De cultuurvisie is een richtinggevend document voor de ... wonen, werken, leren en vrije tijd. Voor het thema vrije tijd is een stijgingsroute ‘vrije tijd, recreatie, sport en cultuur’ vastgesteld.

 • Published on
  07-Feb-2018

 • View
  215

 • Download
  1

Transcript

 • De cultuurvisie is een richtinggevend document voor de gemeente, voor cultuuraanbieders en cultuurgebruikers.

  Het collegewerkprogramma 2010-2014 bevat de opdracht tot het ontwikkelen van een cultuurvisie voor een periode van 10 jaar. Daarbij gelden de volgende accenten:- bereiken de cultuurinspanningen hun doel;- sluiten deze aan op de behoefte van de Schiedammers;- wordt ingezet op samenwerking binnen en buiten de gemeentegrenzen;- krijgt de regiefunctie van de gemeente vorm;- stimuleren we cultureel ondernemerschap (ondanks de ombuigingen);- is er ruimte voor versterking en vernieuwing?

  Het moment waarop deze cultuurvisie tot stand komt wordt sterk benvloed door de economische crisis, met in het verlengde daarvan de enorme bezuinigingsmaatregelen die Rijk en gemeenten moeten nemen.

  Het financile klimaat nodigt daarom niet uit tot nieuwe beleidsinitiatieven die een extra beslag op de financile middelen zullen leggen. De rode draad van deze cultuurvisie ligt dan ook in de doelstelling om de kwaliteit van het cultuuraanbod te handhaven en op enkele onderdelen te versterken, zonder dat hiervoor extra financile input benodigd is. Een niet geringe opgave maar wel n die uitdaagt tot creativiteit en ondernemerschap.

  De cultuurvisie bouwt enerzijds voort op de Cultuurbrief 2010, maar speelt ook in op de ontwikkelingen zoals hierboven geschetst. In de voorbereiding van deze cultuurvisie hebben er meerdere gesprekken en twee bijeenkomsten plaatsgevonden met spelers uit het culturele veld van Schiedam. De uitkomsten zijn betrokken bij het maken van deze cultuurvisie.

  Deze cultuurnota is een kort, bondig en zakelijk stuk. Gezien de huidige economische situatie en de daar-mee gepaard gaande onzekerheden voor de nabije toekomst, is er in deze fase bewust gekozen voor een koers met een kortere doorlooptijd dan 10 jaar.

  pagina 7

  pagina 3

  pagina 4

  pagina 5

  pagina 7

  pagina 8

  pagina 8

  pagina 3

  2

 • Cultuur zorgt voor verbinding en inspiratie en is een verrijking voor het individu en de samenleving.

  In het onderzoek Meer dan Waard van DSP-groep onderscheidt men de volgende vijf maatschappelijke en kwalitatieve waarden van cultuur: de collectie waarde, verbindende waarde, educatieve waarde, belevings-waarde en de economische waarde. Het belang van cultuur wordt in drie effecten vertaald, namelijk:

  Individueel effect Het individuele effect van cultuur is het plezier dat een bezoeker van bijvoorbeeld een theater of museum beleeft.

  Sociaal effect Cultuur kan de sociale binding in de samenleving vergroten omdat mensen deelnemen aan culturele activiteiten, waardoor er meer sociale contacten ontstaan.

  Economisch effect Een goed cultuuraanbod draagt bij aan een gunstig vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven (en dus werkgelegenheid). Ook versterkt een dergelijk aanbod de stadseconomie door de komst van toeristen en anderen, met positieve gevolgen voor detailhandel, drank- en horecagelegenheden. Tot slot zorgen de instellingen zelf ook voor een bijdrage aan de werkgelegenheid in de stad.

  Het cultuuraanbod moet aansluiten op de behoefte en diversiteit van de inwoners van Schiedam om succesvol te kunnen zijn, dat wil zeggen door de Schiedammer positief te worden ervaren. Daarnaast levert kunst en cultuur een bijdrage aan de aantrek-kelijkheid van de stad en het leefklimaat.

  Voor deze cultuurvisie kiezen we voor de volgende werkdefinitie van cultuurbeleid:

  Direct gevolg van de economische crisis zijn groot-schalige bezuinigingen van Rijk en gemeenten op onder andere cultuurbudgetten. Door de nog slechts beperkt beschikbare financile middelen is er zowel nationaal, regionaal als lokaal sprake van een fase waarin elk dubbeltje twee keer moet worden omge-draaid. Deze tendens vertaalt zich onder andere in het door het Rijk gepresenteerde landelijke cultuur-plan 2013-2016, Meer dan kwaliteit: een nieuwe v isie op cultuurbeleid.

