ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  • Published on
    24-Jul-2015

  • View
    4.857

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>I HC THI NGUYN TRNG I HC S PHM ------------------------</p> <p>NGUYN NGC HIU</p> <p>BIN PHP QUN L O TO NGH TRNG TRUNG CP XY DNG UNG B - QUNG NINH</p> <p>LUN VN THC S KHOA HC GIO DC</p> <p>Thi Nguyn - 2010</p> <p>I HC THI NGUYN TRNG I HC S PHM -----------------------S ha bi Trung tm Hc liu - i hc Thi Nguyn http://www.lrc-tnu.edu.vn</p> <p>NGUYN NGC HIU</p> <p>BIN PHP QUN L O TO NGH TRNG TRUNG CP XY DNG UNG B - QUNG NINHCHUYN NGNH : QUN L GIO DC M S : 60.14.05LUN VN THC S KHOA HC GIO DC</p> <p>NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS. Nguyn B Dng</p> <p>Thi Nguyn 2010</p> <p>S ha bi Trung tm Hc liu - i hc Thi Nguyn</p> <p>http://www.lrc-tnu.edu.vn</p> <p>I HC THI NGUYN TRNG I HC S PHM ------------------------</p> <p>NGUYN NGC HIU</p> <p>BIN PHP QUN L O TO NGH TRNG TRUNG CP XY DNG UNG B - QUNG NINHCHUYN NGNH : QUN L GIO DC M S : 60.14.05TM TT LUN VN THC S KHOA HC GIO DC</p> <p>Thi Nguyn 2010S ha bi Trung tm Hc liu - i hc Thi Nguyn http://www.lrc-tnu.edu.vn</p> <p>Cng trnh c hon thnh ti: Trng i hc S phm, i hc Thi nguyn</p> <p>Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS. Nguyn B Dng</p> <p>Phn bin 1: ................................................................................</p> <p>Phn bin 2: ................................................................................</p> <p>Lun vn s c bo v trc Hi ng chm lun vn hp ti: Trng i hc S phm, i hc Thi nguyn Ngy thng nm 2010</p> <p>S ha bi Trung tm Hc liu - i hc Thi Nguyn</p> <p>http://www.lrc-tnu.edu.vn</p> <p>MC LCM U ............................................................................................... 1Chng 1 C S L LUN CA VIC QUN L O TO NGH ..... 7 1.1. Khi qut v nghin cu vn ............................................................... 7 1.2. Mt s khi nim c bn ........................................................................ 9 1.2.1. Khi nim qun l, qun l gio dc o to ..................................... 9 1.2.2. Khi nim ngh, o to ngh ....................................................... 19 1.2.3. Qun l cng tc o to ngh ........................................................ 24 1.2.4. Cc yu t ca qu trnh o to ngh ............................................ 25 1.2.4.1. Mc tiu ca o to ngh .................................................... 25 1.2.4.2. Ni dung ca o to ngh ................................................... 25 1.2.4.3. Phng php o to ngh .................................................... 26 1.2.4.4. Hot ng dy ngh v hc ngh .......................................... 26 1.2.4.5. Hot ng kim tra, nh gi kt qu hc tp ngh .............. 27 1.2.5. Cht lng v nng cao cht lng o to ngh ........................... 28 1.3. Nhng yu t nh hng n hiu qu vic qun l o to ngh ............. 34 1.3.1. Nhng yu t khch quan. ............................................................. 34 1.3.2. Nhng yu t ch quan. ................................................................ 