potronju 78,000 domainstava. I to je samo </p><p>poetak...</p><p>Utedeli smo mnogo energije a to je samo </p><p>poetak!</p><p>Energo efikasna familija!Proireni program Grundfos cirkulacionih pumpi ini svakoga pobednikom</p><p>2</p><p>ENER</p><p>GY </p><p>LAB</p><p>EL </p></li><li><p>Jednostavna informacija bazirana na </p><p>kompleksnim proraunima</p><p>U 2005. bilo je predstavljeno oznaavanje potro-</p><p>nje elektrine energije. Grundfos je predstavio </p><p>svoj program visoko efikasnih standarda i elektro </p><p>kontrolisanih cirkulacionih pumpi putem kampa-</p><p>nje Energy Project.</p><p>Oznaavanje potronje elektrine energije koristi </p><p>skalu od A do G: pumpe A klase su energetski najefikasnije, dok pumpe klase G troe energiju mnogo vie nego proseno. Kalkulacije iza ovog </p><p>klasifikovanja su veoma kompleksne: one uzimaju </p><p>u obzir razliite uslove u razliitim zemljama i mno-</p><p>go vie. Ali, rezultat je jednostavan: nalepnica koju </p><p>potroai u trenutku prepoznaju i razumeju.</p><p>ta rei potroaima?</p><p>Kada savetujete muteriju u vezi oznaavanja po-</p><p>tronje energije i njihovog izbora pumpe, moete </p><p>im rei da pumpa A uvek nudi utedu elektrine energije od bar 60% u odnosu na prosek na tritu. </p><p>B pumpe tede izmeu 40 i 60%, i C pumpe od 20 do 40%. I zapamtite: to je vea uteda pumpa </p><p>bre sama sebe isplati.</p><p>Energetska oznaka</p><p>3</p><p>ENER</p><p>GY </p><p>LAB</p><p>EL</p></li><li><p>Visoka pouzdanost + stalna raspoloivost =Grundfos UP Basic</p><p>GRUNDFOS UP BASIC</p><p>Cirkulacione pumpe Grundfos, specijalno su diza-</p><p>jnirane za sisteme grejanja. Ove pumpe su takoe </p><p>pogodne za cirkulaciju potrone tople vode u do-</p><p>mainstvima i za cirkulaciju tenosti u rashladnim </p><p>sistemima i sistemima za klimatizaciju.</p><p>Grejanje</p><p>Za sisteme centralnog i daljinskog grejanja koristite </p><p>pumpu tipa UP Basic. UP Basic pumpa moe raditi </p><p>sa dve brzine. Pumpe se prvenstveno koriste za </p><p>jednocevne i dvocevne sisteme grejanja, ali takoe </p><p>su pogodne i za, npr. meake krugove u velikim </p><p>sistemima. UP Basic pumpa moe biti povezana na </p><p>on/off vremenski prekida u cilju utede elektrine </p><p>energije. On/off vremenski prekida moe da limi-</p><p>tira operacije pumpe na periode kada je vrela voda </p><p>uglavnom potrebna.</p><p>Rashladni sistemi i sistemi za klimatizaciju</p><p>Za rashladne sisteme i sisteme za klimatizaciju, </p><p>koristite standardne pumpe, tip UP Basic, ili speci-</p><p>jalne verzije, tip UPS-K, u zavisnosti od </p><p>tipa/veliine.</p><p>UP Basic 25/32-4</p><p>UP Basic 25/32-5</p><p>UP Basic 25/32-6</p><p>4</p><p>GRU</p><p>ND</p><p>FOS </p><p>UP </p><p>BASI</p><p>C</p></li><li><p>UP Basic pumpe su sa mokrim rotorom, tj. </p><p>pumpa i motor formiraju integrisanu jedini-</p><p>cu bez zaptivanja na vratilu sa samo dva </p><p>zaptivna prstena. Leajevi se podmazuju </p><p>pumpanom tenou.