Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2012 roku?

  • Published on
    14-Jan-2016

  • View
    29

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Co naley wiedzie o egzaminie maturalnym w 2012 roku?. Egzamin maturalny w 2012 roku. Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowizkowe wymagane do uzyskania wiadectwa dojrzaoci, egzaminy dodatkowe zwizane z kierunkiem dalszego ksztacenia. Egzaminy obowizkowe. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>*Co naley wiedzieo egzaminie maturalnymw 2012 roku?</p></li><li><p>*Egzamin maturalny w 2012 rokuEgzamin maturalny obejmuje:</p><p>egzaminy obowizkowe wymagane do uzyskania wiadectwa dojrzaoci,egzaminy dodatkowe zwizane z kierunkiem dalszego ksztacenia.</p></li><li><p>*Egzaminy obowizkowePi egzaminw z trzech przedmiotw: z jzyka polskiegow czci ustnej i pisemnej z jzyka obcego nowoytnego w czci ustnej i pisemnej(angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, woski, hiszpaski)- z matematykiw czci pisemnej</p></li><li><p>*Warunki zdaniaegzaminu maturalnego w 2012 rokuTrzeba zda wszystkie pi egzaminw obowizkowych, czyli uzyska co najmniej 30% punktw z kadego egzaminu.</p></li><li><p>Przedmioty dodatkowe w czci pisemnejbiologiachemiafilozofiafizyka i astronomiageografiahistoriahistoria muzykihistoria sztuki informatykajzyk aciski i kultura antycznajzyk mniejszoci narodowejjzyk obcy nowoytny*jzyk polski*matematyka*wiedza o spoeczestwiewiedza o tacu*Mona wybra od 0 do 6 przedmiotw.</p></li><li><p>Poziom zdawaniaegzaminw dodatkowychKady egzamin mona zdawa albo na poziomie podstawowym, albo na poziomie rozszerzonym.Wyjtkiem jest jzyk polski, jzyk obcy nowoytny zdawany w czci obowizkowej, matematyka, ktre mona zdawa tylko na poziomie rozszerzonym.</p></li><li><p>Matura w roku szkolnym 2011/2012Zdawane tylko na poziomie podstawowymZdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym*</p></li><li><p>*Egzamin ustnyNiezdanie lub nieprzystpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotw wczci ustnej nie stanowi przeszkody wzdawaniu egzaminw w czci pisemnej. </p></li><li><p>Egzamin ustnyz jzyka polskiegoDo 4kwietnia 2012 roku naley przekaza przewodniczcemu zespou egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoy) bibliografi wykorzystan do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi by podpisana imieniem i nazwiskiem. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje si.*</p></li><li><p>Materiay pomocniczei rodki techniczneRazem z bibliografi naley przedoy informacj o materiaach pomocniczych i rodkach technicznych, ktre maj by wykorzystane w czasie prezentacji.Szkoa udostpnia rodki techniczne, ktrymi dysponuje.</p></li><li><p>Plan prezentacjiNie jest wymagany, ale zdajcy moe z niego korzysta podczas egzaminu.Informacja ta znajduje si w aneksie do informatorw i w procedurach przeprowadzania egzaminu maturalnego. </p></li><li><p>*Laureaci i finaliciolimpiad przedmiotowychLaureaci i finalici olimpiad przedmiotowych s zwolnieni zegzaminu maturalnego zzadeklarowanego przedmiotu, jeli olimpiada znajduje si w wykazie ogoszonym przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl.Zawiadczenie o uzyskaniu tytuu laureata lub finalisty olimpiady naley przedoy dyrektorowi szkoy nie pniej ni jeden dzie przed terminem egzaminu zdanego przedmiotu.</p></li><li><p>*Dostosowania warunkw egzaminuSzczegowa informacja dotyczca sposobu dostosowania warunkw i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest ogoszona przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl. Za dostosowanie warunkw i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb absolwentw odpowiada dyrektor szkoy.</p></li><li><p>*Terminy egzaminu maturalnegoSesja majowaegzamin pisemny od 4 do 24 majaegzamin ustny od 4 do 27 majaTermin dodatkowy dla osb, ktre z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystpiy do egzaminu w maju i uzyskay zgod dyrektora OKEOd 5 do 21 czerwca Sesja sierpniowa (termin poprawkowy)egzamin pisemny 21 sierpniaegzamin ustny od 20 do 24 sierpnia</p></li><li><p>*Egzamin dodatkowyw sesji czerwcowejPrzeprowadzany jest dla tych absolwentw, ktrzy z powodu szczeglnych przypadkw losowych lub zdrowotnych nie przystpi do egzaminu w czci ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotw zgodnie z harmonogramem egzaminw w maju 2012 roku.