Columbia Lipiec 2010

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wydanie Columbii z lipca 2010 publikuje artyku postulatora w procesie kanonizacyjnym Bogosawionej Matki Teresy oraz opowie o tym jak to pewne maestwo odkryo metody naturalnego planowania rodziny.

Transcript

 • BUDUJC LEPSZY WIAT

  L I P I E C 2 0 1 0 COLUMB I A 1

  POD KONIEC MAJA tego roku miaemokazj przemawia do okoo stu tysicypielgrzymw zgromadzonych na wzgrzuprzed bazylik w Piekarach lskich.Zwracajac si do mczyzn i modziecwz kadego zaktka Polski i z zagranicy,powiedziaem, e pielgrzymka to najlepszametafora naszego wasnego ycia.

  Byem dumny z tego, e doczyem doduej delegacji Rycerzy z Polski i ze StanwZjednoczonych, ktra przemierzya kilkakilometrw z lokalnej parafii do bazyliki.

  Pielgrzymka w tradycyjnym tegosowa znaczeniu ma miejsce wwczas.kiedy ptnik podruje z pobudek religij-nych do miejsc witych. Uczestnik piel-grzymki spdza szereg dnipodrujc i modlc si,cakowicie nastawiony na umoc-nienie wasnej wiary. W rzeczy-wistoci pielgrzymem jest si nietylko podczas podry, alerwnie po dotarciu do celu,jako e sama podr czstoniebezpieczna jest czciprzygotowania do przybycia domiejsca witego. Pielgrzym dajewiadectwo podczas podry i po osig-niciu jej celu.

  Tak jak pielgrzymka, nasze yciepowinno by podr do sanktuarium.Jeli naszym celem jest osigniciewiecznoci z Chrystusem, nasza podrpowinna by nastawiona na zrealizowanietego celu. Oprcz tego nasze wiadectwopodczas pielgrzymki ycia musi bycakowite. Kady moment kadego as-pektu ycia powinien by nastawiony naosignicie penej jednoci z Chrystusemw niebie.

  W latach 80-tych kardyna JzefRatzinger obecnie Papie BenedyktXVI napisa, e wiara oznacza osig-

  nicie solidarnoci z histori zbawienia,biorc to, co si wydarzyo, za podstawtego, co ma nastpi. Stwierdzi onrwnie, e wiara jest wypadkow za-mierzchej historii, ktra zostaje przenie-siona do czasw wspczesnych poprzezmio i staje si ponownie nadziej naprzyszo. Dlatego historia zbawienia niejest tylko przeszoci. Jest rwnie te-raniejszoci podczas ktrej kontynuu-jemy nasz pielgrzymk a do ponownegonadejcia Boga.

  Innymi sowy, kady dzie naszejduchowej podry i podry Kocioapowinien by wiadectwem znaczeniaycia i mierci Chrystusa w naszym yciu

  wspczesnym i w naszej nadziei naprzyszo.

  W moim wystpieniu do pielgrzymww Polsce wspomniaem, e SobrWatykaski II wezwa wieckich wiernych,by szukali Krlestwa Boego zajmujc sisprawami Boymi i kierujc nimi po myliBoej. Ludzie wieccy s powoani przezBoga, aby wykonujc waciwe sobie zada-nia, kierowani duchem ewangelicznymprzyczyniali si do uwicenia wiata naksztat zaczynu, od wewntrz niejako, i wten sposb przykadem zwaszcza swojegoycia promieniujc wiar, na dziej i mio-ci, ukazywali innym Chrystusa (Christi-fideles Laici, 15; Lumen Gentium, 31).

  Dla Rycerzy Kolumba oznacza to dwie

  rzeczy: Po pierwsze musimy dawawiadectwo mioci Jezusa Chrystusa pry-watnie i publicznie, w domu, w pracy i wmiejscach publicznych. Oznacza torwnie goszenie mioci wszystkim, jed-no z wszystkimi ludmi (szczeglnie znaszymi brami chrzecijanami) i poczuciebraterstwa z Rycerzami, z ktrymi pracu-jemy na rzecz ulepszenia naszych wsplnoti caego wiata.

  Po drugie, wkraczajc do soli-darnoci z histori zbawienia,zgodnie ze sowami PapieaBenedykta, musimy rwnie wzipod uwag wyzwanie solidarnociPapiea Jana Pawa II jednokatolikw opart na wsplnejtradycji, dziedzictwie, sakramen-tach Chrztu i Eucharystii.

