Daily Khadgamala

  • Published on
    26-Dec-2014

  • View
    262

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Contains puja details of Sri Chakra in Sanskrit

Transcript

9l7Hl9l 9=l oaopacra pj \4l+ 1| dhyna |r'44Tl r|Tl B4T=6U=l -l |r'P4l Pl =l647l P Hl4r hirayavar hari suvararajatasraj chandr hiramay lakm jtavedo ma vaha ~lPtTlPHTlPHl \4l4l|P +P- rmatkmevarakmevar dhyymi nama - HlP+ 2 camana 6l P Hl4r =l647l PlP+9l|P+l 4F4l |r'4 |4-74 lPH 969l+r t ma vaha jtavedo lakmmanapagmin yasy hiraya vindeya gmava purunaha 9 1=l Bl- ~lPtTlPHTlPHl Hl4lr4l|P +P- ai k sau rmatkmevarakmevarm vhaymi nama HlB+ 3 sana HH94l P\4l r|F6+l79Pl|7+l |~4 7|4P94 ~lPl7|4 =96l avaprv rathamadhy hastindapramodin riya devimupahvaye rrmdevi juat 9 1=l Bl- ~lPtTlPHTlPHl |7-4P4|BrlB+llrT T-94l|P +P- ai k sau rmatkmevarakmevar divyaratnamayasihsanrohaa kalpaymi nama v 9lH 4 pdya TlBl|FP6l |r'49lTllPll 74-6l 68l 694-6l 9T |F6l 9T4Tl 6l|Prl94 |~4 ksosmit hirayaprkrmrdr jvalant tpt tarpayant padme sthit padmavar tmihopahvaye riya 9 1=l Bl- ~lPtTlPHTlPHl 9lH T-94l|P +P- ai k sau rmatkmevarakmevar pdya kalpaymi nama - H4 5 arghya -l 9lBl 4HBl 74-6l |~4 lT 74=7lP7ll 6l 9|T+lPl HTPr 99H 5PlP +746l t4l 4Tl|P chandr prabhs yaas jvalant riya loke devajumudr t padminm araamaha prapadye'lakmrme nayat tv vomi 9 1=l Bl- ~lP6 TlPHTPHl |4H9lP6 T-94l|P +P- ai k sau rmat kmevarakamevar viemta kalpaymi nama HlP+ 6 camana Hl|7t44T 69Bl5|=l6l 4+F9|6F64 4l5 |4-4- 6F4 Tl|+ 69Bl+7-6 4l H-6l4l 4lGl HPl- dityavare tapaso'dhijto vanaspatistava vko'tha bilva tasya phalni tapasnudantu y antaryca bhy alakm 9 1=l Bl- ~lP6 TlPHTlPHl HlP+ T-94l|P +P- ai k sau rmat kmevarakmevarm camana kalpaymi nama Hl+ 7 snna 796 Pl 74BG- Tl| P|T+l Br 9lT6l 5|FP l75|FP+ Tl|P|& 77l6 P upaitu m devasakha krttica main saha prdurbhto'smi rre'smin krttimddhi dadtu me 9 1=l Bl- ~lP6 TlPHTlPHl +l+l|4l|9T 44 T-94l|P +P- ai k sau rmat kmevarakmevar nnvidhbhieka vaibhava kalpaymi nama < HTl 8 alakra |t99lBlPl 74UlPPl +lH4l4r H|6PBP|& B4l |+T7 P rl6 kutpipsmal jyehmalakm naymyaha abhtimasamddhi ca sarv niruda me ght 9 1=l Bl- ~lP6 TlPHTlPHl |7-4 Prl6lTl44 T-94l|P +P- ai k sau rmat kmevarakmevar divya mahonnatlakravaibhava kalpaymi nama Hll+ 9 rdhana -ll Tl9l |+t497l Tl|9Tl Hl B46l+l 6l|Prl94 |~4 gandhadvr durdhar nityapu kari var sarvabhtn tmihopahvaye riya 9 1=l Bl- ~lP6 TlPHTlPHl |4H9ll+ T-94l|P +P- ai k sau rmat kmevarakmevar vierdhana kalpaymi nama 9 10 dhpa P+B- TlPPlT|6 