  Hoewel in dit plan de focus op cultuureducatie, -partici patie, talentontwikkeling en cultureel erf-goed ligt, geeft het Rijk voor de toekenning van middelen de volgende toetsingskaders mee:

  De gemeente Schiedam kan in haar cultuur-aanbod niet los worden gezien van de culturele v oorzieningen van andere, in de directe omgeving aanwezige gemeenten waarvan de inwoners van Schiedam gebruik kunnen maken. Deze samen-hang krijgt een vertaling in de Metropoolregio R otterdam Den Haag (MRDH) en richt zich ook op cultuur. In de regio is op korte afstand van elkaar een groot aanbod aan musea, theaters en toonaan-gevende m uziek- en dansgezelschappen te vinden. Belangrijk is de constatering dat de vraag naar cultuur aanbod niet alleen binnen de eigen grenzen van de gemeente moet worden opgelost.

  Publiek het is van belang dat instellingen een groot en breed samengesteld publiek bereiken.

  Ondernemerschap elke instelling of indivi-duele kunstenaar moet de komende tijd, nog meer dan voorheen, werk maken van ondernemerschap. Het gaat daarbij om positionering en profilering, omgevings bewustzijn en een evenwichtige financie-ringsmix.

  Samenwerking inzetten op versterking van de samen werking tussen instellingen, zowel in activi-teiten als in faciliteiten.

  Cultuurbeleid is het geheel van aCtiviteiten op het gebied van de kunsten, de CultuureduCatie, de amateurkunsten, podium kunsten, het openbare bibliotheekwerk, de aCtiviteiten op het gebied van Cultureel erfgoed, (nieuwe) media en aCtiviteiten geriCht op de vergroting van publieksbereik en CultuurpartiCipatie.

  wat verstaan we onder Cultuurbeleid?

  re

  gio

  na

  al

  landelijk

  waarde van Cultuur

  3

 • Er is veel geschreven over de betekenis van cultuur voor de stad.De Schiedammers hebben bij de peilingen rond de opstelling van de Stadsvisie 2030 aangegeven hoezeer ze hechten aan het in stand houden van culturele instellingen, aan culturele activiteiten en aan evenementen. Men noemde het bij hun topprioriteiten als het gaat om de kwaliteit van de stad. Daarbij ging men uit van het bestaande voorzieningenniveau. Een belangrijk signaal, waarin de gemeente gevraagd wordt de cultu-rele infrastructuur van de stad zoveel mogelijk in stand te houden en daarbinnen kansen aan onze inwoners te bieden om kennis te maken met en deel te nemen aan cultuur (actieve en passieve cultuurparticipatie).

  In 2011 heeft Atlas voor Gemeenten onderzoek ge-daan onder de vijftig grootste steden in Nederland, waar onder Schiedam, naar de waarde van cultuur voor de stad. Atlas voor Gemeenten hanteert daar-voor een rekenmethode waarbij onder andere wordt gekeken naar het aanbod van theater, podiumkunsten en cultuurhistorie in de onderzochte gemeenten. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat het loont om in cultuur te investeren. Cultuur heeft een posi-tieve invloed op een gunstig vestigingsklimaat. Niet alleen voor inwoners, maar ook voor ondernemers.

  Veel mensen zijn bereid verder te reizen voor hun werk dan voor het culturele aanbod. Deze mensen willen op loop of fietsafstand van hun huis een gevarieerd aanbod aan cultuur, horeca en andere voorzieningen in een (liefst historische) binnenstad kunnen bereiken. Dit aanbod speelt tegenwoordig een grotere rol bij de keuze voor een woonplaats dan werk. Daar waar vroeger sprake was van w onen volgt werk lijkt zich meer en meer een trend te m anifesteren waarbij werk juist wonen volgt.

