CÔNG TÁC BIÊN TẬP

  • Published on
    23-Oct-2015

  • View
    27

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<p>GIO TRNH MN CNG TC BIN TP</p> <p>TRNG CAO NG PHT THANH - TRUYN HNH II</p> <p>KHOA BO CH</p> <p>*****</p> <p>TP BI GING MN CNG TC BIN TP</p> <p>(Dnh cho cc lp cao ng bo ch)</p> <p>BIN SAN:</p> <p>Thc s Dng Th Thanh Thy</p> <p>Ging vin Khoa Bo chTP. H Ch Minh, thng 9 nm 2008</p> <p>LI M U</p> <p>Bo ch l sn phm ca cc phng tin truyn thng i chng hin i nh bo vit, bo ni, bo hnh, bo mng in t Mi lai hnh bo ch c mt phng thc hot ng ring, nhng u c cng nhng c im nh tnh i chng, tnh ng dng cng ngh, tnh thi s v tnh hp dn. Quy trnh sn xut bo ch v cng phc tp nhng cng ht sc l th. N i hi nhng ngi tham gia phi c nhng phm cht tt p, c s nhy bn, nhn ni v lng yu ngh nghip. </p> <p> S cng thng v cng lao ng tr tu, s thc p ca thi gian, s bt n ca lch lm vic, s dch chuyn thng xuyn v khng gian a l, nhng nguy him e da, gnh nng trch nhim chnh tr- x hi tt c to nn s nhc nhn ca ngh lm bo. Khi nghin cu v cng tc bin tp bo ch, mt trong nhng b phn quan trng trong qu trnh lao ng bo ch trc ht cn phi hiu r v cc loi hnh lao ng bo ch, c im ca lao ng bo ch, c ch phi hp trong hot ng bo ch T hiu bit mt cch tng th v lao ng bo ch vi nhng c im c bn v phng thc sn xut mang tnh c th s gip nhng ngi nghin cu c ci nhn tng quan v cng tc bin tp bo ch ni chung v phng php bin tp tng lai hnh bo in, bo pht thanh, bo truyn hnh ni ring. </p> <p>CHNG I KHI QUT V CNG TC BIN TP BO CH</p> <p>1.1. C IM CA LAO NG BO CH1.1.1. TNH CHNH TR - T TNG- Bo ch c th tc ng, to nn d lun v nh hng d lun. - Bo ch gnh chu trch nhim chnh tr - x hi to ln, chu sc p ca cc th lc chnh tr - x hi. </p> <p>- Tnh chnh tr - t tng chnh l ht nhn trong nguyn tc lm bo ca cc nh bo cch mng. </p> <p>1.1.2. TNH TP TH- Di gc chnh tr- x hi, bo ch t chc, c ng, tuyn truyn t tng chnh tr ca ng, ca ng o nhn dn- Xt di gc ngh nghip, bo ch l mt c my vn hnh bi nhiu b phn quan trng khc nhau hp thnh (chia thnh hai nhm: nhm gin tip v nhm trc tip). - Trong c quan bo ch c b phn lao ng gin tip v lao ng trc tip. Hai b phn ny c mi quan h mt thit hu c vi nhau trong qu trnh thc hin tc phm.</p> <p>- Sc p v thi gian, v t chc kp lao ng, cng vi tnh nh k ca cc sn phm bo ch, tnh chnh xc v k thut cc cng on sn xut bo ch quy nh tnh k lut nghim khc ca lao ng bo ch. Nhng yu t khng nh tnh y chuyn sn xut l mt c im ca lao ng bo ch.1.1.3. TNH CNG NGH SN XUT</p> <p>- Bo ch ra i v pht trin cng vi s pht trin ca khoa hc cng ngh hin i.- Bo ch ng dng tin b khoa hc cng ngh lin tc i mi ni dung v hnh thc t bo.