Công bố và giới thiệu các giải pháp và phần mềm giáo dục mới 2010

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net. Công bố và giới thiệu các giải pháp và phần mềm giáo dục mới 2010. Bùi Việt Hà 0903454818; email: habv@vnschool.net. Nội dung. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Công bố và giới thiệu các giải pháp và phần mềm giáo dục mới 2010

 • Cng b v gii thiu cc gii php v phn mm gio dc mi 2010Cng ty Cng ngh Tin hc Nh trng School@netBi Vit H 0903454818; email: habv@vnschool.net

 • Ni dungCng b pht hnh b phn mm Bi ging Hnh hc GeoMath 6 - 12. Gii thiu ni dung SGK Ton - Hnh hc 6 - 12 Online.iQB - Gii php qun l Ngn hng cu hi v Kim tra kin thc mn hc dnh cho nh trung, gio vin v hc sinh. Cng b pht hnh b 19 CD phn mm Kim tra kin thc SQB 8 - 12.Gii thiu gii php h tr hc v dy mn TON, TING VIT cp tiu hc.Cng b b phn mm Vit Games 6.1, 6.2 v ton b 17 phn mm Vit Games min ph dnh cho gio vin v hc sinh trong trng ph thng.Khai trng Cng thng tin dch v Gio dc ca Cng ty Cng ngh Tin hc Nh trng.

 • 1. Cng b pht hnh b phn mm Bi ging Hnh hc GeoMath 6 - 12. Gii thiu ni dung SGK Ton - Hnh hc 6 - 12 Online

 • B phn mm Geo Math 6 - 12y l b phn mm Bi ging Ton - Hnh hc u tin ca Vit Nam.Nhng khi nim mi a vo: Geo Math Page, Geo Data Library (GDL), m hnh sch in t tng tc ng (interactive ebook).Mc ch chnh ca b phn mm l kh nng khi to v iu chnh cc tp *.gmath - bi ging hnh hc cho php nhng cc tp hnh hc c to bi cc phn mm Ton tng tc ni ting nh GeoGebra, Cabri 3D, C.a.R,.

 • M hnh CSDL i tng hnh hc

 • Cc chc nng chnhKhi to, iu chnh, trnh din cc tp bi ging *.gmath. xy dng sn mt CSDL cc i tng hnh hc ng c v to ra t ton b cc hnh v ca SGK Hnh hc ca khi lp tng ng. Hn 1500 hnh c khi to, trong , lp 6: 143 hnh, lp 7: 283 hnh, lp 8: 410 hnh, lp 9: 283 hnh, lp 10: 118 hnh, lp 11: 261 hnh, lp 12: 128 hnh.

 • Cc chc nng chnhTon b cc bi hc theo SGK mn Ton, phn Hnh hc ca cc khi lp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 c m phng bi cc tp *.gmath. y c th coi l m hnh interactive e-book, sch in t tng tc ng u tin ca Vit Nam. Ton b hn 1500 hnh ca CSDL Geo Data Library v ton b 171 bi hc ca sch in t Hnh hc 6-12 u c cng b v cho php ti v min ph t Website ca Cng ty School@net.

 • Geo Math: ch l bc uGeo Math l nhng th nghim u tin ca cng ty trong qu trnh thit k m hnh bi ging mn Ton cho cp THCS v THPT. Chng ti s cn tip tc nghin cu v pht trin tip tc cho phn kin thc i s THCS, THPT. Tt c cn ang pha trc.

 • 2. iQB - Gii php qun l Ngn hng cu hi v Kim tra kin thc mn hc dnh cho nh trung, gio vin v hc sinh. Cng b pht hnh b 19 CD phn mm Kim tra kin thc SQB 8 - 12

 • V sao gi iQB l gii phpiQB - intelligent Question Bank l mt nh hng bao gm nhiu phn mm v gii php nhm gii quyt bi ton Tin hc ha qun l Ngn hng cu hi v kim tra kin thc dnh cho cc nh trng ph thng.Gii php iQB c mt s im c bn khc bit vi cc phn mm khc hin c ti Vit Nam.

 • Ngn hng cu hi & kim traNgn hng cu hiToan10.iqbKim tra

  kt15.qbt

 • i tng s dngTrng i hc, khoa, b mnS, Phng GD & TTrng ph thngGio vinHc sinhCha m hc sinh

 • Sn phmiQB Leo (4.0) - bn dnh cho nh trng.iQB Cat (4.0) - bn dnh cho gio vin.iTester - kim tra trc tuyn theo tng my tnh.iTester Pro - kim tra trc tuyn theo mng LAN.iTestMixer - phn mm trn cu hi kim tra.iTQMaker - phn mm sinh kim tra.Luyn thi trc nghim L, Ha, Sinh, Anh SQB: kim tra kin thc Ton, L, Ha, Sinh, a 12, 11, 10, 9, 8

 • B phn mm Kim tra kin thc SQB - Subject Question BankSQB l b phn mm Ngn hng cu hi c bit: mi phn mm ch cho php lm vic vi 01 CSDL ngn hng cu hi duy nht tng ng vi mn hc v khi lp. c bit nht: CSDL cu hi ca phn mm c np sn y v c th dng lun. Phn mm c gn y cc chc nng ca mt pm qun l ngn hng cu hi v kim tra y .

