Curs Drept Comunitar European 2012

  • Published on
    03-Jun-2018

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012</p><p> 1/99</p><p>DREPT COMUNITAR</p><p>EUROPEAN</p><p>Prof univ. dr. Elena IFTIME</p></li><li><p>8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012</p><p> 2/99</p><p>CUPRINS</p><p>CAPITOLUL I.</p><p>PREMISELE APARIIEI COMUNITILOR EUROPENE I EVOLUIA ACESTORA..3</p><p>1.1.Vechi idei de unitate a continentuui eu!o"ean..................................................................3</p><p>1.#. $nce"utu!ie "!oce%uui de uni&amp;ica!e eu!o"ean' du"' ce de a doiea !'()oi *ondia.... .+</p><p>1.3. ,e a Co*unuit'-ie Eu!o"ene a Uniunea Eu!o"ean'...................................................1</p><p>1.T!atatu CECO / un %ucce% 0...............................................................................................1</p><p>#.T!atatu CEA / un eec 0........................................................................................................12</p><p>PIAA COMUN............................................................................................................11.. Eta"ee e4tinde!ii %"a-iuui co*unita!............................................................................#5</p><p>I6VOARELE ,REPTULUI COMUNITAR............................................................................33</p><p>#.1. I(7oa!e "!i*a!e ae d!e"tuui co*unita!.........................................................................33</p><p>#.1.. T!atatu de Re&amp;o!*' a Uniunii Eu!o"ene /Li%a)ona #880.....................................+#.#. I(7oa!ee de!i7ate ae d!e"tuui co*unita!....................................................................21</p><p> #.3. P!inci"iie 9ene!ae ae d!e"tuui co*unita!.................................................................+#</p><p>PER:ECIONAREA INSTITUIONAL A UNIUNII EUROPENE $N LUMINATRATATULUI ,E LA LISA;ONA.......................................................................................+a!i)adi3.</p><p>Ideea unit'-ii eu!o"ene !e(ut' i dint!Bun "!oiect a FStateo! Unite Eu!o"eneF "!o"u%i uat ?n de()ate!e de Con9!e%u de tiin-e Poitice ce a a7ut oc a Pa!i% ?n anu 1</p></li><li><p>8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012</p><p> 4/99</p><p>"!e(ent' ?n o"e!ee a nu*e!oi auto!i+. $n "!oiectee ace%to!a nu %e e4"!i*a ideea unui aanu*it H!e9ionai%* eu!o"ean@ ci "u! i %i*"u %e e4"!i*a do!in-a unei o!9ani(a-iiinte!na-ionae de %ecu!itate coecti7'.</p><p>$n %ecou DVII@ ?nt!Bo uc!a!e a %a /HNou7eau Cne0@ E*e!ic C!uce5@ "!econi(ao!9ani(a!ea "'cii inte!na-ionae "!in a!)it!a o aduna!e "e!*anent' a! a7ea ?n ace%t %co"%ediu a Vene-ia i a! "e!