</p><p>Ono to karakterie pumpe je:</p><p> keramika osovina i radijalni leajevi</p><p> karbonsko uporno leite</p><p> kuite rotora i ploa leaja od </p><p> nerajueg elika</p><p> radno kolo od materijala otpornih </p><p> na koroziju</p><p> kuite pumpe od livenog gvoa</p><p> temperatura tenosti: od +2C do +110C</p><p>Karakteristike i konstrukcija</p><p>UPBasic xx-6</p><p>50 Hz50</p><p>40</p><p>30</p><p>20</p><p>10</p><p>0.0</p><p>0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Q [m/h]</p><p>Q [l/s]</p><p>p[kPa]</p><p>H[m]</p><p>4.0</p><p>3.0</p><p>2.0</p><p>1.0</p><p>0.0</p><p>5.0</p><p>6.060</p><p>0.0 0.2 0.4 0.6 0.8</p><p>1 2</p><p>H[m]</p><p>p[kPa]</p><p>UPBasic xx-4</p><p>50 Hz4.0</p><p>3.0</p><p>2.0</p><p>1.0</p><p>0.0</p><p>1 2</p><p>40</p><p>30</p><p>20</p><p>10</p><p>0.0</p><p>Q [l/s]0.0 0.2 0.4 0.6 0.8</p><p>0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Q [m/h]</p><p>p[kPa]</p><p>UPBasic xx-5</p><p>50 Hz</p><p>H[m]</p><p>4.0</p><p>3.0</p><p>2.0</p><p>1.0</p><p>0.0</p><p>5.0</p><p>1 2</p><p>50</p><p>40</p><p>30</p><p>20</p><p>10</p><p>0.0</p><p>0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Q [m/h]</p><p>Q [l/s]0.0 0.2 0.4 0.6 0.8</p><p>C-, B- i naroito sa A- oznaene pumpe daju </p><p>znaajnu utedu energije u poreenju sa </p><p>pumpama prosene potronje energije.</p><p>Nakon prodaje velikog broja UP Basic pumpi, </p><p>Grundfos je bio u mogunosti da doprinese </p><p>utedi energije poboljanjem ove pouzdane </p><p>cirkulacione pumpe. Ovo ih je navelo da se </p><p>pomere na lestvici oznaavanja potronje </p><p>elektrine energije ka B i C oznaci.</p><p>Energetsko oznaavanje UP Basic pumpe</p><p>UP Basic 25/32-4UP Basic 25/32-5</p><p>UP Basic 25/32-6</p><p>5</p><p>GRU</p><p>ND</p><p>FOS </p><p>UP </p><p>BASI</p><p>C</p></li><li><p>Niska potronja elektrine energije + visoka fleksibilnost = Grundfos UPS</p><p>GRUNDFOS UPS</p><p>UPS 25-40</p><p>UPS 25-50</p><p>Prodato vie od 150.000.000 pumpi</p><p>Program UPS cirkulacionih pumpi prepoznatljiv je </p><p>irom sveta kao superioran standard pumpi. Doka-</p><p>zao je svoju pouzdanost mnogo puta u nebrojeno </p><p>mnogo domainstava irom sveta. Trenutno smo </p><p>na 150.000.000 jedinica. Nastavljamo da brojimo.</p><p>Svaki prodat proizvod, jedan zadovoljan potroa</p><p>Dizajn UPS pumpi je vremenom usavren tako da </p><p>eliminie sve faktore rizika. Iz tog razloga moemo </p><p>pouzdano rei da UPS pumpe skoro i ne zahtevaju </p><p>odravanje. Takoe, vrst dizajn i paljivo izabrani </p><p>materijali u skladu sa oblau primene znae da </p><p>UPS pumpe traju izuzetno dugo. Kad god instali-</p><p>rate Grundfos cirkulacionu pumpu dobijete jo </p><p>jednog zadovoljnog korisnika.Karakteristike i konstrukcijaUP Basic pumpe su sa mokrim rotorom, tj. pumpa i </p><p>motor formiraju integrisanu jedinicu bez zaptivanja </p><p>na vratilu sa samo dva zaptivna prstena. Leajevi se </p><p>podmazuju pumpanom tenou.