Curriculum vitae Europass - cafr.ro ?· ~~ss Curriculum vitae Europass Informatll personale Nume I Prenume…

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • ~~ss Curriculum vitae

  Europass

  Informatll personale Nume I Prenume

  Adresa(e)

  TeIefon(oane)

  Fax(uri)

  E-mail(url)

  Natiooalitate(-tAV)

  Data natterii

  sex

  Locul de munci vlzat I Domenlul ocupatlon81

  Experlente profellolllil

  Perioada

  Func1i& sau postul ocupat

  ActivitA~ ,i responsabilftlti principale

  RomAni

  07.03.1978

  Masculin

  Candlelit pentru Consiliul Camerel Audltorllor Flnanelarl dinRomAnia

  Tudor AIIX111dru GnIcu ..0 e""" depelle 91111 IndomInlullUdltulul tlnencIIr ,. In utln..._lnternIIJonIII de Audit.

  octombrie .2001 - prezent

  Director Audit. incepAnd cu octombrie 2010

  Defi tAnIr, caracterizat de entuziasm ,i energie, Tudor a awt oportunltatea participIrii In proiecte de audit, servlcii conexe aucltului Ii COI1IlIItMtI de mare BnvergurA; el are astfeI un bagaj de situa'i complexe gestionate In eel 9 ani deactivitate ,I crede in evoIutia rapidI ,i In robustetea profesiei de auditor.

  > Peparcursul carlerei sale In KPMG, Tudor a cAftigat 0 experientl considerabill in urrnitoarele domenii de actJvItate: managementul MgIjamenteIor de audit at sftua1IIIor fi1anciare ale cornpanillor private, societI1ftor bancare, societI1ftor de aeigurare, instftu1iiIor filanciare nebancare cat ti asupra InstJIutIor pubJice, precum , Tn achi1istratia IocaII. Ace8ta s-a ocupat de verIftcarea sllua1lJlor tInanctare. cornpIIarea sftua1Ior tInanctare, stabirea procedurtlor Ii serviciiIor de consuItan1Itn St8ndIrdeIe Interna1kJnale deAudit (ISA), audilul sftua1IIor financiare ale fondurilor pentru programeIproiec europene: PHARE. ISPA, evaIuarea tranzactIor. anaIizI financiarl Ii strategie de afaceri. Usta sa de clien1i cuprinde atAt companii natiooale cAt ,iintema1fonale. precum , cornpanii pubIice ,i private.

  Priltre principaIeIe responsabiIU, ale lui Tudor in prezent se enumert:

  planificarea ti coordonarea procedurilor de audit Tn cadrul departamentului deServieii Financiare;

  coordonarea ,i pregItirea echipelor de8ervicii Filanciare astfeI TneAt acestea sa poatA pune in practicI rnetodoIogIa ,i Instrurnentele adecvate deaudit;

  delegarea sarcinllor citra rnembrii echipei de audit Ii revizuirea activitI'i desfifurate de8C8ftia;

 • indrumarea membrilor echipei de audit ~i monitorizarea desfa~urarii angajamentelor de audit conform planificarii;

  planificarea bugetului ~i monitorizarea indeplinirii sarcinilor financiare legate deangajamente sau deperformsnta personalului (precum gradul derealizare sau deutilizare);

  construirea ~i men~nerea relatiilor deafaceri cu clien~i companiei;

  cursuri de pregatire pentru angajatii KPMG din Romania ~i din regiunea Europa Centrala ~i de Est pe teme deaudit, contabilitate ~i cursuri din stera abilita~lor interpersonale;

  cursuri de pregAtire lAS / IFRS organizate de KPMG pentru alte companii in Departamentului deTraining alKPMG;

  expert cheie in cursurile de formare ~i pregatire pentru Curtea deConturi a Romsniei - audit ~i contabilitate.

  ~ Tudor a coordonat proiectul pilot de implementare a eAudlT Tn colaborare cu birourile KPMG Toronto ~i KPMG New York - cuaplicare pilot Tn auditul sancii Na~onale a Romsniei, Raiffeisen Bank SA ~i SIF Muntenia SA.

  ~ Tudor a fost implicat in numeroase angajamente de audit asupra fondurilor Uniunii Europene ,i cunoa~te acest domeniu foarte bine. EI a acumulat experientA in auditul ~i revizuirea situa~ilor financiare ale bAncilor, companiilor de leasing ~i alte servicii financiare realizate in concordanta cu Standardele Intema~onale de Raportare Financiara (IFRS), Standardele RomAne~ti de Contabilitate ~i alte principii decontabilitate general acceptate (GAAP).

  > Tudor este membru alCentrului Regional CEE deExcelents alKPMG ~i participa laproiectele de revizuire a calita~i angajamentelor de audit efectuate de catre birourile KPMG din Europa Centrala ~i deEst.

  > Portotoliul societA~lor auditate din ultimii 5 ani include: bAnci, fonduri de investitii. real estate ~i alte institu~i bancare ~i ne-bancare precum: Banca Na~onala a Romaniei, Grupul Raiffeisen Bank SA, ProCredit Bank, Volksbank, CEC Bank, Grupul MKB Romexterra, Grupul GE Garanti, Banca Mondiala, Grupul Allianz, Uniqa, United Nations Development Programme (UNDP), SIF Banat-Cri~na SA, SIF Muntenia SA, Grupullmmoeast Romania

  Dezvoltarea susllnuti aprofeslel deauditor flnanciar ,I Intirireaacestela > Tudor este membru al Comisiei Tehnice a Consiliului pentru Supravegherea Publica a ActivitaVi

  de Audit Statutar, Inflintst prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situa~ilor financiare anuale ~i al situaViior financiare anuale consolidate ~i 1n eceasta calitate acontribuit fa:

  elaborarea Proiectului de modificare ~i completare a Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale ~i al situatiilor financiare anuale consolidate;

  elaborarea Proiectului de reglementare referitor la adoptarea normelor privind adecvarea onorariilor deaudit statutar.

