Conceptul de Management Operational Al Productiei

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    473

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>CONCEPTUL DE MANAGEMENT OPERA IONAL AL PRODUC IEI Obiective Dup parcurgerea acestui capitol ve i: y Cunoa te cum se opera ionalizeaz managementul y ti care este arborele motor al func iunii de produc ie i care sunt componentele acestuia; y Cunoa te ce obiective de produc ie ne asum m; ce i cum producem? y ti cum producem focaliznd pia a</p> <p>1 CONCEPTUL DE MANAGEMENT OPERA IONAL AL PRODUC IEI1.2 Sistemul managementului opera ional al produc ieiO direc ie important de perfec ionare a managementului actual este intensificarea componentei opera ionale a muncii de previziune, organizare, coordonare, antrenare i control n cadrul unit ilor economice. n acest mod, se realizeaz reducerea ciclului de informare decizie ac iune control i evaluare complex a rezultatelor de c tre liderii unit ilor economice. Opera ionalizarea muncii de management, n spa iul organiz rii procesuale, se poate realiza prin instituirea conducerii la nivelul tuturor activit ilor desf urate n ntreprinderile industriale. Astfel, n oricare unitate industrial se poate identifica: managementul opera ional al cercet rii dezvolt rii; managementul opera ional al produc iei; managementul opera ional al activit ilor comerciale; managementul opera ional al activit ilor financiar contabile; managementul opera ional al activit ii de personal. Fundamentarea managementului opera ional se realizeaz prin managementul tactic i cel strategic, care asigur ndeplinirea obiectivelor unit ii n condi ii de eficien economic . Managementul opera ional al produc iei, ca o component a managementului ntreprinderilor, reprezint un proces de stabilire con tient i de atingere a obiectivelor derivate cu ajutorul a cinci func ii manageriale fundamentale, n domeniile fabric rii produselor, preg tirii produc iei mecano-energetic, control tehnic de calitate, SDV-urilor, metrologiei, utiliznd n mod eficient resursele informa ionale, umane, materiale i financiare. n sistemul activit ilor de produc ie un loc central l ocup fabrica ia (execu ia) produselor. Arborele motor al fabrica iei, care asigur i managementul opera ional al principalelor activit i productive de baz , este programarea, preg tirea i urm rirea produc iei. Locul managementului opera ional al produc iei n contextul managementului ntreprinderilor se prezint n fig. 1.1:</p> <p>Management strategic</p> <p>Management tactic</p> <p>Management operativ</p> <p>al cercet rii, dezvolt rii</p> <p>al produc iei</p> <p>al activit ii comerciale.</p> <p>al activit ii financiar contabile</p> <p>al activit ii de personal</p> <p>Elaborarea programului de produc ie</p> <p>Lansarea n fabrica ie</p> <p>Urm rirea, controlul i actualizarea programului</p> <p>Fig. 1.1. Locul managementului opera ional al produc iei n contextul managementului ntreprinderilor Ca domeniu distinct al unit ilor n special industriale, managementul opera ional al produc iei se poate analiza prin: a. componentele sistemului; b. variabilele sistemului; c. obiectivele sistemului; d. variantele sistemului; e. func iile sistemului. a. Componentele sistemului se grupeaz n cadrul a trei subsisteme, i anume: elaborarea programelor de produc ie, lansarea n fabrica ie i controlul ndeplinirii programelor de produc ie; b. Variabilele sistemului se clasific n: variabilele de intrare, de ie ire, perturbatoare i de comand .