*ite deo"ot!i7' *en-ine!ea "'cii i %ecu!it'-ii i de(7ota!ea</p><p>%chi*)u!io! econo*ice.O at' conce"-ie %e de(7ot'@ ?n aaBnu*itu HMa!ee P!oiect a ui Gen!ic a IVBea@conce"-ie ce %u9e!a ideea de%"!e o Eu!o"' !e*odeat' ?n 12 %tate@ toate %u) tutea unuicon%iiu co*un %u"!anu*it J HCon%iiu &amp;oa!te c!etin.</p><p>$n 1+</p></li><li><p>8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012</p><p> 5/99</p><p>"e%te *'!i Q.18</p><p> ,u"' eecu ui Na"oeon@ di!ecto!atu eu!o"ean ca!e e!a de &amp;a"t@ o ?nce!ca!e deuni&amp;ica!e a Eu!o"ei@ ce %e o7ea de o)%tacoe econo*ice@ ad*ini%t!ati7e i *ai cu %ea*'</p><p>"oitice@ ?nce"e %' ca"ete &amp;o!*'. $n "e!ioada %a ini-ia' di!ecto!atu a a7ut un %tatut u!idic%ta)i@ ace%ta &amp;iind ?nte*eiat "e un an%a*)u de con7en-ii inte!na-ionae &amp;o!*ae. E e%te@ ?n%en% a!9 H%i%te*u S&amp;intei Aian-e@ dato!at in%"i!a-iei *i%tice a -a!uui Ae4and!u i</p><p>!eati7i%*uui di"o*atic a ui Mette!nich. P!o)e*a o!9ani('!ii Eu!o"ei a ?nce"ut %' &amp;ie a%i*iat' *ut *ai )ine i 7'(ut'*ut *ai i*"ede@ du"' "!i*u con&amp;ict *ondia. ,u"' "!i*u !'()oi *ondia@ ideea de unitate eu!o"ean' "!inde contu! ?n inten-iieconteui Condenho7e ae!9i &amp;'cute "u)ice "!in uc!a!ea FPan B Eu!o"aF ?n 1</p></li><li><p>8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012</p><p> 6/99</p><p>int!aeu!o"ean@ ace%te tendin-e continund@ &amp;'!' ?nt!e!u"e!i *ao!e@ ti*" de a"!oa"et!ei(eci de ani. $n ti*"u "e!ioadei de !econ%t!uc-ie au &amp;o%t "u%e )a(ee coo"e!'!ii econo*ice!e9ionae. ;a(a &amp;inancia!' "!ecu* i ini-iati7a !econ%t!uc-iei a 7enit din "a!teaa*e!icanio!@ %u) &amp;o!*a Panuui Ma!%ha. Auto!u a*e!ican a con%tat ?n &amp;inan-a!ea uno!*a!i de&amp;icite ae )aan-eo! de "'-i@ ace%t auto! ?nd!e"tnduB%e c't!e econo*iie</p><p>?n&amp;o*etate de doa!i din Eu!o"a de Ve%t. ;ine?n-ee%@ auto!u Stateo! Unite e!acondi-ionat de coo"e!a!ea dint!e 9u7e!nee eu!o"ene i "!o9!e%i7a i)e!ai(a!e aco*e!-uui i "'-io! int!aeu!o"ene. A"a!i-ia co*unit'-io! eu!o"ene nu a a7ut oc deodat'@ ?n u!*a unei %in9u!e ?ntni!i</p><p>"oitice a ni7e ?nat %au ca u!*a!e a de*e!%u!io! unei %in9u!e "e!%onait'-i *a!cante a7ie-ii %ociae de a u*'tatea %ecouui t!ecut. Ideea Eu!o"ei unite i nece%itatea unei%t!n%e coa)o!'!i ?nt!e %tatee din acea%t' (on' a u*ii %Ba contu!at "!in nu*e!oa%ee7eni*ente i %itua-ii ca!e au a!'tat c' eu!o"enii a! "utea a7ea un de%tin co*un *ai )undect &amp;ieca!e dint!e ei %e"a!at@ "!i7i-i ca na-iuni inde"endente i tota autono*e.</p><p>$nc' de a ?nce"ut@ Co*unit'-ie eu!o"ene au u!*'!it d!e"t %co" "!inci"a !eai(a!ea ?nt!e%tatee *e*)!e a unei coo"e!'!i *ai "ute!nice dect cea ca!e !e(ut' din cad!u o!9ani(a-iio! de</p><p>coo"e!a!e. A7nd ace%t %co"@ ee %Bau "a%at ?nt!Bo "e!