</p> <p>- KHCN lm cho bo ch c ph bin rng khp; lm xut hin nhiu loi hnh bo ch khc nhau v lm xut hin khi nim mi:</p> <p> Lng thng tin ton cu</p> <p>1.1.4. TNH SNG TO- Bo ch l mt ngh lao ng sng to c th.</p> <p>- Bo ch l mt lai hng ha c bit, nn n cng i hi ngi sn xut phi c nng lc cao v tr tu, v c s sng to c nhn su sc. - S sng to th hin ch t nhng thng tin, s kin ri rc gp nht c trong qu trnh lao ng, ngi lm bo mang n cho cng chng nhng ba n tinh thn ngy mt ngon hn. - S sng to mc vt tri n s to thnh thng hiu ca t bo, lm nn uy tn ring ca nh bo, hoc lm nn s khc bit c o trong tng tc phm. - Cng cnh tranh bo ch v nh bo phi cng khng ngng sng to.1. 2. VAI TR - V TR CA CNG TC BIN TP TRONG LAO NG BO CH </p> <p>1.2.1. CC KHI NIM LIN QUAN N CNG TC BIN TP</p> <p>- Theo ngha chung nht, Bin tp l hnh thc hat ng vn ha x hi trong cc lnh vc sng tc vn hc ngh thut, khoa hc, bo ch</p> <p>- Cng tc bin tp l cng vic tm ti, thu gp ti liu, bin san sch v, chnh sa tc phm bo ch.</p> <p> - Theo khi nim khoa hc hin i th cng tc bin tp c khi qut nh mt qu trnh bin mc ch chnh tr, vn ha, khoa hc c tnh c nhn thnh cc sn phm vn ha, tinh thn mang tnh x hi di dng xut bn phm gii thiu n ng o cng chng. </p> <p>- Bin tp bo ch l mt ngha hp ca cng tc bin tp.</p> <p>- Hiu theo ngha n thun l cng an c v x l bn tho cc tc phm bo ch (bo in, pht thanh, truyn hnh, bo mng) do phng vin thc hin, nhm nng cht lng cc tc phm bo ch t mc ti a.</p> <p>1.2.2. V TR CA LAO NG BIN TP TRONG BAN BIN TP </p> <p>a) Ban bin tp</p> <p>- Ban Bin tp (B bin tp) l ni lm vic ca cc nh bo. </p> <p>- Ban Bin tp l b phn chu trch nhim trc ta san v ni dung v hnh thc trc khi t bo pht hnh.</p> <p>- Cng vic ca Ban bin tp trong c quan bo ch:</p> <p>*Xc nh phng hng, mc tiu m t bo, bi bo hng n</p> <p>* La chn ti, ch </p> <p>* T chc lc lng sng tc tin bi; thc hin bn tho, tc phm.</p> <p>* Nhn xt nh gi, x l ni dung, sa cha v tu chnh bn tho c ni dung v hnh thc; c v m thut ln k thut.</p> <p>* Ch trng vic truyn b cc ni dung theo cc mc tiu hat ng v li ch ca c quan bo ch .</p> <p>- Nhng nhim v trong Ban bin tp do hai b phn lao ng chnh m nhim l phng vin v bin tp vin.</p> <p>b) Phng vin </p> <p>- Lao ng phng vin l hnh thc lao ng tc gi (c c t chc, sng to, vt kh).</p> <p>- Phng vin pht hin ngun tin, thc hin tc phm.</p> <p>c) Bin tp vin</p> <p>- Lao ng Bin tp l hnh thc lao ng h tr c mc ch cho lao ng tc gi (cn c s chun mc, khoa hc, khdch quan trong cng vic). </p> <p>- Bin tp vin thm nh, sa cha, quyt nh ph bin hay khng ph bin tc phm ca phng vin. </p> <p>d) T liu v nh my</p> <p>- Tham gia qu trnh x l tin bi cng tc vin.