</p> <p>1) Variabilele de intrare provin din majoritatea activit ilor desf urate n ntreprinderea industrial dar n primul rnd din desfacere, preg tire tehnic i materialorganizatoric , aprovizionare, personal, control tehnic de calitate. Astfel, prin activitatea de desfacere, se ofer informa ii cu privire la produsele contractate, cantitatea i termenul de livrare. Activitatea de preg tire tehnic (constructiv i tehnologic ) asigur informa ii ca: fazele i durata de preg tire i execu ie pe produs, structura produsului, articolele componente, opera iile tehnologice i nl n uirea lor, timpul normat pentru execu ia fiec rui articol-opera ie, consumurile specifice de materiale pe articole etc. Activitatea de aprovizionare ofer informa ii de tipul: stocuri de materiale, posibilit i de aprovizionare cu materii prime i altele; 2) Variabilele de ie ire se concretizeaz n informa ii cu privire la cantit ile de produse executate pe intervale reduse de timp i subunit i structurale de fabrica ie, cantit ii de materii prime necesare ndeplinirii programelor de produc ie, abateri de la tehnologia stabilit , opririle utilajelor pe cauze etc. 3) Variabilele perturbatoare, cu o ac iune constant asupra sistemului de management opera ional al produc iei sunt: modificarea sau decalarea termenelor de livrare, cereri suplimentare de produse lansate n fabrica ie, renun area la unele produse, c deri ale utilajelor, absen a personajului i altele. 4) Variabilele de comand reprezint complexul de decizii operative, fundamentate de management opera ional al compartimentului de produc ie, care au ca scop men inerea func ionalit ii sistemului, n condi ii de eficien economic .</p> <p>Variabile de comand</p> <p>C1(t)</p> <p>C2(t)</p> <p>Cn(t) Y1(t)</p> <p>Variabile de intrare</p> <p>X1(t) X2(t) Xn(t) Z1(t) Z2(t) Zn(t)</p> <p>SISTEMUL MANAGEMENTULUI OPERATIV AL PRODUC IEI</p> <p>X Y2(t) 2(t) Yn(t)</p> <p>Variabile de ie ire</p> <p>Variabile perturbatoare</p> <p>Fig. 1.2. Obiectivul managementului opera ional al produc iei</p> <p>1.2 Obiectivele managementului opera ional al produc ieiObiectivele sistemului de management opera ional al produc iei se pot structura n: obiectivul fundamental, obiectivul principal, obiective derivate i obiectivul corolar. Obiectivul fundamental l constituie ndeplinirea programelor produc iei fizice din punct de vedere al termenelor de livrare, cantit ilor i structurilor sortimentale contractate. Ca urmare, func ia obiectiv a procesului de management opera ional al produc iei este: min F ! i l n m j !l p k !l</p> <p> QX Pij i</p> <p>k</p> <p>i</p> <p>n care:</p> <p>Q</p> <p>k</p> <p>ij</p> <p> reprezint cantitatea de produse i, prev zute cu prioritatea j, n perioada K;</p> <p>X1 pre ul produsului i; Pi penalizarea pe unitatea de valoare, pentru nerespectarea clauzelor contractuale; p num rul perioadelor; m num rul priorit ilor; n num rul produselor. Realizarea obiectivului fundamental presupune ndeplinirea celui principal i anume asigurarea ritmicit ii fabrica iei. Managementul proceselor de produc ie trebuie s asigure o egalitate ntre cheltuielile de timp de munc i disponibil, la nivelul tuturor verigilor structurale de fabrica ie, pe intervale reduse de timp, ceea ce se exprim prin rela ia:1 nv v k k Qij ,vtij ,v Knv i!l j !l ! 1 nv l v1 k Qij ,v1 Knv 1 i !l j !1</p> <p>n care: Knv, Knv+1 reprezint coeficien ii de ndeplinire a normelor n veriga v, respective v+1; nv, nv+1 num rul de produse n veriga v, respective v+1;</p> <p>k tdisp .v k tdisp .v 1</p> <p>!c</p> <p>mv, mv+1 num rul priorit ilor din veriga v, respective v+1 k k tij ,v , tij ,v 1 timpul necesar execut rii produselor I, fabricate cu prioritatea j, n perioada K, veriga v, respective v+1; k k Ftdisp .v , Ftdisp .v1 fondul de timp disponibil n perioada K, veriga v, respective v+1; c constant care n condi ii optimale tinde c tre cifra 1. Conceptul modern de management opera ional al produc iei contribuie la realizarea propor ionalit ii prezentate prin mbinarea componentelor discrete ntr-o asemenea m sur nct ntregul proces de fabrica ie s poat fi considerat ca un proces cu caracter continuu. O asemenea cerin se asigur prin cre terea m rimii loturilor, prin specializarea produc iei, prin tipizare i