 • Thng bo: pht hnh 17 CD phn mm SQB l cc phn mm SQB - kim tra kin thc:Lp 12: Ton, L, Ha, Sinh, aLp 11: Ton, L, HaLp 10: Ton, L, HaLp 9: Ton, L, Ha, SinhLp 8: Ton, L, Ha

  Cc phn mm ny rt thch hp dng cho gio vin b mn trong cc nh trng ph thng.

 • 3. Gii thiu gii php h tr hc v dy mn TON, TING VIT cp tiu hc

 • M phng hc, dy Ton, Ting Vit cp Tiu hcy l mt trong nhng hng pht trin phn mm trng tm ca cng ty trong sut 10 nm qua.B phn mm m phng hc v dy Ton bt u lm t nm 1999, n 2009 th hon thnh giai on 1: m phng xong ton b tt c cc dng ton t lp 1 n lp 5.B phn mm hc ting Vit bt u lm t nm 2006, n nay m phng xong ht lp 1.

 • Cc phn mm h tr Hc ting Vit

 • HC TON 1, 2, 3, 4, 5DY TON 1, 2, 3, 4, 5

 • Mt vi thng tin v b phn mm Hc v Dy TONy l b phn mm s nht, ln nht, mt nhiu cng sc v thi gian nht m cng ty thit k (10 nm). Cn phn loi kin thc v m phng tt c cc dng Ton trong chng trnh mn Ton tiu hc ln my tnh. Cng vic ny hon ton khng d dng.250 dng ton, 2500 ch kin thc li + thut ton sinh t ng d liu c m phng trn my tnh.

 • B phn mm ny dnh cho HS n luyn lm bi tp theo chng trnh SGK mn ton cc lp tng ng, ph kn chng trnh v cc dng ton c hc trn lp.B phn mm ny cn c 1 chc nng rt c bit l theo ri, gim st qu trnh hc tp ca tng HS ng k trn my tnh.HC TON 1, 2, 3, 4, 5

 • Giy khen cp cho HS hon thnh kim tra ton b chng trnh

 • B phn mm ny dnh cho GV thc hin vic ging dy theo tng tit ca SGK mn Ton.Phn mm m phng ton b 817 tit hc theo SGK mn Ton t lp 1 n lp 5, mi tit hc tng ng vi mt tp bi ging *.math. Hay ni 1 cch khc: gi bt c trang no ca SGK cng u c phn m phng tng ng trong b phn mm Dy Ton 1, 2, 3, 4, 5. DY TON 1, 2, 3, 4, 5

 • Mt vi thng tin v b phn mm Hc v Dy Ting VitBt u nghin cu bi ton m phng h tr cho mn Ting Vit tiu hc t nm 2006 n nay cng ty hon thnh 04 phn mm m phng trn vn 2 quyn SGK ting Vit lp 1 (tp 1, tp 2).y l b phn mm gio dc c ni dung s ln nht Vit Nam v cng l b phn mm gio dc u tin ca Vit Nam m phng chnh cc n tng ni dung chi tit ca SGK.

 • B Hc v Dy Ting Vit 1M phng chnh xc tt c cc bi hc ca SGK ting Vit phn Hc vn v Luyn tp tng hp. Mt vi s liu:Thu m hn 1000 t mu; su tm 1500 bc tranh tng ng vi cc t v bi tp c; m phng ton b cch vit ca 29 ch ci v 10 ch s ting Vit, hn 500 mu t tp vit ca SGK; t in HS 40000 t; t in chnh t 10000 t; t ly 8000 t; t in tc ng thnh ng 10000 t; 1000 cu ; 2000 t ng ngha, tri ngha ting Vit.

 • 4. Cng b b phn mm Vit Games 6.1, 6.2 v ton b 17 phn mm Vit Games min ph dnh cho gio vin v hc sinh trong trng ph thng

 • Vit Games l g?Vit Games l mt hng phn mm mi ca cng ty Cng ngh Tin hc Nh trng, i tng l hc sinh, gio vin trong trng ph thng. Vit Games l nhng Games phc v trc tip vic vui chi, th gin, gii tr lnh mnh c lin quan trc tip n kin thc ca cc bi hc t sch gio khoa. Cc phn mm ny c th c gi l Game hc tp hay Education Games.

 • Cc phn mm Vit GamesVit Games 7 pht hnh thng 11 / 2009.Vit Games 6.1, Vit Games 6.2 pht hnh thng 10 / 2010.