%"ecti7' *ai a"!o"iat' a%"i!a-iio! &amp;ede!aeca!e au &amp;o%t@ totui@ e4"!i*ate a Con9!e%u de a Ga9a din *ai 1</p></li><li><p>8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012</p><p> 7/99</p><p>( )r*anizaiile internaionale cu vocaie militarcu %co" "!i*o!dia de&amp;en%i7@ au &amp;o%tini-ia in%"i!ate de tea*a unei !e%t!uctu!'!i a "e!icouui 9e!*an@ da! t!e"tat 7a c'"'ta o nou'%e*ni&amp;ica-ie@ ?n conte4tu !'()oiuui !ece.</p><p>Ca !'%"un% unei e7entuae a*enin-'!i 9e!*ane@ "e *a!tie 1</p></li><li><p>8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012</p><p> 8/99</p><p>9ene!au Ma!%ha@ nu a! &amp;i nici co!ect@ nici uti ca 9u7e!nu SUA %' "!ocede(e a %ta)ii!eauniate!a' a unui "!o9!a* de%tinat !e"une!ii "e "icioa!e a econo*iei eu!o"ene. Acea%ta e%tet!ea)a eu!o"enio!.</p><p>Ca u!*a!e@ %e con%tituie cei doi "ioni ai !econ%t!uc-iei econo*ice eu!o"ene@ ECA/Econo*ic Coo"e!ation Ad*ini%t!ation0 !e"!e(entnd "a!tea a*e!ican' i OECE /O!9ani(a-iaEu!o"ean' de Coo"e!a!e Econo*ic'0 !e"!e(entnd "a!tea eu!o"ean'. OECE a a7ut ca</p><p>docu*ent con%tituti7 Con7en-ia ?ncheiat' a 1+ a"!iie 1@ ia! ?n 1</p></li><li><p>8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012</p><p> 9/99</p><p> Consiliul Europei 7ine %' co*"ete(e@ ?n "an "oitic@ o!9ani(a-iie "!ecedente@ !eunind@?n te*eiu T!atatuui de a Lond!a@ din &lt; *ai 1</p></li><li><p>8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012</p><p> 10/99</p><p>&gt;e!*aniei@ a"a!-innd %&amp;e!ei "oiticii ?nate. E!a@ de a%e*enea@ e9at de i()ucni!ea!'()oiuui !ece@ i aa a i &amp;o%t "e!ce"ut@ "ent!u *ut' 7!e*e@ de Uniunea So7ietic'. PanuSchu*ann a "u% )a(ee !econciie!ii &amp;!ancoB9e!*ane@ ca!e@ *ai t!(iu@ a du% a o%t!n%' coo"e!a!e@ a%i9u!nd a%t&amp;e "!inci"aa &amp;o!-' *ot!ice a inte9!'!ii !e9ionae#</p></li><li><p>8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012</p><p> 11/99</p><p>P!in Con&amp;e!in-a de a Me%%ina %Ba *a!cat ?nce"utu "!oce%uui de con%titui!e aceo!ate dou' co*unit'-i eu!o"ene. Cu acea%t' oca(ie a &amp;o%t in%tituit un co*itetinte!9u7e!na*enta %u) conduce!ea ui P. G. S"aa cu %a!cina de a ea)o!a un !a"o!ta%u"!a "o%i)iit'-ii c!e'!ii unei uniuni 9ene!ae econo*ice@ ca i a unei uniuni?n do*eniu nucea!.</p><p>Ra"o!tu S"aa a condu% a %e*na!ea a Ro*a@ a #2 *a!tie 1e!*ania@ ;e9ia@ Oanda@Lu4e*)u!9 i Itaia.Au &amp;o%t c!eate dou' noi co*unit'-i "!in %e*na!ea ace%to! t!atate de a Ro*a</p><p>Co*unitatea Econo*ic' Eu!o"ean' /CEE03 i Co*unitatea Eu!o"ean' a Ene!9ieiAto*ice32/CEEA B cuno%cut' *ai ae% %u) nu*ee de Eu!ato*03+.