Co pracownik naukowy powinien wiedzieć o testach

 • Published on
  10-Feb-2018

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  1/58

  Jadwiga Mirecka10.04 2013

  Co pracownik naukowy pow in ien

  wiedzie o testach

  (a czego prawdopodobnie nie wie)

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  2/58

  I. Oglne cechy testu

  II. Zalety i wady egzaminu testowego

  III. Rodzaje zada testowych

  IV. Konstrukcja pyta testowych

  PLAN PREZENTACJI

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  3/58

  Student generuje

  odpowied

  Formy sprawdzianw pisemnych:

  Esej, raport

  Studentrozpoznaje

  odpowied

  Krtkie standaryzowanepytania

  Test wielokrotnego wyboru (MCQ)

  Test wielokrotnej odpowiedzi (MRQ)

  Test dopasowania

  Test wyboru T/N

  Test uzupeniania odpowiedzi

  Test MRQ typu mieszanego

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  4/58

  WYMAGANE CECHY SPRAWDZIANU

  Trafnostopie w jaki mierzy to co jest celempomiaru

  Rzetelno stao z jak mierzy dan zmienn

  (powtarzalno)Obiektywizmzakres, w ktrym niezaleni

  organizatorzy s zgodni co do dobrejodpowiedzi

  Praktyczno ( w tym koszty)

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  5/58

  ZALETY EGZAMINU TESTOWEGO:

  Obiektywny

  Praktyczny przy duej liczbie zdajcych

  atwy do poprawy

  Na ocen wiedzy nie wpywaj inne umiejtnocizdajcego

  Mniej stresujcy dla zdajcych (?)

  Efektywny (relacja czasu do efektu)

  Programy komputerowe pozwalaj na analiz pyta

  Mona stosowa na odlego

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  6/58

  ZALETY EGZAMINU TESTOWEGO: cd.

  Wszyscy zdajcy dostaj takie same pytania (rzetelnoegzaminu)

  Dua liczba pyta pozwala obj cay zakres przedmiotu

  (trafno egzaminu)

  Mona zaplanowa ilociowy udzia pytaodnoszcychsi do poszczeglnych dziaw przedmiotu

  Przygotowanie egzaminu jest prac zespoow, czego

  efektem jest korzystna rnorodno formalna

  i merytoryczna pyta, a gwna cz pracy przypada naokres przed sesyjny

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  7/58

  ZALETY EGZAMINU TESTOWEGO: cd.

  Egzamin testowy jest najmocniejszym wskanikiemprognostycznym dalszych postpw studenta w

  porwnaniu z innymi formami oceny, takimi jak zadania

  pisemne, aktywno na zajciach, opis przypadku, czy

  gry symulacyjne

  Bontis N. i wsp.: Techniques for assessing skills and knowledge in a

  business strategy classroom.2009

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  8/58

  WADY EGZAMINU TESTOWEGO

  - zgadywanie

  - sztuczno

  - nadmiernie uproszczony (promuje powierzchowne

  uczenie si

  - czsto pytania o rzeczy bahe

  - moliwo zasugerowania odpowiedzi

  - moliwo bdnej interpretacji pytania

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  9/58

  WADY EGZAMINU TESTOWEGO cd.

  - zwykle sprawdza odtwarzanie faktw a niewysze poziomy wiedzy ( nie da si sprawdzi

  kreatywnoci)

  - jego przygotowanie wymaga czasu i ekspertyzy

  - zwykle w niewielkim stopniu pomaga studentom

  zrozumie ich bdy

  - moe by niekorzystny dla studentw majcych

  trudnoci z czytaniem

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  10/58

  Pisanie testu naley zacz od :

  -ustalenia celu egzaminu,

  - przegldu efektw ksztacenia

  - podjcia decyzji odnonie poziomu wiedzy,

  ktry chcemy sprawdzi- poinformowania studentw o zakresietematycznym objtym egzaminem,

  - okrelenia poziomu odcicia

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  11/58

  ZAWARTO (TRE)TESTU

  Zakres materiau

  Obszary wymagajce podkrelenia

  Zagadnienia sprawiajce studentom kopoty

  Poziom szczegowoci

  Poziom poznawczy (rodzaj procesw

  mylowych, ktre student ma zademonstrowa)

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  12/58

  Kognitywne

  poziomy wg

  Blooma

  Temat

  A

  Temat

  B

  Temat

  C

  Temat

  D

  L.

  pyta

  %

  caoci

  Znajomofaktw

  1 2 1 1 5 12,5

  Zrozumienie 2 1 2 2 7 17,5

  Zastosowanie 4 4 3 4 15 37,5

  Analiza 3 2 3 2 10 25,0

  Synteza 1 1 2 5,0

  Ocena 1 1 2,5

  Razem 10 10 10 10 40 100

  PLAN EGZAMINU

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  13/58

  W egzaminie testowym naley

  O sprawy wane !!!

