Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 201 1 roku?

  • Published on
    07-Jan-2016

  • View
    33

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Co naley wiedzie o egzaminie maturalnym w 201 1 roku?. Zesp Szk Zawodowych Nr 1 im. Wadysawa Koryka w Rykach. Egzamin maturalny w 201 1 roku. Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowizkowe wymagane do uzyskania wiadectwa dojrzaoci, - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>Co naley wiedzieo egzaminie maturalnymw 2011 roku?Zesp Szk Zawodowych Nr 1 im. Wadysawa Koryka w Rykach</p></li><li><p>Egzamin maturalny w 2011 rokuEgzamin maturalny obejmuje:</p><p>egzaminy obowizkowe wymagane do uzyskania wiadectwa dojrzaoci,egzaminy dodatkowe zwizane z kierunkiem dalszego ksztacenia.</p></li><li><p>Dwie funkcje egzaminu maturalnegoPRZEPUSTKA NA STUDIALOKATA</p></li><li><p>Egzaminy obowizkowePi egzaminw z trzech przedmiotw: z jzyka polskiegow czci ustnej i pisemnej z jzyka obcego nowoytnego w czci ustnej i pisemnej(angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, woski, hiszpaski)- z matematykiw czci pisemnej</p></li><li><p>Warunki zdaniaegzaminu maturalnego w 2011 rokuTrzeba zda wszystkie pi egzaminw obowizkowych, czyli uzyska co najmniej 30% punktw z kadego egzaminu.</p></li><li><p>Egzamin ustnyNiezdanie lub nieprzystpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotw wczci ustnej nie stanowi przeszkody wzdawaniu egzaminw w czci pisemnej. </p></li><li><p>Egzamin ustnyz jzyka polskiegoDo 7kwietnia 2011 roku naley przekaza przewodniczcemu zespou egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoy) bibliografi wykorzystan do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi by podpisana imieniem i nazwiskiem. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje si.</p></li><li><p>Materiay pomocniczei rodki techniczneRazem z bibliografi naley przedoy informacj o materiaach pomocniczych i rodkach technicznych, ktre maj by wykorzystane w czasie prezentacji.Szkoa udostpnia rodki techniczne, ktrymi dysponuje.</p></li><li><p>Plan prezentacjiDo 26kwietnia 2011 roku naley przekaza przewodniczcemu zespou egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoy) Nie jest wymagany, ale zdajcy moe z niego korzysta podczas egzaminu. </p></li><li><p>Dostosowania warunkw egzaminuSzczegowa informacja dotyczca sposobu dostosowania warunkw i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest ogoszona przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl. </p></li><li><p>Terminy egzaminu maturalnegoSesja majowaegzamin pisemny od 4 do 24 majaegzamin ustny od 4 do 27 majaTermin dodatkowy dla osb, ktre z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystpiy do egzaminu w maju i uzyskay zgod dyrektora OKE od 6 do 21 czerwca Sesja sierpniowa (termin poprawkowy)egzamin pisemny 23 sierpniaegzamin ustny od 22 do 26 sierpnia</p></li><li><p>Egzamin dodatkowyw sesji czerwcowejPrzeprowadzany jest dla tych absolwentw, ktrzy z powodu szczeglnych przypadkw losowych lub zdrowotnych nie przystpi do egzaminu w czci ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotw zgodnie z harmonogramem egzaminw w maju 2011 roku.</p></li><li><p>Sesja dodatkowa(czerwcowa)Zdajcy lub jego rodzice (prawni opiekunowie) skadaj do dyrektora szkoy macierzystej udokumentowany wniosek najpniej w dniu, w ktrym odbywa si egzamin z danego przedmiotu.</p></li><li><p>Egzamin poprawkowyw sierpniu 2011 rokuDo egzaminu poprawkowego mog przystpi absolwenci, ktrzy:przystpili do wszystkich egzaminw obowizkowych,aden z egzaminw nie zosta uniewaniony,nie uzyskali 30% punktw tylko z jednego egzaminu obowizkowego.zoyli w terminie do 7.07.2011 owiadczenie o woli przystpienia do egzaminu.</p></li><li><p>Egzamin poprawkowyPoprawia mona tylko jeden egzamin obowizkowy (ustny bd pisemny) na wczeniej wybranym poziomie.W przypadku poprawiania czci ustnej egzaminu z jzyka polskiego do owiadczenia zdajcy moe doczy nowy wykaz bibliografii.</p></li><li><p>Informatoryo egzaminie maturalnymOpis wymaga egzaminacyjnych, zasady oceniania oraz przykadowe zestawy zada i arkuszy egzaminacyjnych z poszczeglnych przedmiotw objtych egzaminem s dostpne w Informatorach o egzaminie maturalnym od 2008 i 2009 roku.