Contoh Imbangan Jisim Projek

 • Published on
  12-Feb-2018

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/23/2019 Contoh Imbangan Jisim Projek

  1/15

  IMABANGAN BAHAN BAGI

  LOJI HIDRONYAHALKALILAN TOLUENA

  Menara Benzena, T102

  Kadar alir hasil benzena, NB12ialah 265 kmol j-1. = 19240 kg j-1. Komposisi aliran benzena ialah

  99.9% mass benzena, 0.0% mass !ol"ene # 0.0$% mass dienil.&ole'"lar mass o benzena is $(,

  )ol"ena is 92 and *ienil 154.

  Kadar alir !ol"ene dalam aliran 12

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )1-1212

  12 jkmol0.062(999.092

  000.019240

  999.0

  000.0====

  T

  B

  T

  TT

  M

  F

  M

  FN

  Kadar alir dienil dalam aliran 12

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  1-121212 jkmol0.0($5

  999.0154

  000$.019240

  999.0

  000$.0====

  D

  D

  D

  DD

  M

  F

  M

  FN

  +mbangan bahan boleh dim"lakan dari menara hasil "!ama, benzena iai!" menara benzena, )102

  kerana kadar alir benzene ang diperl"kan dalam aliran 12, NB12dike!ah"i daripada kadar penghasilan

  a!a" m"a!an benzena loji.

  +mbangan benzene

  BTB

  BB

  NN

  12

  11 =

  ( )

  BTB

  BBTBB

  NN

  121

  1=

  dengan BTBsebagai pem"lihan benzena di menara benzene.

  &emandangkan aliran 12 adalah aliran hasil "!ama, pe'ahan pem"lihan benzena sanga! !inggi iai!"

  BTB = 0.99. &aka

  1-1211 jkmol26$.6(

  99.0

  265===

  BTB

  BB

  NN

  ( ) ( ) 1-121 jkmol2.6(99.0

  26599.011=

  =

  =

  BTB

  BBTBB

  NN

  +mbangan !ol"ena di menara )102, dengan mengg"nakan kadar alir !ol"ena ang diperl"kan dalam

  aliran 12, NT12ang dike!ah"i daripada komposisi aliran hasil a!as menara benzena, aliran 12

  BTT

  TT

  NN

  12

  11 =

  ( ) 111 1 TBTTT NN =

  dengan BTTsebagai pem"lihan !ol"ena di menara benzena.

 • 7/23/2019 Contoh Imbangan Jisim Projek

  2/15

  &emandangkan !o"lena ialah bahan !indak balas dan ke!"lenan benzena ang diperl"kan !inggi,

  pe'ahan pem"lihan !ol"ena rendah ia!" BTT= 0.001.

  1-1211 jkmol62.(0

  001.0

  062(.0===

  BTT

  TT

  NN

  ( ) ( ) -1111 jkmol62.1$2(0.6201.011 === TBTTT NN

  +mbangan dienil di menara )102, dengan mengg"nakan kadar alir dienil ang diperl"kan dalam

  aliran 12, ND12ang dike!ah"i daripada komposisi aliran hasil a!as menara benzena, aliran 12

  BTD

  DD

  NN

  12

  11 =

  ( ) 111 1 DBTDD NN =

  dengan BTDsebagai pem"lihan dienil di menara benzena&emandangkan !o"lena ialah bahan !indak balas dan ke!"lenan benzena ang diperl"kan !inggi,

  pe'ahan pem"lihan dienil rendah ia!" BTD= 0.0.

  11211 jkmol99.2

  0.0

  0($5.0

  ===

  BTD

  DD

  NN

  ( ) ( ) 1111 jkmol90.299.20.011

  === DBTDD NN

  Menara Penstab!, T101"

  +mbangan bahan boleh di!er"skan di menara pens!abil, )101 kerana kadar alir benzena dalam aliran

  11, NB11!elah dike!ah"i dari imbangan benzena di menara )102.

