Cisco IOS ?· Oprogramowanie Cisco IOS umieszczone w serwisie CCO w dziale Cisco IOS Software Center…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Informacja o produkcie

All contents are Copyright 19922006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 1 z 8

Cisco IOS

Oprogramowanie Cisco IOS jest dedykowanym oprogramowaniem dla infrastruktury

sieciowej, zapewniajcym integracje innowacji technologicznych ze stabilnoci

wymagan przez rodowiska produkcyjne oraz bogatym wsparciem dla wielu rnych

architektur sprztowych.

Dziki swojej unikalnej budowie, oprogramowanie Cisco IOS pracuje dzisiaj na milionach

systemw sieciowych od maych routerw i przecznikw dostpowych w maych instalacjach,

po routery szkieletowe sieci operatorskich. Cisco IOS jest najpowszechniej wdroonym i

jednoczenie sprawdzonym oprogramowaniem na wiecie.

Stworzone z myl o sieciach IP i szybkiej konwergencji, oprogramowanie Cisco IOS zapewnia

wyjtkow odporno na awarie, dostarczajc jednoczenie zintegrowanych mechanizmw

pozwalajcych na bogat diagnostyk, a take separujcych paszczyzny kontroli, przekazywania

ruchu i zarzdzania platform. Oprogramowanie pozwala na wykorzystanie procesorw sieciowych

i dedykowanych ukadw sprztowych wspomagajcych cz lub cao okrelonych

mechanizmw, co pozwala skalowa je od rozwiza dla maych biur po routery szkieletowe.

RODZINA CISCO IOS

Jedn z unikalnych waciwoci oprogramowania Cisco IOS jest jego adaptacja i moliwo

dostosowywania si do nowych platform oraz zmieniajcych si wymaga najbardziej

wymagajcych klientw. Wiele z platform posiada dedykowane wersje i edycje oprogramowania

Cisco IOS, co pozwala zapewni optymalne dziaanie a jednoczenie wykorzystywa zunifikowane

mechanizmy, interfejs i atwo w dostosowywaniu nowych funkcjonalnoci wrd wszystkich

platform.

Rodzin Cisco IOS przedstawiono poniej:

Tabela 1. Zestawienie rodziny Cisco IOS

Typ Wydanie Opis

IOS 12.3 i 12.4 Szeroki wachlarz funkcjonalnoci i wsparcia dla platform sprztowych. Oprogramowanie przeznaczone do instalowania w rodowiskach produkcyjnych, gdzie wymagana jest standardyzacja. Wersje z tej cieki nie otrzymuj nowych funkcjonalnoci, a jedynie poprawki.

IOS T 12.3T i 12.4T Linia techniczna, w ktrej wprowadzane s nowoci w stosunku do odpowiedniej linii gwnej 12.3 i 12.4.

IOS S 12.0S i 12.2S Oprogramowanie przeznaczone dla dostawcw usug i operatorw internetowych. Zoptymalizowane pod ktem usug i platform wykorzystywanych w tych rodowiskach.

12.2SB Oprogramowanie przeznaczone dla dostawcw usug i operatorw internetowych ze szczeglnym uwzgldnieniem rodowisk szerokopasmowych (broadband) i brzegw sieci operatora (PE, Provider Edge). Zoptymalizowane pod ktem usug i platform wykorzystywanych w tych rodowiskach.

12.2SX Oprogramowanie przeznaczone dla wysokowydajnych przecznikw Cisco Catalyst 6500, zapewniajce modularno i bogate funkcje niezalenie od pozycjonowania dla warstwy dostpu, agregacji i szkieletu.

Informacje o produkcie

All contents are Copyright 19922006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 2 z 8

12.2SE i 12.2SG Oprogramowanie przeznaczone dla modularnych przecznikw Cisco Catalyst 4500 oraz mniejszych przecznikw serii Catalyst 3xxx i 2xxx.

12.2SR Oprogramowanie przeznaczone dla wysokowydajnych routerw Cisco 7600, zapewniajce bogate funkcje dostawcom usug i operatorom internetowym.

IOS-XR 3.4 Oprogramowanie Cisco IOS XR dedykowane do pracy na platformach Cisco CRS-1 oraz Cisco XR 12000, zapewniajce najwysze wskaniki wydajnoci i dostpnoci, bezpieczn wirtualizacj i rozproszone przetwarzanie.