  Schiedam heeft een levende geschiedenis: de bran-derijen, de molens en de haven. De binnenstad wordt gekenmerkt door een nog altijd goed zicht-bare structuur van voormalige industrie terreinen en branderijen. Ook de sociale opbouw van de binnen stad is een over blijfsel uit het arbeiders-verleden van de jeneverindustrie. De ingre dinten voor deze opvallende structuur zijn de vele histori-sche monu menten, diverse typen openbare ruimte, d ijken, s tegen, (gedempte) grachten en havens. Ook b ijzonder is het feit dat het om een levende geschie-denis gaat. Er zijn nog steeds branderijen actief, de maritieme sector is nog vertegenwoordigd in de stad en de hoogste molens ter wereld draaien nog. Het zijn deze positieve eigenschappen die onder a ndere een belangrijke ondersteunende rol spelen in de visieontwikkeling van de stad.

  De rol van betekenis die de gemeente kan spelen voor de stad Schiedam op het gebied van cultuur en de voor zieningen wordt ook onderkend in de Stadsvisie 2030. Belangrijk uitgangspunt van deze visie is dat de gemeente haar inwoners de mogelijk-heid tot persoonlijke vooruitgang (sociale stijging) biedt, waarbij kansen worden geboden in de levens-domeinen wonen, werken, leren en vrije tijd. Voor het thema vrije tijd is een stijgingsroute vrije tijd, recreatie, sport en cultuur vastgesteld.

  In de Stadsvisie wordt wonen daarnaast gezien als troefkaart voor de binnenstad. Het versterken van deze woonfunctie in de binnenstad is een belangrijk speerpunt van beleid in de Stadsvisie. Het wonen in of op loopafstand van de huiskamer van de stad wordt steeds exclusiever en biedt een geweldige kans voor de revitalisering en upgrading van het centrale deel van de binnenstad. De binnenstad is met name aantrekkelijk voor mensen met een dynamische en stedelijke levensstijl. Zij stellen de nabijheid van stedelijke voorzieningen op prijs (cultuur, uitgaan, winkelen en vervoer) en houden van levendigheid.

  Het onderwerp sociale stijging zoals benoemd in de Stadsvisie 2030 heeft recent in de nota Schiedams maatwerk in het sociale domein een vertaling gekre-gen. Deze vertaling vraagt voor de komende j aren een nadrukke lijke focus op cultuurpartici patie, met het accent op cultuur in de wijk. Cultuurparticipatie levert immers een belangrijke bijdrage aan de doel-stelling om iedere Schiedammer de kans te bieden zich in voldoende mate te kunnen ontwikkelen en ontplooien om een maatschappelijke sterke positie te bereiken.

  Uit dit onderzoek blijkt ook dat de maatschap pelijke waarde van podiumkunsten grotendeels lokaal en regio naal neerslaat. In tegenstelling tot de maatschap-pelijke waarden van musea, die juist minder locatie-gebonden zijn. Dat komt omdat mensen voor musea bereid zijn veel verder te reizen dan voor podium-kunsten. Daarnaast kennen de podiumkunsten een meer wisselend en gevarieerd aanbod, waar mensen vaker naar toe willen en daarom graag naast de deur willen hebben. Het rapport Atlas voor gemeenten geeft aan dat de aanwezigheid van historische monu-menten in een stad en de nabijheid van podium-kunsten de meest robuuste verklaring geeft voor de verschillen in grond en huizenprijzen tussen steden.

  Musea hebben voornamelijk een economische en educatieve waarde. De economische waarde van mu-sea komt voort uit de trekpleister functie voor toeris-ten. De bestedingen van toeristen brengen welvaart die voor een deel toe te rekenen is aan de musea. De educatieve waarde van musea valt in verschil-lende onderdelen uiteen, zoals onderwijs prestaties, productiviteit, leefbaarheid en gezondheid.

  at

  las

  vo

  or

  ge

  me

  en

  te

  n 2

  01

  1

  het dna van sChiedam

  stadsvisie sChiedam 2030

  visie nota sChiedams maatwerkin het soCiale domein, 2012

  4

 • Een analyse van het beleid, dat voortvloeit uit de Stadsvisie Schiedam en de Visie Schiedams Maatwerk in het Sociaal Domein in combinatie met de landelijke ontwikkelingen die op dit moment spelen, geven aan-leiding om in deze cultuurvisie te kiezen voor een beleid dat zich richt op het ondersteunen van de sociale en economische opgaven die uit deze Schiedamse visies voortvloeien. Daarnaast sluit het beleid aan op de landelijke ontwikkeling om de (jaarlijkse) subsidieafhankelijkheid van cultuuraanbieders op termijn te verkleinen en hun werkwijze meer transparant te maken.

