Crowdsourcing strategies

  • Published on
    19-Jun-2015

  • View
    973

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Explores and evaluates crowdsourcing strategies for non-profits/governments.

Transcript

<p>CROWDSOURCING STRATEGIEN VOOR DE PUBLIEKE SECTOR</p> <p>Eindrapport</p> <p>Authors: Date</p> <p>Bas Kotterink, Mildo van Staden December 2009</p> <p> 2009 TNO</p> <p>Crowdsourcing strategien voor de publieke sector eindrapport voor de Alliantie Vitaal Bestuur</p> <p>Blank Page</p> <p> 2009 TNO, Danish Technological Institute and PREST Date December 2009</p> <p>Page 2 of 54</p> <p>Crowdsourcing strategien voor de publieke sector eindrapport voor de Alliantie Vitaal Bestuur</p> <p>1 2</p> <p>INTRODUCTIE ................................................................................................. 6 DE HERKOMST VAN CROWDSOURCING ........................................................... 8 2.1 2.2 2.3 2.4 WAT VOORAF GING ........................................................................................... 8 CROWDSOURCING EN DE PUBLIEKE SECTOR ..............................................................11 OVERWEGINGEN BIJ CROWDSOURCING STRATEGIEN...................................................13 TAKE-UP ......................................................................................................14</p> <p>3</p> <p>CASE ANALYSE .............................................................................................. 17 3.1 EERSTE EIGENSCHAP: DE CHALLENGE .....................................................................17 3.1.1 DE INNOVATIE CYCLUS. ..................................................................................18 Product- en proces innovatie ..............................................................................18 Productontwerp- en ontwikkeling ........................................................................19 Personalisatie ...................................................................................................20 Uitvoering ........................................................................................................20 Evaluatie .........................................................................................................21 3.1.2 SECTOREN EN DOMEINEN ................................................................................23 Privaat.............................................................................................................23 Publieke sector .................................................................................................23 3.2 TWEEDE EIGENSCHAP: COMMUNITY .......................................................................23 Motivatie..........................................................................................................23 Expertise .........................................................................................................24 Expertise .........................................................................................................24 3.3 DERDE EIGENSCHAP [3] PLATFORMEN EN INTERMEDIAIREN............................................25 3.3.1 INTERMEDIAREN ...........................................................................................25 3.3.2 OVERIGE PLATFORMEN EN INITIATIEVEN ...............................................................26 Open APIs........................................................................................................26 Overige initiatieven ...........................................................................................26 3.4 CONCLUSIE ...................................................................................................27</p> <p>4</p> <p>CROWDSOURCING MODEL ............................................................................ 28 4.1 AANPAK .......................................................................................................28 4.2 DIMENSIES VAN HET MODEL ................................................................................28 Probleemstelling bij Crowdsourcing interventies....................................................28 Complexiteit van het vraagstuk ..........................................................................28 4.3 MODEL DIMENSIES ..........................................................................................30 Complexiteit van het vraagstuk ..........................................................................30 Competentie en expertise ..................................................................................30 Samenstelling van de Crowd ..............................................................................31 Beleids- en innovatie Cyclus ...............................................................................31 4.4 CROWDSOURCING MODEL ..................................................................................32 4.5 TOETSING.....................................................................................................32</p> <p>5</p> <p>TOETSING VAN HET MODEL........................................................................... 