PLATFORMY SPRZTOWE DLA CISCO IOS

Ponisza tabela zawiera sugerowane linie Cisco IOS dla poszczeglnych platform sprztowych:

Tabela 2. Platformy sprztowe Cisco oraz zalecane dla nich linie Cisco IOS

Platforma Typ Rekomendacja Cisco IOS

Routery dostpowe 800, 1700, 1800, 2600XM, 2800, 3600, 3700, 3800

12.4 lub 12.4T

AS 5x50 12.4 lub 12.4T

Przeczniki Catalyst 2960, 2970, 3560, 3750 12.2SE

Catalyst 4500, 4900 12.2SG

Catalyst 6500 12.2SX

Routery 7200 i 7301 12.4, 12.4T lub 12.2SB

7304 12.2SB

7600 12.2SR

10000 12.2SB

12000 12.0S

XR12000 IOS-XR

CRS-1 IOS-XR

CYKL YCIA CISCO IOS

Proces tworzenia, utrzymywania i koczenia wsparcia dla konkretnych linii Cisco IOS opisany jest

przez polityk Cisco IOS. Zakada ona proces ycia oprogramowania, od pierwszej sprzeday

(FCS, First Commercial Shipment) do zakoczenia ycia (EoL, End of Life). Polityka opisuje

zalecenia i opcje migracji dla wszystkich linii Cisco IOS tak jak na przykad z linii 12.4 przez 12.4T

do 12.5 itd. Z kadym etapem ycia skojarzone jest konkretny status oprogramowania:

FCS, First Commercial Shipment oprogramowanie zostao przekazane do instalowania

na urzdzeniach dostpnych do zakupu, oraz pojawio si na CCO w odpowiednim dziale

EoS, End of Sale oprogramowanie nie moe zosta zakupione, ale jest nadal

utrzymywane i dostpne z serwisu CCO. Na 6 miesicy przed osigniciem przez

konkretn lini Cisco IOS tego statusu, na CCO pojawia si biuletyn informacyjny.

EoE, End of Engineering oprogramowanie nie jest ju rozwijane, nie prowadzi si

uaktualniania tego oprogramowania ani przygotowywania nowych obrazw w zwizku z

kolejnymi zmianami. Cisco nadal wiadczy wsparcie techniczne dla urzdze pracujcych

pod kontrol tego oprogramowania. Moment EoE osigany jest najpniej do 48 miesica

od momentu FCS oprogramowania.

EoL, End of Life dzia wsparcia technicznego Cisco (Cisco TAC) przestaje wiadczy

usugi dla oprogramowania.

Informacje o produkcie

All contents are Copyright 19922006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 3 z 8

DOSTPNO OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie Cisco IOS umieszczone w serwisie CCO w dziale Cisco IOS Software Center

pozostaje dostpne dla partnerw przez osiemnacie miesicy. Po tym czasie jest ono zwykle

wycofywane i usuwane jako nieaktualne, ale zawsze istnieje okrelona cieka migracji dla

klientw posiadajcych oprogramowanie starsze. cieka migracji nie przekracza krytycznych

granic moliwoci platformy (np. pami RAM i flash), a jeli to moliwe posiada podobne

certyfikaty. Cisco rezerwuje sobie prawo do usunicia oprogramowania z serwisu CCO w

momencie wykrycia powanego problemu w oprogramowaniu, aby uchroni niewiadomych

uytkownikw przed potencjalnymi skutkami zastosowania go w sieci (towarzyszy temu specjalny

biuletyn informacyjny).

Niezalenie od dostpnoci na CCO, oprogramowanie pracujce w sieci klienta nie musi by

wymieniane co osiemnacie miesicy, ale Cisco zaleca stay nadzr nad aktualnoci posiadanego

oprogramowania. Cisco wspiera oprogramowanie niezalenie od jego dostpnoci na CCO a do

osignicia przez konkretn lini statusu koca ycia (End of Life, EoL).

WANE INFORMACJE DOTYCZCE CISCO IOS

Cisco, dbajc o satysfakcj uytkownikw, wydaje zalecenia (ang. advisories), ktre mog by

zwizane z konkretnymi wersjami lub liniami Cisco IOS. Zalecenia te nie zawsze wymagaj reakcji

ze strony uytkownikw, poniewa bardzo czsto dotycz tylko specyficznych sytuacji niemniej

jednak zalecana jest uwana ich lektura oraz rozwaenie wpywu informacji w nich zawartych na

uytkowan sie.