  Dit leidt voor de periode 2013-2016 tot vijf richting gevende beleidskaders. Deze prioriteiten van het Schiedamse cultuurbeleid lichten wij hier-onder kort toe. Het is daarbij nadrukkelijk niet de bedoeling om in dit stadium van visieontwik keling al te komen tot een concreet uitwerkingsplan. Het gaat in dit document om visie op en keuzes in beleids prioriteiten. Aan deze beleidskaders worden uitwerkings programmas gekoppeld.

  Met cultuurparticipatie wordt met name ingezet op actieve deelname van bewoners aan culturele activi-teiten. De gemeente zal zowel in de binnenstad als dichtbij de woonomgeving en op wijkniveau c ulturele activiteiten aanbieden en hierbij aansluiten op de behoefte van de inwoners van Schiedam. Cultuur-participatie kan bijdragen aan sociale stijging: het bieden van de kans aan iedere Schiedammer om zich in voldoende mate te kunnen ontwikkelen en ontplooien om een maatschappelijk sterke positie te bereiken.

  De ambitie van de Ontwikkelingsvisie Binnenstad Schiedam luidt: meer mensen in de binnenstad, door de stad aan de Schie te positioneren. De histo-rische binnenstad heeft onderscheidende kwaliteit in het stedelijke netwerk van de regio. Uitdaging zit hem erin de aantrekkingskracht van deze histori-sche setting te vergroten door meer diversiteit in het aanbod van winkels, horeca, culturele voorzienin-gen en andere activiteiten en door het b enadrukken van de relatie met het water van de Schie. Een kans voor Schiedam ligt in het kunnen bieden van een dagje uit. De bezoeker wordt niet slechts een winkel omgeving geboden, maar een totaalbeleving waarbij winkelen slechts een van de activiteiten is, en cultuurbezoek en eten en drinken minstens zo belangrijk zijn.

  Een binnenstad met een aantrekkelijk en divers aan-bod vanuit de daarin gevestigde cultuurinstellingen is van essentile betekenis voor een sterke binnen-stad en voor het woon- en economisch klimaat van de stad in zijn geheel. Het cultuuraanbod maakt wonen in de (binnen)stad aantrekkelijk en heeft een aantrekkende werking (werk volgt wonen) op de vestiging van bedrijven in Schiedam. Het is dus van belang om in de versterking van de binnenstad te blijven investeren.

  Een laagdrempelige toegang tot cultuur, die aansluit op de behoefte en diversiteit van de inwoners van Schiedam

  Een grotere deelname aan cultuur, in meest brede zin van het woord, voor alle Schiedammers

  Optimale kansen voor inwoners van Schiedam op zelfontplooiing. Met als effect een toenemende deelname

  aan culturele activiteiten op basis waarvan talenten worden ontdekt en ontwikkeld (sociale stijging)

  Versterken functie binnenstad als aantrekkelijk woongebied

  Verstevigen economische spin-off in en vanuit de binnenstad

  Meer bezoekers naar de binnenstad trekken

  Met als dragers voor deze doelstellingen: een (binnen)stad met uitstekende culturele voorzieningen

  versterken gebruik en zichtbaarheid van culturele instellingen

  beter zichtbaar maken en uitdragen van het DNA van Schiedam

  De levendigheid vergroten, door de binnenstad te gebruiken als podium (het laten plaatsvinden van culturele activiteiten / evenementen)

  De kwaliteit en het aanbod van culturele voorzieningen verhogen

  Culturele activiteiten ondersteunen en producten ontwikkelen die het DNA van Schiedam versterken en uitdragen

  Het museumkwartier op de kaart zetten

  Subsidiren van de culturele infrastructuur in de binnenstad

  Inzet beeldende kunst ter verfraaiing van (de routes naar) de binnenstad

  wat willen we bereiken

  wat willen we bereiken

  wat gaan we ervoor doen

  wat gaan we ervoor doen

  Door vergroting van het aandeel bestemd voor actieve cultuur-participatie in de voor cultuur beschikbare budgetten gaan we activiteiten met name gericht op nieuwe doelgroepen en cultuur in de wijk verder stimuleren

  Het op basis daarvan, intensiveren van projecten en a ctiviteiten gericht op met name actieve cultuurparticipatie, zoals projecten in het kader van cultuur in de wijk en intensiveren inzet uren cultuurscouts