  Ta solidarno powinnaprzekracza granice, rnice kulturowe iinteresy ekonomiczne. Stosujc si dopierwszej zasady Zakonu RycerzyKolumba miosierdzia solidarnopowinna opiera si na pradawnej, leczwci ywej mdroci naszej wiary jestem strem brata mego.

  Jeeli moemy dawa wiadectwonaszej wiary kadego dnia, szczeglnieza stosujc si do przykazania Chrystusamiuj bliniego swego jak siebiesamego, bdziemy ywym wiadectwemmioci Chrystusa do nas wszystkich, apod koniec naszej yciowej wdrwkibdziemy przygotowani do yciawiecznego.

  Vivat Jesus!

  Nasza pielgrzymka wiaryZmierzajc do ycia wiecznego z Bogiem,

  jestemy wezwani do dawania wiadectwa mioci, jednoci i braterstwa z Chrystusem

  Najwyszy Rycerz Carl A. Anderson

  Musimy dawa wiadectwo miociJezusa Chrystusa prywatnie i

  publicznie, w domu, w pracy i wmiejscach publicznych

 • UCZY SI WIARY, Y W WIERZE

  2 COLUMB I A L I P I E C 2 0 1 0

  CZSTO MWI SI, e Koci niepowinien miesza si do polityki. Istotnie,Koci powinien powstrzymywa si odpropagowania polityki partyjnej odwyranego faworyzowania jakiego kandy-data lub partii politycznej. Jednak istniejsytuacje, w ktrych Koci musi pozostaaktywny politycznie, dc do sprawiedli-wego i godziwego spoeczestwa, sucegodobru wsplnemu. Wynika to std, e wostatecznym rozrachunku moemy znaleszczcie jedynie we wsplnocie z innymiludmi obdarzonymi przez Boga yciem igodnoci i wezwanymi do braterstwa zNim. Zaiste Bg jest wsplnot Osb Bos-kich: Ojca, Syna i Ducha witego.Poniewa jestemy stworzeni na obraz ipodobiestwo Boga, a Chrystus w pewiensposb zjednoczy si z kadym z nas,ludzkie braterstwo jest wzorowane dopewnego stopnia na jednoci Trjcywitej. Tu odnajdujemy ostateczn pod-staw powizania mioci bliniego z mio-ci Boga (Kompendium, 401).

  RZDY PRAWAW krajach takich jak Stany Zjednoczoneprowadzona jest intensywna debata natemat rozmiaru i zasigu rzdowych insty-tucji i programw. Oczywicie istniejrne pogldy w tej kwestii. Jednak te de-

  baty mog zej na niewaciwy tor, jeli za-pomnimy o tym, e to czowiek powinienby zasad, podmiotem i celem wszystkichinstytucji spoecznych (402). Innymisowy, instytucje spoeczne powinny istniedla dobra ludzi a nie odwrotnie. Wszyscyludzie potrzebuj instytucji spoecznych poczwszy od rodziny, poprzez lokalnspoeczno a po cay nard. Jestemy tecoraz mocniej powizani ze spoecznocimidzynarodow.

  Koci na przestrzeni lat udoskonalizasad pomocniczoci, by chroniczowieka przed szkodliwym dziaaniempotnych, bezdusznych struktur i insty-tucji biurokratycznych. Kompendium Kat-echizmu Kocioa Katolickiego wyjania, espoeczno wyszego rzdu nie powinnaingerowa w wewntrzne sprawyspoecznoci niszego rzdu, pozbawiajcj kompetencji (403). Najbardziej pod-stawow struktur w yciu czowieka jestrodzina oparta na maestwie mczyznyz kobiet. Istnienie silnych wizw rodzin-nych powinno lee w interesie wszyst-kich, w tym rwnie i pastwa. Pastwo zzasady nie powinno osabia wadzy rodzi-cielskiej, tak jak w przypadku aborcjiwrd nieletnich, ktra moe by wyko-nana przez lekarza bez zgody rodzicw. Wdobrze funkcjonujcym spoeczestwieinstytucje takie jak wadze krajowe i re-gionalne wspieraj rodziny i samorzdylokalne, by i one dobrze funkcjonoway.