</p><p>Ono to karakterie pumpe je:</p><p> keramika osovina i radijalni leajevi</p><p> karbonsko uporno leite</p><p> kuite rotora i ploa leaja od nerajueg elika</p><p> radno kolo od materijala otpornih na koroziju</p><p> kuite pumpe od livenog gvoa, bronze ili </p><p> nerajueg elika</p><p> moe raditi sa tri brzine</p><p> temperatura tenosti: od +2C do +110C</p><p>UPS 25-60</p><p>UPS 32-60</p><p>6</p><p>GRU</p><p>ND</p><p>FOS </p><p>UPS</p></li><li><p>Cirkulacione pumpe Grundfos, specijalno su </p><p>dizajnirane za sisteme grejanja. Ove pumpe </p><p>su takoe pogodne za cirkulaciju potrone </p><p>tople vode u domainstvima i za cirkulaciju </p><p>tenosti u rashladnim sistemima i sistemi-</p><p>ma za klimatizaciju.</p><p>Grejanje</p><p>Za sisteme centralnog i daljinskog grejanja </p><p>koristite pumpu tipa UPS. UPS pumpa moe </p><p>raditi sa tri brzine. Pumpe se prvenstveno </p><p>koriste za jednocevne i dvocevne sisteme </p><p>grejanja, ali takoe su pogodne i za, npr. </p><p>meake krugove u velikim sistemima.</p><p>Podno grejanje</p><p>Za sisteme podnog grejanja je preporuljivo </p><p>koristiti bronzanu verziju, tip UPS-B, poto </p><p>pumpana tenost esto moe doi u konta-</p><p>kt sa vazduhom i prouzrokovati da pumpa </p><p>od livenog gvoa korodira.</p><p>Radi utede elektrine energije UP-N </p><p>i UPS-B pumpe mogu biti povezane na </p><p>on/off vremenski prekida. On/off vreme-</p><p>nski prekida moe da limitira operacije </p><p>pumpe na periode kada je potrona topla </p><p>voda uglavnom potrebna.</p><p>Rashladni sistemi i sistemi za klimatizaciju</p><p>Za rashladne sisteme i sisteme za klimatiza-</p><p>ciju, koristite standardne pumpe, tip UPS, ili </p><p>specijalne verzije, tip UPS-K, u zavisnosti od </p><p>tipa/veliine.</p><p>Primena</p><p>UPS 25-4050 Hz</p><p>H[m]</p><p>4.0</p><p>3.0</p><p>2.0</p><p>1.0</p><p>0.0</p><p>0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 Q [m/h]</p><p>0 10 20 30 40 50 Q [l/min]</p><p>2.8 3.2</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>H[m]</p><p>4.0</p><p>3.0</p><p>2.0</p><p>1.0</p><p>0.0</p><p>5.0</p><p>0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Q [m/h]3.5</p><p>0 10 20 30 40 50 Q [l/min]60</p><p>UPS 25-5050 Hz</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>UPS 25-6050 Hz</p><p>H[m]</p><p>4.0</p><p>3.0</p><p>2.0</p><p>1.0</p><p>0.0</p><p>5.0</p><p>6.0</p><p>0 10 20 30 40 50 Q [l/min]60</p><p>0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Q [m/h]3.5 4.0</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>7</p><p>GRU</p><p>ND</p><p>FOS </p><p>UPS</p></li><li><p>Moe biti ugraena bilo gde</p><p>ALPHA+ odgovara svim sistemima grejanja, efekti-</p><p>vno zamenjujui vie od 400 tradicionalnih modela </p><p>cirkulacionih pumpi. Ovo je samo jedna od stvari </p><p>koja ivot ini lakim uz ALPHA+.</p><p>Brza i laka instalacija</p><p>Jedinstveni prikljuak ini instalaciju veoma jedno-</p><p>stavnom toliko da je opis prikljui i pumpaj pot-</p><p>puno zasluen, dozvoljava instalaterima da posao </p><p>zavre u rekordnom vremenu. Zelena lampica </p><p>signalizira da je pumpa pravilno instalirana.