  +mbangan benzene

  ( )STB

  B

  B

  NN

  =

  1

  11

  9

  910 BSTBB NN =

  dengan STBsebagai pem"lihan benzena di menara pens!abil.

  &emandangkan lebih banak benzena, !ol"ena dan dienil berada dalam aliran 11, maka pem"lihan

  ke hasil a!as )101 ama! ke'il iai!" STB= 0.001, STT= 0.001 dan STD= 0.001

  ( ) ( )1-11

  9 jkmol26$.95001.01

  6(.26$

  1=

  ==

  =

  STB

  BB

  NN

  ( ) -1910

  jkmol26$95.026$.95001.0 ===BSTBB

  NN

 • 7/23/2019 Contoh Imbangan Jisim Projek

  3/15

  +mbangan !ol"ena di menara )101, dengan mengg"nakan kadar alir !ol"ena ang diperl"kan dalam

  aliran 11, NT11ang dike!ah"i daripada imbangan benzena di menara )102.

  ( )STT

  TT

  NN

  =

  1

  119

  910 TSTTT NN =

  dengan STTsebagai pem"lihan !ol"ena di menara pens!abil.

  ( ) ( )1-11

  9 jkmol62.(6001.01

  (0.62

  1=

  =

  =

  BTTSTT

  TT

  NN

  ( ) 1910 jkmol062(6.062.(6001.0

  === TSTTT NN

  +mbangan dienil di menara )101, , dengan mengg"nakan kadar alir dienil ang diperl"kan dalam

  aliran 11, ND11dike!ah"i daripada imbangan benzene di menara )102.

  ( )STD

  D

  D

  NN

  =

  1

  11

  9

  910 DSTDD NN =

  dengan STDsebagai pem"lihan dienil di menara pens!abil. em"lihan dienil dalam pens!abil j"ga

  ke'il iai!" STD= 0.001

  ( ) ( )1-11

  9 jkmol99.2001.01

  99.2

  1=

  =

  =

  STD

  DD

  NN

  ( ) -1910 jkmol0299.099.201.0 === DSTDD NN

  *i menara pens!abil, )101, gas me!ana dan hidrogen dikel"arkan sebagai hasil a!as.

  +mbangan me!ana

  910 MSTMM NN =

  ( ) 911 1 MSTMM NN =

  dengan STMsebagai pem"lihan me!ana di menara pens!abil.

  +mbangan hidrogen

  910 HSTHH NN =

  ( ) 911 1 HSTHH NN =

 • 7/23/2019 Contoh Imbangan Jisim Projek

  4/15

  dengan STHsebagai pem"lihan hidrogen di menara pens!abil.

  +mbangan ked"a-d"a me!ana dan hidrogen di menara pens!abil )101 masih bel"m diselesaikan kerana

  kompoisi ked"a-d"a lomponen dalam aliran 10 !idak dike!ah"i lagi. &asalah ini akan diselesaikan

  selepas imbangan di reak!or.

  Pe#sa$ %asa, D101"

  +mbangan bahan boleh di!er"skan di pemisah asa, *101 kerana sem"a kadar alir komponen dalam

  aliran 9 !elah dike!ah"i dari imbangan benzena di menara )101.

  +mbangan benzena

  ( )PSB

  B

  B

  NN

  =

  1

  9

  4

  45 BPSBB NN =

  dengan PSBsebagai pem"lihan benzena di pemisah asa. dan STT= 0.01&emandangkan lebih banak benzena, !ol"ena dan dienil berada dalam aliran 9, maka pem"lihan ke

  hasil a!as *101 ama! ke'il iai!" PTB= 0.001, PTT= 0.001 dan PTD= 0.001

  ( ) ( )1-9

  4 jkmol2$0.6$001.01

  2$0.(4

  1=

  =

  =

  PSB

  BB

  NN

  ( ) -145 jkmol2$06$.06$.2$0001.0 === BPSBB NN

  dengan PSBsebagai pem"lihan benzena di pemisah asa.

