CURS 1 curs 2 - CCI 2014-2015

 • Published on
  12-Jul-2016

 • View
  14

 • Download
  7

DESCRIPTION

cci

Transcript

 • 1

  CURS 1. ELEMENTE GENERALE PRIVIND CONSTRUCIILE

  1. FACTORII CARE INFLUENTEAZA CONFORMAREA UNEI CONSTRUCII

  Constructiile sunt bunuri imobile create de om, cu rol de a asigura adpost, confort i

  funcionalitate pentru a desfurarea optim a activitilor aferente vieii i pentru crearea

  valorilor spirituale si sociale.

  Disciplina construciilor face parte din domeniului tiinelor tehnice i asigur cunotine

  privind:

  materialele de construcii, tehnologii i metode de calcul;

  proiectarea cldirilor (elemente componente ale construciilor, calcule pentru structuri de

  rezisten i elemente neportante, calcule economice),

  execuia construciilor ct i urmrirea n exploatare i a comportrii n timp.

  Realizarea construciilor implic specialiti proiectani i de execuie grupai n organizaii

  juridice sau fizice n conformitate cu legislaia n vigoare.

  Concepia construciilor civile trebuie s asigure, n principal, calitatea vieii i activitii

  oamenilor. Constructiile sunt proiectate si executate n conformitate cu cerinele i cunotinele

  umane, precum i cu posibilitile materiale i tehnice din etapa istoric respectiv.

  n domeniul construciilor relaiile dintre inginerii proiectant,executani arhitecti, inginerii

  instalatori, utilizatori i proprietari genereaz idei i concepii, care trebuie s asigure satisfacie

  pentru cele mai exigente solicitri. Principalii factori care conditioneaza concepia, proiectarea si

  realizarea efectiv a unei construcii sunt omul i natura (fig.1).

  PRINCIPALII

  FACTORI N

  CONCEPIA CONSTRUCIILOR

  OMUL

  Dimensiuni i proporii Dimensiunile corpului uman Spaiul ocupat n micare i

  repaus

  Necesiti fiziologice Temperatu Umiditate Aerisire, igien, etc.

  Activitatea uman Munca, instruirea Odihn, recreerea Sntatea

  NATURA

  Aciuni asupra construciei

  Mecanice, fizice Chimice, biologice, etc.

  Condiii geografice

  Condiii de relief Condiii de clim Condiii de faun i flor Materii prime i materiale

  Condiii geotehnice Geologice Geomorfologice Seismice

  Fig. 1 Principalii factori care condiioneaz

  concepia, proiectarea si realizarea efectiv a unei construcii

 • 2

  Fig. 2. Diimmeennssiiuunnii ii pprrooppoorriiii aallee

  ccoorrppuulluuii oommeenneesscc

  Omul, n calitate de executant dar

  i de beneficiar care are nevoie de

  condiii optime de via n orice

  zon a lumii. FFuunncciioonnaalliittaatteeaa ii

  ddiimmeennssiiuunniillee uunneeii ccoonnssttrruucciiii

  ttrreebbuuiiee ss aaiibb llaa bbaazz ccuunnooaatteerreeaa

  ddiimmeennssiiuunniilloorr ii pprrooppoorriiiilloorr

  ccoorrppuulluuii oommeenneesscc ((ffiigg.. 22)),, pprreeccuumm

  ii aa nneecceessiittiilloorr uummaannee.. OOmmuull

  ddeessffooaarr oo aacctivitate umana

  pentru:

  - respectarea conditiilor de

  confort, respectiv a dotarilor

  necesare in spatiul ocupat

  precum dimensiuni, legatura pe

  orizontala si pe verticala intre

  diferitele spatii, forma;

  - suportarea efectelor fizice,

  chimice, mecanice, biologice

  asupra constructiilor;

  Natura, actioneaz asupra

  constructiilor fizic, chimic, mecanic, biologic n funcie de caractersiticile zonei

  geografice ale amplasamentului (relief, clima, fauna i flora, existena materiilor prime i a

  materialelor locale, elemente geopolitice etc.).

  Construciile reprezint un important factor pentru asigurarea calitatii vietii. n funcie de

  modul lor de realizare i de respectare a normelor i normativelor construciile produc impact

  asupra mediului i asupra strii economice si sociale din zon.

  22.. CCEERRIINNEE FFUUNNCCTTIIOONNAALLEE SSII ECCOOLLOOGGIICCEE

  CCoonnddiittiiiillee pe care trebuie sa le indeplineasca o constructie sunt din ce in ce mai

  ridicate i se impart n: funcionale, ecologice (care asigur iinntteerraaccttiiuunneeaa ddiinnttrree oomm,, aaccttiivviittaatteeaa

  uummaannaa ssii mmeeddiiuull iinnccoonnjjuurraattoorr)) ii eeccoonnoommiiccee.

  CCeerriinneellee ffuunncciioonnaallee ssee iimmppaarrtt nn::

  ppssiihhoo--ffiizziioollooggiiccee (confort acustic, higrotermic, puritatea aerului, iluminat, radiatii

  solare, estetica, siguranta la actiuni mecanice, rezistenta la incendiu, accesul la caile

  de comunicatii etc.)

  ssoocciioollooggiiccee (adaptarea spatiului de locuire si de desfasurare a activitatii/productie la

  cerintele colectivitatii, in concordanta cu reglementarile sociale, zona geografica etc.