unificare, prin introducerea tehnologiilor de grup care s asigure interschimbabilitatea opera ional cu cea func ional a produselor. Alte c i de asigurare a ritmicit ii prin intermediul managementului opera ional al produc iei sunt: impunerea termenelor de aprovizionare potrivit programelor de produc ie, declan area fabrica iei la termenele fundamentale prin programe operative, coordonarea mi c rii produselor ntre locurile de munc i actualizarea permanent a programelor de produc ie. Practica economic arat c ndeplinirea obiectivelor prezentate, presupune folosirea ra ional a resurselor de produc ie i anume: y folosirea eficient a capacit ilor de produc ie; y utilizarea maxim a bazei de materii prime; y folosirea superioar a for ei de munc . Folosirea eficient a capacit ilor de produc ie se poate ob ine prin adoptarea celui mai eficient num r al schimburilor, prin repartizarea sarcinilor de produc ie la nivelul utilajelor cu randamentul cel mai ridicat i cheltuielile de func ionare cele mai reduse. Utilizarea maxim a bazei de materii prime se asigur prin subsistemul de lansare n fabrica ie, care constituie un prim punct de control preventiv al utiliz rii resurselor, eliminnd posibilitatea ca acestea s urmeze o distinc ie nera ional . Dimensionarea riguroas a stocurilor de materii prime i semifabricate, prin intermediul ordonan rii definite n mod larg, astfel ca pierderile din imobilizarea mijloacelor circulante s fie minime, f r a afecta continuitatea procesului de produc ie, constituie o modalitate important de utilizare a bazei de materii prime. Folosirea superioar a for ei de munc se ob ine prin afectarea sarcinilor de produc ie la nivelul executan ilor direc i care au calificarea corespunz toare pentru realizarea unei productivit i maxime. Obiectivele derivate se pot concretiza n degrevarea managementului opera ional al unit ii de munca de rutin la nivel de articol i stabilirea previzional a cauzelor care pot conduce la nerealizarea programelor de produc ie. Obiectivul corolar este reducerea cheltuielilor de produc ie i asigurarea calit ii produselor, prin folosirea normativelor n toate fazele procesului de management i alegerea variantei de program cea mai eficient .</p> <p>1.2 Subsistemele managementului opera ional al produc iei</p> <p>Elaborarea programelor de produc ie, constituie primul subsistem al managementului opera ional care cuprinde ansamblul de activit i desf urate n scopul obiectivelor stabilite de c tre managementul tactic n domeniul func iunii de produc ie, pe intervale de timp reduse i subunit i structurale de fabrica ie. n finalul deriv rii acestor obiective se ob in programe de produc ie, care constituie un instrument fundamental al managementului opera ional al produc iei. Metodele, tehnicile i instrumentele de elaborare a programelor de produc ie, se aleg pe baza analizei sarcinilor de produc ie, a condi iilor concrete de fabrica ie. Succesiunea elabor rii programelor este unic i presupune trei etape, i anume: y elaborarea programului calendaristic (centralizator) la nivelul ntreprinderii industriale; y elaborarea programelor de produc ie la nivelul sec iilor de fabrica ie; y elaborarea programelor operative n cadrul sec iilor de fabrica ie. Aceste trei etape de concretizare, detaliere, n timp i n spa iu, a sarcinilor de produc ie, se prezint n fig. 1.3. START</p> <p>Informa ii de intrare din activitatea de: - desfacere - preg tire tehnic - ntre inere i repara ii etc.