  +mbangan !ol"ena

  ( )PST

  T

  T

  NN

  =

  1

  9

  4

  45 TPSTT NN =

  dengan PSTsebagai pem"lihan !ol"ena di pemisah asa.

  ( ) ( )1-9

  4 jkmol92.26001.01

  (6.62

  1=

  =

  =

  PST

  TT

  NN

  ( ) -145 jkmol62920.092.62001.0 === TPSTT NN

  +mbangan dienil

 • 7/23/2019 Contoh Imbangan Jisim Projek

  5/15

  ( )PSD

  D

  D

  NN

  =

  1

  9

  4

  45 DPSDD NN =

  dengan PSDsebagai pem"lihan dienil di pemisah asa.

  ( ) ( )1-9

  4 jkmol2.992001.01

  99.2

  1=

  =

  =

  PSD

  D

  D

  NN

  ( ) -145 jkmol0.0029922.992001.0 === DPSDD NN

  +mbangan me!ana

  ( )PSM

  M

  M

  N

  N = 19

  4

  45 MPSMM NN =

  dengan PSMsebagai pem"lihan me!ana di pemisah asa

  +mbangan hidrogen

  ( )PSH

  H

  H

  NN

  =

  1

  9

  4

  45 HPSHH NN =

  dengan STHsebagai pem"lihan hidrogen di menara pens!abil.

  Menara T&!'ena, T10(

  +mbangan benzene

  114 BTTBB NN =

  ( ) 115 1 BTTBB NN =

  dengan TTBsebagai pem"lihan benzena di menara )10.&emandangkan lebih banak benzena dan !ol"ena berada dalam aliran 14 dan lebih banak dienil

  dalam aliran 15, maka pem"lihan ke hasil a!as *101 ialah TTB= 0.99, TTT= 0.99 dan TTD= 0.01

  ( ) -1114 jkmol2.6526(.299.0 === BTTBB NN

  ( ) ( )( ) 1115 026(.06(.299.011

  === jkmolNN BTTBB

 • 7/23/2019 Contoh Imbangan Jisim Projek

  6/15

  +mbangan !ol"ene

  114 TTTTT NN =

  ( ) 115 1 TTTTT NN =

  dengan TTTsebagai pem"lihan !ol"ena di menara )10.

  ( ) -1114

  jkmol61.54(1$.6299.0 ===TTTTT

  NN

  ( ) ( ) 1115 jkmol621$.01$.6299.011

  === TTTTT NN

  +mbangan *ienil

  114 DTTDD NN =

  ( ) 115 1 DTTDD NN =

  dengan TTDsebagai pem"lihan benzena di menara )10.

  ( ) 1114 jkmol029.09.201.0

  ===DTTDD

  NN

  ( ) ( ) -1115 jkmol2.($19.201.011 === DTTDD NN

  Rea)t&r R101

  !oikiome!ri !indak balas kimia/

  )ol"ena 2 enzena 34

  2enzena *ienil 2

  Kadar !indak balas !ol"ene

  1rrT =

  Kadar !indak balas hidrogen

  21 rrrH +=

  Kadar !indak balas benzene

  21 2rrrB =

  Kadar !indak balas me!ana

 • 7/23/2019 Contoh Imbangan Jisim Projek

  7/15

  1rrM =

  Kadar !indak balas dienil

  2rrD =

  en"karan !ol"ena XT= 0.(0 Ke!erpilihan benzena SB= 0.96

  Kadar !indak balas !ol"ena dalam seb"!an pen"karan !iol"ena

  TTT XNrr 1 ==

  +mbangan !ol"ena

  ( )TTTTTTTT XNXNNrNN ==+= 14

  &aka

  ( ) ( )1-4

  jkmol14.6(.01

  92.62

  1=

  =

  =

  T

  TT

  X

  NN

  en"karan

  6.14(.0 1

  1

  r

  N

  r

  N

  rX

  TT

  TT ==

  ==

  ( ) -11 jkmol251.6(6.14(.0 ==r

  Ke!erpilihan benzena

  ( ) ( )(.06.14

  2296.0 21

  21

  rr

  XN

  rr

  XN

  rS

  TTTT

  BB

  =

  ===

  ( ) ( ) -121 jkmol241.612((.06.1496.02 == rr

  emak sem"la nilai kadar alir benzena dalam aliran 12 = 265 kmol j -1

  adi

  1-

  2jkmol5.06

  2

  241.612(-251.6(==r

  emak sem"la nilai kadar alir dienil dalam aliran 15 = 2.99 kmol j-1

  erl" kira sem"la se'ara i!erasi sehingga nilai di aliran 15 dan 12 lebih sediki! daripada nilai dalam