  Objte tematyk kursu Zwizane z profilem ksztacenia

  Pyta o:

  Unika pyta :

  o ciekawostkio drobne szczegypodchwytliwych

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  14/58

  TEST WIELOKROTNEGO WYBORU

  MCQ

  Jedna odpowied jestprawidowa (najlepsza)

  Pozostae odpowiedzi to dystraktory

  Przy 3 odpowiedziach 33 % trafieprzypadkowych

  Przy 4 odpowiedziach 25% trafieprzypadkowych

  Przy 5 odpowiedziach 20 % trafieprzypadkowych

  Typ A

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  15/58

  KONSTRUKCJA TESTU

  W formie pytania: Jaki, Ktry

  lub polecenia: Wska najlepsze rozwizanie,

  W formie negatywnej: Nie jest prawd, e

  Nie naley

  (Wyraz negacji naley podkreli)

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  16/58

  Kto jest szefem najwikszej partiiopozycyjnej:? ( na dzie 03.03.2013)

  a) Donald Tuskb) Janusz Palikot

  c) Jarosaw Kaczyski

  d) Leszek Miller

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  17/58

  Ktre stwierdzenie nie jest prawdziwe? ( nadzie 03.03.2013)

  a) Donald Tusk stoi na czele partii rzdzcej

  a) Janusz Piechociski zosta wybrany naprezesa partii nie obecnej w parlamencie

  b) Jarosaw Kaczyski jest szefem najwikszejpartii opozycyjnej

  c) Leszek Miller kieruje parti o rodowodziekomunistycznym

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  18/58

  KONSTRUKCJA PYTA

  Pytania odsczy z wody (ozdobnikw)

  Zadba o to aby pytania w tecie si nie powtarzay,ani wzajemnie wyjaniay

  Pamita o tym, e pytanie ma rnicowa

  studentw przygotowanych od nie przygotowanych

  Stosowa zasad jednomylnoci przy wyborze pyta

  Jak najwicej informacji zawrze w trzonie pytania

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  19/58

  KONSTRUKCJA PYTA

  -Zwracaj uwag na gramatyk, terminologi

  - Koncentruj si na jednym problemie (cho

  mona pyta o kilka aspektw tego problemu naraz)

  - Unikaj dowcipw

  - Unikaj nie wiem- Sprawdza sposb mylenia - porwnywanie,wybr, kolejno (wystpowania, dziaa)

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  20/58

  Masz przed sob:

  I. Szachownic 8 x 8

  II. Szachownic 8 x 8 z usunitymi kostkami na dwchprzeciwlegych rogach

  III. Szachownic 8 x 8 z usunitymi kostkami na wszystkichczterech rogach

  Ktra(e) z nich moe (mog) zosta pokryte przez typowe klockidomina (wielkoci dwch kostek) w taki sposb, aby nie byo

  przerw i wszystkie domina zawarte byy w obrbieszachownicy?

  a) tylko I b) tylko II c) tylko I i II

  d) tylko I i III e) I, II i III

  Wikipedia: Multiple_Choice

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  21/58

  KONSTRUKCJA PYTA

  odnonie odpowiedzi naley unika

  - wyrniania jej dugoci

  - bardziej szczegowych opisw

  - powtarzania sw z rdzenia pytania

  - umiejscawiania na tej samej pozycji

  - wskazwek logicznych

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  22/58

  Pacjent z histori przewlekegoalkoholizmu, przyjty w stanie

  pobudzenia. Mwi i odczuwaotaczajcy go wiat jako nierealny.

  Objaw ten nazywa si:

  a) depersonalizacjb) derealizacjc) wykolejeniem

  d) lokalnym defektem pamici

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  23/58

  Dystraktory

  - wzi pod uwag co zdajcy winien umie odrzuci

  -co stanowi czsty problem dla studentw

  - sformuowa z tak sam starannoci (poziomemszczegowoci)

  -przedstawia opcje w porzdku logicznym

  -dystraktory zblione do odpowiedzi prawidowejnazywamy uwodzicielskimi

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  24/58

  Dystraktory cd.