</p><p>,int!e cee t!ei Co*unit'-i@ ca!e au con%tituit ceea ce ani de (ie %Ba nu*itCo*unit'-ie Eu!o"ene /CE0@ CEE e%te de de"a!te cea *ai i*"o!tant' 1i *aia7an%at' ?n ceea ce "!i7e1te a*"oa!ea 1i in%t!u*entee. T!atatu CEE@ "!incon-inutu %'u i@ "oate i *ai e7ident@ "!in *i%iunie %ae de(7'uie co*)ina-ia</p><p>"!e&amp;e!in-eo! econo*ice i a o)iecti7eo! "oitice@ ca@ de at*inte!i@ i )aan-a "ute!ii ca!e a</p><p>"!e7aat ?n ti*"u ne9ocie!io! ce au du% a %e*na!ea %a ?n 1. &gt;ea*'nu@Drept internaional contemporan@ Vo. II@ Ed. ,idactic' i Peda9o9ic'@ ;ucu!eti@</p><p>1</p></li><li><p>8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012</p><p> 12/99</p><p>"ent!u !educe!ea ace%to!a %Ba %ta)iit %' &amp;ie uate ta4ee 7a*ae ?n 7i9oa!e a1 ianua!ie 1</p></li><li><p>8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012</p><p> 13/99</p><p> Vidu e9i%ati7 &amp;o!*at ?n do*eniu *ac!oecono*ic e!a 9ene!at de di&amp;e!en-eena-ionae. Pe n9' ace%tea *ai e!au i con%ide!a-iie cu "!i7i!e a "o%i)iit'-ie "oitice iecono*ice B c!ea!ea unei "ie-e co*une e!a ?n %ine un o)iecti7 e4t!e* de a*)i-io%8.</p><p>Pe de at' "a!te@ "!edo*inan-a *onedei SUA ?n %i%te*u *oneta! inte!na-iona iideea "e!%i%tent' a Hdi%"a!it'-ii doa!uui "!int!e "oiticienii eu!o"eni au &amp;'cut ca@ c!ea!eaunui %i%te* *oneta! !e9iona ?n Eu!o"a de Ve%t %' &amp;ie a"!oa"e de ne9ndit a 7!e*ea</p><p>%e*n'!ii t!atatuui1</p><p>.Su) in&amp;uen-a ideio! ui ene% 9u7e!nee %e 9!')eau %' e4e!cite cont!oudi!ect a%u"!a %t!ate9iio! &amp;i%cae i *oneta!e@ &amp;oo%induBe "ent!u atin9e!eao)iecti7uui de ocu"a!e de"in' a &amp;o!-ei de *unc' ?n "!o"!iie -'!i.</p><p>Concu(ionnd@ ?n t!atat@ accentu cade ?n *od ca! "e c!ea!ea unei "ie-eco*une@ *ai "!eci% "e %ta)ii!ea unei uniuni 7a*ae "ent!u )unu!i@ ad'u9nduB%e unnu*'! i*itat de %t!ate9ii ?n ate %ectoa!e. $n 7ede!ea unei de%chide!i *ut *ai *a!i@ T!atatude a Ro*a a &amp;o%t ?n 9ene!a *ai "u-in "!eci% ?n "!e7ede!ie %ae@ ?n co*"a!a-ie cu T!atatude a Pa!i%. Acea%ta e4"ic' di%tinc-ia ca!e %e &amp;ace uneo!i ?nt!e t!aitBcad!e i t!aitB!9e#.</p><p>Cad!u in%titu-iona "!e7'(ut ?n a*)ee t!atate@ atunci cnd e 7'(ut ?n !ea-ie cu*i%iunie econo*ice conc!ete@ "oate &amp;i e4"icat "!in a*)i-iie "oitice "e te!*en un9</p><p>ae auto!io!.$n concu(ie@ T!atatee de a Ro*a au in%tituit dou' co*unit'-i B CEE i CEEA@ ce</p><p>u!*au %' &amp;unc-ione(e "e du!at' nei*itat' i ca!e au &amp;o%t &amp;ondate "e un %i%te*in%titu-iona %i*ia! cu ce a CECO Con%iiu de Minit!ii@ Co*i%ia@ Pa!a*entu Eu!o"eani Cu!tea de =u%ti-ie. $n 1</p></li><li><p>8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012</p><p> 14/99</p><p>1. Tra!a!ul CECO , un %ucce% -</p><p> SBa do7edit a &amp;i nu nu*ai "!i*a !eai(a!e ?n ace%t do*eniu@ da! i "!i*u "a% ?n!econciie!ea &amp;!ancoB9e!*ana. Co*unitatea ?i a!e i%to!ia %a de ?nce"ut ?n :!anta. =ean Monnet@e&amp;u o!9ani(a-iei na-ionae a "ani&amp;ic'!ii din :!anta /%u"!anu*it "a!intee inte9!'!iico*unita!e0 a ea)o!at un "!oiect de coo"e!a!e inte!9u7e!na*enta' "!i7ind 9e%tiona!ea</p><p>"!oduc-iei de c'!)une i o-e din :!anta i &gt;e!