  kadar !indak balas benzena dan dienil.

  Kadar !indak balas !ol"ena

  TTT XNr =

  Kadar !indak balas hidrogen

 • 7/23/2019 Contoh Imbangan Jisim Projek

  8/15

  ( ) ( )

  2

  1

  2

  1

  TTBTTB

  TTH

  XNSXNSXNr

  +=

  +=

  Kadar !indak balas benzena

  TTBB XNSr =

  Kadar !indak balas me!ana

  TTM XNr =

  Kadar !indak balas dienil

  ( )

  2

  1 TTB

  D

  XNSr

  =

  an!ikan NT3dalam sem"a kadar !indak balas komponen.

  Kadar !indak balas !ol"ena

  ( )T

  TTT

  X

  XNr

  =

  1

  4

  Kadar !indak balas hidrogen

  ( )

  ( )T

  TTB

  HX

  NXSr

  +=

  12

  14

  Kadar !indak balas benzena

  ( )T

  TTBB

  X

  NXSr

  =

  1

  4

  Kadar !indak balas me!ana

  ( )T

  TT

  MX

  XNr

  =

  1

  4

  Kadar !indak balas dienil

  ( )

  ( )T

  TTB

  DX

  NXSr

  +=

  12

  14

  +mbangan benzena menghasilkan

 • 7/23/2019 Contoh Imbangan Jisim Projek

  9/15

  ( )T

  TTB

  BBBBX

  NXSNrNN

  +=+=

  1

  4

  4

  &aka

  ( )T

  TTB

  BBX

  NXSNN

  =

  1

  4

  4

  +mbangan dienil

  ( )

  ( )T

  TTB

  DDDDX

  NXSNrNN

  +=+=

  12

  14

  4

  &aka

  ( )

  ( )T

  TTB

  DDX

  NXSNN

  =

  12

  14

  4

  +mbangan hidrogen

  ( )

  ( )T

  TTB

  HHHHX

  NXSNrNN

  =+=

  12

  14

  4

  ika aliran !ol"ena dalam aliran digan!ikan, maka

  ( )

  ( )T

  TTB

  HHX

  NXSNN

  +=

  12

  14

  4

  +mbangan me!ana

  ( )T

  TT

  MMMMX

  XNNrNN

  +=+=

  1

  4

  4

  ika aliran !ol"ena dalam aliran digan!ikan, maka

  ( )T

  TT

  MMX

  XNNN

  =

  1

  4

  4

  I#ban*an + Tt) Pena#-'ran

  Kadar alir !ol"ene dalam aliran ki!aran sem"la

  ( ) ( )( )( ) BTBSTBPSBTB

  BRPSTTRPSTTTT

  XSNXXNN

  == 11

  11 12(

 • 7/23/2019 Contoh Imbangan Jisim Projek

  10/15

  Kadar alir benzene dalam aliran ki!aran sem"la

  ( ) RPSTBTTBB NXNSN ( +=

  +mbangan benzena pada !i!ik pen'amp"ran ki!aran sem"la dan s"apan menghasilkan

  (14 BBB NNN =+

  ( )( )

  121BRPSTBTTB

  BTB

  BTTBBTB NNXNSN

  =++

  ( )

