Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku?

 • Published on
  05-Jan-2016

 • View
  32

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Co naley wiedzie o egzaminie maturalnym w 2014 roku?. Egzamin maturalny w 2014 roku. Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowizkowe wymagane do uzyskania wiadectwa dojrzaoci, egzaminy dodatkowe zwizane z kierunkiem dalszego ksztacenia. Egzaminy obowizkowe:. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • *Co naley wiedzieo egzaminie maturalnymw 2014 roku?

 • *Egzamin maturalny w 2014 rokuEgzamin maturalny obejmuje:

  egzaminy obowizkowe wymagane do uzyskania wiadectwa dojrzaoci,egzaminy dodatkowe zwizane z kierunkiem dalszego ksztacenia.

 • Dwie funkcje egzaminu maturalnegoPRZEPUSTKA NA STUDIALOKATA*

 • *Egzaminy obowizkowePi egzaminw z trzech przedmiotw: z jzyka polskiegow czci ustnej (bez okrelania poziomu) i pisemnej z jzyka obcego nowoytnego w czci ustnej (bez okrelania poziomu) i pisemnej(angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, woski, hiszpaski)- z matematykiw czci pisemnej

 • *Warunki zdaniaegzaminu maturalnego w 2014 rokuTrzeba zda wszystkie pi egzaminw obowizkowych, czyli uzyska co najmniej 30% punktw z kadego egzaminu.

 • Przedmioty dodatkowe w czci pisemnejbiologiachemiafilozofiafizyka i astronomiageografiahistoriahistoria muzykihistoria sztuki informatykajzyk aciski i kultura antycznajzyk mniejszoci narodowejjzyk obcy nowoytny*jzyk polski*matematyka*wiedza o spoeczestwiewiedza o tacu*Mona wybra od 0 do 6 przedmiotw.

 • Poziom zdawaniaegzaminw dodatkowychKady egzamin mona zdawa albo na poziomie podstawowym, albo na poziomie rozszerzonym.Wyjtkiem jest jzyk polski, jzyk obcy nowoytny zdawany w czci obowizkowej, matematyka, ktre mona zdawa tylko na poziomie rozszerzonym.

 • Matura w roku szkolnym 2013/2014Zdawane tylko na poziomie podstawowymZdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym*

 • *Egzamin ustnyNiezdanie lub nieprzystpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotw wczci ustnej nie stanowi przeszkody wzdawaniu egzaminw w czci pisemnej.

 • Egzamin ustnyz jzyka polskiegoNie pniej ni 4 tygodnie przed terminem rozpoczcia czci pisemnej egzaminu maturalnego z jzyka polskiego naley przekaza przewodniczcemu zespou egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoy) bibliografi wykorzystan do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi by podpisana imieniem i nazwiskiem. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje si.*

 • Materiay pomocniczei rodki techniczneRazem z bibliografi naley przedoy informacj o materiaach pomocniczych i rodkach technicznych, ktre maj by wykorzystane w czasie prezentacji.Szkoa udostpnia rodki techniczne, ktrymi dysponuje.

 • Plan prezentacjiNie jest wymagany, ale zdajcy moe z niego korzysta podczas egzaminu.Informacja ta znajduje si w aneksie do informatorw i w procedurach przeprowadzania egzaminu maturalnego.

 • *Laureaci i finaliciolimpiad przedmiotowychLaureaci i finalici olimpiad przedmiotowych s zwolnieni zegzaminu maturalnego zzadeklarowanego przedmiotu, jeli olimpiada znajduje si w wykazie ogoszonym przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl.Zawiadczenie o uzyskaniu tytuu laureata lub finalisty olimpiady naley przedoy dyrektorowi szkoy nie pniej ni jeden dzie przed terminem egzaminu zdanego przedmiotu.

 • Wykaz olimpiad

 • *Dostosowania warunkw egzaminuSzczegowa informacja dotyczca sposobu dostosowania warunkw i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest ogoszona przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl. Za dostosowanie warunkw i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb absolwentw odpowiada dyrektor szkoy.

 • Dostosowania

 • *Terminy egzaminu maturalnegoSesja majowa /2014r/egzamin pisemny od 5 do 23 maja 2014egzamin ustny od 5do 30 maja 2014Termin dodatkowy dla osb, ktre z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystpiy do egzaminu w maju i uzyskay zgod dyrektora OKEod 2 do 18 czerwca 2014Sesja sierpniowa (termin poprawkowy)egzamin pisemny 26 sierpnia 2014 godz. 9:00egzamin ustny od 25 do 29 sierpnia 2014

 • www.cke.edu.plTerminy egzaminw

 • *Egzamin dodatkowyw sesji czerwcowejPrzeprowadzany jest dla tych absolwentw, ktrzy z powodu szczeglnych przypadkw losowych lub zdrowotnych nie przystpi do egzaminu w czci ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotw zgodnie z harmonogramem egzaminw w maju 2014 roku.