4lFBt4PHlP|r 9H+l -9PF4 P|4- ~l- ~46l 4H- manasa kmamkti vcassatyamamahi pan rpamannasya mayi r rayat yaa 9 1=l Bl- ~lP6 TlPHTlPHl 9 Hll94l|P 9l+-6 HlP+ T-94l|P +P- ai k sau rmat kmevarakmevar dhpam ghrpaymi dhpnantaram camana kalpaymi nama 7l9 11| dpa TP+ 9=l 6l P|4 B4 TP |~4 4lB4 P T Pl6 9TPl|+l karddamena praj bht mayi sambhava karddama riya vsaya me kule mtara padmamlin 9 1=l Bl- ~lP6 TlPHTlPHl 7l9 T-94l|P 7l9l+-6 HlP+ T-94l|P +P- ai k sau rmat kmevarakmevar dpa kalpaymi dpnantaram camana kalpaymi nama - +4H 12 naivedya Hl9- B=-6 |Hl|+ |Tl6 4B P r |+74l Pl6 |~4 4lB4 P T pa sjantu snigdhni ciklta vasa me ghe nicadev mtara riya vsaya me kule 9 1=l Bl- ~lP6 TlPHTlPHl +4H T-94l|P ai k sau rmat kmevarakmevar naivedya kalpaymi V 4FB4- 6tB|464'4 l 74F4 lP|r |4l 4l +- 9l74l6 om bhbhuvassuva tatsaviturvareya bhargo devasya dhmahi dhiyo yo na pracodayt 74B|46- 9B4- devasavita prasuva Bt4 t46+ 9||9Vl|P HP6l9F6TP|B satya tvartena pariijmi amtopastaraamasi 9lTl4 F4lrl prya svh H9l+l4 F4lrl apnya svh -4l+l4 F4lrl vynya svh 77l+l4 F4lrl udnya svh BPl+l4 F4lrl samnya svh OT F4lrl brahmae svh 9 1=l Bl- ~lP6 TlPHTlPHl 97Bl96 |7-4+4H T-94l|P +P- ai k sau rmat kmevarakmevar arasopeta divyanaivedya kalpaymi nama P\4 HP69l+l4 T-94l|P +P- madhye amtapnya kalpaymi nama HP6l|9l+P|B +4Hl+-6 HlP+ T-94l|P +P- amtopidhnamasi naivedynantaram camana kalpaymi nama 64 13 tambla Hll 9!T|Tl 9|7 |9=l 9TPl|+l -l |r'P4l Pl =l647l P Hl4r rdr pukari pui piga padmamlin chandr hiramay lakm jtavedo ma vaha 9 1=l Bl- ~lP6 TlPHTlPHl T96l4 T-94l|P +P- ai k sau rmat kmevarakmevar karpratmbla kalpaymi nama v T9l|6 14 karprrati Hll 4!T|Tl 4|7 B4Tl rPPl|+l B4l |r'P4l Pl =l647l P Hl4r rdr yakari yai suvar hemamlin sry hiramay lakm jtavedo ma vaha 9 1=l Bl- ~lP6 TlPHTlPHl T9+ll=+ T-94l|P +P- ai k sau rmat kmevarakmevar karpranrjana kalpaymi nama T9+ll=l+-6 HlP+ T-94l|P +P- l l4l|P karpranrjnantaram camana kalpaymi nama rak dhraymi - 9!9lV| 15 pupjali 6l P Hl4r =l647l PlP+9l|P+l 4F4l |r'4 96 l4l 7lF4l5Hl+ |4-74 969l+r t ma vaha jtavedo lakmmanapagmin yasy hiraya prabhta gvo dsyo'vn vindeya purunaha 9 1=l Bl- ~lP6 TlPHTlPHl 9!9lV| T-94l|P +P- ai k sau rmat kmevarakmevar pupjali kalpaymi nama 4l9l 9!9 47l 9!94l+ 9=l4l+ 9HPl+ 4|6 -Pl9l H9l 9!9 9!94l+ 9=l4l+ 9HPl-4|6 yop pupa ved pupavn prajvn paumn bhavati chandramp ap pupa pupavn prajvn paumnbhavati -Pl9l H9l+ 9!9 9!94l+ 9=l4l+ 9HPl-4|6 chandramp apn pupa pupavn prajvn paumnbhavati 477l P 9!9lV| BP94l|P