  ( ) BTBRPST

  RPSTBTBTTBBTTBBTB

  B

  XNSNN

  +=

  1

  112

  17

  +mbangan benzene

  (142 BBBb NNNN =++

  +mbangan hidrogen

  Kadar alir benzene dalam aliran ki!aran sem"la 8ap

  ( )( ) ( ) BTBSTBPSBB

  BPTRBPTRTTBPTRB

  S

  NNXNNN

  +=+=

  11

  12

  ( 27

  +mbangan benzene

  (14 BBB NNN =+

  ( )

  ( )( ) BTBSTBPSBB

  BPTR

  BPTR

  BTB

  BTTBBTB

  BS

  NN

  NN

  ++

  =

  11

  112

  12

  27

  ( ) ( )( )[ ]

  ( )( )( ) BTBSTBPSBPTRB

  BPTRSTBPSBBTTBBTB

  BS

  NSN

  +=

  111

  11112

  andingkan dengan

  ( )

  ( ) ( ) BTBSTBPSBB

  BB

  BS

  NS

  N

  = 11

  112

 • 7/23/2019 Contoh Imbangan Jisim Projek

  11/15

  ab"ngkan

  ( ) ( )( ) ( ) ( )PTRBPTRSTBPSBBTTBBTB SS =+ 11111

  &aka

  ( ) ( ) ( ) ( )

  PTB

  STBPSBBTTBBTBBR

  S

  SS

  =

  1111

  dengan PT sebagai pem"lihan !ol"ena di pemisah asa, MPTsebagai pem"lihan !ol"ena di menara

  pens!abil, MBTsebagai pem"lihan !ol"ena di menara benzena, dan MTT sebagai pem"lihan !ol"ena dimenara !ol"ena.

  kan !e!api aliran !ol"ena di dalam ki!aran sem"la gas

  ( )TTPTRGPT XFRy = 1 27

  dengan R sebagai nisbah aliran ki!aran sem"la dengan j"mlah aliran daripada pemisah asa.Kadar alir !ol"ene segar diberikan oleh

  ( ) ( ) ( )( )[ ][ ]PTRMTTMBTMPTPTTTFT XFF += 11111 7.

  +mbangan benzena pada !i!ik pen'amp"ran ki!aran sem"la gas dan 'e'air dan s"apan menghasilkan

  ( )

  ( )( )( ) ( ) MTBMBBMPBPBBTTB

  PBRBTTBB

  FXFS

  FXFSF

  ++

  +=

  111

  57

  ekirana persamaan 57 diselesaikan aliran benzena ke dalam reak!or, maka

  ( )( )( )[ ]( )( )( )[ ]

  MTBMBBMPBPBPBR

  MTBMBBMPBPBPBRTTBB

  XFSF

  +=

  1111

  11167

  +mbangan hidrogen di !i!ik pen'amp"ran ki!aran sem"la dan s"apan menghasilkan

  (7

  kan !e!api aliran hidrogen di dalam aliran ki!aran sem"la ialah

  97

  dengan PHsebagai pem"lihan hidrogen di dalam pemisah asa. ika persamaan (7 diselesaikan "n!"kj"mlah aliran s"apan gas, maka

  HGFHGPH FFyRy =+

  ( )

  +

  = TTB

  HPHRGPH FXS

  FRy2

  1

 • 7/23/2019 Contoh Imbangan Jisim Projek

  12/15

  107

  +mbangan menel"r"h hidrogen p"la menghasilkan

  117

  dengan MPHsebagai pem"lihan hidrogen di dalam menara pens!abil. kan !e!api aliran b"angan gasdiberikan oleh

  127

  ika persamaan 117 diselesaikan "n!"k j"mlah aliran s"apan gas, maka

  17

  +mbangan me!ana di !i!ik pen'amp"ran menghasilkan

  147

  kan !e!api aliran me!ana di dalam ki!aran sem"la ialah

  157

  dengan PMsebagai pem"lihan me!ana di dalam pemisah asa. ika persamaan ini diselesaikan "n!"kaliran j"mlah gas, maka

  167

  +mbangan menel"r"h me!ana menghasilkan

  1$7

  dengan MPM sebagai pem"lihan me!ana di dalam menara pens!abil. ika persamaan ini diselesaikan"n!"k aliran j"mlah gas, maka