*ania de c't!e o $nat' Auto!itate@ cu ca"acitatedeci(iona'@ %co"u 7'dit a "!oiectuui e!a cont!ou a%u"!a "!oduc-iei din cee doua %tate ic!ea!ea unei "ie-e co*une ?n do*eniu@ de%chi%' i ato! %tate. P!oiectu "!o"unea de a%e*eneade co*un aco!d a unui a!)it!u i*"ute!nicit %' %u"!a7e9he(e !e%"ecta!ea aco!du!io! con7enitei %' dea %ou-ii a ne7oie.</p><p>La &lt; *ai 1e!*ania@ *o*ent ca!e 7a *a!ca "!o&amp;und@ de&amp;initi7@ de%tinu Co*unit'-io!Eu!o"ene. E%te "!i*u docu*ent de inte9!a!e eu!o"ean'@ "!i*it nu nu*ai de &gt;e!*ania@ da! ide Itaia@ ;e9ia@ Oanda@ Lu4e*)u!9. $n "!e(enta!ea docu*entuui %Ba "u% accentu "ea7antaee co*une -'!io! "a!tic"ante i nu "e ne9ocie!ea uno! a7antae "a!ticua!e. \ Eu!o"anu %e 7a &amp;ace dint!Bo dat' nici "!int!Bo con%t!uc-ie de an%a*)u K ea %e 7a &amp;ace "!in !eai('!i</p><p>conc!ete@ ca!e %' c!ee(e *ai ?ntai o %oida!itate de &amp;a"t]@ a&amp;i!*a R. Schu*an ?n deca!atia din&lt; *ai 1</p></li><li><p>8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012</p><p> 15/99</p><p>!e"!e(entan-i ai %tateo! *e*)!e i e!a a)iitat %' dete!*ine ^ ?n unani*itate ^"!io!it'-ie de utii(a!e i de !e"a!ti-ie ?nt!e indu%t!iie inte!e%ate "!ecu* i !e%u!%eede c'!)une i o-e.</p><p> Aduna!ea Pa!a*enta!' ^ Aduna!ea Co*un' ^ e!a co*"u%'@ ca i Aduna!eaCon%utati7' a Con%iiuui Eu!o"ei@ din !e"!e(entan-i ai Pa!a*enteo! na-ionae ide%e*na-i de c't!e ace%tea ^ ?n tota 5 de *e*)!i. Aduna!ea e4e!cita un cont!o</p><p>de*oc!atic a%u"!a $natei Auto!it'-i. Cu!tea de =u%ti-ie a &amp;o%t in%tituit' "ent!u a %u"!a7e9hea !e%"ecta!ea "!e7ede!io!</p><p>?n%c!i%e ?n T!atat i "ent!u a %ou-iona ne?n-ee9e!ie dint!e -'!ie *e*)!e %au"a!ticua!i i $nata Auto!itate.Ct "!i7ete &amp;unda*entu econo*ic a ace%tui t!atat@ e %e a&amp;' ?n di%"o(i-iie a!t. ca!e</p><p>"!e7ede c' %unt !ecuno%cute ca inco*"ati)ie cu "ia-a co*un' a c'!)uneui i o-euui i c'7o! &amp;i a)oite i inte!(i%ea0 ta4ee a i*"o!t i a e4"o!t o!i ta4ee a7nd e&amp;ect echi7aent i !e%t!ic-iie cantitati7e</p><p>"!i7ind ci!cua-ia "!odu%eo!K)0 *'%u!ie i "!acticie di%c!i*inato!ii ?nt!e "!oduc'to!i@ ?nt!e con%u*ato!i i ?nt!e</p><p>cu*"'!'to!i / ?n %"ecia ?n "!i7in-a "!e-u!io! i condi-iio! de i7!a!e o!i a ta!i&amp;eo! icondi-iio! de t!an%"o!t@ "!ecu* i *'%u!ie ca!e ?*"iedic' i)e!a ae9e!e de c't!ecu*"'!'to!i a &amp;u!ni(o!uuiK</p><p>c0 %u)%idiie i autoa!ee aco!date de c't!e %tate o!i ta4ee %"eciae i*"u%e de %tate ?n o!ice&amp;o!*' a! &amp;i eeK</p><p>d0 "!acticie !e%t!icti7e ca!e tind %"!e ?*"'!-i!ea i e4"oata!ea "ie-ii. T!atatu co*unita! a int!at ?n 7i9oa!e "e #2 iuie 1</p></li><li><p>8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012</p><p> 16/99</p><p>a)ia ?n octo*)!ie 1ene!a' a CECO i "!e(entat !e"!e(entan-io! 9u7e!neo!%tateo! *e*)!e@ da! nu a a7ut *ai *ut %ucce% dect "!oiectu inte9!'!ii *iita!e. Mai *utdect att@ a &amp;o%t '%at ?n neuc!a!e. Se u!