</p> <p>- Nhp liu, gi t liu cho BBT</p> <p>1.2.3. VAI TR V TR CA BIN TP VIN TRONG LAO NG BO CH</p> <p>- Phng vin l lng lng ch cng v xung kch trong Ban bin tp, l ngi to ra cc mi lin h gia cc b phn khc nhau trong cng mt c quan bo ch</p> <p>- Bin tp vin l b phn ch cht ca c quan thng tin i chng. H c mi lin h gn gi v trc tip nht i vi phng vin thc hin cc nhim v trong Ban bin tp . </p> <p> cc i PT-TH a phng, cc Trng hoc Ph phng nghip v kim lun cng tc bin tp tin bi. </p> <p> cc to son bo, tham gia cng tc bin tp l nhng ngi ph trch cc Ban chuyn mn, th k to son, v Ban bin tp (thng l Ph tng bin tp ph trch ni dung).</p> <p>Mt s t bo ln trn th gii c m hnh bin tp tin da trn 3 giai on, gm 3 bin tp vin:</p> <p>- Bin tp vin ni dung </p> <p>- Bin tp vin thit k trang. </p> <p>- Bin tp vin tng hp . </p> <p>M hnh ny c nhng u im sau y:</p> <p>* Tt c cc bi vit u c c k ti ba ln ti ba bn lm vic khc nhau. </p> <p>* Cc bin tp vin ni dung khng cn phi qu lo v cng tc bin tp ch ngha v c th tp trung lm vic vi cc phng vin.</p> <p>* Cc bin tp vin tng hp v bin tp vin thit k trang khng cn bo co tr li cho bin tp vin ni dung m thuc quyn iu hnh ca nhng bin tp vin c cng nhng k nng chuyn ngnh vi h.</p> <p>* Bin tp vin cp cao nht ph trch b phn bin tp tng hp l ngi va nm vng cng tc bin tp, va c kh nng qun l.</p> <p>1. 3. NHIM V CA BIN TP VIN V C TRNG CA CNG TC BIN TP BO CH</p> <p>1.3.1. NHIM V CA BIN TP VIN BO CH- Bin tp vin bo ch l ngi thc hin cng tc bin tp chnh sa bn tho tc phm, ng thi c nhim v tham gia xy dng k hach tuyn truyn trong mt c quan bo ch, di s iu hnh trc tip ca Ban bin tp.- Nhng nhim v c th ca BTV:</p> <p> a) Tham gia vo quy trnh sn xut bo ch.</p> <p>Thng qua vic hiu nh, sa cha ni dung, hnh thc tin bi ca phng vin v cng tc vin, cc bin tp vin l ngi lm cho tc phm bo ch t cht lng tt nht trc khi ph bin rng ri ra cng chng.</p> <p>b) Tch cc tham gia vo cng tc phng vin.</p> <p>Ngi bin tp cn phi nghin cu su quy trnh sn xut bo ch, tham gia vo lc lng xung kch ca c quan bo ch, hoc lm phng vin chuyn ngnh, chuyn nm bt tnh hnh thi s ng thi thc s am hiu cng vic ca phng vin v k thut vin </p> <p>c) T chc tt mng li cng tc vin v ng vai tr quan trng trong rt kinh nghim cng tc.</p> <p> Trn thc t, khng ai c th am hiu tt c, v vy m vic t chc tt mng li cng tc vin c c nhng c vn tt v c c tin bi thuc lnh vc kh l cng vic m cc Ban bin tp v bin tp vin phi c bit quan tm..</p> <p>Thng thng bin tp vin l ngi ch ng trong vic nu kin nh gi ng - sai, hay - cha hay, v xut vic rt kinh nghim ti cc cuc hp giao ban ca Ban bin tp.1.3.2. C TRNG CA CNG TC BIN TP BO CHa) Bin tp bo ch l mt cng vic nhc cng v t m. </p> <p>b) Bin tp bo ch l cng vic thm lng</p> <p>c) Bin tp bo ch chu nhiu p lc v thi gian.d) Bin tp bo ch chu sc p tm l ln.1.3.3. NHNG YU CU I VI BIN TP VIN BO CHa) C phm cht chnh tr. b) C trnh vn ha v tri thc hiu bit v ngh nghip. c) C nng lc chuyn mn.d) C trch nhim x hi v ngha v cng dn. </p> <p>* Phi pht hin cc kh nng tr tu ca x hi s dng chng tha mn cho vic cung cp tr tu nng cao dn tr.