Informacje te zgrupowane s w trzy gwne grupy:

Informacja o zagroeniu bezpieczestwa (Security Advisory) grupa Cisco PSIRT

(Product Security Incident Response Team) publikuje tak informacje aby zawiadomi

potencjalnych uytkownikw konkretnych wersji oprogramowania o odkrytych

podatnociach w produktach Cisco, oraz wskaza sugerowan wersj woln od tych

problemw.

Notka o zagroeniu bezpieczestwa (Security Notice) Cisco publikuje informacje w

odpowiedzi na informacje z publicznych rodkw przekazu (gazet, for dyskusyjnych,

wiadomoci usenet itp.), lub aby zarekomendowa oglne problemy mogce wpyn na

stabilno sieci w konkretnej sytuacji.

Informacja o wycofaniu (Deferral Advisory) Cisco publikuje informacje o wycofaniu

konkretnych wersji oprogramowania Cisco IOS z serwisu CCO oraz dostpnoci wersji

sugerowanej do migracji. Dzieje si tak zwykle w przypadku wykrycia powanego problemu

sugeruje si zatem, aby klienci wymienili jak najszybciej oprogramowanie obecnie

pracujce w ich sieci i zgodne ze zidentyfikowanym w publikacji na wskazane jako zalecane

i wolne od problemw.

NUMERACJA WERSJI CISCO IOS

Wraz z rozwojem funkcjonalnoci i platform, na ktrych pracuj poszczeglne linie Cisco IOS,

publikowane s nowe wersje oprogramowania. Przykadowy proces utrzymania dwch linii

oprogramowania (12.4 i 12.4T) przedstawiono na rysunku poniej:

Informacje o produkcie

All contents are Copyright 19922006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 4 z 8

Linia Cisco IOS 12.4 otrzymuje poprawki do odkrytych bdw funkcjonalnych i bezpieczestwa,

podczas gdy linia 12.4T jest rozbudowywana o nowe funkcjonalnoci, ale synchronizuje rwnie

wykryte w linii 12.4 poprawki. Po osigniciu przez lini 12.4T docelowej funkcjonalnoci,

przeksztaca si ona w lini 12.5 i jednoczenie postaje linia 12.5T w ktrej umieszczane bd

nowe funkcjonalnoci. Od tego momentu proces jest kontynuowany dalej 12.5T przerodzi si w

12.6 i jednoczenie powstanie 12.6T.

Rozwizanie takie ma z punktu widzenia uytkownika rozwiza na ktrych pracuje system Cisco

IOS oczywiste zalety chcc pozosta w konkretnym zestawie funkcjonalnoci na danej

platformie, uytkownik wybiera lini 12.x. Jednoczenie otrzymuje poprawki do wszelkich usterek

wykrytych w tej linii. Chcc skorzysta z nowych funkcjonalnoci lub wykorzysta nowe platformy

lub moduy, moe natomiast wybra lini 12.xT, w ktrej oprcz synchronizowanych z linii gwnej

poprawek, otrzyma rozszerzone funkcjonalnoci.

Niezalenie od rozwoju drzewa oprogramowania, dla istniejcych wersji przygotowywane s czsto

nowe wersje binarne, zawierajce poprawki i tak dla wersji z linii gwnej oznaczane s one w

nastpujcy sposb:

Wersja 12.4(7) moe zosta z czasem zmodyfikowana z wykorzystaniem informacji z kolejnych

wersji oprogramowania, a dla odrnienia jej od pierwotnej wersji, numerowi towarzyszy maa litera

w przypadku powyej jest to a. Zapewnia to klientom moliwo pozostania przy uywanej

wersji IOS ale z wprowadzeniem poprawek obecnych w kolejnych wersjach.

W przypadku linii rozwojowych, przykad oznaczenia pokazano na rysunku poniej:

Informacje o produkcie

All contents are Copyright 19922006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 5 z 8

Jak wida, po literze T oznaczajcej lini rozwojow, pojawiaj si kolejne cyfry, oznaczajce

numer kolejnych kompilacji oprogramowania.