</p></li><li><p>*Sesja dodatkowa(od 6 do 21 czerwca 2012 roku)Zdajcy lub jego rodzice (prawni opiekunowie) skadaj do dyrektora szkoy macierzystej udokumentowany wniosek najpniej w dniu, w ktrym odbywa si egzamin z danego przedmiotu.</p></li><li><p>*Egzamin poprawkowyw sierpniu 2012 rokuDo egzaminu poprawkowego mog przystpi absolwenci, ktrzy:przystpili do wszystkich egzaminw obowizkowych,aden z egzaminw nie zosta uniewaniony,nie uzyskali 30% punktw tylko z jednego egzaminu obowizkowego.zoyli w terminie owiadczenie o woli przystpienia do egzaminu.</p></li><li><p>Egzamin poprawkowyPoprawia mona tylko jeden egzamin obowizkowy (ustny bd pisemny) na wczeniej wybranym poziomie.W przypadku poprawiania czci ustnej egzaminu z jzyka polskiego do owiadczenia zdajcy moe doczy nowy wykaz bibliografii.</p></li><li><p>*Informatoryo egzaminie maturalnymOpis wymaga egzaminacyjnych, zasady oceniania oraz przykadowe zestawy zada i arkuszy egzaminacyjnych z poszczeglnych przedmiotw objtych egzaminem s dostpne w Informatorach o egzaminie maturalnym od 2008 i 2009 roku.</p></li><li><p>Informator o egzaminie maturalnymz matematyki od 2010 roku*</p></li><li><p>*Przybory pomocniczeZdajcy w trakcie czci pisemnej egzaminu moe korzysta z materiaw i przyborw pomocniczych, ktrych wykaz ogasza dyrektor CKE dwa miesice przed terminem czci pisemnej egzaminu na stronie www.cke.edu.pl.</p></li><li><p>*DeklaracjaEgzamin maturalny nie jest obowizkowy, wic ucze lub absolwent wypenia deklaracj zgoszenia do egzaminu i skada j do dyrektora szkoy.Deklaracja wstpna - do 30 wrzenia 2011 rokuDeklaracja ostateczna - do 7 lutego 2012 rokuWstpnej deklaracji moe nie skada absolwent, ktry ukoczy szko we wczeniejszych latach.Dyrektor szkoy potwierdza odbir deklaracji i jej kopi przekazuje uczniowi.</p></li><li><p>*Dane osobowe w deklaracjiDane osobowe, musz by zgodne ze stanem faktycznym w dokumentach. S to: imi (imiona), nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, dane teleadresowe.Sprawdzeniu danych suy serwis dla ucznia w systemie OBIEG</p></li><li><p>Haso naley pobra przed egzaminem w szkoleObowizkiem zdajcego jest:sprawdzenie w systemie OBIEG danych podanych w deklaracji,podpisanie owiadczenia o zgodnoci danych w OBIEG-u ze zoon deklaracj (kopi deklaracji).</p></li><li><p>*DeklaracjaDo czasu zoenia deklaracji ostatecznej (termin zoenia mija 7 lutego 2012 roku) mona dokona zmian w deklaracji w zakresie wyboru:tematu prezentacji z jzyka polskiego,jzyka obcego nowoytnego,egzaminw dodatkowych i ich poziomu.</p></li><li><p>*Uniewanienie egzaminuDyrektor szkoy w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdajcego lub zakcania przez niego przebiegu egzaminu w sposb utrudniajcy prac pozostaym zdajcym:przerywa egzamin zdajcego, uniewania jego egzamin,nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. </p></li><li><p>*Uniewanienie egzaminuDyrektor Okrgowej Komisji Egzaminacyjnej uniewania egzamin w przypadku:stwierdzenia naruszenia przepisw dotyczcych przebiegu egzaminu na skutek zastrzee zgoszonych przez zdajcego lub z urzdu,stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwizywania zada przez zdajcych,zaginicia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku moliwoci ustalenia wyniku czci pisemnej egzaminu.</p></li><li><p>Uniewanienie egzaminuZdajcy, ktrym uniewaniono egzamin z powodu niesamodzielnej pracy, maj prawo przystpi do egzaminu z tego przedmiotu dopiero wkolejnym roku, czyli poczwszy od maja 2013 roku.</p></li><li><p>*wiadectwo dojrzaoci Po zdaniu egzaminu maturalnego kady absolwent otrzymuje wiadectwo dojrzaoci i jeden jego odpis.</p><p> wiadectwa wydawane s w szkoach.</p></li><li><p>Po ogoszeniu wynikw haso do OBIEG-u umoliwia:- sprawdzenie wynikw egzaminu, przypomnienie treci zada, zobaczenie wyniku za kade zadanie,- porwnanie wyniku z wynikami innych zdajcych (w szkole, gminie, powiecie, wojewdztwie).</p></li><li><p>Wgldy do pracPrzed wgldem do prac naley:zapozna si z kluczem punktowania odpowiedzi na stronie CKE,wej do systemu OBIEG (haso)przypomnie sobie tre zadazobaczy wynik za kade zadanieWypeni i zoy wniosek o wgld.*</p></li><li><p>*Ponowne przystpienie do maturyW kolejnych sesjach egzaminacyjnych absolwent, ktry uzyska wiadectwo dojrzaoci, ma prawo przystpi ponownie do egzaminu maturalnego z jednego lub wicej przedmiotw w celu podwyszenia wyniku egzaminu w czci pisemnej lub czci ustnej oraz zdania egzaminu z kolejnych przedmiotw dodatkowych. </p></li><li><p>Dzikuj za uwag</p><p>****</p></li></ul>

Recommended

View more >