</p><p>Pruite kupcima mirne noi</p><p>Neprijatni zvuci i buka koju proizvode radijatorski </p><p>ventili su polost sa pumpom ALPHA+. Pumpa </p><p>automatski regulie protok i pritisak prema uslovi-</p><p>ma i time eliminie buku u sistemu. Krajnji korisnici </p><p>irom sveta su sreni jer su ponovo pronali svoj </p><p>mir.</p><p>Uvek bezbedno startovanje pumpe</p><p>Ureaj za deblokiranje osigurava da zaprljanost </p><p>sitnim esticama nikada ne predstavlja problem </p><p>- ni za vreme instalacije niti kada krajnji korisnik </p><p>ponovo prikljui pumpu posle dueg perioda.</p><p>Fabrika podeavanja odgovaraju veini </p><p>instalacija</p><p>ALPHA+ kombinuje automatsku i fiksnu brzinu </p><p>u jednoj pumpi. Fabrika podeavanja odgova-</p><p>raju za vie od 80% svih aplikacija, automatski </p><p>podeavajui brzinu da bi se ostvarila </p><p>maksimalna uteda.</p><p>Zelena indikaciona lampica</p><p>Automatska i fiksna brzina</p><p>Jednostavno poveite prikljuak za pumpu</p><p>Automatsko deblokiranje</p><p>Standardna cirkulaciona pumpa + kontrola brzine = ALPHA+</p><p>GRUNDFOS ALPHA+</p><p>8</p><p>GRU</p><p>ND</p><p>FOS </p><p>ALP</p><p>HA</p><p>+</p></li><li><p>ALPHA+ cirkulacione pumpe su pogodne </p><p>za instalaciju u svim sistemima grejanja, </p><p>jednocevnim ili dvocevnim sa radijatorima </p><p>ili sistemima podnog grejanja.</p><p>Mnogo tie</p><p>Regulacijom brzine se adaptira potrebama </p><p>sistema. Nema vie neprijatnih zvukova u </p><p>cevima i ventilima.</p><p>Ekonominija</p><p>Nema potrebe za instalacijom diferencijal-</p><p>nog ventila. Troi manje elektrine energije.</p><p>Adaptivnija</p><p>ALPHA+ cirkulacione pumpe omoguavaju </p><p>podeavanje konstantnog pritiska.</p><p>Primena</p><p>Karakteristike i konstrukcija</p><p>ALPHA+50 Hz</p><p>Ono to karakterie pumpe je:</p><p> Keramika osovina i radijalni leajevi</p><p> Kuite leaja, rotor i omota rotora od </p><p> nerajueg elika</p><p> Telo pumpe od livenog gvoa</p><p> Maksimalni radni pritisak: 10 bari</p><p> Nije potrebna spoljnja zatita motora </p><p> IP42 klasa zatite</p><p> Eksterni elektrini utika: bez otvaranja </p><p> prikljune kutije</p><p> Lampica signalizira kada je pumpa ukljuena</p><p>ALPHA+ XX-60ALPHA+ XX-40</p><p>H[m]</p><p>p[kPa]</p><p>5.0</p><p>4.0</p><p>1.0</p><p>3.0</p><p>2.0</p><p>0.0</p><p>0.0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Q [m/h]</p><p>0.0 0.4 0.6 0.8 1.0 Q [l/s]0.2</p><p>0.5</p><p>50</p><p>40</p><p>10</p><p>30</p><p>20</p><p>0.0</p><p>9</p><p>GRU</p><p>ND</p><p>FOS </p><p>ALP</p><p>HA</p><p>+</p></li><li><p>Sve nove ALPHA Pro cirkulacione pumpe nude sve </p><p>prednosti ve veoma uspene ALPHA+ pumpe </p><p>- i vie. ALPHA Pro smanjuje potronju energije </p><p>i odrava je na niskom sve vreme: ispod 5 vati. </p><p>Ovo istinski doprinosi postizanju oznake A na </p><p>lestvici potronje elektrine energije, olakavajui </p><p>potroaima da lake uoe koja pumpa tedi naj-</p><p>vie novca na dugoronom planu. Kad god eli </p><p>da ponudi najbolju utedu na tritu, izbor je lak: </p><p>izaberi Pro.