Con Ðường Cổ Xưa

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/23/2019 Con ng C Xa

  1/213

  Con ng C Xa(The Buddha's Ancient Path)

  Piyadassi Thera

  Dch gi: T Khu Php Thng

  !c "!c

  "#$ %$&$ T'$()"#$ T*+"#$ ,%-#$ D.C'

  C'-/,% $ 0uan 1i23 C4a 15o Ph67

  C'-/,% $$ Ch8n 9 7rung 783 c4a 15o Ph67 ; T< T'=,' >T'=,' > T'< ,'?T ; D)KK'+: K'@

  C'-/,% $$$ T'=,' > T'< '+$ ; A+)D+B+: ,', A+,' K'@

  C'-/,% $E T'=,' > T'< F+ ; ,$GHD'+: A* D$(T K'@

  C'-/,% E F+ ,'I CJ+ F=T T'=,' H

  C'-/,% E$ T'=,' > T'< T- ; +%%+: H >C'=,' K$>, LA+M;D$TT'$N

  C'-/,% E$$ C'=,' T- D)B LA+M;A+K+PP+NC'-/,% E$$$ C'=,' ,%O LA+M;EMCMN

  C'-/,% $X C'=,' ,%'$(P LA+M;K++,T+N

  C'-/,% X C'=,' ,% LA+M;MQE+N

  C'-/,% X$ C'=,' T$,' T?, LA+M; EMBM+N

  C'-/,% X$$ C'=,' ,$( LA+M;AMT$N

  C'-/,% X$$$ C'=,' .,' LA+M;A+MD'$N

  C'-/,% X$E K>T ")R,

  -ooOoo-

  http://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua01.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua02.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua03.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua04.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua05.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua06.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua07.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua08.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua09.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua10.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua11.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua12.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua13.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua14.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua02.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua03.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua04.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua05.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua06.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua07.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua08.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua09.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua10.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua11.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua12.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua13.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua14.htmhttp://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua01.htm
 • 7/23/2019 Con ng C Xa

  2/213

  "#$ %$&$ T'$()

  Pht hc ngy ny bao hm c mt rng kinh sch ca nhiu Tng mn, !hi" #i$ng Tam T%ng Thnh &i'n P(i nguy$n thy th) ch*ng ta nghi$n c+u

  mt i c.ng khng /0 g) th1u su2t, hu2ng chi 3 sau c4n c5 c 6inh 7un /8bi9t ca cc b !hi Ti'u tha, r:i ;n s< !ht tri'n a /%ng ca t= t=>ng &%itha, ?t tng, Thin tng 3"3""" th) /@ mt ng=i c5 s2ng hAn trBm nBm c.ngkhng sao khm !h h;t nhCng tinh hoa trong rng 6inh &i'n thDm o ny"

  Tuy nhi$n &+c Pht /%yE

  "Du cho ngn ng trm ngnNi i!u #ch ch$ %n sung thiT&t hn #t ch #t *+i

  Nghe ,ong t-nh *.c s&ng +i /u"0(Kinh Li Vng Minh c dch)

  Fho n$n ng=i hCu /uy$n i khi chG nghH mt cDu k9, mt (i kinh, mt y;ungC hoIc thm chJ chG th1y mt s< ki9n 3 ngn m 3Kn thDm nh! =Lc chnh!h!"

  Mg=i hc Pht c2t th1y ra chN uy$n nguy$n, tinh y;u 3 gin /8 nh1t ca &%och+ khng n$n tm ch=Ang trJch c* u nhiu 6inh (un ' r:i khng trnhkhQi ch=Rng ng%i ca s> tri, hay (Sm khi bay bNng trong th; giRi huy0n hoIc

  ca t= t=>ng, ' r:i nh m1t th

 • 7/23/2019 Con ng C Xa

  3/213

  "#$ T*+

  ]An hai ngn hai trBm nBm tr=Rc, nAi 3=n 7c ^y'n t%i _arnath `n &, W3ang ($n b+c Thng &i9! ii Thot ca &+c Pht, mt s< ki9n trng %i, W

  (m thay i hn cch t= /uy 3 (2i s2ng ca (oi ng=i" ?Ic /@ mRi u chG c5d 38 %o s\ thuc nh5m 6iu Trn Mh= =Lc nghH Thnh !h! ny, gi Dy W(an tQa tht b)nh an ;n tn nhCng 3@ng Za Zi nh1t ca cYi th; gian, 3 nhu cu' hi'u =Lc rY rng hAn, chJnh Zc hAn X ngh\a ca Thnh !h! W 3 ang (mt nhu cu (Rn cho th; giRi"

  Trong nhCng nBm gn Dy, nhiu sch /Kn gii 3 (i /%y ca &+c Pht W Zu1thi9n, song !hn (Rn nhCng cu2n sch 1y u thi;u tJnh chJnh Zc 3 khngt=Ang +ng 3Ri tinh thn Pht ngn" eRi t1t c (4ng khi$m t2n, bn TBng nguy9nsf tr)nh by tht chDn Zc 3 (i &+c Pht /%y nh= W =Lc t)m th1y trong Tam