</p> <p>Elaborarea programelor lunare (programul calendaristic centralizator)</p> <p>Program de produc ie calendaristic centralizator</p> <p>Elaborarea programelor de produc ie lunare Pe subunit i structurale de baz (sec ii) Program de produc ie lunar pe sec ii</p> <p>Elaborarea programelor de produc ie operative Program de produc ie operativ</p> <p>STOP</p> <p>Fig. 1.3. Schema bloc a desf ur rii activit ii de programare a produc iei Lansarea n fabrica ie, cel de-al doilea subsistem component al managementului opera ional al produc iei cuprinde ansamblul de activit i necesare elabor rii, multiplic rii i difuz rii documentelor economice la nivelul centrelor efectorii, potrivit programelor de produc ie. Succesiunea acestor activit i se prezint n Fig. 1.4. START</p> <p>Informa ii de intrare: - Programe operative - Consumuri specifice - Opera ii - s.d.v.-uri, etc</p> <p>Elaborarea bonurilor de materiale i a fi elor limit Fi e limit de materiale Bonuri de materiale Elaborarea fi elor de nso ire i a dispozi iilor de lucru Dispozi ii de lucru Fi e de nso ire</p> <p>Alte informa ii</p> <p>Constituirea setului de documente de lansare Fi e limit de materiale Bonuri de materiale Fi e de nso ire Desene de execu ie Fi e tehnologice Fi e de nso ire</p> <p>Fig. 1.4. Schema bloc privind lansarea n fabrica ie Subsistemul de control al ndeplinirii programelor de produc ie cuprinde ansamblul de activit i de culegere, transmitere, prelucrare a informa iilor primare cu privire la desf urarea procesului de produc ie n scopul de a stabili gradul de ndeplinire a programelor, abaterile fa de obiectivele stabilite, cauzele care genereaz ecartul ntre standarde i performan e, n scopul actualiz rii prevederilor ini iale. Acest subsistem asigur feed-back-ul i are un rol activ asupra managementului activit ilor de produc ie. n prezent, se accentueaz caracterul global al managementului opera ional al produc iei, de i solu ionarea fiec rui subsistem se poate realiza prin descompunerea func iunii de produc ie n probleme cu o relativ independen , urm rindu-se solu ionarea eficient a acestora. n aceast ac iune, exist ns unele dificult i datorit multitudinii parametrilor care se in n calcul i corel rii solu iilor eficiente particulare fiec rui domeniu.</p> <p>1.2 Principiile sistemului opera ional de management al produc ieiConceperea i func ionarea eficient a sistemului de management opera ional al produc iei presupune respectarea, n mod cumulativ, a urm toarelor principii: a. principiul transparen ei; b. principiul balan elor; c. principiul variantelor; d. principiul perspectivei; e. principiul determin rii incomplete; f. principiul eficien ei. a. punctul de pornire, n oricare activitate productiv , l reprezint cerin ele pie ei, care sunt structurate prin intermediul activit ii de marketing. De asemenea, produc ia trebuie s fie adaptat permanent la cerin ele prezente i viitoare ale consumatorilor i s satisfac aceste cerin e cu maximum de eficien . ndeplinirea obiectivelor unit ii industriale necesit corelarea permanent a acestora cu posibilit ile de realizare, cu resursele de care aceasta dispune, sub aspectul material (baza de materii prime, capacit i de produc ie), uman (for de munc ) sau financiar. Calculele de</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>d.</p> <p>e.</p> <p>f.</p> <p>balan valideaz orice program de produc ie i stabilesc direc iile viitoare de dezvoltare a unit ilor industriale. Resursele de produc ie din oricare unitate industrial sunt limitate, de i n unele cazuri, cum ar fi capacit ile de produc ie, sunt interschimbabile. n aceste condi ii, obiectivele unuia i aceluia i plan de produc ie, ca reductor de incertitudini, pot fi atinse prin mai multe c i programe de produc ie. Rezult c , pentru ndeplinirea unui obiectiv de produc ie se pot prezenta mai multe variante alternative. Obiectivele fundamentale i n special cele derivate sau opera ionale, n timp sunt supuse unor actualiz ri, modific ri permanente. Astfel, programarea produc iei ca o etap a previziunii n domeniul produc iei, est5e denumit ca reprogramare, ceea ce subliniaz influen a factorului timp asupra activit ii unit ilor industriale; Procesele productive din unit ile industriale sunt determinate de factori care au...</p>