  Het in stand houden van, dan wel extra faciliteren van i nstellingen en organisaties die activiteiten gericht op cultuurparticipatie aanbieden

  Via budgetsubsidies afspraken maken met de grote culturele instellingen over activiteiten die de inwoners in staat stellen een gevoel voor kunst en cultuur te ontwikkelen

  Extra inzet op specifieke programmas gericht op activiteiten voor doelgroepen die uit zichzelf minder gemakkelijk deel-nemen aan cultuur

  Inzetten op de ontwikkeling van een specifiek op kinderen en jongeren gericht cultuureducatief programma, mede aan-sluitend op het beleid met betrekking tot de brede school

  Het ondersteunen van de amateurkunsten middels waarderingssubsidies

  5

 • 6

  Bij cultureel ondernemerschap gaat het enerzijds om het aangaan van duurzame relaties met de samen-leving (positionering, profilering, omgevingsbewust-zijn) en anderzijds om het maximaliseren van de eigen inkomsten om te komen tot een evenwichtige financieringsmix.

  Op dit moment staan in heel Nederland de voor cul-tuur en cultuurinstellingen beschikbare budgetten zwaar onder druk. Steeds meer steekt het gevoel op dat maatschappelijke en culturele instellingen te a fhankelijk zijn geworden van de budgetsubsidies die aan deze instellingen de afgelopen jaren zijn verstrekt.

  In algemene termen lijkt de wijze waarop in N ederland aan (budget)subsidiring is gedaan de gezonde onder nemersprikkels die horen bij het exploiteren van een instelling of bedrijf naar de achtergrond te hebben gedrongen. Cultureel onder-nemerschap heeft tot doel deze prikkels weer op een stevige plek bij de instellingen terug te zetten, waardoor de afhankelijkheid bij instellingen van subsidies afneemt. Belangrijke doelstelling is ook, dat instellingen meer oog krijgen voor de omgeving waarbinnen en waarvoor zij hun aanbod leveren. Dit zal de kwaliteit van het aanbod doen toenemen. Een betere kwaliteit tegen minder kosten (binnen gezonde exploi taties) is het effect dat men van dit cultureel ondernemerschap verwacht.

  De diversiteit van het Schiedams cultuuraanbod is zonder meer een sterk punt. Dit divers cultuuraanbod wordt geleverd door verschillende cultuurinstellingen. Samenwerking kent verschillende vormen en de Schiedamse cultuurinstellingen werken al samen. Samenwerking om de kwaliteit van het cultuuraanbod te verbeteren is de expertise van de cultuurinstellingen zelf. De gemeente Schiedam wil sturen op samenwer-king tussen de instellingen om de efficiency van de inzet van financile middelen te verbeteren. Daarnaast is samenwerking noodzakelijk voor de promotie van Schiedam naar doelgroepen buiten de gemeente. Gemeente en instellingen hebben een gezamenlijke rol waar het citymarketing betreft.

  De actualiteit laat zien dat er in Nederland behoefte is aan een nieuwe en eigentijdse manier van aansturen en besturen van instellingen. Deze nieuwe manier wordt samengevat in de woorden good governance.

  Landelijk is een richtlijn ontwikkeld, waarin een aantal scenarios wordt voorgesteld die binnen in-stellingen kwaliteit van bestuur, een transparante b edrijfsvoering en toezicht in de culturele sector moet waarborgen. Wij zien de principes van deze richt-lijn graag ingebed in de bestuursmodellen van de S chiedamse instellingen. Daarbij kiest de g emeente voor een zakelijke relatie met de instellingen, waar-binnen de regierol van de gemeente zich vertaalt in op resultaat en prestaties gerichte subsidie beschikkingen.

  De culturele instellingen gaan op zoek naar een intensievere vorm van samenwerking

  De samenwerking maakt de exploitatie van de diverse instellingen minder kwetsbaar

  De samenwerking biedt meer kansen voor een integrale benadering van het totale cultuuraanbod van Schiedam

  Er is een onderzoek gestart naar de samenwerking van het Theater aan de Schie met een drietal andere theaters in de regio

  Gesprekken vinden plaats over het intensiveren van de samen-werking tussen het Theater aan de Schie en het Wennekerpand

  Er loopt een onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen de musea in Schiedam