33 5.1 AANPAK .......................................................................................................33 5.2 DWARSANALYSE..............................................................................................33 5.2.1 CROWDSOURCING ARCHETYPEN .........................................................................34 5.2.2 CROWDSOURCING STRATEGIEN IN DE PRIVATE EN PUBLIEKE SECTOR.............................35 5.3 USECASE STRUCTUURVISIE LANDELIJK GEBIED ........................................................37 5.3.1 AANPAK ....................................................................................................37 5.3.2 BESCHRIJVING.............................................................................................37 Beleidscyclus ....................................................................................................38</p> <p> 2009 TNO, Danish Technological Institute and PREST Date December 2009</p> <p>Page 3 of 54</p> <p>Crowdsourcing strategien voor de publieke sector eindrapport voor de Alliantie Vitaal Bestuur</p> <p>Community ......................................................................................................40 Expertise, inputs...............................................................................................41 Strategie .........................................................................................................42 5.3.3 CONCLUSIE ................................................................................................43 6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN TEN AANZIEN VAN CROWDSOURCING STRATEGIEN IN DE PUBLIEKE SECTOR ............................................................. 44 BIJLAGEN ........................................................................................................... 47 BIJLAGE 1. CROWDSOURCING CASES .............................................................................48 BIJLAGE 2. CROWDSOURCING CONFIGURATIES OP BASIS VAN DE CASES ....................................51 BIJLAGE 3. REFERENTIES EN BRONNEN ...........................................................................52 Referenties ......................................................................................................52 Online Bronnen.................................................................................................53</p> <p> 2009 TNO, Danish Technological Institute and PREST Date December 2009</p> <p>Page 4 of 54</p> <p>Crowdsourcing strategien voor de publieke sector eindrapport voor de Alliantie Vitaal Bestuur</p> <p> 2010 TNO Information and Communication Technology</p> <p>Page 5 of 54</p> <p>Crowdsourcing strategien voor de publieke sector eindrapport voor de Alliantie Vitaal Bestuur</p> <p>1 Introductie</p> <p>Op een golf van goedkope breedband verbindingen, laagdrempelige consumentenelektronica en gebruikersvriendelijke webdiensten vinden massale aantallen nieuwe gebruikers hun weg naar het Internet. Samen zijn ze verantwoordelijk voor een uitdijende explosie van nieuwe content die een belangrijke drijfveer is geworden van een nieuwe generatie business strategien en modellen. Het kerndoel van deze strategien is het tappen (sourcen) van de wisdom of the crowds1 oftewel crowdsourcing. Met de brede take-up van het participatieve web door mainstream gebruikers heeft het Internet een nieuwe schier onuitputtelijke bron aan nieuwe innovatie aangeboord: de collectieve kennis en intelligentie van alle genetwerkte gebruikers. Deze in essentie sociale dimensie van het internet geeft een geheel nieuwe impuls aan open innovatie. Crowdsourcing kunnen we dus ook zien als de verzamelnaam van een eerste generatie strategien die zich richten op het aanwenden van deze gebruikers gestuurde vorm van open innovatie. De oorspronkelijke term en definitie van Crowdsourcing is bedacht door Jeff Howe2. Hij stelde het - kort samengevat - zo voor: " het uitbesteden van een bedrijfstaak aan een breed publiek door middel van een open call". Wikipedia's Jimmy Wales en anderen hebben kritiek op deze definitie omdat het - in de woorden van media Professor Douglas Rushkoff - appelleert aan a kind of an industrial age, corporatist framing of a cultural phenomenon3. De goedaardige vorm van dit framen van het fenomenale succes van social computing is echter precies wat we in deze studie nader willen onderzoeken omdat het mogelijk handvatten biedt voor nieuwe, meer participatieve en evidence based strategien voor publiek bestuur. Het hoofddoel van deze TNO/AVB studie is het evalueren van strategien voor het aanwenden van crowdsourcing in de publieke sector. Inspiratie en directe aanleiding hierbij is het groeiende aantal toepassingen in de private sector.</p> <p>Vraagstelling De private sector lijkt het fenomeen crowdsourcing te omarmen, getuige het grote en toenemende aantal toepassingen. Wanneer en op welke manier wordt crowdsourcing in de private sector toegepast? Kunnen we hieruit lering trekken voor toepassing in de publieke sector? Dit is de kern van de vraagstelling in deze studie.