* Phi pht hin, trn trng cc nhn ti, cc tim nng tr tu ph bin v truyn b cho x hi.</p> <p>* Phi bo tn nhng tinh hoa, nhng gi tr tinh thn cao p ca dn tc, tip thu c chn lc nhng tinh hoa vn ha ca nhn lai, chng s xm nhp cc nc c vn ha v thng tin lch lc t bn ngai. * Tun th php lut khi hnh ngh.</p> <p>* Khng li dng chc nng, nhim v vi vnh, lm kh phng vin hoc i tc nhm vo vic trc li c nhn.</p> <p>1.3.4. CC MI QUAN H CA BIN TP VIN BO CHa) Quan h vi lnh o cp trn.</p> <p>- Bin tp vin phi tun th mnh lnh cp trn. </p> <p>- c lnh o y quyn trong quan h vi tc gi v cng chng</p> <p>b) Quan h vi phng vin v cng tc vin.</p> <p>- Mi quan h gia bin tp vin v tc gi l mi quan h bnh ng. Cn tun th mt s nguyn tc: </p> <p>* Hiu r tm quan trng v cng vic ca mnh.</p> <p>Khng th c mt t bo tuyt vi nu khng c nhng phng vin tuyt vi. Nhng cng khng th c mt t bo tuyt vi nu khng c nhng bin tp vin chuyn nghip, gii ngh v dn dy kinh nghim. ( li ca William G. Connolly, mt bin tp vin cao cp ca Times).</p> <p>*C thc cng ng trch nhim trong vic quyt nh s dng hay khng s dng tc phm ca tc gi</p> <p>* Tn trng s sng to c o c nhn khi bin tp tc phm</p> <p>* C thi bnh tnh, n tn khi ny sinh mu thn vi tc gi. </p> <p>c) Quan h vi cng chng</p> <p>Trong khi thc hin nhim v ca mnh, cc bin tp vin u nhm vo s i hi ca cc i tng cng chng. </p> <p>- Bin tp vin phi cng vi tc gi thng xuyn bm st thc tin cuc sng; lng nghe kin phn hi ca cng chng trc thng tin m t bo a ra; ch trng vic nghin cu nhng thay i v nhu cu, th hiu ca h c s ci tin v i mi ni dung, hnh thc ca t bo cho ph hp.</p> <p>- Bin tp vin phi bit to lp mi quan h khng kht vi cc ban, ngnh, an th a phng; t chc tt mng li cng tc vin cc a bn, cc lnh vc trong i sng x hi. </p> <p>1.4. CC TIU CH CA TC PHM BO CH V NGUYN TC BIN TP BO CH</p> <p>1.4.1. TIU CH CA MT TC PHM BO CH </p> <p>a) Bo ch phi phn nh ng v khch quan cc s kin, hin tng trong i sng x hi.</p> <p>Tc phm bo ch t cht lng l tc phm khng bi en hc t hng s vic. Vic nh bo phn nh ng v khch quan din bin i sng x hi (k c hin tng tch cc ln tiu cc) gip cho ng, Nh nc su st trong nm bt tnh hnh, ra quyt sch chin lc, v kp thi iu chnh, sa i nhng bt cp trong lnh o, qun l t nc v a phng. </p> <p>- Bo ch trung thc, khch quan l p ng c tm t nguyn vng ca ng o nhn dn, thng qua vic kp thi phn nh v gp phn gii quyt nhng yu cu bc xc ny sinh trong i sng nhn dn. </p> <p>b) Bo ch phi ph hp vi nguyn vng, ch ca nhn dn; ph hp vi li ch ca quc gia dn tc v li ch ca tan th nhn dn.