  ( ) ( )

  ( )TT

  B

  TTB

  HMPHPHGPHGFH

  FXS

  FXS

  FPyFy

  2

  1

  2

  11

  ++

  +

  +=

  ( ) ( )

  +

  = TTB

  HPHRGPH FXS

  FPy

  2

  11

  ( ) ( )[ ]

  ( ) ( )[ ]( )T

  FH

  TBMPHPHPHR

  H

  FH

  MPHPHPHRG

  Fy

  XS

  Fy

  F

  2

  1111

  11

  ++

  +=

  ( ) ( ) ( )[ ]{ } TTTTMMPMPMPMRGFH FXFXFFy ++= 111

  ( ) MGPMGFH FRyFy =+1

  ( )

  ( ) ( ) TFH

  TPMRM

  FH

  PMRG F

  y

  XF

  yF

  =

  11

  1

  ( ) ( )T

  FH

  TBPHRH

  FH

  PHRG F

  y

  XSF

  yF

  2

  11 ++

  =

  { }TTMPMRGPM FXFRy +=

 • 7/23/2019 Contoh Imbangan Jisim Projek

  13/15

  1(7

  ika persamaan 107 digab"ngkan dengan persamaan 167, maka

  197

  ekirana persamaan 17 digab"ngkan dengan persamaan 1(7, maka

  207

  ersamaan 197 dan 207 boleh diselesaikan "n!"k aliran hidrogen ke reak!or

  ( )( )

  ( )

  ( )( )

  ( ) TTFH

  MPMPM

  PMR

  M

  FH

  MPMPM

  PMR

  G FXyFyF

  +

  = 1

  1

  11

  1

  1

  1

  ( )( ) ( ) ( ) ( ) TTRFH

  BPH

  FH

  PMH

  FH

  PHRM

  FH

  PMR FXy

  Sy

  Fy

  Fy

  ++= 2

  1

  1

  1

  1

  1

  ( ) ( )[ ]( )

  ( ) ( )[ ]

  ( ) ( )[ ]

  ( )( ) ( )[ ]( ) TT

  FH

  BMPHPHPHR

  FH

  MPMPMPMR

  H

  FH

  MPHPHPHRM

  FH

  MPMPMPMR

  FX

  y

  Sy

  Fy

  Fy

  ++

  =

  +

  +

  2

  11111

  111

  11

  1

  11

 • 7/23/2019 Contoh Imbangan Jisim Projek

  14/15

  217

  &engik"! persamaan 197 kadar alir me!ana ke reak!or ialah

  ( ) ( )[ ]( )

  ( )

  ( ) ( )[ ]

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  ( )

  ( )( ) ( )[ ]( )( ) ( )[ ]( )

  TT

  PHRMPMPMPMR

  PMRMPHPHPHR

  FH

  PMR

  B

  MPHPH

  PHR

  FH

  MPMPMPMRFH

  MPMPM

  PMR

  RBPHFHPMFH

  H FXy

  Sy

  y

  Syy

  F

  ++

  +

  +

  +

  ++

  =

  111

  1111

  121

  1

  111

  111

  1

  1

  211

 • 7/23/2019 Contoh Imbangan Jisim Projek

  15/15

  227

  Kadar alir gas s"apan ang diperl"kan boleh dikira dengan mengg"nakan sama ada persamaan 107,

  17, 167 a!a" 1(7.

  ( ) ( )[ ]( )( )( )( )( )

  ( ) ( )[ ]( )( )

  ( ) ( )[ ]( )( ) ( )[ ]( )TT

  PHRMPMPMPMR

  PMRMPHPHPHRFH

  MPHPH

  PHRRBPHFHPMFH

  PHRB

  MPHPH

  PHRFH

  MPMPMPMRFH

  M FXy

  Syy

  Syy

  F

  +

  +

  +++

  +

  +

  =

  111

  111

  1

  1211

  121

  1

  111

  111