CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM - Ariston Thermo - Water Evo FF.pdf · Dane techniczne CLAS EVO SYSTEM .....12…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

PL - Instrukcje technicznedotyczce instalacji obsugi CZ - Technick instrukce pro instalaci a udrb

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM

CLAS EVO 24/28 FF CLAS EVO SYSTEM 24/28/32 FF

V00

Zkladn daje ....................................................................................................3Upozornn pro instalatra ...............................................................................3Znaen ES ...............................................................................................................4Bezpenostn pokyny..........................................................................................4

Popis vrobku ......................................................................................................6Ovldac panel .......................................................................................................6Displej ...............................................................................................................7Celkovy pohled .....................................................................................................8Rozmry kotle ........................................................................................................9Minimln vzdlenost..........................................................................................9Instalan ablona .................................................................................................9Technick daje CLAS EVO ............................................................................ 11Technick daje CLAS EVO SYSTEM ........................................................... 12

Instalace ............................................................................................................ 14Upozornn ped instalac .............................................................................. 14Pipojen plynu ................................................................................................... 15Hydraulick pipojen ...................................................................................... 15Pohled na ppojky kotle ................................................................................. 15Grafick znzornn zbytkov vtlan vky obhovho erpadla ............................................................................................................ 16Petlakov zazen ............................................................................................ 16Topen instalovan na podlaze ..................................................................... 16Pipojen zsobnku (CLAS EVO SYSTEM) ................................................. 16Hydraulick schma ......................................................................................... 17Pipojen sacho potrub a odtahu plyn .................................................. 18Typologie pipojen kotle na odvod koue ............................................... 18Tabulka dlky potrub sn / vfuku ........................................................... 19Typologie sn / vfuku koue ....................................................................... 20Elektrick pipojen ........................................................................................... 21Pipojen perifernch zazen ........................................................................ 22Pipojen termostatu okolnho prosted .................................................. 22Elektrick schma .............................................................................................. 23

Uveden do innosti ....................................................................................... 24Postup pi zapnut ............................................................................................. 24Pprava pro innost ......................................................................................... 24Prvn zapnut ....................................................................................................... 25Funkce odvzdunn ........................................................................................ 25Regulace plynem ............................................................................................... 26Sezen maximlnho vkonu topen ........................................................ 27Pomal zaplen ................................................................................................. 27Nastaven zpodnho zaplen topen .................................................... 27Kontrola maximlnho absolutnho vkonu topen .............................. 28Zmna plynu ..................................................................................................... 29Tabulka pro nastaven plynu ......................................................................... 30Funkce Aut ........................................................................................................... 31

Ochrann systmy kotle .............................................................................. 32Bezpenostn vypnut ...................................................................................... 32Zrolsi lells .................................................................................................... 32Hlen poruchy ................................................................................................. 32Souhrnn tabulka kd poruch ................................................................... 33Funkce ochrany proti zamrznut .................................................................. 34Analza spalin ..................................................................................................... 34Kontrola odtahu koue .................................................................................... 34

Menu nastaven - regulace - diagnostika ............................................ 35

Udrba ............................................................................................................ 44Pokyny k oteven plt kotle a inspekce zevnit ................................. 44Zkladn informace ........................................................................................... 45Zkouka funkce ................................................................................................. 45Operace vyputn zazen .......................................................................... 45Vyprzdnn okruhu TUV ............................................................................... 46Informace pro uivatele .................................................................................. 46Symboly daj na ttku ................................................................................. 47

Cz oglna ........................................................................................................ 3Uwagi do instalatora ........................................................................................... 3Oznakowanie CE ................................................................................................... 4Normy bezpieczestwa ...................................................................................... 4

Opis urzdzenia .................................................................................................. 6Panoul de comenzi .............................................................................................. 6Wywietlacz ............................................................................................................ 7Oglny widok urzdzenia ................................................................................. 8Wymiary ............................................................................................................... 9Minimalne odlegoci podczas instalowania ............................................. 9Szablon instalacyjny ............................................................................................ 9Dane techniczne CLAS EVO ............................................................................10Dane techniczne CLAS EVO SYSTEM ...........................................................12

Instalacyjne ........................................................................................................14Uwagi poprzedzajce prace instalacyjne ..................................................14Przyczenie gazu ...............................................................................................15 Poczenia hydrauliczne .................................................................................15Widok hydraulicznych kocwek przyczeniowych ...........................15Grafi czne przedstawienie wykresu pompy cyrkulacyjnej ..................16Zawr bezpieczestwa .....................................................................................16Czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania ......................................16Podczenie zasobnika (CLAS EVO SYSTEM).............................................16Schemat hydrauliczny ......................................................................................17Poczenie przewodw zasysania powietrza iodprowadzania spalin ......................................................................................18Logika typw pocze kota z przewoden kominowym ....................18Tabela typw ukadw zasysania/odprowadzania spalin ...................19Rodzaje systemw zasysania/odprowadzania spalin ...........................20Poczenia elektryczne .....................................................................................21Podczanie akcesoriw zewntrznych ......................................................22Podczenie termostatu pokojowego .........................................................22Schemat elektryczny .........................................................................................23