  CCeerriinneellee eeccoollooggiiccee se impun cladirilor in prezent, au ca scop reducerea emisiilor de

  CO2 in atmosfera prin diminuarea consumurilor de energie, pe de o parte si introducerea pe scara

 • 3

  din ce in ce mai larga a utilizarii energiei regenerabile (energie solara, eoliana, hidro-energia si

  combinatii ale acestora) pe de alta parte. In acelasi timp se urmareste intr-o masura cat mai mare

  utilizarea materialelor ecologice, respectiv a celor pentru producerea carora energia consumata

  este minima. De asemenea, este importanta si comportarea in timp a materialelor si posibilitatea de

  reciclare a acestora. Un alt aspect important este cel legat de amplasamentul constructiilor si de

  masura in care constructia in sine si amenajarile terenului inconjurator au un impact pozitiv sau

  negativ asupra echilibrului ecologic din zona.

  eeccoonnoommiiccee (economice propriu-zise, reflectate de indici tehnico-economici si

  exigente de durabilitate)

  33.. CCOONNDDIITTIIII TTEEHHNNIICCEE PPEENNTTRRUU CCOONNSSTTRRUUCCTTIIII

  33..11.. Conditii ccaappiittaallee::

  a. Durabilitate (rezistenta constructiei la actiunea distrugatoare a mediului

  inconjurator: inghet-dezghet, umiditate, coroziune, actiune biologica)

  Clasificarea constructiilor din punct de vedere al durabilitatii:

  gradul I - durata de functionare normala ridicata (> 100 ani)

  gradul II, cu durata de funct. normala mijlocie (50-100 ani)

  gradul III, cu durata de funct. normala obisnuita (20-50 ani)

  constructii provizorii, cu durata de functionare redusa (sub 5 ani)

  b. RReezziisstteennaa llaa ffoocc -- ggrraadduull ddee rreezziisstteennttaa llaa ffoocc rreepprreezziinntt capacitatea de a rezista

  la solicitarile termice si mecanice provocate de incendii. Se exprima in oorree si este determinat

  de elementele structurale cu rezistenta cea mai scazuta la foc. RReezziisstteennttaa llaa ffoocc aa uunnuuii eelleemmeenntt

  se considera depasita atunci cand acesta isi pierde capacitatea portanta sau stabilitatea (cazul

  elementelor portante) sau capacitatea de a se opune propagarii incendiului (cazul elementelor

  neportante).

  Din punct de vedere al combustibilitatii, materialele si elementele de constructie

  executate din acestea se clasifica astfel:

  incombustibile, care nu ard;

  greu combustibile (semicombustibile) care se aprind greu si ard fara flacara;

  combustibile, care se aprind si ard cu sau fr flacara, chiar dupa indepartarea sursei

  de caldura.

  33..22.. Conditii mmeeccaanniiccee -- prin care se asigura rezistenta si stabilitatea constructiilor sub

  actiuni exterioare:

  capacitatea portanta (sarcina maxima pe care o poate suporta un pilot infipt in pamant,

  sau o fundatie pe piloti, fara ca in masa pamantului sa apara fenomene de rupere sau

  fara ca tasarile pilotului, respective ale fundatiei, sa depaseasca o valoare limita);

  marimea deformatiilor in comparatie cu cele admise;

  gradul de fisurare si oboseala (cazul elementelor supuse la sarcini alternante). Conditiile

  mecanice sunt precizate in prescriptii tehnice (standarde si normative).

 • 4

  33..33.. Conditii ffiizziiccoo--iiggiieenniiccee ssunt determinate de factorii fizici exteriori si interiori:

  temperatura (interioara, exterioara);

  umiditate relativa (interioara, exterioara);

  nivelul zgomotului aerian si de impact;

  viteza aerului in incaperi, puritatea aerului;

  iluminat etc.

  Aceste conditii se impun prin prescriptii tehnice care stipuleaza parametrii de confort

  higrotermic, acustic, de iluminare, ventilare si de orice alta natura in acest domeniu.

  33..44.. Conditii aarrhhiitteeccttuurraall--eesstteettiiccee

  Sunt conditiile in virtutea carora constructia se integreaza in mediul inconjurator,

  conferindu-i pe langa o buna functionalitate si un aspect placut.

  Funcional arhitecturale

  adaptarea cldirilor

  schimbarea destinaiei

  adaptarea spaiilor interioare

  estetica

  33..55.. Conditii tteehhnnoollooggiiccee ssii eeccoonnoommiiccoo--oorrggaanniizzaattoorriiccee

  Se refera la proiectarea, si executarea constructiilor. Economicitatea unei constructii se

  apreciaza pe baza valorii de investitie initiala, luand in considerare ai costul de exploatare

  (intretinere, reparatii, consum energetic).

  EEffiicciieennttaa eeccoonnoommiiccaa r ep r ez int reducerea la maximum a cheltuielilor de executie

  si intretinere/exploatare, prin:

  alegerea judicioasa a amplasamentului;

  alegerea unor solutii constructive eficiente (spatii si volume rational stabilite);

  buna organizare a lucrarilor de executie

  cresterea gradului de prefabricare si industrializare - unde este cazul;

  utilizarea solutiilor avansate pentru finisaje (eliminarea procedeelor umede).

 • 5

  CONSTRUCII

  CLADIRI

  CLADIRI CIVILE

  DE LOCUIT

  SOCIAL-CULTURALE

  CLADIRI INDUSTRIALE

  CLADIRI AGROZOOTEHNICE

  CLADIRI INGINERETI

  CONSTRUCII INDUSTRIALE

  CONSTRUCII HIDROTEHN ICE

  CONSTRUCII ENERGETICE

  CI DE COMUNICAIE

  4. CLASIFICAREA CONSTRUCTIILOR

  Clasificarea are ca scop sa ajute diverse sectoare ale activitatii din constructii cum sunt:

  documentarea, intocmirea de documentatii tehnice, proiectarea, activitatea de planificare a

  investitiilor, activitatea de evidenta, exploatare si intretinere a constructiilor.