 • pht hnh 19 phn mm Vit GamesLuyn tr nh 1 (Memory 1). Rn luyn tr nh theo hnh nh.Luyn tr nh 2 (Memory 2). Rn luyn tr nh hc pht m v ghp m vn ting Vit.Ma m vn (Syllable Rain). Luyn nhanh tay, tinh mt, phn x nhy chut nhanh ng thi n luyn cch pht m v ghp m vn ting Vit.Ghp vn ng (Letter Drag & Drop). Rn luyn nhanh tay, tinh mt, phn x nhanh ghp ch v vn chnh xc, ng thi rn luyn k nng s dng chut cho hc sinh.Ma t (Word Rain). Rn luyn nhanh tay, tinh mt, nhy chut nhanh v chnh xc ng thi nng cao kh nng hiu bit v tm hiu vn t ting Vit cho hc sinh cc cp hc.Luyn tr nh 3 (Memory 3). Rn luyn tr nh c th ghp cc thnh phn khc nhau ca cc t (n hoc phc hp) ting Vit thnh cc t hon chnh. Rn luyn v nng cao vn hiu bit ca t ting Vit.My m vn (Moving Clouds). Rn luyn kh nng nhanh tay, tinh mt, g phm nhanh hon thin cc t cn thiu tr thnh t hon chnh. Luyn k nng g phm nhanh ting Vit v nng cao vn hiu bit t ting Vit.

 • 6 phn mm Vit Games tip theoLuyn tr nh 4 (Memory 4): Rn luyn tr nh, kh nng phn bit v nhn bit vn t ting Vit thng qua hnh nh. Luyn tr nh 5 (Memory 5): Luyn tr nh v cc loi cy ci, th vt, chim, c trong t nhin.Luyn tr nh 6 (Memory 6): Luyn tr nh, nhn bit v m rng vn t lin quan n thin nhin nh cc loi cy ci, th vt, chim, c, hoa qu.Tm tranh theo t (Find Picture by Word): Tr chi tm tranh ng nht vi t cho trc.Tm t theo tranh (Find Word by Picture): Tr chi tm t ng ngha nht cho mt bc tranh.Tm t (Hang man): M phng tr chi Hang man rt ni ting trn th gii. Phn mm cho php ngi chi tm v on cc t ting Vit bng cch nhy chut ln bng ch ci in theo tng k t. Nu chn sai ch ci, ngi chi s b "treo" (hang up) ln mt ci gi cho n khi b thua.

 • 6 phn mm Vit Games tip theoLuyn tr nh 7 (Memory 7): Luyn tr nh m rng vn t ting Vit vi cc t ng ngha.Luyn tr nh 8 (Memory 8): Luyn tr nh m rng vn t ting Vit vi cc t tri ngha.Luyn tr nh 9 (Memory 9): Luyn tr nh, phn bit v m rng vn t ly trong ting Vit.Luyn tr nh 10 (Memory 10): Luyn tr nh v m rng vn t ting Vit ni chung.on t (Word Guess): Phn mm cho php ngi chi on nhn mt t cha bit bng cch g nhp lin tc cc t ca mnh cho n khi on ng th thi.Sp xp t (Word Sorting): Cho trc mt cu b hon i th t cc t, phn mm yu cu ngi dng sp xp li cc t ca cu ny sao cho tr v trng thi ban u ca cu.

 • Vit Games min ph?Ton b 19 phn mm Vit Games c pht hnh c lp v min ph. C th ti cc phn mm ny v ly m ng k t Website: http://www.vnschool.net3 CD Vit Games 7, 6.1, 6.2 c bn vi gi 45.000 ng / CD dnh cho cc gia nh v gio vin khng c iu kin ti phn mm t mng Internet.

 • Luyn tr nh: tm hiu thin nhin s sng xung quanh em

 • Tm t - Hangman

 • Sp xp t - Word Sorting

 • 5. Khai trng Cng thng tin dch v Gio dc ca Cng ty Cng ngh Tin hc Nh trng

 • Cng thng tin dch v gio vin

 • 1. Phn mm min ph ca School@netTrang lit k cc phn mm min ph c bn quyn ca cng ty School@net.B phn mm Cng hc Ton 1, 2, 3, 4, 5B phn mm Vit Games

 • 2. Kho phn mm School@netLu tr ton b cc phn mm c t xa n nay ca cng ty School@net bao gm cc phin bn beta, bn dng th, bn nng cp, bn min ph, bn v li, ....

 • 3. Trang Bi hc trc tuynTrang c bit bao gm cc bi vit, bi hc, bi ging c nhiu tnh nng tng tc trc tuyn trn mn hnh.Ton b thng tin ca 200 quc gia trn th gii. B gn y cc Truyn c GRIMTrn b Quc Vn Gio Khoa ThTrn b sch in t Hnh hc t lp 6 - 12 mi ln mng Online.

 • 4. Dch v o to v tp hun gio vinTp hun trin khai phn mm. ng dng CNTT i mi ging dy v thit k bi ging in t.Tin hc vn phng.S dng cc phn mm gio dc chuyn su v nng cao.S dng cc cng c, tin ch h tr g