CURS 1 curs 2 - CCI 2014-2015

 • Published on
  12-Jul-2016

 • View
  14

 • Download
  7

DESCRIPTION

cci

Transcript

 • 1

  CURS 1. ELEMENTE GENERALE PRIVIND CONSTRUCIILE

  1. FACTORII CARE INFLUENTEAZA CONFORMAREA UNEI CONSTRUCII

  Constructiile sunt bunuri imobile create de om, cu rol de a asigura adpost, confort i

  funcionalitate pentru a desfurarea optim a activitilor aferente vieii i pentru crearea

  valorilor spirituale si sociale.

  Disciplina construciilor face parte din domeniului tiinelor tehnice i asigur cunotine

  privind:

  materialele de construcii, tehnologii i metode de calcul;

  proiectarea cldirilor (elemente componente ale construciilor, calcule pentru structuri de

  rezisten i elemente neportante, calcule economice),

  execuia construciilor ct i urmrirea n exploatare i a comportrii n timp.

  Realizarea construciilor implic specialiti proiectani i de execuie grupai n organizaii

  juridice sau fizice n conformitate cu legislaia n vigoare.

  Concepia construciilor civile trebuie s asigure, n principal, calitatea vieii i activitii

  oamenilor. Constructiile sunt proiectate si executate n conformitate cu cerinele i cunotinele

  umane, precum i cu posibilitile materiale i tehnice din etapa istoric respectiv.

  n domeniul construciilor relaiile dintre inginerii proiectant,executani arhitecti, inginerii

  instalatori, utilizatori i proprietari genereaz idei i concepii, care trebuie s asigure satisfacie

  pentru cele mai exigente solicitri. Principalii factori care conditioneaza concepia, proiectarea si

  realizarea efectiv a unei construcii sunt omul i natura (fig.1).

  PRINCIPALII

  FACTORI N

  CONCEPIA CONSTRUCIILOR

  OMUL

  Dimensiuni i proporii Dimensiunile corpului uman Spaiul ocupat n micare i

  repaus

  Necesiti fiziologice Temperatu Umiditate Aerisire, igien, etc.

  Activitatea uman Munca, instruirea Odihn, recreerea Sntatea

  NATURA

  Aciuni asupra construciei

  Mecanice, fizice Chimice, biologice, etc.

  Condiii geografice

  Condiii de relief Condiii de clim Condiii de faun i flor Materii prime i materiale

  Condiii geotehnice Geologice Geomorfologice Seismice

  Fig. 1 Principalii factori care condiioneaz

  concepia, proiectarea si realizarea efectiv a unei construcii

 • 2

  Fig. 2. Diimmeennssiiuunnii ii pprrooppoorriiii aallee

  ccoorrppuulluuii oommeenneesscc

  Omul, n calitate de executant dar

  i de beneficiar care are nevoie de

  condiii optime de via n orice

  zon a lumii. FFuunncciioonnaalliittaatteeaa ii

  ddiimmeennssiiuunniillee uunneeii ccoonnssttrruucciiii

  ttrreebbuuiiee ss aaiibb llaa bbaazz ccuunnooaatteerreeaa

  ddiimmeennssiiuunniilloorr ii pprrooppoorriiiilloorr

  ccoorrppuulluuii oommeenneesscc ((ffiigg.. 22)),, pprreeccuumm

  ii aa nneecceessiittiilloorr uummaannee.. OOmmuull

  ddeessffooaarr oo aacctivitate umana

  pentru:

  - respectarea conditiilor de

  confort, respectiv a dotarilor

  necesare in spatiul ocupat

  precum dimensiuni, legatura pe

  orizontala si pe verticala intre

  diferitele spatii, forma;

  - suportarea efectelor fizice,

  chimice, mecanice, biologice

  asupra constructiilor;

  Natura, actioneaz asupra

  constructiilor fizic, chimic, mecanic, biologic n funcie de caractersiticile zonei

  geografice ale amplasamentului (relief, clima, fauna i flora, existena materiilor prime i a

  materialelor locale, elemente geopolitice etc.).

  Construciile reprezint un important factor pentru asigurarea calitatii vietii. n funcie de

  modul lor de realizare i de respectare a normelor i normativelor construciile produc impact

  asupra mediului i asupra strii economice si sociale din zon.