36 Chng 2: THC TRNG CNG TC QUN L O TO NGH TRUNG TRUNG CP XY DNG UNG B, QUNG NINH GIAI ON 2006-2009............................. 41 2.1. Khi qut v tnh hnh kinh t x hi tnh Qung Ninh v trung Trung cp xy dng Ung B ............................................................... 41 2.1.1. Khi qut tnh hnh kinh t - x hi tnh Qung Ninh ................... 41 2.1.2. Khi qut v trung Trung cp xy dng Ung B, Qung Ninh .... 44 2.2. Thc trng cng tc qun l o to ngh trung Trung cp xy dng Ung B, Qung Ninh .................................................................. 48</p> <p>S ha bi Trung tm Hc liu - i hc Thi Nguyn</p> <p>http://www.lrc-tnu.edu.vn</p> <p>2.2.1. Thc trng duy tr, n nh qu trnh o to nhm m bo cht lng o to ngh ................................................................. 48 2.2.2. Thc trng pht trin, i mi cng tc qun l o to ngh ................52 2.2.2.1. V mc tiu o to ............................................................. 52 2.2.2.2. V ni dung chng trnh o to ......................................... 54 2.2.2.3. V s lng i ng v trnh ca gio vin v cn b qun l ..55 2.2.2.4. V k hoch ho o to ...................................................... 60 2.2.2.5. V c cu t chc ................................................................ 62 2.2.2.6. V c s vt cht k thut phc v o to ngh .................. 65 2.2.2.7. V kim tra nh gi kt qu o to .................................... 66 2.3. nh gi thc trng cng tc qun l o to ngh trung Trung cp xy dng Ung B, Qung Ninh .................................................... 66 2.3.1. Thc trng cng tc qun l o to ngh v qun l pht trin i ng gio vin ..........................................................................................66 2.3.2. V cht lng o to ngh hin nay ca nh trng ..................... 77 Chng 3: XUT MT S BIN PHP QUN L O TO NGH NHM NNG CAO CHT LNG O TO NGH TRNG TRUNG CP XY DNG UNG B, QUNG NINH ........................................................................... 84 3.1. Yu cu ca cc bin php xut ........................................................ 84 3.2. Mt s bin php qun l xut .......................................................... 87 3.2.1. Bin php i mi qun l xy dng pht trin i ng i ng gio vin v cn b qun l .................................................... 87 3.2.2. Bin php qun l nhm huy ng cc ngun lc, u t c s vt cht nhm nng cao cht lng o to................................... 92 3.2.3. Bin php qun l mc tiu o to trong xu th m rng qui m o to ngh ........................................................................... 96</p> <p>S ha bi Trung tm Hc liu - i hc Thi Nguyn</p> <p>http://www.lrc-tnu.edu.vn</p> <p>3.2.4. Bin php qun l i mi ni dung chng trnh o to gn vi yu cu thc t sn xut .......................................................... 98 3.2.5. Bin php qun l t chc thc hin tt vic kim tra, nh gi kt qu o to ngh .................................................................. 101 3.2.6. Bin php qun l ch o nng cao cht lng cng tc tuyn sinh ca hc sinh......................................................................................................................104 3.2.7. Bin php qun l vic lin kt o to ngh ............................. 