  De resultaten van deze onderzoeken / gesprekken zullen richtinggevend zijn voor de stappen die we kunnen zetten om binnen de gemeente Schiedam tot verdere samenwerking tussen de instellingen te komen

  wat willen we bereiken wat gaan we ervoor doen

  Kwaliteit van bestuur en toezicht in de culturele sector

  Transparantie van de besteding van subsidiemiddelen

  Een zakelijke relatie met onze subsidieontvangers

  Het verankeren van een werkwijze op basis van de Code Cultural Governance middels prestatievoorwaarden in de subsidiebeschikking

  Het monitoren van prestaties gericht op publieksbereik, participatie en ondernemerschap

  Een duidelijke koppeling tussen gemeentelijke doelen en prestatieafspraken met subsidierelaties

  wat willen we bereiken wat gaan we ervoor doen

  Stimuleren en faciliteren van creatief ondernemerschap bij culturele instellingen

  De gemeente onderhoudt contacten met bedrijven in de stad en zal hierbij zijn intermediaire rol sterker aanbieden om mee te helpen in het versterken van de banden tussen culturele instel lingen en het Schiedamse bedrijfsleven

  Het opnemen in de subsidievoorwaarden van eigen inkomsten van ten minste 17,5 % (in de jaarlijkse subsidiebeschikking kan dit percentage worden verhoogd). Een vertaling daarvan is terug te vinden in de jaarlijks vast te stellen hoogte van de subsidie

  Een meer zakelijke benadering van de culturele instellingen door het vastleggen van jaarlijkse prestatieafspraken in subsidiebeschikkingen

  wat willen we bereiken wat gaan we ervoor doenKwaliteitsverbetering van het cultuuraanbod