</p></li><li><p>Przybory pomocniczeZdajcy w trakcie czci pisemnej egzaminu moe korzysta z materiaw i przyborw pomocniczych, ktrych wykaz ogasza dyrektor CKE dwa miesice przed terminem czci pisemnej egzaminu na stronie www.cke.edu.pl.</p></li><li><p>Przybory pomocniczeMateriay i przybory pomocnicze dla zdajcych matur pisemn w maju 2011 rokuKady zdajcy powinien posiada dugopis (lub piro) z czarnym tuszem (atramentem) do rozwizywania zada egzaminu pisemnego, a ponadto moe korzysta z materiaw pomocniczych, ktre bd przygotowane w kadej sali oraz z wasnych przyborw i urzdze, ktre s wymienione na licie poniej.</p></li><li><p>Przybory pomocnicze1.jzyk polski - sownik ortograficzny, sownik poprawnej polszczyzny nie mniej ni 1 na 25 osbbiologia - kady zdajcy moe mie linijk chemia - karta wybranych tablic chemicznych dla kadego zdajcego, kady zdajcy moe mie linijk, kalkulator prosty* fizyka i astronomia - karta wybranych wzorw i staych fizycznych dla kadego zdajcego, kady zdajcy moe mie linijk, kalkulator prosty*geografia -kady zdajcy powinien mie linijk, kady zdajcy moe mie lup, kalkulator prosty*matematyka - zestaw wybranych wzorw matematycznych dla kadego zdajcego, kady zdajcy powinien mie cyrkiel, linijk, kalkulator prosty*</p></li><li><p>Przybory pomocnicze* Kalkulator prosty jest to kalkulator, ktry umoliwia wykonanie tylko najprostszych dziaa matematycznych: dodawania, odejmowania, mnoenia, dzielenia. Mona te z jego pomoc oblicza procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb.</p></li><li><p>Uniewanienie egzaminuDyrektor szkoy w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdajcego lub zakcania przez niego przebiegu egzaminu w sposb utrudniajcy prac pozostaym zdajcym:przerywa egzamin zdajcego, uniewania jego egzamin,nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. </p></li><li><p>Uniewanienie egzaminuZdajcy, ktrym uniewaniono egzamin z powodu niesamodzielnej pracy, maj prawo przystpi do egzaminu z tego przedmiotu dopiero wkolejnym roku, czyli poczwszy od maja 2011 roku.</p></li><li><p>Cz pisemna egzaminu maturalnego Zdajcy cz pisemn egzaminu maturalnego po wejciu do sali egzaminacyjnej i otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczcego zespou nadzorujcego ma obowizek zapozna si z informacj na pierwszej stronie arkusza, sprawdzi, czy jest on kompletny, tzn. ma wszystkie strony, czy zawiera wszystkie zadania i czy s one wyranie wydrukowane oraz czy otrzyma zestaw tablic/wzorw (dotyczy egzaminu z matematyki, chemii, fizyki i astronomii). </p></li><li><p>CZAS TRWANIA CZCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO</p><p>przedmiotPoziom podstawowyPoziom rozszerzonyjzyk polski, matematyka 170180jzyk obcy nowoytny 120120 +70historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tacu,wiedza o spoeczestwie 120180biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia 120150</p></li><li><p>Zdajcy jest zobowizany zakodowa swj arkusz egzaminacyjny i kart odpowiedzi. Kodowanie polega na umieszczeniu (w odpowiednich miejscach) otrzymanych od czonkw zespou nadzorujcego naklejek z nadanym przez OKE kodem, zawierajcych m.in. numer PESEL zdajcego zapisany za pomoc cyfr. Zdajcy sprawdza poprawno cyfrowego numeru PESEL, a podpis na licie zdajcych (licie obecnoci) jest rwnoznaczny ze stwierdzeniem przez zdajcego tej poprawnoci. Cz pisemna egzaminu maturalnego </p></li><li><p>Egzamin rozpoczyna si z chwil zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczcego zespou nadzorujcego godziny rozpoczcia i zakoczenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Osoby zgaszajce si na egzamin po tym czasie nie zostan wpuszczone do sali egzaminacyjnej. Cz pisemna egzaminu maturalnego </p></li><li><p>Podczas egzaminu zdajcy nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach przewodniczcy zespou nadzorujcego moe zezwoli zdajcemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunkw wykluczajcych moliwo kontaktowania si zdajcego z innymi osobami, z wyjtkiem osb udzielajcych pomocy medycznej. W przypadku koniecznoci wyjcia z sali zdajcy