Đặc Tính Ngoài Động Cơ Đốt Trong

  • View
    72

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

c Tnh Ngoi ng C t Trong

Transcript

C TNH NGOI NG C T TRONG

C TNH NGOI NG C T TRONGGing vin: Nguyn Tin DngSinh vin : Vn Vinh

Mn hc l thuyt tMn hc l thuyt t

Mn hc l thuyt tI.S lc v ng c tnh ca ng c Cc thng s c bn ca ng c th hin trn ng c tnh ngoi ca ng cng c tnh ngoi l cc ng biu din mi quan h ca cng sut, m men xon, sut tiu hao nhin liu vi s vng quay ca ng c khi nhin liu cung cp cho ng c cc i. Trn t nhin liu cung cp cc i cho ng c c hiu l khi ngi li p ht chn ga. Cc ng biu din ni trn khi nhin liu cung cp khng cc i l cc ng c tnh cc b.

C TNH NGOI NG C T TRONG

1. ng c xng ng c xng l ng c t trong dng nhin liu xng - mt ch phm ca du m. ng c xng do Nicolaus August Otto sng ch ra. Nhin liu xng cn c tia la mi bc chy c (trong ng c dng tia la in). Loi nhin liu ny d kch n nn t s nn khng cao (trn di 10) nn hiu sut cng khng cao.

Hnh 1:c tnh ngoi ng c xng Hnh 2: c tnh ngoi ng c izen

C TNH NGOI NG C T TRONGMn hc l thuyt t

C TNH NGOI NG C T TRONGng c tnh ngoi ca ng c xng c trnh by trn hnh 1. C nhng im cn phi ch sau y:Cng sut v m men xon khng t cc i ti s vng quay cc i, hay ni khc i cng sut v m men t gi tr cc i khng phi ti s vng quay cc i (xem hnh 1).Ta k hiu cng sut cc i l Nemax, s vng quay cc i l nemax, m men xon cc i l Memax, s vng quay ti Nemax l nN, s vng quay ti Memax l nM. Loi ny c: nemax = (khong) 1,2 nN Sut tiu hao nhin liu ge (lng nhin liu/1 n v cng sut trong 1 n v thi gian) t cc tiu ti v tr s vng quay ne gn t gi tr nN. Ta k hiu sut tiu hao nhin liu cc tiu l gemin,ng c loi ny c s vng quay ln tuy nhin ti khu vc Nemax v nemax, tiu hao nhin liu ln.Loi ng c ny thng c lp cho xe du lch.

Mn hc l thuyt t

C TNH NGOI NG C T TRONGII.ng c izenng c inzen s dng loi nhin liu izen. ng c ny do Rudolf Diesel ngi c sng ch ra nm 1897. Loi nhin liu ny c kh nng t bc chy (khc vi nhin liu xng bc chy phi c tia la in). Nhin liu izen c kh nng chng kch n tt nn t s nn c tng cao (18 20) v do ng c c hiu sut cao. V th ng c izen c sut tiu hao nhin liu thp, l cha k nhin liu izen c gi thnh thp hn xng. ng c izen c nhc im l s vng quay thp hn, kch thc ln hn v lm vic n hn ng c xng. Tuy nhin ngy nay do nhng tin b v cng ngh m ng c inzen ngy cng nh gn hn v lm vic m hn.

Mn hc l thuyt t

C TNH NGOI NG C T TRONGng c inzen c ge t gi tr cc tiu ti nN tc ti Nemax.Trn ng c inzen ngi ta t b phn hn ch s vng quay v b hn ch lm vic khi ng c t cng sut cc ai Nemax v s vng quay t nN. Chnh v th loi ng c ny nN cng chnh l nemax. ng c tnh ca loi ng c ny c dng nh hnh 2. Loi ng c hin c dng ph bin trn xe ti, xe ch khch v c trn mt s xe du lch.

Mn hc l thuyt t

C TNH NGOI NG C T TRONG3.ng c xng c hn ch s vng quayLoi ng c ny c dng nhiu trong thi k gi nhin liu du m cn r. N c dng cho cc loi xe ti, xe ch khch l cc loi xe hot ng vi mc ch kinh doanh, c tnh n tnh kinh t. Hin nay trn cc loi xe ny c lp ng c izen. Tuy nhin mt s xe c sn xut trong nhng nm 70 - 80 ca th k trc ca Lin x c ang c lu hnh nc ta (ch yu l trong qun i) c lp loi ng c ny. Trn loi ng c ny ngi ta t mt b phn hn ch nhin liu cp vo ng c khi s vng quay t mt gi tr no . Khi b phn hn ch nhin liu bt u lm vic s vng quay ng c khng tng ln c na, v th c gi l hn ch s vng quay. S vng quay m b phn hn ch bt u lm vic thng l ti s vng quay m ng c c sut tiu hao nhin liu ge t gi tr cc tiu (gemin). Do ng c tnh ca loi ng c ny c dng nh hnh 3.

Mn hc l thuyt t

C TNH NGOI NG C T TRONGCng sut v s vng quay ng c ti v tr hn ch cng chnh l cng sut v s vng quay cc i thc t Nmax v nmax ca ng c.V tr c chn hn ch s vng quay: nhc = (0,8 0,9) nN Loi ng c ny c s vng quay khng cao nh loi khng hn ch s vng quay nhng ti khu vc Nv v nv, sut tiu hao nhin liu thp. Hnh 3. c tnh ngoi ng c xng c hn ch s vng quay

Mn hc l thuyt t

C TNH NGOI NG C T TRONG

Mn hc l thuyt t

C TNH NGOI NG C T TRONGMn hc l thuyt t

C TNH NGOI NG C T TRONGn(v/ph)60080010001200140016001800200022002400Ne(kW)19.2828.1337,6347,4757,3066,8075,6583,5090,0494,93Me(Nm)306,95359,42377,79390,90398,77401,4398,77390,90377,79377,79Ne1 (kW)25.0636.5648.9261.7074.4886.8398.33108.54117.04125.00Me1 (Nm)398.99436.51467.20491.07508.12518.35521.76518.35508.12497.45Mn hc l thuyt t

C TNH NGOI NG C T TRONG

Mn hc l thuyt t