  A. Din punct de vedere funcional construciile se pot mpri n dou grupe mari (fig. 3):

  - cldirile sunt construciile care au rolul de a proteja fa de factorii agresivi din mediul

  nconjurtor, oamenii, animalele, plantele sau produsele creaiei i muncii omului;

  - construciile inginereti toate celelalte tipuri de construcii, cum ar fi: ci de

  comunicaie, construcii hidrotehnice, turnuri, antene, rezervoare, estacade, couri de

  fum, etc.

  Cldirile se mpart la rndul lor n:

  - cldiri civile locuine individuale sau colective, construcii publice i administrative,

  construcii sociale i culturale, lcaele de cult

  - cldiri industriale hale de producie, ateliere, depozite industriale, etc

  - cldiri agricole construcii pentru producia vegetal, construcii zootehnice, depozite

  de produse agricole, etc.

  n limbajul curent actual termenul de cldire este nlocuit cu termenul de construcie,

  de aceea, n scopul evitrii confuziilor, vom utiliza n continuare denumirea de construcii civile,

  industriale i agricole, pentru tipurile respective de cldiri.

  Fig. 3. Clasificarea construciilor

 • 6

  Cladirile sunt constructii inchise, care adapostesc oamenii sau alte vietuitoare,

  benefiiciind de o anumita compartimentare si de o anumita dotare cu echipamente si instalatii.

  n limbajul curent actual termenul de cldire este nlocuit cu termenul de construcie,

  de aceea, n scopul evitrii confuziilor, vom utiliza n continuare denumirea de construcii civile,

  industriale i agricole, pentru tipurile respective de cldiri

  Cladiri civile sunt destinate unei game foarte largi de procese functionale, cele mai

  importante fiind: locuire, invatamant, sanatate, comert, sport, cultura, etc.

  cldiri de locuit (individuale, blocuri de apartamente, cmine, hoteluri, case de odihn

  etc.);

  cldiri social culturale (sociale: spitale, case de cultur, sli de sport; culturale: teatre,

  muzee, biblioteci, cinematografe; de nvmnt: universiti, coli; religioase: catedrale,

  biserici, mnstiri etc.);

  cldiri administrative (sediile instituiilor, sediile companiilor, birourile, tribunalele etc.);

  cldiri pentru comer (magazine, bnci etc.);

  cldiri pentru transporturi (gri, autogri, aerogri, depouri etc.);

  cldiri cu destinaii speciale (militare, funerare etc.).

  Cladiri industriale ofera si ele o mare diversitate, datorita unei game largi de procese

  industrial pe care trebuie sa le adaposteasca si sa le deserveasca. Dimensiunile spatiilor si modul

  de compartimentare sunt determinate de utilaje, instalatii, fluxuri tehnologice, circulatie

  interioara, etc. In afara cladirilor de productie in aceasta categorie mai sunt cuprinse cladirile

  pentru depozitare.

  Cladirile agrozootehnice sunt destinate diferitelor procese de productie din sectorul

  zootehnic (grajduri si adaposturi pentru animale si pasari) si din cel agrovegetal (sere,

  rasadnite, etc.) la care se mai adauga cladirile auxiliare productiei (magazii de cereal, silozuri de

  cereal si nutreturi, ateliere, garaje, etc.)

  Constructii ingineresti cuprind:

  a. construcii industrial speciale: rezervoare, castele de ap, silozuri, couri de fum, turnuri

  de rcire etc.;

  b. construcii speciale pentru transporturi: drumuri, ci ferate, tunele i staii pentru

  metrouri, funiculare, etc.;

  c. construcii speciale pentru transporturi pe ap: canale navigabile, ecluze, porturi etc.;

  d. construcii speciale pentru continuitatea transporturilor, numite i lucrri de art:

  poduri, tunele, ecluze, viaducte, apeducte, ziduri de sprijin etc.;

  e. construcii hidrotehnice: baraje, diguri i lucrri aferente acestora;

  f. construcii pentru mbuntiri funciare i regularizarea cursurilor de ap: irigaii,

  desecri, taluzuri, protecia malurilor etc.

  g. linii de transport al energiei electrice si al fluidelor tehnologice,

  h. constructiile pentru alimentari cu apa si canalizari etc

  B. Din punct de vedere structural

  - construcii cu structur de rezisten din perei portani

  - construcii cu structur de rezisten din stlpi i grinzi (cadre)

  - construcii cu structur de rezisten din arce i plci curbe subiri

  - construcii cu structur mixt.

 • 7

  Fig. 4. Construcii cu structur elastic (a), semirigid (b) i rigid (c)

  C. Din punct de vedere al materialului de construcie utilizat

  - construcii din lemn

  - construcii metalice

  - construcii din beton armat

  - construcii din zidrie

  - construcii mixte: zidrie-lemn, zidrie-beton armat, beton-metal, etc

  D. Din punct de vedere al rigiditii elementelor verticale (fig. 4)

  - construcii cu structur elastic stlpii sunt elementele verticale de susinere; au

  flexibilitate ridicat, se deformeaz n anumite limite sub aciunea forelor orizontale

  - construcii cu structur semirigid doar o parte a ncrcrilor orizontale sunt

  preluate de stlpi flexibili; tot n aceast categorie intr i construciile cu tub sau miez

  central rigid i planee n consol, cu cabluri sau sprijinite pe stlpi elastici (fig. 5).