 • *Sesja dodatkowa(od 2do 18 czerwca 2014 roku)Zdajcy lub jego rodzice (prawni opiekunowie) skadaj do dyrektora szkoy macierzystej udokumentowany wniosek najpniej w dniu, w ktrym odbywa si egzamin z danego przedmiotu.

 • *Egzamin poprawkowyw sierpniu 2014 rokuDo egzaminu poprawkowego mog przystpi absolwenci, ktrzy:przystpili do wszystkich egzaminw obowizkowych,aden z egzaminw nie zosta uniewaniony,nie uzyskali 30% punktw tylko z jednego egzaminu obowizkowego.zoyli w terminie owiadczenie o woli przystpienia do egzaminu.

 • Egzamin poprawkowyPoprawia mona tylko jeden egzamin obowizkowy (ustny bd pisemny) na wczeniej wybranym poziomie.W przypadku poprawiania czci ustnej egzaminu z jzyka polskiego do owiadczenia zdajcy moe doczy nowy wykaz bibliografii.

 • *Informatoryo egzaminie maturalnymOpis wymaga egzaminacyjnych, zasady oceniania oraz przykadowe zestawy zada i arkuszy egzaminacyjnych z poszczeglnych przedmiotw objtych egzaminem s dostpne w Informatorach o egzaminie maturalnym (OKE Krakw, CKE).

 • Informator o egzaminie maturalnymz matematyki od 2010 roku*

 • Informatory

 • Aneks do informatorw

 • Egzamin z informatyki

 • *Przybory pomocniczeZdajcy w trakcie czci pisemnej egzaminu moe korzysta z materiaw i przyborw pomocniczych, ktrych wykaz ogasza dyrektor CKE dwa miesice przed terminem czci pisemnej egzaminu na stronie www.cke.edu.pl.

 • *DeklaracjaEgzamin maturalny nie jest obowizkowy, wic ucze lub absolwent wypenia deklaracj zgoszenia do egzaminu i skada j do dyrektora szkoy.Deklaracja wstpna - do 30 wrzenia 2013 rokuDeklaracja ostateczna - do 7 lutego 2014 rokuWstpnej deklaracji moe nie skada absolwent, ktry ukoczy szko we wczeniejszych latach.Dyrektor szkoy potwierdza odbir deklaracji i jej kopi przekazuje uczniowi.

 • *Dane osobowe w deklaracjiDane osobowe, musz by zgodne ze stanem faktycznym w dokumentach. S to: imi (imiona), nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, dane teleadresowe.Sprawdzeniu danych suy serwis dla ucznia w systemie OBIEG na stroniewww.oke.krakow.pl

 • Haso naley pobra przed egzaminem w szkoleObowizkiem zdajcego jest:sprawdzenie w systemie OBIEG danych podanych w deklaracji,podpisanie owiadczenia o zgodnoci danych w OBIEG-u ze zoon deklaracj (kopi deklaracji).

 • *DeklaracjaDo czasu zoenia deklaracji ostatecznej (termin zoenia mija 7 lutego 2014 roku) mona dokona zmian w deklaracji w zakresie wyboru:tematu prezentacji z jzyka polskiego,jzyka obcego nowoytnego,egzaminw dodatkowych i ich poziomu.

 • *Uniewanienie egzaminuDyrektor szkoy w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdajcego lub zakcania przez niego przebiegu egzaminu w sposb utrudniajcy prac pozostaym zdajcym:przerywa egzamin zdajcego, uniewania jego egzamin,nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

 • *Uniewanienie egzaminuDyrektor Okrgowej Komisji Egzaminacyjnej uniewania egzamin w przypadku:stwierdzenia naruszenia przepisw dotyczcych przebiegu egzaminu na skutek zastrzee zgoszonych przez zdajcego lub z urzdu,stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwizywania zada przez zdajcych,zaginicia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku moliwoci ustalenia wyniku czci pisemnej egzaminu.

 • Uniewanienie egzaminuZdajcy, ktrym uniewaniono egzamin z powodu niesamodzielnej pracy, maj prawo przystpi do egzaminu z tego przedmiotu dopiero wkolejnym roku, czyli poczwszy od maja 2015 roku.