  Unika dystraktorw

  - negatywnych przy negatywnej formie pytania

  - zbytnio rnicych si dugoci, form graficzn

  - bzdurnych

  - zawierajcych sformuowania: zawsze, nigdy- zachodzcych na siebie

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  25/58

  KONSTRUKCJA TESTU

  W formie pyta sprawdzajcych wyszepoziomy wiedzy:

  Jaki moe by skutek...?

  Ktra zasada najlepiej wyjania... ?

  Ktra procedura powinna by zastosowana..?

  Jakie s podobiestwa...?Co zrobiby w sytuacji...?

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  26/58

  Jeli nominalny produkt krajowy brutto (PKB)wzrasta o 10 % rocznie, a deflacja ronie o8%, to realny PKB:

  a) pozostaje stayb) wzrasta o10%

  c) spada o 8%

  d) wzrasta o 2%

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  27/58

  1. Wanda nie chciaa Niemcadlatego

  2. Skoczya do Wisy

  a) Zdanie 1 prawidowe, zdanie 2 nieprawidoweb) Zdanie 1 nieprawidowe, zdanie 2 prawidowec) Oba zdania prawidowe, nie zwizane przyczynowod) Oba zdania prawidowe i powizane przyczynowo

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  28/58

  KONSTRUKCJA PYTA cd.

  Dystraktory mog mie form:

  - a + c prawidowe

  - adne z wyej wymienionych- Wszystkie odpowiedzi prawidowe

  (wtedy test uwaany za form testu wielokrotnej

  odpowiedzi)

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  29/58

  KONSTRUKCJA PYTA cd.

  - te musi by uyte w tecie jako odpowied prawidowa- nie informuje nas czy student wie jaka jest prawidowaopcja

  - wszystkie odpowiedzi prawidowe

  - wtedy kada z zaznaczonych odpowiedzi te jestprawidowa

  Uwaa z:

  adne z powyszych

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  30/58

  Rkoczyn. stosuje si a) tylko u dzieci

  b) tylko u osb dorosych

  c) wszystkie odpowiedzi prawidowed) wszystkie odpowiedzi bdne

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  31/58

  Dystraktory

  Nie musz by wszystkie faszywe:

  d a c b

  Najmniej waciwaodpowied

  Najbardziej waciwaodpowied

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  32/58

  Pytania z uszeregowaniemodpowiedzi (ROQ)

  - Wska najlepsz odpowied

  - Ktra odpowied jest najbardziejprawdopodobna ?

  - Ktra odpowied jest najmniej prawdopodobna?

  Sprawdzaj mylenie analityczne, interpretacj

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  33/58

  Masz 5 pacjentw w stanie nagym. Tylko jednego moeszwysa do szpitala (30 min drogi). Ktrego wybierzesz?

  a. Mczyzn 72 lat, nieprzytomnego po przedawkowaniuinsuliny

  b. Chopca 15 lat, ktry spad z dachu i zama krgosupszyjny

  c. Mczyzn 50 lat, ktry dozna oparzenia 3go st twarzy i

  szyid. Kobiet 28 lat w trakcie porodu

  e. Mczyzn 50 lat z przebiciem ttnicy w pachwinie

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  34/58

  TEST WIELOKROTNYCH ODPOWIEDZI(MRQ)

  Typ zwyky

  Typ mieszany

  Typ K

  Wicej nijedna odpowied moliwa:

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  35/58

  TEST WIELOKROTNYCH ODPOWIEDZI(MRQ)

  Typ zwyky (dowolna liczba odpowiedzi)

  Przy ocenie: do 5 pkt za pytanie

  1pkt. kad odp.prawidow zaznaczon

  1za kad nieprawidow nie zaznaczon

  -1za kad prawidow nie zaznaczon

  -1za kadnieprawidow zaznaczon

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  36/58

  TEST WIELOKROTNYCH ODPOWIEDZI(MRQ)

  Typ zwyky (dowolna liczba odpowiedzi)

  Jeli stwierdzenia nie powizane ze sob sprowadzasi do to sprawdzania znajomoci faktw w tecie

  Tak/Nie

  Moe mie sens, gdy stwierdzenia prezentuj rneaspekty tego samego zagadnienia (biochemiczny,

  immunologiczny, fizjologiczny, komrkowy)

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  37/58

  TEST WIELOKROTNYCH ODPOWIEDZI(MRQ)

  a)

  b)

  c)

  d) a + c

  e) wszystkie odpowiedzi prawidowe

  Typu mieszanego:

  Wybrjednejspord podanych moliwoci,ktre zawieraj kombinacje odpowiedzi

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  38/58

  W ktrej bajce wystpuj krasnoludki?

  a. O sierotce Marysi

  b. O Krlowej nieguc. O krlewnie niece

  d. a + c

  e. We wszystkich wymienionych

  4

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  39/58

  TEST WIELOKROTNYCH ODPOWIEDZI(MRQ)cd.