</p> <p> - Ni dung tc phm bo ch phi ph hp vi tn ch mc ch ca t bo; cc chuyn , chuyn mc phi ph hp vi tng i tng phc v m t bo hng n. </p> <p>- S ph hp cn th hin ch bo ch mang nhng gi tr vn ha n vi cng chng, u tranh by tr cc sn phm phi vn ha ang thm nhp trn cc phng tin truyn thng i chng. c) Bo ch phi thc s l ni gi gm s tin cy ca ng o cng chng.</p> <p>- Mun tr thnh ngi bn tin cy ca cng chng, tc phm bo ch phi t c yu cu hp dn, thu ht s ch ca cng chng. </p> <p>- t c s hp dn cc tc phm bo ch, cc t bo, cc chng trnh pht thanh truyn hnh phi thng xuyn t i mi. i mi ni dung v hnh thc th hin, i mi cch tip cn v phn nh s kin, i mi tc phong v phng php tc nghip, i mi thng tin. </p> <p>1.4.2. CC NGUYN TC BIN TP BO CH</p> <p>a) Bin tp vin phi cn c vo cht lng ni dung, hnh thc ca chnh bn tho nh hng cho vic bin tp.</p> <p> Mt nguyn tc cn tun th l khng lm sai bit cu chuyn m tc gi mun k vi ngi nghe, ngai tr cu chuyn m bi bo cp khng thc s ph hp vi tn ch, mc ch v nh hng chnh tr ca t bo ng thi khng ph hp vi nhu cu thng tin ca ng o cng chng.</p> <p>b) Bin tp vin phi t mnh vo v tr ca tc gi. Tn trng s sng to, phong cch ring v tm huyt ca tc gi i vi tc phm, sn phm bo ch.</p> <p>- Khi t bt nhn xt nh gi, x l thng tin hoc sa cha vn bn, bin tp vin phi c cn c chnh xc, c c s khoa hc. </p> <p>- Bin tp vin phi coi trng nguyn tc lm vic tp th v c t chc. </p> <p> c) Bin tp vin phi t mnh vo v tr ca cng chng khi bin tp. </p> <p>- Phi hiu bit tng i tng cng chng ca tng lai chng trnh, chuyn mc bin tp tc phm cho ph hp. </p> <p>- Phi thc s cng tm trong cng vic, ng thi tuyt i khng c chen mun ch quan hay quan im c nhn nhm vo mc ch v li. </p> <p>1.4.3. NHNG CN C BIN TP SN PHM, TC PHM BO CH</p> <p>a) Cn c vo quan im chnh tr ca tc phm. </p> <p>- Cn c vo quan im chnh tr c xem l tiu ch s mt khi bin tp tc phm bo ch. </p> <p>- Ni dung Bo ch cnh mng phi nhm phc v li ch cho giai cp, cho ng, cho i a s nhn dn. Thiu tnh ng v tnh nhn dn th khng th c xem l mt tc phm bo ch. </p> <p>b) Cn c vo php lut khi bin tp tc phm.</p> <p>- Bin tp vin phi c vn kin thc v lut php cng nh phi am hiu ng li chnh sch, nhng ch th, ngh quyt hin hnh ca a phng. - C th cn c vo Hin php, cc b lut, ngh quyt, ch th ca ng, Nh nc, Lut bo ch, Lut xut bn v cc vn bn di lut khc bin tp. </p> <p>c) Cn c vo cc chun mc o c x hi bin tp tc phm. </p> <p>Trn thc t c nhng hnh vi khng vi phm lut php nhng chun mc o c x hi v d lun ln n th nh bo cng khng nn thng qua tc phm c sy hoc tuyn truyn. d) Cn c vo chun mc ngn ng bin tp tc phm.