Uruchomienie ....................................................................................................24Procedura zapalania palnika ..........................................................................24Przygotowanie urzdzenia do pracy ...........................................................24Pierwsze wczenie kota .................................................................................25Funkcja odpowietrzania ..................................................................................25Regulacja gazu ....................................................................................................26Regulacja maksymalnej mocy ogrzewania ...............................................27Powolne zapalanie .............................................................................................27Regulacja opnienia zaponu kota ...........................................................27Kontrola absolutnej maksymalnej mocy ogrzewania ...........................28Zmiana gazu .........................................................................................................29Tabela regulacji gazu ........................................................................................30Funkcja Auto ........................................................................................................31

Systemy zabezpiecze kota ......................................................................32Zatrzymanie ze wzgldw bezpieczestwa .............................................32Blokada dziaania ...............................................................................................32Informacja o nieprawidowym dziaaniu ...................................................32 Zbiorcza tabela kodw bdw .....................................................................33Zabezpieczenie przed zamarzaniem...........................................................34Analiza spalania ..................................................................................................34Kontrola odprowadzania spalin ....................................................................34

Menu ustawie - regulacji - diagnostyki ..............................................35

Okresowa obsuga i konserwacja ............................................................44Instrukcja otwierania obudowy kota oraz kontroli jego wntrza ....44Uwagi oglne.......................................................................................................45Prba funkcjonowania .....................................................................................45Operacje oprniania .......................................................................................45Oprnienie instalacji ciepej wody uytkowej .......................................46Informacje dla uytkownika ...........................................................................46Tabliczka z danymi charakterystycznymi ...................................................47

3

cz oglna zkladn daje

Upozornn pro instalatra Instalace a prvn sputn kotle mus bt provedeno kvalifi kovanm personlem za dodrovn platnch nrodnch instalanch pedpis a dalch event. pedpis mstnch ad a zdravotnickch instituc.Po instalaci kotle mus instalatr fi nlnmu uivateli vystavit prohlen o shod a instrukn knku a informovat jej o funkci kotle a bezpenostnch zazen.

Tento pstroj slou k vrob tepl vody pro pouit v domcnosti.Mus bt vdy napojen na vytpc zazen a na s rozvodu sanitrn vody sluiteln s jeho vkony a jeho vlastnostmi.Je zakzno jej pouvat na jin, ne na ne specifi kovan ely. Konstruktr neme pevzt zodpovdnost za eventueln kody, vyplvajc z nesprvnho, nepatinho a neodpovdajcho pouvn, i za nedodrovn pokyn, uvedench v tto instrukn knce.Instalace, drba i jakkoli jin zsah mus bt provdn vdy za dodrovn platnch pedpis a pokyn, uvedench konstruktrem. Chybn instalace me zpsobit kody lidem, zvatm i na majetku, za co neme konstruktrsk spolenost pebrat zodpovdnost. Kotel je dodvn zabalen v kartonu; po odstrann obalu je teba se pesvdit o tom, e pstroj nen pokozen a e je dodvka kompletn. Pokud nkter z uvedench skutenost neodpovd, obrate se na dodavatele. Obalov materil (sponky, plastov obaly, expansn polystyrn apod.) nesmj bt ponechny na dosah dt, protoe mohou bt zdrojem nebezpe.V ppad poruchy a/anebo patn funkce zazen vypnte, zavete kohoutek pvodu plynu a nesnate se provst opravu sami, ale obrate se na kvalifi kovan personl.Ped kadm zsahem za elem drby/opravy kotle je teba odpojit pvod elektiny tak, e dvouplov vnj vypna na kotli pepneme do polohy OFF. Event. opravy, k nim se pouvaj vhradn originln nhradn dly, musej bt provdny pouze kvalifi kovanmi techniky. Nedodrovn ve uvedench pedpis me pokodit bezpenost pstroje, piem vrobce v tomto ppad odmt jakoukoli zodpovdnost.V ppad prac i drby na strukturch i zazench umstnch v blzkosti potrub nebo odvad vfukovch plyn a podobnho psluenstv, je teba pstroj vypnout z provozu tak, e dvouplov vnj vypna na kotli pepneme do polohy OFF a zaveme kohoutek pvodu plynu. Po ukonen tchto prac nechte ovit funknost potrub a dalch pslunc...

Recommended

View more >