 • *wiadectwo dojrzaoci Po zdaniu egzaminu maturalnego kady absolwent otrzymuje wiadectwo dojrzaoci i jeden jego odpis.

  wiadectwa wydawane s w szkoach w dniu27 czerwca 2014 r

 • Po ogoszeniu wynikw haso do OBIEG-u umoliwia:- sprawdzenie wynikw egzaminu, przypomnienie treci zada, zobaczenie wyniku za kade zadanie,- porwnanie wyniku z wynikami innych zdajcych (w szkole, gminie, powiecie, wojewdztwie).

 • Wgldy do pracPrzed wgldem do prac naley:zapozna si z kluczem punktowania odpowiedzi na stronie CKE,wej do systemu OBIEG (haso)przypomnie sobie tre zadazobaczy wynik za kade zadanieWypeni i zoy wniosek o wgld.*

 • *Ponowne przystpienie do maturyW kolejnych sesjach egzaminacyjnych absolwent, ktry uzyska wiadectwo dojrzaoci, ma prawo przystpi ponownie do egzaminu maturalnego z jednego lub wicej przedmiotw w celu podwyszenia wyniku egzaminu w czci pisemnej lub czci ustnej oraz zdania egzaminu z kolejnych przedmiotw dodatkowych.

 • *Krajowy Rejestr Maturhttps://krem.uw.edu.pl W KReM s wyniki od maja 2006 roku. Zgod na przekazywanie danych zdajcych do KReM-u:pierwszy razpodwyszajcych wynik naley zaznaczy w deklaracji.

 • Zdajcy 30 min przed rozpoczciem egzaminu zgaszaj si przed wyznaczon sal czonkowie ZN otwieraj sal, sprawdzaj tosamo zdajcego, przeprowadzaj losowanie lub wskazuj zajmowane miejsce, zdajcy podpisuj list obecnoci, odbieraj kody kreskowe i zajmuj swoje miejsca.Punktualnie o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogoszonym przez dyrektora CKE przewodniczcy ZN razem z czonkami ZN rozdaje zdajcym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne.

  Przebieg egzaminu maturalnego

 • Przebieg egzaminu maturalnegoZdajcemu nie wolno wnosi na sal sali urzdze telekomunikacyjnych, torebek itp.Zadajcy po okazaniu dowodu osobistego, podpisuje si na licie obecnoci, odbiera naklejki z kodem szkoy i numerem PESEL, zajmuje wylosowane lub wskazane przez czonka zespou nadzorujcego miejsce w sali

 • Po rozdaniu przez czonkw ZN arkuszy egzaminacyjnych naley zapozna si z instrukcj na pierwsze stronie arkusza i sprawdzi jego kompletno. Zauwaone braki zdajcy zgaszaj przewodniczcemu ZN egzamin i otrzymuj kompletne arkusze, ktrych odbir potwierdzaj podpisem w protokole przebiegu egzaminu.

  Przebieg egzaminu maturalnego

 • Zdajcy koduj swj arkusz zgodnie z instrukcj OKE.Czas trwania poszczeglnych czci egzaminu liczony jest od momentu zapisania go na tablicy lub planszy.Zabronione jest wypenianie arkuszy pirem lub dugopisem z atramentem/tuszem innym ni czarny, uywania owkw oraz korektorw i gumek do wycierania.

  Przebieg egzaminu maturalnego

 • W czasie trwania egzaminu zdajcy nie mog opuszcza sali egzaminacyjnej. Przewodniczcy ZN moe zezwoli, w szczeglnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunkw wykluczajcych moliwoci kontaktowania si zdajcego z innymi osobami z wyjtkiem osb udzielajcych pomocy medycznej. Zdajcy pozostawia zamknity arkusz na swoim stoliku. Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecnoci odnotowuje si w protokole przebiegu egzaminu.Zdajcy musz pamita o przeniesieniu rozwiza zada zamknitych do karty odpowiedzi.

  Przebieg egzaminu maturalnego

 • Jeli zdajcy ukoczy prac przed czasem, zgasza to przewodniczcemu przez podniesienie rki. Przewodniczcy lub czonek ZN odbiera prac, sprawdza poprawno kodowania i zezwala zdajcemu na opuszczenie sali.Po upywie czasu przeznaczonego na rozwizanie zada z arkusza zdajcy odkadaj prace na brzeg stou i pozostaj na miejscach, oczekujc na odbir prac. Co najmniej jeden przedstawiciel zdajcych zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac.

  Przebieg egzaminu maturalnego

 • Matura otwiera Ci drzwi na studia.

  **********