  - construcii cu structur rigid au ca elemente de susinere verticale pereii care sunt

  rigizi i nu permit apariia deformaiilor sub aciunea forelor orizontale

  - construcii cu structur rigid i partea inferioar elastic sunt realizate cu stlpi

  de susinere la partea inferioar pentru a permite crearea unor spaii mari deschise; la

  nivelurile superioare stlpii sunt nlocuii cu perei portani

 • 8

  Fig. 5. Structuri semirigide Structuri mixte, din cadre cu diafragme, pentru cldiri cu distribuie celular:

  a- plan structur cadre cu diafragme de timpan; b- plan structur stlpi i nucleu (smbure) central de diafragme c; d seciuni structuri mixte din cadre i diafragme 1 diafragm, 2 cadre; 3 nucleu central

  E. Din punct de vedere al modului de execuie

  - construcii cu structur monolit se execut n ntregime pe antier; au avantajul unei

  bune legri i continuiti ntre elemente, dar sunt mai scumpe

  - construcii cu structur prefabricat se execut n cea mai mare parte n ateliere de

  producie; trebuie acordat o atenie deosebit la montajul elementelor prefabricate i la

  asigurarea continuitii

  - construcii cu structur parial prefabricat o parte a structurii se realizeaz pe antier i

  o parte se realizeaz n atelier

  F. Din punct de vedere al formei n plan a construciei (Fig. 6)

  - construcii cu form dreptunghiular (tip bar)

  - construcii cu form ptrat, circular, ovoidal (tip punct)

  - construcii cu form de I, T, L, U, Y,

  Dintre acestea primele dou categorii au o comportare mai bun la seism, mai ales n cazul

  construciilor foarte nalte.

 • 9

  Fig. 6. Forme pe care le pot avea constructiile civile, industriale i agricole

  G. Dup tipul construciei:

  - construcii etajate (blocuri de locuine, hoteluri, spitale, coli, cldiri administrative, hale

  industriale etajate, etc)

  - construcii de tip hal parter (hale industriale, sli de ntruniri, sport) (fig. 7).

  - construcii combinate dintr-una sau mai multe sli mari i alte ncperi cu distribuie

  celular (sli de sport acoperite, de spectacole, de expoziii),.

  - construcii speciale (recipiente pentru depozitarea materialelor granulare i a apei,

  construcii de tip turn i altele)

  - elemente izolate (stlpi LEA, traverse de cale ferat)

 • 10

  Fig. 7. Tipuri de construcii

  H. Dup modul de execuie:

  - structur monolit

  - structur prefabricat

  - structur mixt

  Structura monolit avantajoas din punct de vedere al prelurii forelor orizontale, dar

  prezint dezavantajul unor cheltuieli suplimentare i a unui timp de executie ndelungat.

  Structura prefabricat prezint avantaje din punct de vedere al industrializrii execuiei,

  dar i dezavantaje n ceea ce privete continuitatea structurii.

  Structura mixt la care o parte din elemente sunt monolite (elementele verticale), iar

  altele prefabricate; mbin avanatjele structurilor anterioare.

  I. Dupa criteriul calitatii privind cerintele de baza care determina calitatea constructiilor si

  anume: durabilitatea, rezistentele fizico-mecanice, gradul de rezistenta la foc si la

  agentii atmosferici, gradul de dotare cu instalatii si finisaje, volumele si suprafetele

  construite care asigura in linii mari confortul. Luand in considerare acesti factori,

  constructiile se pot grupa in trei clase de calitate, dupa cum satisfac cerinte

  ridicate, medii sau obinuite.

 • 11

  CURS 2.

  5. ALCTUIREA CONSTRUCIILOR

  5.1. SISTEMUL CLADIRE

  Cladirea este alcatuita dintr-un ansamblu de elemente interconectate intre ele printr-o

  serie de relatii, precum si cu mediul inconjurator, elemente care actioneaza in comun, pentru

  realizarea functiilor pentru care sunt destinate, alcatuind un sistem unitar.

  Sistemul cladire astfel definit poate fi descompus in subsisteme, fiecare subsistem fiind

  caracterizat prin functiunea de baza pe care o indeplineste in ansamblul cladirii. Unele

  subsisteme pot indeplini simultan mai multe functii. Pentru o cladire curenta se pot lua in

  considerare urmatoarele subsisteme:

  structura - avand ca functiune de baza siguranta de exploatare a cladirii la actiunile

  care o solicita; in acest subsistem se includ fundatiile, peretii de rezistenta

  (diafragmele), stalpii si grinzile, placile planseelor, elementele structurale ale

  acoperisurilor, scarile ;

  anvelopa sau ansamblul de inchidere avand ca functiune de baza separarea

  spatiilor construite de mediul inconjurator (in unele cazuri aceasta, partial sau total,

  poate face parte din sistemul structura) ;

  compartimentarea care defineste si delimiteaza spatiile interioare ale cladirii pe

  functiuni (si aceasta poate fi substituita partial subsistemului structural) ;

  echipamentele care cuprind instalatiile, utilajele, mobilierul s.a.,

  elementele necesare functionrii cladirii.

  Fiecare subsistem poate fi descompus in subansambluri, subansamblul in elemente, iar

  elementele in componente, fiecare dintre aceastea facand parte la randul lor din unul sau mai

  multe subsisteme. Astfel, in cazul structurilor pe cadre, subansamblul cadru are in alcatuirea sa

  elemente de tipul stalpilor si grinzilor, iar un subansamblu de inchidere are in alcatuirea sa

  elemente de tipul peretilor exteriori, acestia avand la randul lor componente formate din zone

  opace, zone vitrate (ferestre), dispositive de protective e.t.c.