</p> <p>Aanpak De aanpak gehanteerd bij de uitvoering van deze studie omvat vier componenten: Literatuurstudie, casestudies, model ontwikkeling en usecases.1 2 3</p> <p>Het "Wisdom of crowds" concept is het meest treffend beschreven in het gelijknamige boek van James Surowiecki (2004). The Rise of Crowdsourcing, http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html http://www.wired.com/techbiz/media/news/2007/07/crowdsourcing?currentPage=1</p> <p> 2010 TNO Information and Communication Technology</p> <p>Page 6 of 54</p> <p>Crowdsourcing strategien voor de publieke sector eindrapport voor de Alliantie Vitaal Bestuur</p> <p>Literatuurscan: Het voortschrijdend inzicht in het fenomeen crowdsourcing is genventariseerd aan de hand van bestaande wetenschappelijke en professionele studies, artikelen, blogs en andere (online) media. De korte looptijd en het relatief recente onderzoeksveld betekenen dat het hier gaat om een eerste, niet uitputtende inventarisatie. Empirie: De empirische basis van de studie bestaat uit een kleine honderd cases van crowdsourcing met voornamelijk materiaal uit de private sector. Model: Een model voor het toepassen van Crowdsourcing op basis van de dimensies en parameters die volgen uit de classificatie van bovengenoemde cases, aangevuld met inzichten uit de literatuur. Usecases: De werking van het model gellustreerd aan de hand van een aantal usecases in de publieke sfeer.</p> <p>Leeswijzer In hoofdstuk 2 beschrijven we de herkomst van het fenomeen crowdsourcing. Ook kijken we hoe crowdsourcing zich verhoudt tot soortgelijke trends als open source en open innovatie. In hoofdstuk 3 identificeren we aan de hand van beschrijvingen van een kleine 100 crowdsourcing cases de hoofdkenmerken van crowdsourcing. Deze kenmerken vormen input voor een modelmatige benadering van crowdsourcing strategien beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt het model getoetst in een uitgebreide publieke sector usecase. Hoofstuk 6 besluit met de conclusies vam de studie.</p> <p> 2010 TNO Information and Communication Technology</p> <p>Page 7 of 54</p> <p>Crowdsourcing strategien voor de publieke sector eindrapport voor de Alliantie Vitaal Bestuur</p> <p>2 De herkomst van crowdsourcing</p> <p>2.1 Wat vooraf gingDe term crowdsourcing is een nieuwe term voor een oud fenomeen dat door het succes van het participatieve web (of Web2.0) wereldwijde aandacht heeft gekregen als nieuw businessparadigma. De essentie van crowdsourcing ligt echter al besloten in eerdere en deels parallelle ontwikkelingen als Collective invention, Free Software, User-led innovation, Open Innovatie, en meer recent Social Computing. Het uitgangspunt bij al die concepten is het best gevat in de beschrijving van Free software als een proces van "community based, peer reviewed innovation". Deze modus operandi van de Free Software beweging heeft zijn basis in de academische wereld van het open delen en peer reviewen van kennis. Het was in die thuishaven van de academische cultuur van het Internet in de jaren '80, dat grondlegger Richard Stalman de principes en waarden ontwikkelde van zijn eigen Free Software beweging en de latere Open Source movement.Box 1. De Cornish Stoommachine Stoommachines werden in de 18e eeuwse mijnbouw van Cornwall gebruikt bij het droogleggen van diepe koper en tin mijnen. Vanwege het gebrek aan steenkool in Cornwall was de brandstof efficiency een belangrijke factor in de aanwending van stoommachines in de mijnen. De eerste generatie stoompompen ontworpen door Newcomen waren niet erg efficient. In 1769 won James Watt een breed patent op een aanpassing in het basis ontwerp van de newcomen machine die leidde tot een flinke verhoging van de efficiency. De machines van Watt vonden gretig aftrek in Cornwall. De stevige royalties en de weigering tot het licenseren van ontwerp verbeteringen resulteerden echter tot toenemende aversie tegen Watts bedrijf. Na het verstrijken van het patent in 1800 viel Watt uit de gratie. Om een herhaling van deze situatie te voorkomen besloot een groep mijndirecteuren in 1811 de technische details en prestaties van Cornish stoompomp ontwerpen openbaar te maken in een maandelijks rapport: Leans Engine reporter. De uitwisseling van ontwerpen en technische gegevens door concurerende engineers van stoompompen dreef een stapvoor-stap open innovatie process dat culmineerde in de ontwikkeling van de beste stoommachine uit de 19e eeuw. Het basis ontwerp van de Cornish Engine is nooit gepatenteerd. Ondanks het feit dat de Cornish ingenieurs de meest vitale gemeenschap vormden met de beste stoompomp ontwerpen, waren zij verantwoordelijk voor minder dan 2 procent van alle stoommachine patenten.</p> <p>Figure 1 Lewis Hine's 1920 Power house mechanic working on steam pump source wikimedia</p> <p> 2010 TNO Information and Communication Technology</p> <p>Page 8 of 54</p> <p>Crowdsourcing strategien voor de publieke sector eindrapport voor de Alliantie Vitaal Bestuur</p> <p>Verder terug, op het hoogtepunt van de door patenten geregeerde Industrile Revolutie, vinden we ook al voorbeelden van open kennisdeling. Allen (1983) beschrijft het fen...</p>