107 3.3. Kim chng tnh kh thi ca cc bin php xut. ........................ 110 KT LUN V KHUYN NGH ........................................................... 113 I. Kt lun .................................................................................................. 113 II. Khuyn ngh .......................................................................................... 116 DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC</p> <p>S ha bi Trung tm Hc liu - i hc Thi Nguyn</p> <p>http://www.lrc-tnu.edu.vn</p> <p>DANH MC TI LIU THAM KHO A. Cc tc gi trong nc: 1. Ban chp hnh trung ng ng Cng sn Vit Nam(2009), Thng bo Kt lun ca B Chnh tr v vic tip tc thc hin Ngh quyt T 2 kho 8 v Gio dc o to, H Ni 2. Ban B th Trung ng ng(2004), Ch th s 40- CT/TW v vic xy dng nng cao cht lng i ng nh gio v cn b qun l gio dc; H Ni. 3. Nguyn Vn Bnh (Tng ch bin) (1999), Khoa hc t chc v qun l - Mt s l lun v thc tin, Nh xut bn thng k, H Ni. 4. B Gio dc v o to (2007), Ti liu tp hun kim nh cht lng gio dc TCCN, H Ni. 5. B Lao ng TBXH (2005), Quyt nh s 1000/2005/Q-BLTBXH v vic ph duyt n pht trin dy ngh n 2010, H Ni. 6. B Lao ng TB&amp;XH(2006), Quyt nh s 76/2006/Q-BLTBXH Ph duyt Quy hoch pht trin mng li trng CN, trng TCN, trung tm dy ngh n nm 2010 v nh hng n nm 2020, H Ni. 7. B Lao ng TB v XH(2008), iu l mu trng trung cp ngh Ban hnh km theo Quyt nh s 52/2008/Q-BLTBXH, H Ni. 8. Chnh ph (2001), Quyt nh s 201/2001/Q-TTg ca Chnh ph v vic Ph duyt "Chin lc pht trin gio dc 2001-2010". 9. Chnh Ph (2002), Quyt nh s 48/2002/Q-TTg v vic ph duyt quy hoch mng li c s dy ngh giai on 2002-2010, H Ni. 10. Chnh ph(2005), Ngh quyt s 139/2006/N-CP Quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Gio dc v B Lut lao ng v dy ngh, H Ni.</p> <p>S ha bi Trung tm Hc liu - i hc Thi Nguyn</p> <p>http://www.lrc-tnu.edu.vn</p> <p>11. Chnh ph (2008), Quyt nh s 07/2008/Q-TTg ca Chnh ph v vic Ph duyt "Chng trnh Mc tiu Quc gia v gio dc o to n nm 2010". 12. Nguyn B Dng(1999), Tm l hc cho ngi lnh o. Nh xut bn Chnh tr Quc gia, H Ni. 13. ng Cng Sn Vit Nam (1997), Vn kin hi ngh ln th 2 BCH T kho VIII. Nh xut bn Chnh tr Quc gia, H Ni. 14. ng Cng Sn Vit Nam (2002), Vn kin i hi i biu Ton quc ln th IX, Nh xut bn Chnh tr Quc gia, H Ni. 15. ng Cng Sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X. Nh xut bn Chnh tr Quc gia, H Ni. 16. Phm Minh Hc (1986), Mt s vn gio dc v khoa hc gio dc. Nh xut bn Gio dc, H Ni. 17. Bi Minh Hin(Ch bin 2009): Qun l gio dc (in ln 2). Nh xut bn i hc S phm, H Ni 18. Hc vin hnh chnh Quc gia (1992), Gio trnh qun l hnh chnh Nh nc; H Ni. 19. Nguyn Vn H-ng Quc Bo (1997), Khi lc v Khoa hc qun l. Nh xut bn i hc Thi Nguyn, Thi Nguyn. 20. Nguyn Hng ch bin (2008), S tay T vn Hng nghip v chn ngh. Nh xut bn Gio dc, H Ni. 21. Mai Hu Khu (1982), Nhng vn c bn ca khoa hc qun l. Nh xut bn Lao ng, H Ni. 22. Trn Kim (1990): Qun l gio dc v qun l trng hc; Vin khoa hc gio dc; H Ni. 23. Trn Kim (2004), Khoa hc qun l gio dc - Mt s vn l lun v thc tin. Nh xut bn Gio dc, H Ni.