  Abordarea sistemica a proiectarii cladirilor necesita o gandire si o analiza complex pe

  baza conceptului de performanta.

  5.2. Elementele unei construcii:

  Elementele componente ale cldirilor

  Toate construciile de tip cldire sunt realizate din 3 categorii de elemente:

  1) Elemente structurale, portante, de rezisten care asigur:

  stabilitatea

  durabilitatea

  sigurana construciei

  n aceast categorie intr urmtoarele 4 elemente componente, care definesc structura de

  rezisten a cldirii (fig. 8):

 • 12

  Fig. 8. Elemente structurale ale cldirilor

  Fundaiile preiau ncrcrile de la structura vertical de rezisten i le transmit

  terenului de fundare. Uzual se realizeaz din beton simplu sau armat, dar ntlnim i

  fundaii din crmid, lemn, etc. Fundaiile se pot realiza sub form de: fundaii izolate,

  continue sub ziduri, radier general sub form de plac groas cu sau fr ngrori, reele

  de grinzi, piloi, etc. Adncimea de fundare se stabilete n funcie de: poziia terenului

  bun de fundare, adncimea de

  nghe a zonei, nlimea total a

  construciei, nivelul apelor freatice,

  etc.

  Structura vertical de rezisten

  se poate realiza sub forme de: perei

  portani, cadre sau mixt din lemn,

  crmid, beton, metal i preia

  ncrcrile de la structura orizontal

  i acoperi i le transmite

  fundaiilor.

  Structura orizontal de rezisten

  sau planeele preiau ncrcrile

  care le revin, verticale i orizontale,

  permanente, temporare sau

  excepionale i le transmit structurii verticale de rezisten. Se pot realiza cu sau fr

  grinzi, plane sau curbe, monolit sau prefabricat, din lemn, metal, crmid sau beton.

  Acoperiul preia ncrcrile din greutatea proprie i din aciunile dinamice (vnt, zpad,

  ploaie, chiciur, etc) i le transmit structurii verticale de rezisten. Acoperiul se poate

  realiza sub form de acoperi cu pant denumit arpant, sau fr pant, denumit teras.

  2). Elementele nestructurale, neportante, asigur:

  legtura pe vertical

  compartimentarea i includerea spaiilor

  izolarea i protecia construciei

  comunicaia ntre ncperi

  condiiile estetice arhitecturale

  Elementele nestructurale sau neportante particip la alctuirea funcional i protecia

  construciei, aceast categorie fiind realizat din mai multe elemente:

  Pereii despritori, de compartimentare sau nchidere, care delimiteaz funciunile ntr-

  o cldire, respectiv nchid cldirea la exterior.

  nvelitoarea nchide acoperiul la partea superioar, protejnd panoul sau ultimul nivel,

  fiind realizat din produse ceramice (igl, olane), paie, stuf, i, indril.

  Izolaiile protejeaz cldirea sau elemente ale cldirii mpotriva apei (hidroizolaii),

  mpotriva pierderilor de cldur (termoizolaii) sau a propagrii zgomotului (fonoizolaii).

  Tmplriile de la ui i ferestre au rolul de a nchide golurile de lumin i circulaie, de a

  izola interiorul fa de exterior i a asigura o iluminare natural corespunztoare.

 • 13

  Fig. 9. Suprastructura i infrastructura construciilor

  Finisajele elementelor de construcii au rol estetic, dar i igienic, de protective mecanic

  (uneori) etc. n aceast categorie intr: tencuieli, zugrveli, vopsitorii, placaje, pardoseli,

  tapete, etc.

  Scrile asigur circulaia pe vertical n cldire, fiind dimensionate pentru evacuarea

  tuturor persoanelor, eventual bunurilor, n caz de necesitate (incendiu, cutremur,

  inundaii) scara este practic o continuare a planeului n zona casei scrilor, n pant, deci

  ar putea fi considerat ca i element structural.

  3) Elementele de echipare tehnic sunt componente care asigur confortul n activitatea

  omului, fiind practic o serie de instalaii, numrul i complexitatea lor depinznd de tipul

  cldirii, confortul interior impus, posibilitile financiare, etc. n aceast categorie se includ:

  Instalaii de alimentare cu ap, canalizare i evacuare a apelor uzate

  Instalaii de nclzire (locale sau centrale)

  Echipamente de transport pe vertical (lifturi, scri rulante, ascensoare de mrfuri).

  Instalaii de cureni i cureni slabi (sonerie, interfon, telefon)

  Instalaii de colectare i evacuare a deeurilor

  instalaii tehnologice (alimentare cu abur, gaz, for, ventilaie)

  Instalaii de aer condiionat etc.

  Un element de construcie poate ndeplini simultan mai multe funcii. De exemplu, un perete

  exterior poate avea att rol de element de rezisten, ct i funciuni de izolare termic i acustic.

  O cldire se mparte geometric n niveluri (subsol, parter, etaje), iar pe vertical n tronsoane

  separate ntre ele prin elemente numite rosturi (ntreruperi ale cldirii n plan vertical, pe toat

  nlimea acesteia, inclusiv fundaiile) care permit deformarea independent a tronsoanelor.

  Fundaiile i subsolul unei cldiri constituie aa numita infrastructur, iar parterul i

  etajele suprastructura (Fig. 9 ).