  Kolejno stwierdze zaley od celu sprawdzania:nacisk na znajomo podstawowych faktw (A),czy na identyfikacj lepszych studentw (B)

  Typu mieszanego:

  Raczej nie stosowa wicej ni 2 kombinacjiodpowiedzi

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  40/58

  W raju

  a) W namwi Ew do zjedzenia jabka

  b) Ewa zerwaa jabko z drzewa wiadomoci

  Dobrego i Zego

  c) Jabko byo mae i zielone

  d) a + c prawidowe

  e) wszystkie odpowiedzi prawidowe

  A

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  41/58

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  42/58

  TEST WIELOKROTNYCH

  ODPOWIEDZI (MRQ)

  Przedstawione kilka stwierdze, prawdziwych i nie,oraz kilka ich zestawie spord ktrych wybra

  naley tylkojedno zawierajce wycznie zdaniaprawdziwe

  1............., 2............., 3............., 4............... 5...........

  a. 1, 2, 3, 4 b. 1, 3, 4, 5

  c. 2, 3, 4, 5 d. 1, 2, 4, 5

  Typu K:

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  43/58

  Cesarz z bajki wyszed na ulic nagi poniewa:

  1. Krawiec mu wmawia, e uszy nowe szaty

  2. Nowe szaty byy przeroczyste

  3. Dworzanie wstydzili si przyzna,e nie widz szat

  4. Cesarz si bardzo spieszy i nie zdy si ubra

  a) 1, 2, 3 b) 2, 3, 4 c) 1, 3 d) 4

  5

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  44/58

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  45/58

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  46/58

  W oparciu o jeden trzon mona tworzycae kaskady pyta

  Trzon zadania moe by obszerny(np.opis choroby, opis zdarzenia), a pytania

  mog dotyczy analizy zwizkwprzyczynowych lub rozwizania problemu:

  KONSTRUKCJA PYTA cd.

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  47/58

  Pytania seryjne

  - Zwykle zwizane z duszym opisemprzypadku (sytuacji, problemu)

  - Sprawdzaj ten sam obszar wiedzy

  - Gdy druga odpowied wynika z 1-ej (acuchodpowiedzi) student jest podwjnie karany(nagradzany)

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  48/58

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  49/58

  GLUG6PFDPDHAPPEPPYRLAC

  100%

  Poziom substratw porednich zmierzonych po 10 mininkubacji

  100% oznacza wyniki bez cAMP A

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  50/58

  Ktry enzym ulega aktywacji pod wpywem

  cAMP?:

  a) kinaza pyrogronianowa

  b) karboksylaza pyrogronianowa

  c) fosfofruktokinaza

  d) difosfataza fruktozy

  e) karboksylaza PEP

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  51/58

  Ktry enzym ulega zahamowaniu podwpywem cAMP?:

  a) karboksylaza pyrogronianowa

  b) karboksylaza PEP

  c) fosfofruktokinaza

  d) difosfataza fruktozy

  e) aden z wymienionych

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  52/58

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  53/58

  Trudno sobie wyobrazi dziecistwo bez postaci zbajek, bani, legend... . Pocz nazwisko autora zwykreowanymi przez niego bohaterami:

  1- Kozioek Matoek a - B. Lemian2 - Sierotka Marysia b - A. Fredro

  3 - Sindbad eglarz c - M Konopnicka.4Mapa w kpieli dK. Makuszyski

  A. 1-a, 2-c, 3-b, 4-d . C. 1-d, 2-c, 3-b, 4-a.

  B. 1-b, 2-d, 3-a, 4-c. D. 1-d, 2-c, 3-a, 4-b.

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  54/58

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  55/58

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  56/58

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  57/58

  KIEDY STOSOWA EGZAMINTESTOWY?

  ale

  Test typu MCQ nie powinien by jedyn

  (gwn) form sprawdzianw kocowych

  na studiach

 • 7/22/2019 Co pracownik naukowy powinien wiedzie o testach

  58/58

  STUDENT MOE NIE ZDA EGZAMINU

  Poniewa:

  student jest nieprzygotowany

  egzamin jest le zaplanowany

  sposb oceny jest nieprawidowy

  DZIKUJ

Recommended

View more >