*'!ea !eai(a!ea unei %t!uctu!i in%titu-ionaea%e*'n'toa!e ceei a CECO@ aco!da!ea unui !o i*"o!tant in%titu-iio! inde"endente deea)o!a!e a "oiticii i ee*entuui "a!a*enta! i o coo!dona!e a "oiticii e4te!ne23.</p><p>*. Tra!a!ele de la Ro)a. Relan%area con%!ruc+iei euro"ene/ CEE , Pia+aCo)un&amp; - i EURATOM</p><p>,u"' eua!ea "anuui de a!*at' co*un' i %t!uctu!i "oitice co*une ae Eu!o"ei@"!oce%u eu!o"ean ?i continu' cu di%c!e-ie d!u*u@ ?nt!Bun -inut "oitic i econo*ic 7a!iat@cu "e!ioade de %ucce%@ da! i cu "ai ?nd'!'t %au ?n ate!a@ cu "e!ioade de o"ti*i%* %au de</p><p>"e%i*i%*@ cu inte!e%e *a!i i di7e!%e i nu de "u-ine o!i cu a%"ecte cont!adicto!ii 2.</p><p>28Adnci!ea con&amp;icteo! E%tBVe%t i ac-iunea Steteo! Unite "ent!u !e?na!*a!ea R.:.&gt;.@ ca o cont!a"onde!e a</p><p>)ocu %o7ietic ?n Eu!o"a i ca o *ica!e cheie ?n R'()oiu Rece@ au &amp;o%t u!*ate de %"!iinu "ent!u !eai(a!ea</p><p>unei a!*ate co*une eu!o"ene.</p><p>21:o!-ee *a!iti*e nu au &amp;o%t incu%e inte9!'!ii@ -innd ?n continua!e de co*"eten-a na-iona'.</p><p>2#$nocui!ea *ini%t!uui eu!o"ean a a"'!a!ii cu un con%iiu de *init!ii a !e"!e(entat !e(utatu ac-iunii %tateo!</p><p>din ;eneu4.</p><p>23O. Manoache@Drept comunitar, instituii comunitare@ Ed. A ;ec@ ;ucu!eti@ 1</p></li><li><p>8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012</p><p> 17/99</p></li><li><p>8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012</p><p> 18/99</p><p>,int!e o)iecti7ee "!eci%e@ contu!ate ?n T!atatu Pie-ei Co*une@ &amp;ac "a!te a"!o"ie!eae9i%a-iio! din %tatee *e*)!e ?n 7ede!ea )unei &amp;unc-ion'!i a "ie-ei co*une "!ecu* ia%ocie!ea uno! -'!i i te!ito!ii de "e%te *'!i /?nt!Bo "e!ioad' ?n ca!e ;e9ia@ :!an-a@ Oandae!au "ute!i cooniae0.</p><p> EURATOM</p><p>Ce deBa doiea t!atat de a Ro*a ce in%tituie Co*unitatea Eu!o"ean' a Ene!9ieiAto*ice@ "!e(int' unee "a!ticua!it'-i &amp;a-' de ceeate t!atate co*unita!e ?n "!i7in-a %co"uuice ?i e%te at!i)uit. $n ca(u ene!9iei nu *ai e!a 7o!)a de a "une ?n co*un acti7it'-ieecono*ice dea e4i%tente@ ci de a cont!i)ui a &amp;o!*a!ea i de(7ota!ea unei indu%t!ii nucea!eeu!o"ene. O)iecti7u ace%teia e%te &amp;i4at i "!in a!t. 1 a T!atatuui CEEA "ot!i7it c'!uiaCo*unitatea t!e)uie %' cont!i)uie a %ta)ii!ea condi-iio! nece%a!e &amp;o!*'!ii i de(7ot'!ii!a"ide a ene!9iei nucea!e@ c!ete!ii ni7euui de t!ai ?n %tatee *e*)!e i de(7ot'!ii%chi*)u!io! cu ate -'!i.</p><p>La 7!e*ea !e%"ecti7' totu "o!nea@ de a de&amp;icitu de ene!9ie a %tateo! *e*)!e i!'*ne!ea ?n u!*'@ &amp;a-' de %tatee de(7otate SUA@ An9ia@ URSS@ de a ne7oia de(7ot'!ii%ecto!uui ene!9etic nucea! "ent!u inte!e%e na-ionae i !e9ionae co*une. Sa!cinie !eai('!iiuno! a%e*enea o)iecti7e e!au *uti"e@ 7a!iate de(7ota!ea ce!cet'!io! i di&amp;u(a!eacunotin-eo! tehnice@ a%u*a!ea uno! &amp;unc-ii de !e9e*enta!e ?n a"!o7i(iona...</p></li></ul>