 • 14

  Elementele situate sub cota 0.00 a cldirii (fundaiile, pereii de subsol, planeul peste

  subsol) constituie infrastructura cldirii, iar restul elementelor, situate peste cota 0.00, formeaz

  suprastructura acesteia. Cota 0.00 a unei construcii este, prin convenie, cota pardoselii finite de la

  parter.

  n alctuirea construciilor ca i lucrri complexe, se disting (fig. 9. i 10.):

  Infrastructura partea construciei aflat sub nivelul terenului (fundaiile i subsolurile),

  compus din:

  fundaii

  subsol construit

  canale pentru reele tehnico- sanitare

  hidroizolaii

  lucrri de protecie

  Suprastructura partea construciei aflat peste nivelul terenului natural, compus din:

  parter

  etaje

  acoperi

  Fig. 10. Elemente componente pentru o structur etajat n cadre

  5.3. Compartimentarea unei construcii:

  Rolul construciilor este de a adposti spaii. n interiorul ei, spaiile pot fi:

  mai multe i mai mici (cazul apartamentelor)

  puine (cazul bisericilor, a teatrelor, a halelor industriale)

  unul singur

  n interiorul construciei spaiile sunt separate pe orizontal prin pereii despritori, iar pe

  vertical prin planeee.

  Spaiile se deosebesc pe categorii:

 • 15

  o n funcie de destinaie:

  spaii de exploatare destinate scopului principal al cldirii (hale de utilaje)

  spaii auxiliare (grupuri sanitare, bi, buctrii)

  spaii de circulaie (coridorul, casa scrilor, holuri)

  o n funcie de amplasarea nivelurilor fa de terenul natural:

  Subsolul S = situat sub cota de nivel 0.00m, considerat cota pardoselii finite a

  primului nivel (parter)

  Demisolul - D= subsolul la care o parte este ridicat

  peste cota terenului natural pentru realizarea ventilrii, iluminrii

  Parterul P = primul nivel situat peste cota 0.00m, aflat peste cota terenului natural

  (C.T.N.)

  Etajele E = niveluri executate pe vertical deasupra parterului

  Mezanin Mz = dac parterul este situate peste demisol, sau dac ntre parter i

  etajul I se afl un nivel intermediar cu nlime mai mica dect a fiecruia dintre

  acestea, nivelul respectiv se numete mezanin

  Etajele tehnice niveluri cu nlimi i funcii tehnice diferite

  Podul spaiul delimitat ntre planeul ultimului nivel i arpant (acoperi)

  Mansarda podul care are o nlime suficient realizrii iluminrii i ventilaiei i

  care permite amenajarea pentru posibilitatea desfurrii activitii n interiorul

  spaiului respectiv.

  6. CALITATEA CONSTRUCIILOR

  Calitatea corespunztoare a unei construcii presupune satisfacerea condiiilor tehnice, a

  performanelor sau a regulilor de calitate stabilite pentru fiecare element n parte, innd seama de

  faptul c cldirile sunt produse de lung durat.

  Exprimarea calitii se face sub trei forme: tiinific, tehnologic, funcional

  Calitatea, ca i concept, urmrete urmtoarele etape n realizarea i exploatarea unei

  construcii:

  concepia cldirii studii i cercetri preliminare, (studii de fezabilitate), proiectare

  preliminar, proiectare de ansamblu ( proiect de execuie, P.E.),experimantri, pregtirea

  i declanarea investiiei.

  execuia cldirii proiectarea detaliilor de execuie (proiect de detalii de execuie

  D.D.E.), realizarea bazei materiale de producie, executarea construciei.

  exploatarea construciei utilizarea construciei, intervenii n timp pentru meninerea

  nivelului de performan prin ntreinere, reparaii, modernizri.

  postutilizarea construciei la depirea perioadei de via a acesteia, n cazul uzurii

  morale fr posibilitatea reutilizrii prin reamenajare n situaii impuse i const n

  dezafectarea ei, demontarea elementalor recuperabile i demolarea construciei,

  recondiionarea elementelor recuperate i reciclarea materialelor; reintegrarea n natur a

  deeurilor, toate acestea avnd n prim plan protecia mediului nconjurtor.

 • 16

  Astfel att proiectarea ct i aspectul economic trebuie s depeasc formele actuale

  limitative i s in cont de o concepie multidimensional n timp i spaiu a construciei i de

  interaciunea construciei cu mediul nconjurtor.

  Scopul acestor activiti este s se obin o calitate optim la un cost global total minim.

  6.1. Categoria de importan a unei construcii:

  Stabilirea categoriei de importan a unei construcii se face de ctre proiectant i are n

  vedere urmtoarele principii:

  considerarea construciei n mod global, avndu-se n vedere:

  - construcia n sine cu caracteristicile i funciunile sale,

  - activitile legate de realizarea (concepie-proiectare, execuie) i exploatarea acesteia,

  reflectarea n mod corespunztor, a rolului i locului determinate de funciunile i

  existena sa, pe care le are construcia respectiv n contextul social, cultural, economic i

  ecologic,

  prevenirea riscurilor, prin selectarea unei categorii de importan adecvate, care impune

  nivelul cerinelor (exigenelor) eseniale i modelul de asigurare a calitii, a cror

  aplicare trebuie s conduc la performanele corespunztoare.

  Intre importana construciei i cerinele privind calitatea acesteia exist o relaie direct,

  deoarece:

  calitatea realizat asigur existena i durabilitatea construciilor, ndeplinirea

  funciunilor acestora i previne producerea unor disfuncii,

  activitile care trebuie s conduc la activitatea dorit, n toate fazele, au amploarea i

  complexitatea sporit pe msur ce crete importana construciei.