  T%ng P(i nguy$n thy nh1t, mt truyn th2ng Pht gio c kJnh 3 r1t ng tincy t ngn Z=a cho tRi nay" [o 5, ni /ung ca cu2n sch ny ( nhm giithJch bao ut uan ni9m trung tDm ca %o Pht, t+c T+ Thnh &;, Ic bi9tnh1n m%nh ;n t Thnh &%o, Ph! hnh /Kn ;n ic Mg ii Thot" nTBng It t$n cho cu2n sch ( SCon ng C XaSPurna ?aggamV, *ngthHo nhCng t m &+c Pht W /@ng khi giRi thi9u 3 t Thnh &%o"

  Pi?adassi Thera

 • 7/23/2019 Con ng C Xa

  4/213

  Dy c gi sf t)m hi'u nhCng (i gio hu1n nguy$n thy nh1t ca &+c Pht3 8nh h=Rng cho m)nh mt con =ng gic ng chDn chnh"

  Trong u tr)nh chuy'n ngC, nhCng o%n trJch /Kn 6inh &i'n !hn (Rn ch*ngti /

 • 7/23/2019 Con ng C Xa

  5/213

  --ooOoo--

  u 7rangU !c 9!cU VWU VUVYUVZU V[U V\U V]UV^UV_U WVU WWUWU WYU WZ

  Chn thnh cm n T kheo Vin Minh !" g#i t$ng %&n 'i tnh (*nh +non,

  -./0--0)Con ng C Xa

  (The Buddha's Ancient Path)Piyadassi Thera

  Dch gi: T Khu Php Thng

  C'-/,% $

  0uan 1i23 c4a 15o Ph67

  -ooOoo-

  ?t trong nhCng nt Ic th@ !hDn bi9t &+c Pht 3Ri gio ch ca cctn gio khc (E Mgi ( mt con ng=i khng (i$n h9 g) 3Ri b1t k mt1ng Th=Lng &; hay 1ng 12i3 4hin1no c" &+c Pht khng !hi (Th=Lng &;, c.ng khng !hi ( ho thDn ca Th=Lng &; hay b1t k mtnhDn 3t thn tho%i no" Mgi ( mt con ng=i, nh=ng con ng=i si$u 3i9t,mt con ng=i !hi th=ng (+cc56i75 // m5n35)" ?Ic /@ 3Kn s2ng cuci ca mt ng=i b)nh th=ng nh= mi ng=i, song ni tDm Mgi W 3uLtua tr%ng thi !hm nhDn 1y" FhJnh 3) (X /o ny Mgi =Lc gi ( mtch*ng sanh /uy nh1t, mt t2i th=Lng nhDn (836i3tt5m5)"

  &+c Pht n5iE 1n7 cc T kh93, ' nh9 m:t !o ho5 en 5nh 65 ' ; nhi?m %@i n9 nhi?m1HIJ"

  [o nN (

 • 7/23/2019 Con ng C Xa

  6/213

  bao gi tuy$n b2 sf ( !ng c3 thDc2 gSng c+u 3Rt cc 1Linh n1bng!h=Ang ti9n ca mt tn gio thi$n khi"

  Mh s< ki$n tr) 3 trJ tu9 ca m)nh, Mgi W ch+ng minh cho mi ng=ith1y =Lc nhCng kh nBng 3 tn tim tng trong con ng=i, rng mu2n

  !ht tri'n 3 khai m> nhCng kh nBng ny 4i hQi !hi c5 s< nN (

 • 7/23/2019 Con ng C Xa

  7/213

  Fon =ng > Dy chJnh ( FOM &xM Fz x m cc bc Fhnh&ng Fhnh ic Z=a nay 3Kn b=Rc thHo 3 chG (%i cho mi ng=i" &5 (con =ng t Fhnh /Kn ;n gic ng 3 gii thot t2i th=Lng"

  Mt Ic th@ khc ( &+c Pht khng bao gi giC c uyn trJ tu9 t2i

  th=Lng cho ri$ng m)nh" &2i 3Ri Fh= Pht mt =Rc mu2n Jch k nh= 3y (hon ton khng th' uan ni9m =Lc" _< gic ng 3i$n mWn, s< khm !h3 ch+ng ng T+ Thnh &; (8ht W3&), Du !hi ( Ic uyn ca mt conng=i W =Lc Ic chn no thHo X tri, n5 c.ng khng !hi ( mt s< ki9nc nh1t, khng th' (! (%i trong (8ch sp nhDn (o%i" &5 ( mt s< thnh t ra cho t1t c nhCng ai nhi9t tDm nN (ng %] con !9ng t69ng %], ; %c th3 6_ con !9ng (M5gg5'id`), %c ;i?3 ng: con !9ng(M5g/g5nn`), %c th3Rn thFc 'a con !9ng (M5gg5ko'id5)HbJA