</p><p>Pokai kupcima njihovu utedu</p><p>Displej na ALPHA Pro ne pokazuje samo kad je </p><p>pumpa pravilno montirana ve pokazuje i koliko </p><p>malo energije koristi u odreeno vreme. To je i </p><p>vidljiv dokaz kupcu o njegovoj utedi.</p><p>Grundfos ALPHA ProPripremi se za oduevljenje</p><p>10</p><p>GRU</p><p>ND</p><p>FOS </p><p>ALP</p><p>HA</p><p> Pro</p></li><li><p>ALPHA Pro koristi manje od 5 vati, to navodi na jedno </p><p>oigledno pitanje: Kako smo uspjeli smanjiti potronju </p><p>energije tako puno? Kombinovanjem dobiti konvertora </p><p>frekvencije, kompaktnog statora i postojanim magnet-</p><p>nim motorom, eto kako!</p><p>Kako je smanjena potronja energije</p><p>Konvertor frekvencije</p><p>Konvertor frekvencije dobro je poznat kod veih </p><p>Grundfosovih pumpi, ali za ALPHA Pro, nai ininjeri </p><p>smislili su potpuno nov nain ostvarivanja dobiti </p><p>s malim opsegom cirkulacije. Rezultat ne samo da </p><p>omoguuje kontrolu brzine; nego smanjuje i buku </p><p>na minimalan nivo.</p><p>Novi kompaktni stator</p><p>Dizajn novog, kompaktnog statora koristi bakar </p><p>u namotajima mnogo efikasnije, stoga pomae </p><p>ALPHA Pro pumpi da postigne neverovatnu </p><p>efikasnost.</p><p>Postojan magnetni rotor</p><p>ALPHA Pro objedinjuje tehnologiju poznatu iz </p><p>Grundfos Magna paketa - po prvi put u maloj cirku-</p><p>lacionoj pumpi. Rotor je baziran na postojanoj mag-</p><p>netnoj tehnologiji koja stvara veu utedu energije </p><p>nego cirkulacione pumpe sa kontrolom brzine. </p><p>ALPHA Pro XX-60ALPHA Pro XX-40</p><p>H[m]</p><p>p[kPa]</p><p>Q [m/h]</p><p>Q [l/s]</p><p>6.060</p><p>2.8</p><p>5.0</p><p>4.0</p><p>3.0</p><p>2.0</p><p>1.0</p><p>0.0</p><p>50</p><p>40</p><p>30</p><p>20</p><p>10</p><p>0.0</p><p>2.42.01.61.20.80.40.0</p><p>0.80.60.40.20.0</p><p>ALPHA Pro50 Hz</p><p>11</p><p>GRU</p><p>ND</p><p>FOS </p><p>ALP</p><p>HA</p><p> Pro</p></li><li><p>Fabriko podeavanje</p><p>H</p><p>Q</p><p>AUTOADAPT </p><p>AUTOADAPTpodeavanje</p><p>Novi kompakt MAGNA modeli su savreni za primenu za nie pro-</p><p>toke, kao to su mali i srednji sistemi grejanja, meaki krugovi itd. </p><p>Hidrauliki protok u svakoj MAGNA pumpi je poboljan korienjem </p><p>jedinstvene 3D kompjuterske simulacije i napredne akva dinamike </p><p>kalkulacije.</p><p>MAGNE Program je proiren!</p><p>ALPHA prikljuak na MAGNA pumpama</p><p>Na nove MAGNA pumpe postavljeni su isti prikljuci kao i na </p><p>ALPHA+ i Pro modelima, tedei na taj nain vreme posta-</p><p>vljanja.</p><p>Pribliujui potroau snagu elika</p><p>Svaka Grundfos MAGNA pumpa za produkciju i protok vrue </p><p>vode sad je dostupna i od nerajueg elika. Svaki dodirni </p><p>deo s medijima napravljen je od nerajueg elika. Ovo ini </p><p>Grundfos MAGNA pumpe znaajno jakim, tako da moete </p><p>sigurno obeati svojim potroaima potpuno pouzdane </p><p>pumpe.