  Categoriile de importan se stabilesc i pentru construcii noi i pentru construcii

  existente pe baza acelorai criterii i principii. Pentru construciile existente, analiza criteriilor

  asociate va avea n vedere:

  componenta cultural- istoric i social afectiv a acestora,

  faptul c, pe de o parte, condiiile de teren i de mediu avute n vedere la proiectare, s-au

  concretizat i au acionat defavorabil asupra construciei, i c pe de alt parte concepiile

  de alctuire i de calcul luate n considerare la proiectare pot s ne ofere asigurarea

  necesar. n aceste condiii pot fi necesare aciuni i activiti pentru:

  - aducerea construciilor n situaia de a satisface unele exigene noi privind funciunile

  acestora.

  - aducerea construciilor n situaia de a satisface cerinele eseniale.

  n categotia construciilor existente, un loc aparte l ocup monumentele de art i siturile

  istorice, care trebuie considerate ca fiind tot construcii.

  n cadrul unui ansamblu de construcii, categoriile de importan se stabilesc pentru fiecare

  obiect de construcie n parte, putnd diferi de la o construcie la alta.

  Categoriile de importan a construciilor se stabilesc n conformitate cu metodologia

  aprobat de guvern. pentru realizarea unor niveluri de calitate determinate de realizarea exigenelor

  eseniale:

  a) implicarea vital a construciilor n societate i natur (aportul de risc sub aspectul

  performanei)

  b) implicarea funcional a construciilor n domeniile socioeconomice, n mediul construit

  i n natur (destinaia, modul de utilizare),

 • 17

  c) caracteristici proprii construciilor (complexitatea, considerentele economice)

  Categoriile de importan pentru construcii sunt:

  - categoria A - construcii de importan excepional

  construcii care au funciuni deosebit de importante, a cror nendeplinire implic

  riscuri majore pentru societate i natur, pe zone foarte ntinse (reactoare nucleare,

  baraje nalte sau amplasate pe terenuri dificile, cu zone populate n aval

  construcii cu caracter de unicat, cu valoare deosebit de patrimoniu (ansambluri i

  cldiri de cult sau alte monumente de arhitectur propuse pentru a fi nscrise n

  patrimoniul cultural mondial).

  - categoria B -construcii de importan deosebit

  construcii cu funcii importante, a cror nendeplinire implic riscuri majore pentru

  societate i natur pe zone limitate (construcii din industria chimic, ci ferate, osele

  poduri, i aeroporturi de interes naional, baraje pentru acumulri mari de ap,

  construcii social culturale cu aglomerri mari de oameni, staii de emisie de radio i

  televiziune)

  construcii cu valoare deosebit de patrimoniu sau care adpostesc asemenea valori

  (monumente de arhitectur, situri istorice, muzee, arhive i biblioteci de valoare

  naional).

  - categoria C - construcii de importan normal

  construcii cu funciuni obinuite a cror nendeplinire nu implic riscuri majore

  pentru societate i natur (cldiri de locuine cu mai mult de dou niveluri, construcii

  industriale i agrozootehnice curente i construcii social culturale care nu intr n

  categoriile de importan A i B),

  construcii cu caracteristici i funciuni obinuite, dar cu valori de patrimoniu (cldiri

  de cult, muzee deimportan local).

  - categoria D - construcii de importan redus

  construcii cu funcii obinuite, a cror nendeplinire afecteaz un numr redus de

  oameni (cldiri de locuit parter sau parter i un etaj, dependine gospodreti,

  construcii provizorii).

  6.2. Clasa de importan a unei construcii:

  Un aspect foarte important in conceperea, execuia i exploatarea construciilor este

  comportarea acestora n cazuri excepionale, seismice. Prin protecia antiseismic se urmrete

  limitarea degradrilor, a avariilor, precum i evitarea prbuirilor elementelor structurale, ale celor

  nestructurale, ale echipamentelor i instalaiilor, pentru:

  evitarea pierderilor de viei omeneti sau a rnirii oamenilor,

  evitarea ntreruperii activitilor i a serviciilor eseniale pentru meninerea continuitii

  vieii sociale i economice n timpul cutremurului i imediat dup cutremur,

  evitarea distrugerii sau a degradrii unor bunuri culturale i artistice de mare valoare

  evitarea degajrii unor substane periculoase (toxice, explozive, etc.),

  limitarea pagubelor materiale.

  n vederea realizrii unui nivel de protecie antiseismic corespunztor din punct de vedere

  tehnic i economic, se vor avea n vedere urmtoarele criterii:

  seismicitatea natural a zonei amplasamentului,

 • 18

  condiiile locale de amplasament,

  importana construciei,

  gradul de ocupare cu oameni a construciei,

  tipul i caracteristicile structurii de rezisten a construciei.

  Clase de importan:

  clasa I construcii de importan vital pentru societate, a cror funcionalitate n timpul

  cutremurului i imediat dup cutremur trebuie s se asigure integral:

  spitale, staii de salvare, de pompieri

  cldiri pentru uniti administrative, centrale i judeene, cu rol de decizie n

  organizarea msurilor de urgen dup cutremure,

  cldiri pentru comunicaii de interes naional i judeean,

  uniti de producere a energiei electrice n sistemul naional,

  cldiri care adpostesc muzee de importan naional.

  clasa II construcii de importan deosebit la care se impune limitarea avariilor, avndu-se n

  vedere consecinele acestora:

  celelalte cldiri din domeniul ocrotirii sntii

  coli, cree, grd., cmine pentru copii, handicapai, btrni,

  cldiri aglomerate: sli de spectacole artistice i sportive, biserici, centre comerciale

  importante,

  cldiri care adpostesc valori artistice, istorice, tiinifice

  cldiri i instalaii industriale care prezint riscuri de incendii sau degajri de substane

  toxice,

  cldiri industriale care adp. echipamente de mare valoare ec.

  depozite cu produse de strict necesitate pt. aprov.de urgen

  clasa III construcii de importan normal

  cldiri de locuit, hoteluri, cmine, cu exc. celor din clasa II,

  construcii industriale i agrozootehnice curente

  clasa IV construcii de importan redus:

  construcii agrozootehnice de importan redus (sere, costrucii parter diverse pentru

  creterea animalelor i psrilor

  construcii de locuit parter i parter i etaj,

  alte construcii civile i industriale care adpostesc bunuri de mic valoare i n care

  lucreaz un personal restrns.