  22.. CCEERRIINNEE FFUUNNCCTTIIOONNAALLEE SSII ECCOOLLOOGGIICCEE

  CCoonnddiittiiiillee pe care trebuie sa le indeplineasca o constructie sunt din ce in ce mai

  ridicate i se impart n: funcionale, ecologice (care asigur iinntteerraaccttiiuunneeaa ddiinnttrree oomm,, aaccttiivviittaatteeaa

  uummaannaa ssii mmeeddiiuull iinnccoonnjjuurraattoorr)) ii eeccoonnoommiiccee.

  CCeerriinneellee ffuunncciioonnaallee ssee iimmppaarrtt nn::

  ppssiihhoo--ffiizziioollooggiiccee (confort acustic, higrotermic, puritatea aerului, iluminat, radiatii

  solare, estetica, siguranta la actiuni mecanice, rezistenta la incendiu, accesul la caile

  de comunicatii etc.)

  ssoocciioollooggiiccee (adaptarea spatiului de locuire si de desfasurare a activitatii/productie la

  cerintele colectivitatii, in concordanta cu reglementarile sociale, zona geografica etc.

  CCeerriinneellee eeccoollooggiiccee se impun cladirilor in prezent, au ca scop reducerea emisiilor de

  CO2 in atmosfera prin diminuarea consumurilor de energie, pe de o parte si introducerea pe scara

 • 3

  din ce in ce mai larga a utilizarii energiei regenerabile (energie solara, eoliana, hidro-energia si

  combinatii ale acestora) pe de alta parte. In acelasi timp se urmareste intr-o masura cat mai mare

  utilizarea materialelor ecologice, respectiv a celor pentru producerea carora energia consumata

  este minima. De asemenea, este importanta si comportarea in timp a materialelor si posibilitatea de

  reciclare a acestora. Un alt aspect important este cel legat de amplasamentul constructiilor si de

  masura in care constructia in sine si amenajarile terenului inconjurator au un impact pozitiv sau

  negativ asupra echilibrului ecologic din zona.

  eeccoonnoommiiccee (economice propriu-zise, reflectate de indici tehnico-economici si

  exigente de durabilitate)

  33.. CCOONNDDIITTIIII TTEEHHNNIICCEE PPEENNTTRRUU CCOONNSSTTRRUUCCTTIIII

  33..11.. Conditii ccaappiittaallee::

  a. Durabilitate (rezistenta constructiei la actiunea distrugatoare a mediului

  inconjurator: inghet-dezghet, umiditate, coroziune, actiune biologica)

  Clasificarea constructiilor din punct de vedere al durabilitatii:

  gradul I - durata de functionare normala ridicata (> 100 ani)

  gradul II, cu durata de funct. normala mijlocie (50-100 ani)

  gradul III, cu durata de funct. normala obisnuita (20-50 ani)

  constructii provizorii, cu durata de functionare redusa (sub 5 ani)

  b. RReezziisstteennaa llaa ffoocc -- ggrraadduull ddee rreezziisstteennttaa llaa ffoocc rreepprreezziinntt capacitatea de a rezista

  la solicitarile termice si mecanice provocate de incendii. Se exprima in oorree si este determinat

  de elementele structurale cu rezistenta cea mai scazuta la foc. RReezziisstteennttaa llaa ffoocc aa uunnuuii eelleemmeenntt

  se considera depasita atunci cand acesta isi pierde capacitatea portanta sau stabilitatea (cazul

  elementelor portante) sau capacitatea de a se opune propagarii incendiului (cazul elementelor

  neportante).

  Din punct de vedere al combustibilitatii, materialele si elementele de constructie

  executate din acestea se clasifica astfel:

  incombustibile, care nu ard;

  greu combustibile (semicombustibile) care se aprind greu si ard fara flacara;

  combustibile, care se aprind si ard cu sau fr flacara, chiar dupa indepartarea sursei

  de caldura.

  33..22.. Conditii mmeeccaanniiccee -- prin care se asigura rezistenta si stabilitatea constructiilor sub

  actiuni exterioare:

  capacitatea portanta (sarcina maxima pe care o poate suporta un pilot infipt in pamant,

  sau o fundatie pe piloti, fara ca in masa pamantului sa apara fenomene de rupere sau

  fara ca tasarile pilotului, respective ale fundatiei, sa depaseasca o valoare limita);

  marimea deformatiilor in comparatie cu cele admise;

  gradul de fisurare si oboseala (cazul elementelor supuse la sarcini alternante). Conditiile

  mecanice sunt precizate in prescriptii tehnice (standarde si normative).