</p> <p>S ha bi Trung tm Hc liu - i hc Thi Nguyn</p> <p>http://www.lrc-tnu.edu.vn</p> <p>24. Trn Kim (2008), Nhng vn c bn ca Khoa hc qun l gio dc. Nh xut bn i hc S phm, H Ni. 25. Nguyn K - Bi Trng Tun (1984), Mt s vn ca l lun qun l gio dc. Trng CB QLGD v o to T 1-B gio dc, H Ni. 26. GS H Th Ng - ng V Hot (1988), Gio dc hc tp 1. Nh xut bn Gio dc, H Ni. 27. Quc hi nc Cng ha x hi ch ngha Vit nam (2005), Lut Gio dc s 38/2005/ QH 11, H Ni. 28. Quc hi nc Cng ha x hi ch ngha Vit nam (2006), Lut Dy ngh s 76/2006/QH11, H Ni. 29. GS Nguyn Ngc Quang (1999), Nhng khi nim c bn v l lun qun l gio dc. Trng CB qun l gio dc o to T 1, H Ni. 30. GS Nguyn Ngc Quang (1999), Dn ch ho qun l trng ph thng. Ni san Trng CB QLGD v o to trung ng 1, H Ni. 31. Trn Quc Thnh (2004), Khoa hc qun l i cng; cng bi ging dnh cho hc vin cao hc, chuyn ngnh Qun l, khoa tm l gio dc, Trng i hc s phm, H Ni. 32. TS Nguyn Th Tnh(2007), Bi ging nh gi v kim nh cht lng gio dc, Khoa Tm l gio dc, Trng H S phm, Thi Nguyn. 33. Hong Ton (1995), L thuyt qun l, Trng i hc Kinh t Quc dn, H Ni. 34. Trung tm T in ngn ng - Vin ngn ng (1992), T in ting Vit. Trung tm T in ngn ng, H Ni. 35. GS. TS H Vn Vnh(Ch bin) (2004), Gio trnh khoa hc qun l. Nh xut bn Chnh tr Quc gia, H Ni.</p> <p>S ha bi Trung tm Hc liu - i hc Thi Nguyn</p> <p>http://www.lrc-tnu.edu.vn</p> <p>B. Cc tc gi nc ngoi: 36. C. Mc v Ph. ngghen (1993), Ton tp, Nh xut bn Chnh tr Quc gia, H Ni. 37. D.V Khumixki (1997), Qun l gio dc v trng hc, Vin khoa hc gio dc, H Ni. 38. Fredrick Winslow Taylor (1911), Nhng nguyn tc khoa hc ca qun l. 39. Harold Kootz, Cyri Odonnell, Heinz Weihrich (1994), Nhng vn ct yu v qun l; Nh xut bn khoa hc v k thut, H Ni. 40. M.I. Knakp (1984), C s l lun ca khoa hc qun l gio dc quc dn - Trng cn b qun l gio dc v o to trung ng, H Ni. 41. Thomas J. Robbins-Wayned Morryn (1999), Qun l v k thut qun l. Nh xut bn giao thng vn ti, H Ni.</p> <p>S ha bi Trung tm Hc liu - i hc Thi Nguyn</p> <p>http://www.lrc-tnu.edu.vn</p> <p>NHNG K HIU VIT TT DNG TRONG LUN VN</p> <p>BGD&amp;T CB CBQL CNH - HH CNV CSVC CN CTMT TN GD - T GV HS KHCN KHKT KTXH TCXD TCCN TCN UBND XHCN</p> <p>: B gio dc v o to : Cn b : Cn b qun l : Cng nghip ho - Hin i ho : Cng nhn vin : C s vt cht : Cao ng ngh : Chng trnh mc tiu : o to ngh : Gio dc - o to : Gio vin : Hc sinh : Khoa hc cng ngh : Khoa hc k thut : Kinh t x hi : Trung Trung cp xy dng : Trung cp chuyn nghip : Trung cp ngh : U ban nhn dn : X hi ch ngha</p> <p>S ha bi Trung tm Hc liu - i hc Thi Nguyn</p> <p>http://www.lrc-tnu.edu.vn</p> <p>S ha bi Trung tm Hc liu - i hc Thi Nguyn</p> <p>http://www.lrc-tnu.edu.vn</p> <p>1</p> <p>M U1- L DO CHN TI Bc sang th k th 21, vn ngun nhn lc ngy cng tr thnh yu t quyt nh i vi s pht trin v thnh vng ca mi Quc gia. Vit Nam ang trong thi k u ca s nghip Cng nghip ho, hin i ho t nc nn vic p ng yu cu v con ngi v ngun nhn lc l nhn t quyt nh. Trong chin lc pht trin ngun nhn lc th o to ngh lun c coi l vn then cht nhm to ra i ng cng nhn k thut c trnh kin thc chuyn mn, c k nng v thi ngh nghip ph hp yu cu pht trin kinh t - x hi, p ng s bin i c cu kinh t, p ng nhu cu chuyn dch c cu lao ng. Ngh quyt i hi i biu Ton quc ln th IX v kt lun Hi ngh ln th 6 ca BCH Trung ng ng kho IX nhn