  V %7 gi cc ' ! t# c5 ' 7 ; nhXng ng9i ]ng theo con !9ng(t Chnh o), ; nhXng ng9i !i theo %9

 • 7/23/2019 Con ng C Xa

  8/213

  ng=i Zu1t thDn t gia )nh mt ng=i thL hRt t5c, =Lc It 3o hng 9nh1t tinh thng giRi (ut hAn r1t nhiu 38 -7a-]n khc thuc giai c1!uX tc 3 chi;n s\"

  Thm chJ khng c5 /1u hi9u no cho th1y rng bc &%o _= sf !h5 thc

  gio Ph! (25n5)cho ai hoIc chG 8nh 38 no thay th; Mgi tr=Rc khinh! /i9t" 7i$n uan ;n s< ki9n ny, mt iu ghi nhn kh th* 38 ( &+cPht tr=Rc (*c nh! /i9t, W gii thJch rY cho hng 9 tp ca Mgi bi;t (ch=a bao gi Mgi ngh\ ;n 3i9c (Wnh %o TBng &on, hu2ng nCa ( !h5thc n5 cho mt ai khc" i cc T kh=u ang 3Dy uanh Mgi trong gi!h*t cu2i c@ng ca cuc i" &+c Pht n5iE

  147 cc T kh93, 8hE ' L3t (Qh5mm5/Vin575) m 4h9 L5i !" gi&nggi&i ' c>ng %] cho cc con, 53 khi 4h9 L5i nhE dit h"7 ;7 8hE 'L3t !f ;m thR7 c5 cc con1HJA

  Mgay c (*c Mgi c4n t%i th; c.ng 3y, chJnh Ph! 3 7ut ny W (Wnh %o3 h=Rng /Kn ch= TBng" Mgi khng !hi ( ng=i th2ng tr8" Fon &=ngF =a ca Fh= Pht - t Fhnh &%o - ( con =ng, ( (i /%y /nh chonhCng ng=i y$u m;n gii thot"

  &+c Pht Zu1t hi9n 3o thi i'm m ch; chuy$n uyn ang th8nhhnh > `n &" Trong khi 5 nhCng (i /%y ca Mgi (%i c5 !hn H /o%;n mt chJnh sch cai tr8 chuy$n uyn nh= 3y" Tuy nhi$n &+c Phtkhng bao gi can /< 3o chJnh tr=ng hay chJnh uyn ca 1t n=Rc, 3)Mgi khng !hi ( ng=i thJch can thi9! 3o nhCng chuy9n m > 5 sng 3 uan i'm /Dn ch ca m)nh" MhCng (i /%yca &+c Pht rY rng W khuy;n khJch nhCng (X t=>ng 3 th' ch; /Dn ch"?Ic /@ &+c Pht trnh khng can /< 3o triu chJnh hi9n hnh (*c 1y,Mgi 3Kn t ch+c TBng &on (25ngh5)cng :ng cc 38 T kh=u, thHomt th' ch; tuy9t 2i /Dn ch"

  Mt Ic th@ khc, ( !h=Ang !h! ging /%y gio Ph! (Qh5mm5)ca &+cPht" &+c Pht khng tn thnh nhCng ai t< nhn c5 1gio ;P % t637an1vcch ngn n5i rngE 12N % mt ; d3 hi3 c5 m:t gio ;P h9 ng3j1"Tr=Rc khi nh! /i9t &+c Pht gi Tn gi nan/ (th gi& c5 4gi)n5irngE 14h9 L5i !" gi&ng d7 8hE (Qh5mm5), n7 n5nd5, kh>ng cfEhn %it no giX5 gio ;P c>ng kh5i ' gio ;P % t637an (hiln gio 'mt gio), !]i 'ng cf g* !l !9Sc coi; m:t ' o 29 cf nm t57 (nm ch$t) nh9 '7, ngh5 ; ng9i m3]nd3 nhXng EhE c %&n kh>ng gi&ng d7 cho hng ! t#1" &+c Pht cngb2 gio !h! mt cch cng khai 3 b)nh ng cho t1t c mi ng=i" Mgikhng giC (%i iu g) 3 c.ng khng bao gi mu2n b4n r*t +c tin m@ung 3 /0 sai bo ca hng 9 tp It > nAi Mgi" &+c Pht 4i hQi nhCngng=i thHo Mgi !hi c5 s< suy Zt sng su2t 3 s< thjm tra kl cng"

  http://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua01.htm#_ftn8http://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua01.htm#_ftn8
 • 7/23/2019 Con ng C Xa

  9/213

  Trong bi kinh th=ng =Lc gi mt cch chJnh Zc (1&n hiDn ch9ng!R3 tin 'a tN do t9 t9@ng1, bng nhCng (i (f rY rng 3 m%nh mf &+cPht W th*c gic nhCng ng=i 6(mas ang trong t)nh tr%ng hoi nghi 3!hDn 3Dn, cn !hi thjm Zt ;n nAi ;n ch2n t1t c mi