 • 4

  33..33.. Conditii ffiizziiccoo--iiggiieenniiccee ssunt determinate de factorii fizici exteriori si interiori:

  temperatura (interioara, exterioara);

  umiditate relativa (interioara, exterioara);

  nivelul zgomotului aerian si de impact;

  viteza aerului in incaperi, puritatea aerului;

  iluminat etc.

  Aceste conditii se impun prin prescriptii tehnice care stipuleaza parametrii de confort

  higrotermic, acustic, de iluminare, ventilare si de orice alta natura in acest domeniu.

  33..44.. Conditii aarrhhiitteeccttuurraall--eesstteettiiccee

  Sunt conditiile in virtutea carora constructia se integreaza in mediul inconjurator,

  conferindu-i pe langa o buna functionalitate si un aspect placut.

  Funcional arhitecturale

  adaptarea cldirilor

  schimbarea destinaiei

  adaptarea spaiilor interioare

  estetica

  33..55.. Conditii tteehhnnoollooggiiccee ssii eeccoonnoommiiccoo--oorrggaanniizzaattoorriiccee

  Se refera la proiectarea, si executarea constructiilor. Economicitatea unei constructii se

  apreciaza pe baza valorii de investitie initiala, luand in considerare ai costul de exploatare

  (intretinere, reparatii, consum energetic).

  EEffiicciieennttaa eeccoonnoommiiccaa r ep r ez int reducerea la maximum a cheltuielilor de executie

  si intretinere/exploatare, prin:

  alegerea judicioasa a amplasamentului;

  alegerea unor solutii constructive eficiente (spatii si volume rational stabilite);

  buna organizare a lucrarilor de executie

  cresterea gradului de prefabricare si industrializare - unde este cazul;

  utilizarea solutiilor avansate pentru finisaje (eliminarea procedeelor umede).

 • 5

  CONSTRUCII

  CLADIRI

  CLADIRI CIVILE

  DE LOCUIT

  SOCIAL-CULTURALE

  CLADIRI INDUSTRIALE

  CLADIRI AGROZOOTEHNICE

  CLADIRI INGINERETI

  CONSTRUCII INDUSTRIALE

  CONSTRUCII HIDROTEHN ICE

  CONSTRUCII ENERGETICE

  CI DE COMUNICAIE

  4. CLASIFICAREA CONSTRUCTIILOR

  Clasificarea are ca scop sa ajute diverse sectoare ale activitatii din constructii cum sunt:

  documentarea, intocmirea de documentatii tehnice, proiectarea, activitatea de planificare a

  investitiilor, activitatea de evidenta, exploatare si intretinere a constructiilor.

  A. Din punct de vedere funcional construciile se pot mpri n dou grupe mari (fig. 3):

  - cldirile sunt construciile care au rolul de a proteja fa de factorii agresivi din mediul

  nconjurtor, oamenii, animalele, plantele sau produsele creaiei i muncii omului;

  - construciile inginereti toate celelalte tipuri de construcii, cum ar fi: ci de

  comunicaie, construcii hidrotehnice, turnuri, antene, rezervoare, estacade, couri de

  fum, etc.

  Cldirile se mpart la rndul lor n:

  - cldiri civile locuine individuale sau colective, construcii publice i administrative,

  construcii sociale i culturale, lcaele de cult

  - cldiri industriale hale de producie, ateliere, depozite industriale, etc

  - cldiri agricole construcii pentru producia vegetal, construcii zootehnice, depozite

  de produse agricole, etc.

  n limbajul curent actual termenul de cldire este nlocuit cu termenul de construcie,

  de aceea, n scopul evitrii confuziilor, vom utiliza n continuare denumirea de construcii civile,

  industriale i agricole, pentru tipurile respective de cldiri.