sygnalizuje tak potrzeb przez podniesienie rki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczcego zespou nadzorujcego na wyjcie zdajcy pozostawia zamknity arkusz egzaminacyjny </p><p>Cz pisemna egzaminu maturalnego </p></li><li><p>Jeli zdajcy ukoczy prac przed czasem, odkada zamknity arkusz na brzeg stolika, zgasza ukoczenie pracy przewodniczcemu zespou nadzorujcego przebieg egzaminu przez podniesienie rki i za jego przyzwoleniem (po sprawdzeniu przez czonka zespou nadzorujcego poprawnoci zakodowania arkusza i karty odpowiedzi) wychodzi z sali, nie zakcajc pracy pozostaym zdajcym. Cz pisemna egzaminu maturalnego </p></li><li><p>Po upywie czasu przeznaczonego na rozwizywanie zada danej czci egzaminu zdajcy pozostawia na stoliku swj zamknity, poprawnie zakodowany arkusz egzaminacyjny, oczekuje na zgod przewodniczcego zespou nadzorujcego na opuszczenie sali. Cz pisemna egzaminu maturalnego </p></li><li><p>Cz ustna egzaminu maturalnego</p><p>1. Cz ustna egzaminu z jzyka polskiego przebiega w nastpujcy sposb: a) zdajcy, po okazaniu dokumentu stwierdzajcego tosamo wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejnoci ustalonej na licie b) w sali przebywa jeden zdajcy, c) w czasie egzaminu zdajcy moe korzysta z materiaw pomocniczych przygotowanych we wasnym zakresie do prezentacji, w tym ramowego planu prezentacji, (objto planu nie moe przekracza jednej strony formatu A-4; nie jest wymagane wczeniejsze zoenie planu), d) egzamin trwa ok. 25 minut i skada si z dwch czci: </p></li><li><p>Cz ustna egzaminu maturalnego </p><p> w czci pierwszej, trwajcej ok. 15 minut, zdajcy prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji moe wykorzysta materiay pomocnicze. Czas ich wykorzystania nie moe by duszy ni 5 minut. Czas ten wliczany jest do cakowitego czasu prezentacji. W trakcie prezentacji czonkowie przedmiotowego zespou egzaminacyjnego nie przerywaj wypowiedzi zdajcego, chyba e zostanie przekroczony limit czasu </p></li><li><p>Cz ustna egzaminu maturalnego cz druga, trwajca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdajcego z zespoem przedmiotowym. Pytania egzaminujcych mog dotyczy jedynie prezentowanego tematu i przedoonej wczeniej bibliografii. Jeeli zdajcy nie wygosi prezentacji lub zaprezentuje temat inny ni zgoszony w deklaracji ostatecznej, lub nie dostarczy bibliografii w wyznaczonym terminie, zesp przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy. </p></li><li><p>Cz ustna egzaminu maturalnego2. Cz ustna egzaminu z jzyka obcego nowoytnego przebiega w nastpujcy sposb: a) zdajcy, po okazaniu dokumentu stwierdzajcego tosamo ,wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejnoci, b) zdajcy moe otrzyma do sporzdzenia notatek niezapisan kartk (opatrzon pieczci szkoy), ktra po zakoczeniu egzaminu podlega zwrotowi i zniszczeniu, c) zdajcy zajmuje miejsce przy stoliku i przygotowuje si do egzaminu.</p></li><li><p>Cz ustna egzaminu maturalnegoEgzamin na poziomie podstawowym w sali przebywa jeden zdajcy zdajcy losuje zestaw egzaminacyjny, a nastpnie przygotowuje si do egzaminu ok. 5 minut, ktrych nie wlicza si do czasu trwania egzaminu </p></li><li><p>Cz ustna egzaminu maturalnegoegzamin prowadzony jest w danym jzyku obcym nowoytnym, trwa ok. 10 minut i skada si z dwch czci: cz pierwsza polega na przeprowadzeniu trzech rozmw sterowanych, symulujcych autentyczne sytuacje komunikacyjne, a cz druga polega na opisaniu przez zdajcego ilustracji zawartej w zestawie oraz udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania zwizane z t ilustracj</p></li><li><p>wiadectwo dojrzaoci Po zdaniu egzaminu maturalnego kady absolwent otrzymuje wiadectwo dojrzaoci i jeden jego odpis.</p><p> wiadectwa wydawane s w szkole 30.06.2011 i 13.09.2011.</p></li><li><p>Ponowne przystpienie do maturyW kolejnych sesjach egzaminacyjnych absolwent, ktry uzyska wiadectwo dojrzaoci, ma prawo przystpi ponownie do egzaminu maturalnego z jednego lub wicej przedmiotw w celu podwyszenia wyniku egzaminu w czci pisemnej lub czci ustnej oraz zdania egzaminu z kolejnych przedmiotw dodatkowych. </p></li><li><p>Powodzenia!</p><p>*</p></li></ul>

Recommended

View more >