Complexe veranderingsprocessen

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Complexe veranderingsprocessen. OR conferentie OR Live, 17 april 2012 Amersfoort d r. Willem M.G. Allertz GlTP OR Consulting. t ijdig inspelen op organisatieveranderingen als OR v raagstuk van betrokkenheid ; signaleren & analyseren en afspreken i nvloed laten gelden - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Complexe veranderingsprocessen

Complexe veranderingsprocessenOR conferentie OR Live, 17 april 2012Amersfoort

dr. Willem M.G. AllertzGlTP OR Consulting1Willem AllertzGITP16-04-2012GITPWillem Allertz16-04-2012tijdig inspelen op organisatieveranderingen als OR vraagstuk van betrokkenheid ; signaleren & analyseren en afspreken

invloed laten geldenvraagstuk van positioneren & markeren2GITPWillem Allertz16-04-2012organisatieverandering 2veranderingsprocessen complexer omdat

eindplaatje niet duidelijk is (en waarschijnlijk nooit duidelijk wordt)achterban (wel) duidelijkheid verwachtbeoordeling inhoudelijke expertise verondersteltsoms sprake is van een internationale dimensie buitenlandclausulegrensoverschrijdende zeggenschapsstructurensoms sprake is van een politieke (onvoorspelbare ?!) dimensiepolitiek opportunisme 4GITPWillem Allertz16-04-2012organisatieverandering 1veranderingsprocessen complexer

afscheid kortlopende veranderingsprocessen die overzichtelijk en begrensd in de tijd plaatsvindenorganisatieverandering krijgt doorlopend karakter ; geen natuurlijk eindpunt meerintegrale advisering ex art. 25 WOR minder vanzelfsprekend ; Nederlands juridisch kader (WOR) niet ingericht complexe veranderingsprocessen3GITPWillem Allertz16-04-2012betrokkenheid & benvloeden

signaleren en analyserenafsprekenpositionerenmarkeren 5GITPWillem Allertz16-04-2012betrokkenheid & benvloeden signaleren 1 tijdig inspelen op organisatieveranderingen ; signaleren

art. 24 overleg bespreking algemenen gang van zaken ;analyseren context (vg. SWOT, BCG matrix) ; focus op inhoud, inclusief BIDOC ; netwerkontwikkeling (in -, extern) ;

6GITPWillem Allertz16-04-2012betrokkenheid & benvloeden signaleren 2art. 24 overleg bespreking algemene gang van zaken

24.1 besluiten in voorbereiding m.n. artt. 25 en 27 WOR + maken afspraken betrokkenheid OR bij besluitvorming24.2 besluiten ; betrokkenheid RvC., RvT

valkuilenbelang wordt onvoldoend gezien en onderkent ; sessies vinden niet plaats of hebben het karakter van congrestoerismete veel conceptueel strategisch ; te weinig operationaliseringte veel terugkijken, te weinig oog voor toekomst en veranderingte veel consumptisme vanuit OR ; te weinig eigen analyse en beeldvorming7GITPWillem Allertz16-04-2012betrokkenheid & benvloeden signaleren 3analyseren ; het ordenen van de impressies

SWOT analyses, confrontatiematrix, BCG matrix BIDOCnetwerkontwikkeling (in externe platforms)

voorbereiding, werkconferenties, discussie bevindingen met management, trekken conclusies + maken vervolgafspraken (inhoud + proces)8GITPWillem Allertz16-04-2012betrokkenheid & benvloeden afspreken 1----, niets ; ad hoc via art. 24 (bespreking algemene gang van zaken)per convenant ex art. 32 WOR of andere overeenkomst, al dan niet gespecifieerd naar concrete voorgenomen besluiten 9GITPWillem Allertz16-04-2012betrokkenheid & benvloeden positioneren 110gefaseerd adviseren gefaseerd adviseren ; reikwijdte advies inperkenrichting en inrichtingsvraagstukkenbasisadvies en vervolgadviezen ex art. 25.WOR

GITPWillem Allertz16-04-2012Betrokkenheid & benvloeden positioneren 2Convenant

vastleggen procedure (en moment) van informeren

concretiseren wat in ieder geval onder de informatievoorziening moet vallen

vastleggen faciliteitenregeling en achterbanraadpleging 11GITPWillem Allertz16-04-2012betrokkenheid & benvloeden positioneren 3Overlegcultuur

Q overleg, openheid, vertrouwen en wederzijds respectRijnlands of Angelsaksisch ? (polderen of juridiseren)

neerzetten expliciete overlegstrategie

12GITPWillem Allertz16-04-2012betrokkenheid & benvloeden markeren 1realiseer een visiedocumentkies voor inhoud boven emotieschakel desgewenst deskundigheid in en vermijdt het externe maatje die je vooral gelijk wilt geven 13GITPWillem Allertz16-04-2012Betrokkenheid & benvloeden markeren 2Visiedocumentrandvoorwaarden & conditieswerkwijze OR (vroegtijdigheid, gefaseerd adviseren)inhoudelijke agendacapita selecta

Meerwaarde visiedocumenthet richt de neuzen binnen de ORhet is een agenda richting het managementhet is een communicatiedocument richting achterban en andere stakeholders14GITPWillem Allertz16-04-2012betrokkenheid & benvloeden markeren 3Werkmaatschappij in Nederland is geen kernactiviteit meer van buitenlands concern. De werkmaatschappij moet verkocht worden, maar de verwachtingen zijn niet hooggespannen. De OR ziet verschillende scenarios : onderdeel blijven van het concern, verkocht worden ofsluiten en nog erger, .een mogelijk faillissement

De OR ziet twee soorten kopers, een ander bedrijf of private equity. De OR is faliekant tegen private equity15GITPWillem Allertz16-04-2012betrokkenheid & benvloeden markeren 4 berekenen sluitingskostenSociaal plan, bodemvervuiling, asset waardebepaling, noodgedwongen langer openhouden van de vestiging + afnemende productiviteit, dubieuze debiteuren, additionele kosten buitenlandse moeder, kwalitatieve afbreukrisicos

berekenen faillissementRecente uitspraak zorgplicht moeder voor de dochter (casus, KHE Group / Nacap Benelux, uitspraak 6 december 2011)

16GITPWillem Allertz16-04-2012