  Fig. 3. Clasificarea construciilor

 • 6

  Cladirile sunt constructii inchise, care adapostesc oamenii sau alte vietuitoare,

  benefiiciind de o anumita compartimentare si de o anumita dotare cu echipamente si instalatii.

  n limbajul curent actual termenul de cldire este nlocuit cu termenul de construcie,

  de aceea, n scopul evitrii confuziilor, vom utiliza n continuare denumirea de construcii civile,

  industriale i agricole, pentru tipurile respective de cldiri

  Cladiri civile sunt destinate unei game foarte largi de procese functionale, cele mai

  importante fiind: locuire, invatamant, sanatate, comert, sport, cultura, etc.

  cldiri de locuit (individuale, blocuri de apartamente, cmine, hoteluri, case de odihn

  etc.);

  cldiri social culturale (sociale: spitale, case de cultur, sli de sport; culturale: teatre,

  muzee, biblioteci, cinematografe; de nvmnt: universiti, coli; religioase: catedrale,

  biserici, mnstiri etc.);

  cldiri administrative (sediile instituiilor, sediile companiilor, birourile, tribunalele etc.);

  cldiri pentru comer (magazine, bnci etc.);

  cldiri pentru transporturi (gri, autogri, aerogri, depouri etc.);

  cldiri cu destinaii speciale (militare, funerare etc.).

  Cladiri industriale ofera si ele o mare diversitate, datorita unei game largi de procese

  industrial pe care trebuie sa le adaposteasca si sa le deserveasca. Dimensiunile spatiilor si modul

  de compartimentare sunt determinate de utilaje, instalatii, fluxuri tehnologice, circulatie

  interioara, etc. In afara cladirilor de productie in aceasta categorie mai sunt cuprinse cladirile

  pentru depozitare.

  Cladirile agrozootehnice sunt destinate diferitelor procese de productie din sectorul

  zootehnic (grajduri si adaposturi pentru animale si pasari) si din cel agrovegetal (sere,

  rasadnite, etc.) la care se mai adauga cladirile auxiliare productiei (magazii de cereal, silozuri de

  cereal si nutreturi, ateliere, garaje, etc.)

  Constructii ingineresti cuprind:

  a. construcii industrial speciale: rezervoare, castele de ap, silozuri, couri de fum, turnuri

  de rcire etc.;

  b. construcii speciale pentru transporturi: drumuri, ci ferate, tunele i staii pentru

  metrouri, funiculare, etc.;

  c. construcii speciale pentru transporturi pe ap: canale navigabile, ecluze, porturi etc.;

  d. construcii speciale pentru continuitatea transporturilor, numite i lucrri de art:

  poduri, tunele, ecluze, viaducte, apeducte, ziduri de sprijin etc.;

  e. construcii hidrotehnice: baraje, diguri i lucrri aferente acestora;

  f. construcii pentru mbuntiri funciare i regularizarea cursurilor de ap: irigaii,

  desecri, taluzuri, protecia malurilor etc.

  g. linii de transport al energiei electrice si al fluidelor tehnologice,

  h. constructiile pentru alimentari cu apa si canalizari etc

  B. Din punct de vedere structural

  - construcii cu structur de rezisten din perei portani

  - construcii cu structur de rezisten din stlpi i grinzi (cadre)

  - construcii cu structur de rezisten din arce i plci curbe subiri

  - construcii cu structur mixt.

 • 7

  Fig. 4. Construcii cu structur elastic (a), semirigid (b) i rigid (c)

  C. Din punct de vedere al materialului de construcie utilizat

  - construcii din lemn

  - construcii metalice

  - construcii din beton armat

  - construcii din zidrie

  - construcii mixte: zidrie-lemn, zidrie-beton armat, beton-metal, etc

  D. Din punct de vedere al rigiditii elementelor verticale (fig. 4)

  - construcii cu structur elastic stlpii sunt elementele verticale de susinere; au

  flexibilitate ridicat, se deformeaz n anumite limite sub aciunea forelor orizontale

  - construcii cu structur semirigid doar o parte a ncrcrilor orizontale sunt

  preluate de stlpi flexibili; tot n aceast categorie intr i construciile cu tub sau miez

  central rigid i planee n consol, cu cabluri sau sprijinite pe stlpi elastici (fig. 5).

  - construcii cu structur rigid au ca elemente de susinere verticale pereii care sunt

  rigizi i nu permit apariia deformaiilor sub aciunea forelor orizontale

  - construcii cu structur rigid i partea inferioar elastic sunt realizate cu stlpi

  de susinere la partea inferioar pentru a permite crearea unor spaii mari deschise; la

  nivelurile superioare stlpii sunt nlocuii cu perei portani

 • 8

  Fig. 5. Structuri semirigide Structuri mixte, din cadre cu diafragme, pentru cldiri...