  Ze wzgldu na istnienie grzechu,ludzka spoeczno bdzie zawsze dalekaod doskonaoci, a nawet mocnoniedoskonaa. Niezalenie od tegomusimy zawsze walczy o swobody oby-watelskie i zamiast by cynicznym, staledy do odnalezienia tego, co jest istot-

  nie dobre dla nas, dla naszych rodzin i dlanaszego spoeczestwa. To oznacza pier-wszestwo etyki przed technik, prymatosoby w stosunku do rzeczy i pier-wszestwo ducha wobec materii (JanPawe II, Redemptor Hominis, 16). Byodzyska i utrzyma te wartoci musimyznajdowa si w cigej potrzebie pokuty,a Koci musi czsto nawoywa do zmianw ustawach i strukturach spoecznych.Poza tym, jak przypomnia nam PapieBenedykt XVI w swej pierwszej encyklice,nawet najbardziej sprawiedliwespoeczestwo potrzebuje miosierdzia, bynie pomoc potrzebujcym w duchumioci i poszanowania bliniego (DeusCaritas Est, 28; Kompendium, 404).

  DOBRO WSPLNEWielu ludzi nie dowierza wadzy lub jejnie respektuje. Mimo to, zgodnie zporzdkiem ustanowionym przez Boga,kada wsplnota ludzka, od najmniejszejpo najwiksz, potrzebuje prawowitejwadzy (405). Oczywicie wadze pope-niaj bdy, a czasami zawodz zaufanie.Prawowite sprawowanie wadzy zakadaosobist integralno przywdcw iwymaga troski o dobro wsplne, uywa-jc do tego celu rodkw moralnie doz-wolonych. Niesprawiedliwe prawa idecyzje sprzeczne z porzdkiem moral-nym nie obowizuj w sumieniu (406).I wreszcie wadza polityczna ma byokrelona przez woln decyzj obywateli,a przywdcy powinni szanowa zasadpastwa praworzdnego, nie narzucajcwasnej woli innym.

  Nie tylko zwierzchnicy instytucji

  Dwudziesty smy z serii wykadw Na-jwyszego Kapelana ks. BiskupaWilliama E. Lori o formowaniu wiarydotyczy zagadnie 400-414 zawartychw Kompendium Katechizmu KocioaKatolickiego. Poprzednie wykadymona znale na stronie internetowejwww.kofc.org

  Wsplnota ludzkaDc do prawdziwego rozwoju

  ludzkoci Koci popiera pomocniczo, solidarno i dobro wsplne

  Najwyszy Kapelan Biskup William E. Lori

 • w. Tomasz ApostoObchody liturgiczne: 3 lipcaOfiarowane w

  jednoci z Papieem Benedyktem XVI

  UCZY SI WIARY, Y W WIERZE

  L I P I E C 2 0 1 0 COLUMB I A 3

  PHOTOGRAPH OF POPE:CNS photo/Paul Haring

  PAINTING: The Incre

  dulity of St. T

  homas

  (1601-1602) by Caravaggio/W

  ikimedia Commons

  spoecznych maj obowizek dbania odobro wsplne. Wszyscy musimy dydo wsplnego dobra, wypeniajc naszepowoanie, angaujc si w prac i bdclojalnymi i zaangaowanymi w yciespoeczne obywatelami. Dobro wsplneto suma warunkw ycia spoecznego,ktre pozwalaj osign osobom lubgrupom ich wasn doskonao. Dobrowsplne jest najlepiej zabezpieczone wtych wsplnotach politycznych, ktrebroni godnoci poszczeglnych obywa-teli, a take popieraj instytucje spoeczne,ktre rzeczywicie pomagaj obywatelom,wzywajc ich rwnoczenie do dziaaniadla dobra kraju i caego wiata (407-410).

  W spoeczestwie, gdzie wadza spra-

  wowana jest dobrze i mdrze, o wieleatwiej zapewni jest sprawiedliwospoeczn. Innymi sowy, spoeczestwuatwiej jest wwczas urzeczywistniwarunki pozwalajce zrzeszeniom orazkademu z osobna osign to, co im sinaley, tak jak wolno wypowiedzi wmiejscu publicznym i moliwo deniado osignicia korzystnych celw (411).

  Urzeczywistnienie dobra wsplnego iautentycznej sprawiedliwoci spoecznejoparte jest na ludzkiej solidarnoci.Wszyscy ludzie ciesz si rwnoci,poniewa s stworzeni na obraz jedynegoBoga, s obdarzeni tak sam rozumndusz, maj t sam natur i s wezwaniw Chrystusie do uczestnictwa w Boskim

  szczciu (412, 413). Mim o tego faktu,istniej wci powikszajce sinierwnoci spoeczne midzy boga