mnh: Pht trin gio dc o to l mt trong nhng ng lc quan trng thc y s nghip CNH-HH, l iu kin pht huy ngun lc con ngi - yu t c bn pht trin x hi, tng trng kinh t nhanh v bn vng [17, tr 40]. Mun cho s nghip CNH-HH thnh cng, th iu ct li l phi pht huy tt nhn t con ngi. Bi l con ngi va l mc tiu, va l ng lc ca s pht trin, gio dc l nhn t ch yu hnh thnh v pht trin nhn cch con ngi, l cha kho m ca vo tng lai, l quc sch hng u ca chin lc pht trin kinh t x hi. Nhim v pht trin ngun nhn lc, l trch nhim chung ca ton ng, ton Qun, ton Dn ta, trong vai tr ca cc Trng chuyn nghip, cc c s gio dc o to ngh l rt quan trng. Qung Ninh l mt tnh cng nghip c tim nng kinh t ln n m trong vng tam gic trng im kinh t min Bc l H Ni - Hi Phng -</p> <p>S ha bi Trung tm Hc liu - i hc Thi Nguyn</p> <p>http://www.lrc-tnu.edu.vn</p> <p>2</p> <p>Qung Ninh. Do vy tnh Qung Ninh ni ring v khu vc ng Bc T Quc ni chung c nhu cu rt ln v lc lng ngi lao ng c o to ngh. Nht l trong cc lnh vc cng nghip v xy dng. Qung Ninh hin c mt h thng o to ngh nghip vi 19 c s o to H, C, TCCN, TCN bao gm 01 trng i hc, 02 phn hiu i hc, 02 d n i hc, 06 trng Cao ng chuyn nghip, 02 trng Cao ng ngh, 02 trng TCCN, 04 trng trung cp ngh ca Trung ng v i phng, 17 trung tm Hng nghip, gio dc thng xuyn v cc c s dy ngh t nhn cc huyn, th x, thnh ph tham gia dy ngh thuc cc lnh vc. Trung Trung cp xy dng Ung B l n v trc thuc Tp on cng nghip xy dng Vit Nam, Trng c tr s ng ti th x Ung B, tnh Qung Ninh. Cc ngnh ngh o to ca trng thuc nhm ngnh xy dng, c kh xy dng. Trong nhng nm gn y do tnh cht x hi ho gio dc, trc nhu cu ca c ch th trng v xu th pht trin ca KHCN xy dng trong nc cng nh hi nhp Quc t. Nh trng xc nh mc tiu o to trong chin lc pht trin ca mnh a trng t ch l mt trng cng lp ch o to theo k hoch Nh nc trong lnh vc xy dng tr thnh mt Trng a ngnh, a ngh t tng bc chuyn mnh ph hp vi yu cu thc t ca x hi. C ch th trng em li nhiu c hi nhng cng ang t ra rt nhiu thch thc i vi mi vn lin quan n cht lng o to ca Nh trng. iu quan trng l lm sao o to c ngun nhn lc c cht lng va theo kp, va n u, va i tr, va mi nhn, p ng s pht trin ca nn kinh t hi nhp, sc v kp thi ch ng thch ng vi th trng lao ng, th trng cht xm, nht l sc lao ng c hm lng tr tu cao. ng thi, phi hn ch ti a cc nh hng tiu cc ca c ch th trng i vi cng tc gio dc o to ngh.</p> <p>S ha bi Trung tm Hc liu - i hc Thi Nguyn</p> <p>http://www.lrc-tnu.edu.vn</p> <p>3</p> <p>Cht lng gio dc trong cc c s o to ngh hin nay ang l mt im nng cn nhiu gii php, trong gii php qun l tt qu trnh o to ngh nhm nng cao cht lng o to hc sinh l rt quan trng. Bi, qu trnh o to ngh vi cc khu ca n nu c quan tm thc hin mt cch ng b mi em li cht lng, hiu qu. Nhng nm qua, mc d Trng trung cp xy dng Ung B ch trng, ch ng quan tm n vic duy tr, m bo v nng cao cht lng o to ngh. Tuy nhin, cng tc o to ngh ca Nh trng cn tn ti mt s vn nh qu trnh qun l o to ngh cha ng b t mc tiu, ni dung chng trnh, i ng gio vin, phng php o to, iu kin c s vt cht cn bt cp, hn ch nn cht lng o to ngh cha cao, cha p ng c nhu cu s dng lao ng a dng hin nay ca th trng. Xut pht t nhng l do trn, ti chn ti nghin cu:" Bin php qun l o to n...</p>

Recommended

View more >