  Astfel o construcie trebuie s satisfac diferite cerine funcionale rezultate din viaa

  fiziologic, psihologic i economic a locatarilor.

  Avnd n vedere c la realizarea acestora i tot odat la satisfacerea conceptului de

  performan n construcii, rolul primordial este factorul uman, influena acestuia trebuie sporit n

  sens pozitiv.

  6.3. Sistemul de calitate n construcii:

  Sistemul de calitate presupune:

  a) Reglementri tehnice n construcii cu caracter exigenial:

  Prescripii tehnice ansamblu de date i condiii cu caracter tehnico-economic privind

  proiectarea, realizarea i recepionarea unui element sau unei construcii.

 • 19

  Standardele sunt prescripii tehnice prin care se stabilesc caracteristici pentru

  materiale, elemente prefabricate i instalaii aferente construciilor, precum i principii

  fundamentale i date de baz pentru proiectarea, execuia i recepia construciei.

  Normele interne sunt prescripii prin care se stabilesc date caracteristice pentru

  produsele nc nestardadizate.

  Normativele sunt prescripii tehnice prin care se stabilesc ndrumri i metode detaliate

  pentru proiectarea construciilor, utilizarea utilajelor i materialelor n construcii

  Instruciunile tehnice dau ndrumri suplimentare de detaliu asupra prescripiilor

  tehnice, standarde sau normative.

  Condiiile tehnice speciale se elaboreaz pentru lucrri deosebite care necesit

  completri ale prescripiilor tehnice, se ntocmesc de proiectantul lucrrii

  Fiele tehnologice stabilesc modul de organizare i desfurare a diferitelor procese de

  lucru n execuia construciei.

  Proiectele tip sunt un ansamblu de piese scrise i desenate i cuprind datele necesare

  pentru execuia lucrrilor tip.

  Cataloage tip de prefabricate, elemente i detalii de construcii, ansamblul de piese

  scrise i desenate cuprinznd datele necesare pentru dispunerea n faz de proiectare

  a acestor elemente tipizate n construcii.

  b) Certificat de calitate a materialelor i produselor folosite la realizarea unei construcii.

  c) Agremente tehnice pentru noi produse i procedee introduse n construcii

  d) Atestarea tehnico-profesional a personalului de specialitate

  e) Verificarea i expertizarea proiectului de construcie

  f) Autorizarea i acreditarea laboratoarelor de ncercare i control n construcii

  g) Asigurarea activitii metrologice n construcii

  h) Conducerea i asigurarea calitii n construcii

  i) Recepia lucrrilor de construcii

  j) Urmrirea comportrii n exploatare a construciilor i interveniile necesare pe parcurs

  pentru meninerea performanelor acestora

  k) Activitatea din perioada de postutilizare a construciei

  l) Controlul de calitate n construcii de ctre persoane fizice sau juridice de specialitate.

  7. PRESCRIPII TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUIA

  CONSTRUCIILOR

  Prin proiectarea i execuia construciilor trebuie s fie ndeplinite urmtoarele condiii de

  baz:

  - condiia de rezisten i stabilitate a construciei sub aciunea forelor ce pot s apar n

  timpul exploatrii

  - condiia de siguran la foc

  - condiia de igien, sntate i protecie a mediului nconjurtor

  - condiia de siguran n exploatare

  - condiia de protecie mpotriva zgomotului

  - condiia de economie de energie i de reinere a cldurii n interior

 • 20

  Pentru a obliga fiecare proiectant i executant s respecte anumite condiii minimale, n ara

  noastr s-au elaborat aa numitele prescripii tehnice. Principalele tipuri de prescripii tehnice sunt:

  - standardele stabilesc caracteristicile pentru materialele de construcii, pentru

  elementele prefabricate, precum i principiile care stau la baza proiectrii, execuiei i

  recepiei construciilor

  - normativele dau explicaii detaliate referitoare la aplicarea anumitor standarde n

  vigoare sau vin cu anumite completri referitoare la aspecte ce nu sunt precizate n

  standarde, deoarece se ntlnesc doar n situaii speciale, rar ntlnite;

  Normativele, la rndul lor pot fi:

  - normative experimentale ;

  - normative cu aplicare condiionat ;

  - normative definitive ;

  - normative republicane se aplic la nivel naional ;

  - normative departamentale: se aplic doar ntr-un anumit minister sau departament .

  n domeniul proiectrii i execuiei structurilor de construcii, ansamblul de standarde

  europene poart numele de EUROCODE.

  Programul EUROCODE furnizeaz n cadrul unui sistem coerent i cuprinztor de norme,

  metode de proiectare :

  EUROCODE 1 Bazele proiectrii structurilor i aciunile n construcii

  EUROCODE 2 Structuri din beton, beton armat i precomprimat

  EUROCODE 3 Structuri metalice

  EUROCODE 4 Structuri mixte

  EUROCODE 5 Structuri din lemn

  EUROCODE 6 Structuri din zidrie

  EUROCODE 7 Fundaii i inginerie geotehnic

  EUROCODE 8 Structuri amplasate n zone seismice

  EUROCODE 9 Structuri din aluminiu