  ~ Tudor a fatut parte din echipa KPMG de consultants in colaborare cu Comisia Na~onala a Valorilor Mobiliare pentru dezvoltarea cadrului de raportare contabiiA aplicabil institu~ilor reglementate decatre CNVM.

  > Tudor a colaborat la traducerea in limba romans atat a Standardelor Intema~onale deAudit cat ~i a Standardelor Interna~onale deRaportare Financiara.

  ~ Tudor a participat la redactarea unui numAr destudii in cadrul KPMG, printre care recent la eele cu tiUul "Are we there yet? How close we are to a more transparent reporting framework?" sau "IFRS: Are you ready? The race is on". Acestea oferA 0 perspectivA obiectiva asupra procesului de audit financiar din Romania ~i informeazA despre gradul de implementare a standardelor intema~onale deraportare Tn institutiile financiare care opereaza peplata locala,

  Pagina 215 - Curriculum vitae al I Pentru mai multe infonnaVi despre Europass accesaV pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Grecu, Tudor Alexandru C Uniunea EuropeanA, 2002-2010 24082010

 • Numele ,i adresa angajatorului

  pul activita~i sau sectorul deactivitate

  Educatie ,i formare

  Perioada

  Calificarea I diploma ob~nuts

  Disciplinele principale studiate I competente profesionale dobAndite

  Numele ,i tipul institu~ei deinvAtAmAnt I fumizorului deformare

  Perioada

  Calificarea I diploma ob~nuta

  Disciplinele principale studiate I competente profesionale dobAndite

  Numele ,i tipul instituVei deinvstAmsnt I fumizorului deformare

  Perioada

  Calificarea I diploma ob~nuta

  Disciplinele principale studiate I competente profesionale dobAndite

  Numele ,i tipul institutiei deinvAtAmAnt I fumizorului deformare

  Perioada

  Calificarea I diploma ob~nuta

  Disciplinele principale studiate I competente profesionale dobAndite

  Numele ~i tipul institu~ei deinvAtAmAnt I fumizorului deformare

  ~ Tudor conduce colectivul studiului ASSURE, 0 pUblica~e pilot de audit ~i servicii conexe ce trateazA subiectele interna~onale de interes cu impact asupra profesiei ~i liniilor locale de dezvoltare a acesteia.

  ~ In anul 2010 Tudor a facut parte din echipa de coordonare interna~onala a colectivului de lucru organizat decatre KPMG pentru promovarea procesului deconsultari in intampinarea lansarii de catre Comisia Europeana a lucrsrii ..Green Paper - Politica deAudit: invstaminte dupa criza" prin care Comisia, caparte a reaetiei sale lacriza financiara, analizeaza daca rolul auditorului poate fi intarit pentru a minimiza posibilele riscuri viitoare.

  Tudor a impArta~it importanta multor puncte din Green Paper ~i Ie-a considerat demne de a constitui priorita~ ale profesiei - Green Paper reprezintA cu siguranta inceputul unui proces indelungat deconsultan inaintea propunerii unor noi reglementAri.

  In noiembrie 2010, Tudor a participat la Bruxelles la intAlnirea organizata de catre ACCA ~i prezidata de catre Conducatorul Unitatii de Politici de Audit a Comisiei Europene - cu tema ..Rethinking the value of audit" in care s-au discutat principalele puncte aduse in discu~e prin Green Paper.

  KPMG Audit SRL

  Servicii deaudit. taxe ,i consultant

  Tudor are studiiuniversltare absolvlte cudiplomA dellcenti In domenluleconomlc. allturlde alte certlficiri ,I callflcirl profeilonaielemnificativi ,i rKunolcute lanivel national ,i International.

  2011

  Auditor Financiar al entita~lor pietelor reglementate, in baza Protocolului dintre Comisia Na~onala a Valorilor Mobiliare (CNVM) ~ Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) privind organizarea ~i desfA~urarea activitA~i deaudit financiar la entitA~le pietelor reglementate.

  CNVM, CAFR

  2010

  certificat in Audit International (CertIA)

  Standarde IntemaVonale de Audit: ISA 200, ISA 230, ISA 240, Control intern ~i managementul riscului, Audit intern, Raportare

  Association ofChartered Certified Accountants, Marea Britanie

  2009

  Managementul Riscurilor de Piats in sistemul Bancar - ProvocAri pentru auditorul institutiilor financiare

  KPMG Advanced Training Center - United Kingdom, Londra

  2008

  Membru alCamerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR)

  Codul etic pentru auditorii profesioni~ti, Audit financiar, Audit intern, Contabilitate

  Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR)

  Pagina 3/5 - Curriculum vitae al I Pentru mai multe infonnaVi despre Europass accesaV pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Grecu, Tudor Alexandru CUniunea Europeana, 2002-2010 24082010

 • Perioada

  Calificarea I diploma obVnuta

  Disciplinele principale studiate