vedadokta mantra pupjali samarpaymi 97|T +PFTl 16 pradakia namaskra 4lPl |B- B4l |6+ 9-4B- 9Tl|4Hl4B4l BTlPl =96l r ylakm sindhu sambhav bhtidhenu purvasu padmvivvasurddev sakmo juat gha Prl4 |4Tr |4!T 9t-4 lP|r 6l Pl- 9l74l6 mahlakmyai ca vidmahe viupatnyai ca dhmahi tanno lakm pracodayt 9 1=l Bl- 9|4l746lB|r6 ~lP6 TlPHTlPH4 +P- ai k sau parivradevatsahita rmat kmevarakmevaryai nama H+-6 Tl| 97|T +PFTll+ T-94l|P +P- ananta koi pradakia namaskrn kalpaymi nama H9l Pl9T 9=l BP9T 4| apardha kampaa pj samarpaa bali 74l G7Pll H&Pll PrlP |+t49ll4T 4 dev khagaml uddhaml mahmantra nityapryaa yaja V ~lPl +P- om rmtre nama l 9= dvra pja 9 8l ~l 8l 4l4 +P- ai hr r hr bhairavya nama 9 8l ~l Tl= +P- ai hr r bha bhadrakyai nama 9 8l ~l 4l7l4 +P- ai hr r la lambodarya nama HlP+ camana 9 - HltP 6x4 Hl4l|P F4lrl ai - tma tattva odhaymi svh 1=l |4Hl6x4 Hl4l|P F4lrl k vidytattva odhaymi svh Bl- - |H46x4 Hl4l|P F4lrl sau - ivatattva odhaymi svh 9 - 1=l - Bl- B46x4 Hl4l|P F4lrl ai - k - sau sarvatattva odhaymi svh TH \4l+ gaea dhyna HTl4 |4!T H|H4T 6= 9B47+ \4l46 B4|4l9Hl-64 uklmbaradhara viu aivara caturbhuja prasannavadana dhyyet sarvavighnopantaye BT-9 sakalpa PPl9l BPF6 T|64ll ~l9PHl 9PH 9lt4 PrlBT-9 T|!4 HH|7+ H Hl+ Pr6 Pr6l 9T4l HTl6l| HFPl|- |44PlT+ 64lPl-66 7PlPrHB4l7 9T|6 G7PllF6l H&PllPrlP |+t4 9ll4T+ B9l64l- =|t9l- ~lTPHl TPH4l- 9Bl7|B|&ll H|FP+ P'7 4Pl+l+l H|H-4l|7 46l94-6 B8|4H|6 +9 P9l|7l7Hl|H9 =l6l+l B49l =+l+l BT4l+l B9|4llTl B4-|Pl+l Hl4ll4H4 |B& B-Pl HlTl49 |4=4|B& 9H9|Tl|7 =FlTl 9l|TPllTl BG=l4+l BF44l7l+l BP& HrTlT Hl++ 4l H9l8 74|9 |96 6 P+!4 +TP|-97l9|+4t4 9T|69Tl9T|6|4+lH |+4t4 Prl6l+l 4lTl B41Brl4l T|7l94Hl7 H+lPl4 BPr 9l76l T4|& T!TP Tll T7Br4lBl4| 7l7|rBl Pl6T |6FTl 9NlB lrt4l |HHrt4l lrt4l 494+ |P4ll PltB4 Pl7T-4 -4B+ H6l7l+l 9T64l|+4|94T 9Bl TP4lt4 Bt46t4 Hl9l-4t4 BHl6l |B& NlTl 9|66t4 B=++lt4 Bll446lt4 |B& B4 B47H9 B4=l|69 B4P69 BPt4 Brl7t4 9F99P Hl|-6 BP& HllPlFB-6l+l HH6+ B-6Tl|9~U Hl|-6 -9T |4B+l HH|7+ H&Pll PrlP 9ll4T T|!4 mamoptta samasta duritakayadvr rparamevar paramevara prtyartha mahsakalpa kariye adyadine ubhe obhane muhrte mahat preraay aragatbhir asmbhi kriyamena rudraymalntargata ummahevarasavda prakaita khagamlstotra uddhamlmahmantra nitya pryaena suprtayo jagatpitro rkamevar kamevarayo prasdasiddhidvr asmin bhmaale varttamnnm avinydi revatparyanta saptaviati nakatreu medidvdaariu jtn sarve jann sakuumbn saparivr sabandhumitrnm yurrogyaivarya siddhyartha sanmrga rambhakryeu