d 19940083 Lj

 • Published on
  04-Dec-2015

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

blablabla

Transcript

 • Kancelaria Sejmu s. 1/66

  2015-09-01

  Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83

  U S T A W A

  z dnia 4 lutego 1994 r.

  o prawie autorskim i prawach pokrewnych1)

  Rozdzia 1

  Przedmiot prawa autorskiego

  Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest kady przejaw dziaalnoci

  twrczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezalenie

  od wartoci, przeznaczenia i sposobu wyraenia (utwr).

  2. W szczeglnoci przedmiotem prawa autorskiego s utwory:

  1) wyraone sowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi

  (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy

  komputerowe);

  2) plastyczne;

  3) fotograficzne;

  4) lutnicze;

  5) wzornictwa przemysowego;

  6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

  7) muzyczne i sowno-muzyczne;

  1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia nastpujcych dyrektyw

  Wsplnot Europejskich: 1) dyrektywy 91/250/WE z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programw

  komputerowych (Dz. Urz. WE L 122 z 17.05.1991), 2) dyrektywy 92/100/WE z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i uyczenia oraz

  niektrych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie wasnoci intelektualnej (Dz. Urz. WE L 346 z 27.11.1992),

  3) dyrektywy 93/83/WE z dnia 27 wrzenia 1993 r. w sprawie koordynacji niektrych zasad dotyczcych prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drog kablow (Dz. Urz. WE L 248 z 06.10.1993),

  4) dyrektywy 93/98/WE z dnia 29 padziernika 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektrych praw pokrewnych (Dz. Urz. WE L 290 z 24.11.1993),

  5) dyrektywy 96/9/WE z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz. Urz. WE L 77 z 27.03.1996).

  Dane dotyczce ogoszenia aktw prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk czonkostwa w Unii Europejskiej dotycz ogoszenia tych aktw w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.

  Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016, z 2015 r. poz. 932, 994.

 • Kancelaria Sejmu s. 2/66

  2015-09-01

  8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;

  9) audiowizualne (w tym filmowe).

  21. Ochron objty moe by wycznie sposb wyraenia; nie s objte

  ochron odkrycia, idee, procedury, metody i zasady dziaania oraz koncepcje

  matematyczne.

  3. Utwr jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociaby

  mia posta nieukoczon.

  4. Ochrona przysuguje twrcy niezalenie od spenienia jakichkolwiek

  formalnoci.

  Art. 2. 1. Opracowanie cudzego utworu, w szczeglnoci tumaczenie,

  przerbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa

  do utworu pierwotnego.

  2. Rozporzdzanie i korzystanie z opracowania zaley od zezwolenia twrcy

  utworu pierwotnego (prawo zalene), chyba e autorskie prawa majtkowe do

  utworu pierwotnego wygasy. W przypadku baz danych speniajcych cechy utworu

  zezwolenie twrcy jest konieczne take na sporzdzenie opracowania.

  3. Twrca utworu pierwotnego moe cofn zezwolenie, jeeli w cigu piciu

  lat od jego udzielenia opracowanie nie zostao rozpowszechnione. Wypacone

  twrcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.

  4. Za opracowanie nie uwaa si utworu, ktry powsta w wyniku inspiracji

  cudzym utworem.

  5. Na egzemplarzach opracowania naley wymieni twrc i tytu utworu

  pierwotnego.

  Art. 3. Zbiory, antologie, wybory, bazy danych speniajce cechy utworu s

  przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeeli zawieraj niechronione materiay, o ile

  przyjty w nich dobr, ukad lub zestawienie ma twrczy charakter, bez uszczerbku

  dla praw do wykorzystanych utworw.

  Art. 4. Nie stanowi przedmiotu prawa autorskiego:

  1) akty normatywne lub ich urzdowe projekty;

  2) urzdowe dokumenty, materiay, znaki i symbole;

  3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne;

  4) proste informacje prasowe.

 • Kancelaria Sejmu s. 3/66

  2015-09-01

  Art. 5. Przepisy ustawy stosuje si do utworw:

  1) ktrych twrca lub wsptwrca jest obywatelem polskim lub

  11) ktrych twrca jest obywatelem pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej,

  lub pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

  (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub

  2) ktre zostay opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej

  Polskiej albo rwnoczenie na tym terytorium i za granic, lub

  3) ktre zostay opublikowane po raz pierwszy w jzyku polskim, lub

  4) ktre s chronione na podstawie umw midzynarodowych, w zakresie, w

  jakim ich ochrona wynika z tych umw.

  Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

  1) utworem opublikowanym jest utwr, ktry za zezwoleniem twrcy zosta

  zwielokrotniony i ktrego egzemplarze zostay udostpnione publicznie;

  2) opublikowaniem rwnoczesnym utworu jest opublikowanie utworu na

  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granic w okresie trzydziestu dni od

  jego pierwszej publikacji;

  3) utworem rozpowszechnionym jest utwr, ktry za zezwoleniem twrcy zosta

  w jakikolwiek sposb udostpniony publicznie;

  4) nadawaniem utworu jest jego rozpowszechnianie drog emisji radiowej lub

  telewizyjnej, prowadzonej w sposb bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny)

  lub w sposb przewodowy;

  5) reemitowaniem utworu jest jego rozpowszechnianie przez inny podmiot ni

  pierwotnie nadajcy, drog przejmowania w caoci i bez zmian programu

  organizacji radiowej lub telewizyjnej oraz rwnoczesnego i integralnego

  przekazywania tego programu do powszechnego odbioru;

  6) wprowadzeniem utworu do obrotu jest publiczne udostpnienie jego oryginau

  albo egzemplarzy drog przeniesienia ich wasnoci dokonanego przez

  uprawnionego lub za jego zgod;

  7) najmem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo

  korzystania w celu bezporedniego lub poredniego uzyskania korzyci

  majtkowej;

 • Kancelaria Sejmu s. 4/66

  2015-09-01

  8) uyczeniem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego

  czasowo korzystania, niemajce na celu bezporedniego lub poredniego

  uzyskania korzyci majtkowej;

  9) odtworzeniem utworu jest jego udostpnienie bd przy pomocy nonikw

  dwiku, obrazu lub dwiku i obrazu, na ktrych utwr zosta zapisany, bd

  przy pomocy urzdze sucych do odbioru programu radiowego lub

  telewizyjnego, w ktrym utwr jest nadawany;

  10) technicznymi zabezpieczeniami s wszelkie technologie, urzdzenia lub ich

  elementy, ktrych przeznaczeniem jest zapobieganie dziaaniom lub

  ograniczenie dziaa umoliwiajcych korzystanie z utworw lub artystycznych

  wykona z naruszeniem prawa;

  11) skutecznymi technicznymi zabezpieczeniami s techniczne zabezpieczenia

  umoliwiajce podmiotom uprawnionym kontrol nad korzystaniem z

  chronionego utworu lub artystycznego wykonania poprzez zastosowanie kodu

  dostpu lub mechanizmu zabezpieczenia, w szczeglnoci szyfrowania,

  zakcania lub kadej innej transformacji utworu lub artystycznego wykonania

  lub mechanizmu kontroli zwielokrotniania, ktre speniaj cel ochronny;

  12) informacjami na temat zarzdzania prawami s informacje identyfikujce

  utwr, twrc, podmiot praw autorskich lub informacje o warunkach

  eksploatacji utworu, o ile zostay one doczone do egzemplarza utworu lub s

  przekazywane w zwizku z jego rozpowszechnianiem, w tym kody

  identyfikacyjne.

  2. Ilekro w ustawie jest mowa o rwnowartoci danej kwoty wyraonej w

  euro, naley przez to rozumie jej rwnowarto wyraon w walucie polskiej,

  ustalon przy zastosowaniu redniego kursu euro, lub jej rwnowarto wyraon w

  innej walucie, ustalon przy zastosowaniu redniego kursu euro oraz redniego kursu

  tej waluty ogoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzajcym

  dokonanie czynnoci.

  Art. 61. 1. Rozpowszechnianiem utworu na terytorium Rzeczypospolitej

  Polskiej, drog emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposb satelitarny

  jest jego rozpowszechnianie poprzez wprowadzenie przez organizacj radiow lub

  telewizyjn i na jej odpowiedzialno, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do

  drogi przekazu prowadzcej do satelity i z powrotem na Ziemi.

 • Kancelaria Sejmu s. 5/66

  2015-09-01

  2. Jeeli rozpowszechnianie utworu drog emisji radiowej lub telewizyjnej

  prowadzonej w sposb satelitarny ma miejsce w pastwie niebdcym czonkiem

  Unii Europejskiej, ktre nie zapewnia poziomu ochrony okrelonego w rozdziale II

  dyrektywy Rady Nr 93/83/EWG z dnia 27 wrzenia 1993 r. w sprawie koordynacji

  niektrych zasad dotyczcych prawa autorskiego oraz praw pokrewnych

  stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drog

  kablow (Dz.Urz. WE L 248 z 6.10.1993, str. 15; Dz.Urz. UE Polskie wydanie

  specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 134) oraz gdy:

  1) sygna przekazujcy utwr jest przesyany do satelity za porednictwem

  ziemskiej stacji nadawczej znajdujcej si na terytorium Rzeczypospolitej

  Polskiej, uwaa si, e utwr zosta rozpowszechniony na terytorium

  Rzeczypospolitej Polskiej przez operatora tej stacji;

  2) sygna przekazujcy utwr jest przes