</p><p>SAMOPODESIVE rade proraune umesto Vas</p><p>Svi znaju da elektronski kontrolisane pumpe otklanjanju </p><p>buku i minimalno koriste energiju ako se ispravno podese! </p><p>MAGNA pumpe se podeavaju same. S mogunou samo-</p><p>podeavanja, pumpa sama obavlja proraun, automatski kori-</p><p>stei najbolja podeavanja u svakom trenutku. Vai potroai </p><p>tim dobiju trajnu utedu. A vi ne morate naporno da radite za </p><p>njih.</p><p>12</p><p>GRU</p><p>ND</p><p>FOS </p><p>MA</p><p>GN</p><p>A </p></li><li><p>Proirenje programa</p><p>Ova radna kriva ukljuuje nove MAGNA modele. One pokrivaju domet nieg protoka, ali veu visinu </p><p>podizanja. A njihova visoka efikasnost osigurava veliku utedu iz godine u godinu.</p><p>MAGNA50 Hz</p><p>13</p><p>GRU</p><p>ND</p><p>FOS </p><p>MA</p><p>GN</p><p>A </p></li><li><p>UP Basic</p><p>Protok do 6 m/hNapor do 6 m</p><p>Pouzdanost + dostupnost</p><p>UPS</p><p>Protok do 70 m/hNapor do 18 m</p><p>Potronja energije + fleksibilnost</p><p>Oznaka potronje elektrine energije</p><p>25/32-4 *25/32-5 *</p><p>25/32-6 *</p><p>25/32-4025/32-50</p><p>25/32-60</p><p>Maksimalan ulaz snage / godinja potronja energije</p><p>Napomena: Prema Blauer Engel profilu *(grejna sezona od 285 dana)</p><p>XX-40</p><p>XX-50</p><p>XX-60</p><p>60 W / 400 kWh</p><p>80 W / 515 kWh</p><p>90 W / 550 kWh</p><p>45 W / 290 kWh</p><p>50 W / 325 kWh</p><p>70 W / 420 kWh</p><p>Sa kontrolom brzine</p><p>Manuelno podeavanje brzine X X</p><p>Prema EnEV 12 par. 3</p><p>Samopodeavanje</p><p>Dostupna BUS komunikacija</p><p>IR (infrared) komunikacija sa R100 kontrolerom</p><p>Radni/kvarni signal Po izboru za seriju 200</p><p>ALPHA prikljuak (brza elektro veza)</p><p>Postojani magnetni motor (ECM tehnologija)</p><p>Automatsko smanjenje rada tokom noi</p><p>Dostupno kuite od nerajueg elika X</p><p>Dostupno bronzano kuite za pumpu X</p><p>Dostupno ventilaciono kuite za pumpu X</p><p>Energetski oznaene cirkulacione pumpe ukratko</p><p>14</p><p>PREG</p><p>LED</p></li><li><p>* Dostupno za grejnu sezonu 2006</p><p>ALPHA+</p><p>Protok do 3.5 m/hNapor do 6 m</p><p>Jednostavno postavljanje + odgovara svim sistemima</p><p>ALPHA Pro</p><p>Protok do 3.5 m/hNapor do 6 m</p><p>Mala potronja energije</p><p>MAGNA</p><p>Protok do 3.5 m/hNapor do 6 m</p><p>MAGNA</p><p>Protok do 40 m/hNapor do 12 m</p><p>B A A</p><p>45 W / 280 kWh</p><p>--</p><p>80 W / 460kWh</p><p>25 W / 90 kWh</p><p>--</p><p>50 W / 145 kWh</p><p>Pogledati brouru Pogledati brouru</p><p>X X X X</p><p>X X</p><p>X X X X</p><p>X X</p><p>X X</p><p>X X</p><p>Po izboru X</p><p>X X X X</p><p>X X X</p><p>X X X X</p><p>X X</p><p>X X</p><p>X X</p><p>15</p><p>PREG</p><p>LED</p></li><li><p>GPO</p><p>YU0</p><p>41</p><p>Odgovornost je na temeljMisliti unapred ini to moguim</p><p>Bit svega je inovacija</p><p>GRUNDFOS Predstavnitvo BeogradDr. Milutina Ivkovia 2a/2911000 Beograd, SrbijaTelefon: (+381) 11 26 47 496 (+381) 11 26 47 877Fax: (+381) 11 26 48 340E-mail: serbia@grundfos.comwww.grundfos.co.yu</p></li></ul>