OZNACZENIA DODATKOWE

W serwisie CCO kady obraz posiada dodatkowe oznaczenie dwuliterowe, ktre oznacza jego

aktualny status z punktu widzenia preferencji przy nowych i obecnych instalacjach. S to

odpowiednio oznaczenia:

ED Early Deployment obraz zawiera now funkcjonalno, wsparcie dla nowej

platformy lub moduw jest to oprogramowanie relatywnie nowe

GD General Deployment sprawdzona wersja oprogramowania, co do ktrej Cisco jest

przekonane, e bdzie idealna do wdroe wszelkiego rodzaju w dowolnym miejscu sieci, w

ktrym ta konkretna kombinacja obsugiwanej platformy, interfejsw i funkcjonalnoci jest

wymagana. Oprogramowanie z tym oznaczeniem powinno by wybrane w pierwszej

kolejnoci.

LD Limited Deployment oprogramowanie znajdujce si pomidzy okresem kiedy

osigno status FCS a momentem, w ktrym otrzyma oznaczenie GD

DF Deferred oprogramowanie wycofane z uwagi na znane problemy nie powinno by

pobierane i instalowane na routerach i przecznikach, a jeli jest obecnie uywane,

powinno zosta wymienione na sugerowane w okrelonym biuletynie informacyjnym

ZESTAW FUNKCJONALNOCI

Z uwagi na optymalizacje wydajnoci i zoonoci oprogramowania, zarwno routery jak i

przeczniki posiadaj zestawy funkcjonalnoci kady z nich ma swoj nazw (tzw. feature-set),

funkcjonalno oraz cen.

Rysunek poniej przedstawia zgrupowanie funkcjonalnoci w poszczeglnych zestawach, przy

czym bogatsze w funkcjonalno oprogramowanie znajduje si u gry rysunku (Advanced

Enterprise Services), podstawowe u dou (IP Base), a strzaki oznaczaj poczenie

funkcjonalnoci wielu rnych zestaww oprogramowania o mniejszej jednostkowej

funkcjonalnoci, w jeden obraz zawierajcy ich czn funkcjonalno.

Informacje o produkcie

All contents are Copyright 19922006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 6 z 8

Dokadne informacje ktre funkcjonalnoci zawarte s w ktrym zestawie znale mona w

notkach do wydania konkretnej wersji oprogramowania na konkretn platform (tzw. Release

Notes), oraz dziki narzdziu Feature Navigator (http://www.cisco.com/go/fn ).

Podzia oprogramowania zgodnie z przedstawionym nazewnictwem zosta wprowadzony do

routerw dostpowych w maju 2003, dla przecznikw w kwietniu 2005 a dla routerw serii 7000 i

wyszych w czerwcu 2005.

OBRAZY BINARNE CISCO IOS

Obraz Cisco IOS to binarny plik wykonywalny, instalowany na platformie do ktrej zosta

przeznaczony. Pliki Cisco IOS dla przecznikw Cisco Catalyst mog by rwnie

rozpowszechniane w formie plikw .tar, w skad ktrych oprcz samego obrazu oprogramowania w

formie binarnej wchodz dodatkowe pliki tworzce interfejs graficzny osigalne przez przegldark

WWW. Obraz Cisco IOS XR to pliki .tar lub .pie, zawierajce odpowiednio paczk

oprogramowania, lub zestaw paczek przeznaczony do uruchomienia na konkretnej platformie.

Nazwa pliku zawierajcego obraz binarny Cisco IOS pozwala atwo zidentyfikowa platform dla

ktrej zosta przeznaczony, zestaw funkcjonalnoci oraz wersj. Poniej przedstawiono przykad

dla oprogramowania Enterprise Base w wersji 12.4(6)T dla routera 3725:

Poniej dla porwnania, przykad obrazu Cisco IOS XR w wersji 3.2(4) dla routera

CRS-1:

Informacje o produkcie

All contents are Copyright 19922006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 7 z 8

GDZIE ZNAJD WICEJ INFORMACJI?

Wicej informacji o oprogramowaniu Cisco IOS znajduje si na stronach Cisco Systems pod

adresem http://www.cisco.com/go/ios. Jeli maj Pastwo inne pytania, prosimy o kontakt z

lokalnym partnerem Cisco Systems. Ich lista znajduje si pod adresem

http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/jsp/partner_locator.jsp.

Poniej zebrano zestaw adresw z informacjami dotyczcymi systemu Cisco IOS diagnostyki,

doboru do platformy i innych.

Dokument Opis URL

Dokumentacja do oprogramowania Cisco IOS

Dla kadej wersji Cisco IOS dostepna jest dokumentacja opisujca obsugiwany zestaw p...