</p> <p>- Mt tc phm bo ch bao gi cng i hi phi c chun mc v ngn ng. Bin tp vin cn c vo ng php, chnh t, c php, cc yu t k thut m bo ngn ng hnh nh v m thanh c cht lng hay khng bin tp. </p> <p>- Ngn ng bo ch ni ln trnh vn ho, nng lc chuyn mn, phong cch ring ca tc gi. Ngi bin tp cn tn trng ci ring ci c o ca tc gi. </p> <p>e) Cn c vo phong cch, v vn phong ca t bo bin tp tc phm.</p> <p>- Bin tp vin phi xem xt sa cha, sp t, b tr tc phm, cc chuyn , chuyn mc, chuyn trang t c s hi ha v s ph hp, nhm to nn c im, hay du n khc bit so vi nhng t bo khc. </p> <p>- Nh c phong cch ring, mt s t bo c thng hiu. </p> <p>f) Mt s cn c khc khi bin tp tc phm. </p> <p>Ngai cc cn c va nu trn, ngi bin tp cn phi cn c vo ch ca trang bo, s bo, chng trnh, chuyn mc; cn c mc cn thit ca vn ; cn c dung lng ca t bo trang bo, thi lng chng trnh xem xt vic sa cha, bin tp t bo v cc tc phm bo ch .</p> <p>1.4.4. CC TNH HUNG BIN TP V CCH X L KHI BIN TP</p> <p> a) Tnh hung bin tp</p> <p>Khi bin tp bo ch bin tp vin cn da vo cc tiu ch sau:</p> <p>- Tnh chnh xc, c th, khch quan ca thng tin</p> <p>- Tnh chnh xc ca ngn ng vit v tnh chan thc ca hnh nh, m thanh</p> <p>- Tnh cht th lai, lai chng trnh, chuyn , chuyn mc).</p> <p>- Tin bi c vn v t tng, ni dung khng tun th tn ch mc ch hat ng ca t bo; khng nhm phng s li ch chnh ng ca ng , nh nc v nhn dn. </p> <p>- S si, thiu thng tin.</p> <p>- a danh, s liu khng chnh xc.</p> <p>- Thiu s liu, chi tit cn thit. </p> <p>- Li k thut trong ch bn, makt, in n; ting ng, hnh nh, m thanh xu.</p> <p> b) Cch x l khi bin tp:</p> <p>- Trc tip chnh sa t ng, ng php, rt ngn bi, bt an; thay i, ct xn, ngh thay i hnh nh, m thanh )</p> <p>- Yu cu b sung thng tin, s liu cn thit hoc phi vit li.</p> <p>- Bo co, xin Ban Bin tp khi gp vn nhy cm.</p> <p> c) Mc bin tp:</p> <p>- Chnh sa, bin tp li cho ng</p> <p>- Chnh sa, bin tp li cho hay hn.</p> <p>CHNG II BIN TP BO IN</p> <p>Nhng nm gn y khi khoa hc v bo ch c mt bc pht trin mi, bc u p ng tt nhng yu cu i hi ca thc tin. Nhng mng nghip v c th v bo ch c nhiu ngi quan tm nghin cu, nhm phc v cho cng tc chuyn mn v cng tc ging dy, trong cng tc bin tp bo in cng l mt b phn nghip v quan trng c nhiu nh bo, nhiu nh khoa hc trong v ngai nc cp n. Bin tp bo in l mt qu trnh c nhiu cng an, vi nhng cng vic c th l bin tp vn bn (bn tho), bin tp nh v trnh by t bo. </p> <p>2.1. C IM LOI HNH CA BO IN</p> <p>2.1.1. BO IN CHUYN TI THNG TIN QUA VN BN BAO GM CH VIT, HNH V, TRANH NH, S , BIU , M CH YU L NGN NG CA CH VIT.</p> <p> 2.1.2. GIY V MC IN L PHNG TIN CHUYN TI THNG TIN</p> <p>- Vic tip nhn thng tin ca ngi c bo nh vo th gic- mt gic quan quan trng ca con ngi. V vy vic nghin cu bin tp, trnh by t bo sao cho thu ht hp dn i vi mt nhn ca c gi l cng vic quan trng cu cc t bo.</p> <p>- c...</p>