vijayasiddhyartha paupakikedi jalacarasthalacar primtr sukhajvanrtha sasyavkdn samddhyartham ahakrea ajnena v aprpta devari pit guru manuya amuktirpadoanivtyartha praktiprakopaktivina nivtyartha mahbhtn yathkla samyaksahyrtha kalidoavad adhunmvai samha pyat durbuddhi dukarma durcra duasahavsakvtti daurahis mtkula tiraskra parastrsaga ghorahaty iuhaty gohaty krrapravacana mithycra mtsarya mdakadravya vyasana dytdn prataynivttiprvaka pus karmavratva satyavratatva padbndhavatva sulat siddhyartha strca pativratatva sujanantva saubhgyavattva siddhyartha sarvatra sarvadeeu sarvajtiu sarvamateu samatva sahodaratva parasparaprema nti samddhyartham gmssantnm adyatana santakopireha nti rpea vilasanrtham adyadina uddhaml mahmantra pryaa kariye V |H4l|7 6-4l +P- om ivdi gurubhyo nama 6-4l +P- gu gurubhyo nama T964 +P- ga gaapataye nama T Tl4 +P- du durgyai nama 4 4Tl4 +P- va vaukya nama 4l 4l|+l-4l +P- y yoginbhyo nama 9ll4 +P- ka ketraplya nama 9 9PltP+ +P- pa paramtmane nama V ~l +ll|764 T9|6 9l4 4 |B&l 4T4 974 T6l4P P'7 om r nthdigurutraya gaapati phatraya bhairava siddhaugha vaukatraya padayuga dtkrama maala 4ll-t47 6!T9|U +4T 4ll4l 9T ~lP-Pl|+l Pl=B|r6 4-7 lP'7 vrntyaa catukaahi navaka vrval pacaka rmanmlin mantrarjasahita vande gurormaala HF4 ~l 74l G7Pll H&Pll4P PrlPF4 46Tl|7t4l|7 97H +|9-4l +P- l4-4l|7 +l+l7-7-4l +P- TTl lTl|7 97H9l|F6 97HF4-9 TlPHlTl|+4l-4l- 97HF4-9 TlPHll|Tl lT 746l-4l +P- asya r dev khagaml uddhamlkrama mahmantrasya varuditydi pacadaa ibhyo nama, gyatrydi nnchandebhyo nama kakra bharakdi pacadaaphasthita pacadaasvarpa kmevarabharakganilaybhy pacadaasvarpa kmevarbharik bharaka devatbhyo nama 8l H7l-4l +P- hrm agubhy nama 8l 6=+l-4l +P- hr tarjanbhy nama 8 P\4Pl-4l +P- hr madhyambhy nama 8 H+l|PTl-4l +P- hraim anmikbhy nama 8l T|+|UTl-4l +P- hrau kanihikbhy nama 8- T6T9Ul-4l +P- hra karatalakaraphbhy nama 8l 874l4 +P- hr hdayya nama 8l |HB F4lrl hr irase svh 8 |HGl4 49 hr ikhyai vaa 8 T4l4 c hrai kavacya hu 8l +4l4 4l9 hrau netratrayya vaua 8- HNl4 T hra astrya pha 4FB4l |6 |74-- bhurbhuvassuvarom iti digbandha \4l+ | dhyna| B7l 9l7H 49l7l Tl 9l7H P|'76l |9-9 |44l |94TP|-7l sad oaa varhyo kal oaa maitau tripacarpa vibhavau tripacavaramandirau Hl+-7llBr|B6l 9OlB+|F6l =6- |96l 4-7 ~l TPH 796l nandollsahasitau pacabrahmsanasthitau jagata pitarau vande r kamevara dampat 99= pacapja - 9-4l|tPTl4 - T-94l|P +P- la - pthvytmikyai gandha kalpaymi nama r - HlTlHl|tPTl4 9!9 T-94l|P +P- ha - ktmikyai pupa ka