  Meer eigen inkomsten

  Minder afhankelijk van (budget)subsidies

 • 7

  Basisbedrag budgetsubsidie Totaal begroot subsidiebedrag

  wennekerpand 2011

  62.000 62.000

  2013

  87.900 87.900

  2015

  87.900 87.900

  2010

  2009

  2012

  87.900 87.900

  2014

  87.900 87.900

  2016

  87.900 87.900

  Basisbedrag budgetsubsidiePrijsindexatie

  Taakstelling bezuinigingCorrectie taakstelling bezuining

  Compensatie ophoging servicekostenHuur vergaderzalen

  Exploitatie WennekerpandTotaal begroot subsidiebedrag

  theater aan de sChie 2011

  1.144.000 17.160

  158.000 70.100

  1.389.260

  2013

  1.144.000 17.160

  -253.000 113.000 158.000

  8.300 1.187.460

  2015

  1.144.000 17.160

  -253.000

  158.000

  8.300 1.074.460

  2010

  1.144.000

  1.144.000

  2009

  1.140.000

  1.140.000

  2012

  1.144.000 17.160

  -253.000 123.000 158.000 70.100 8.300

  1.267.560

  2014

  1.144.000 17.160

  -253.000

  158.000

  8.300 1.074.460

  2016

  1.144.000 17.160

  -253.000

  158.000

  8.300 1.074.460

  Basisbedrag budgetsubsidieTaakstelling bezuiniging

  Correctie taakstelling bezuiningTotaal begroot subsidiebedrag

  bibliotheek sChiedam 2011

  3.041.000 -100.000

  2.941.000

  2013

  3.040.940 -519.000

  2.521.940

  2015

  3.040.940 -555.000

  2.485.940

  2010

  3.161.470

  3.161.470

  2009

  3.310.600

  3.310.600

  2012

  3.040.940 -519.000 300.000

  2.821.940

  2014

  3.040.940 -555.000

  2.485.940

  2016

  3.040.940 -555.000

  2.485.940

  jaarrekening prognosemeerjarenbegroting

  Basisbedrag budgetsubsidieTaakstelling bezuiniging

  Totaal begroot subsidiebedrag

  sChiedamse molens 2011

  307.000

  307.000

  2013

  307.000 -30.000 277.000

  2015

  307.000 -30.000 277.000

  2010

  307.000

  307.000

  2009

  305.200

  305.200

  2012

  307.000 -30.000 277.000

  2014

  307.000 -30.000 277.000

  2016

  307.000 -30.000 277.000

  Basisbedrag budgetsubsidiePrijsindexatie

  Compensatie huur Hoogstraat 116Huurindexering

  Vergoeding aflossing leningAanraming subsidie n.a.v. Beerenschotrapport

  Budget kunstaankopenAanraming compensatie frictiekosten

  Taakstelling bezuinigingTotaal begroot subsidiebedrag

  stedelijk museum sChiedam 2011

  2.337.275

  30.0001.317

  142.870 14.241 45.000

  2.570.703

  2013

  2.356.85740.159 30.000 1.317

  142.870

  -140.0002.431.203

  2015

  2.356.857 40.159 30.000 1.317

  -280.000 2.148.333

  2010

  2.495.682

  30.000 1.317

  142.870 13.96745.000

  2.728.836

  2009

  2.609.100

  32.200

  50.130 123.618

  2.815.048

  2012

  2.356.857 40.159 30.0001.317

  142.870

  2.571.203

  2014

  2.356.85740.159 30.000 1.317

  -280.000 2.148.333

  2016

  2.356.857 40.159 30.000 1.317

  -280.0002.148.333

  Basisbedrag budgetsubsidieTaakstelling bezuiniging

  Totaal begroot subsidiebedrag

  jenevermuseum sChiedam 2011

  317.405

  317.405

  2013

  317.405-10.000307.405

  2015

  317.405-28.000289.405

  2010

  362.389

  362.389

  2009

  375.900

  375.900

  2012

  317.405

  317.405

  2014

  317.405-28.000289.405

  2016

  317.405-28.000289.405

  Het overgrote deel (87%) van het Schiedamse cultuurbudget wordt als budgetsubsidie toegekend aan een zestal grote instellingen. Een cultuurvisie zonder een korte doorkijk naar deze grote instellingen is daarom niet compleet. Als bijlage treft u deze doorkijk aan. In de lijn van de hiervoor geformuleerde beleidskaders voor de komende vier jaar informeren wij u daarin over de koers die per instelling op dit moment is uitgezet en de fase van ontwikkeling, waarin deze instellingen zich op dit moment bevinden.

  Bij een visie over het cultuurbeleid van de g emeente Schiedam 2013-2016 hoort een inzicht in de geld-stromen die met het in standhouden van onze cultuur instellingen gepaard gaan. Het gaat daarbij niet alleen om de hoogte van de budgetsubsidies, maar ook om de kosten die de gemeente daarnaast maakt om deze instellingen te faciliteren (denk aan onderhoud, overhead, investeringen, kapitaallasten en dergelijke). Een overzicht van deze subsidies en de opbouw daarvan vindt u hieronder. Op dit m oment wordt gewerkt aan een overzicht van de kosten, die de gemeente daadwerkelijk maakt voor het subsi-diren en de instandhouding van deze instellingen. Een dergelijk overzicht is nog niet beschikbaar.

  Zowel de Stadsvisie, als de Nota Schiedams M aatwerk in het Sociaal Domein formuleren extra opgaven op het gebied van sociale stijging. Wij zien actieve cultuurparticipatie met het accent op nieuwe doelgroepen en cultuur in de wijk als een belangrijk middel om te komen tot deze sociale stijging en wil-len daarop gerichte activiteiten stimuleren door ver-groting van het aandeel actieve cultuurparticipatie in de binnen Schiedam voor cultuur beschikbare bud-getten. Ook voor het programma cultuurparticipatie volgt een uitvoeringsprogramma.

  Noo

  t 1 V

  erde

  ling

  taaks

  tellin

  g op

  mus

  ea o

  ver J

  enev

  erm

  useu

  m en

  SM

  S is

  onde

  rdee

  l gev

  raag

  de b

  eslu

  itvor

  min

  g ad

  vies

  nota

  Cultu

  urvi

  sieN

  oot 2

  De b

  udge

  tsubs

  idie

  voor

  het

  SMS

  beva

  t een

  com

  pone

  nt v

  oor d

  e aflo

  ssin

  g va

  n ee

  n len

  ing

  van

  de g

  emee

  nte a

  an h

  et SM

  S. N

  a 201

  3 he

  eft h

  et SM

  S de

  ze le

  ning

  afge

  lost.

  Van

  af 2

  014

  verv

  alt d

  eze s

  ubsid

  iecom

  pone

  nt. I

  n de

  beg

  rotin

  g is

  deze

  ver

  lagin

  g va

  n de

  subs

  idie

  niet

  voor

  zien.

  Noo

  t 3 I

  n 20

  12 k

  rijgt

  de b

  iblio

  thee

  k co

  mpe

  nsati

  e voo

  r niet

  te re

  alise

  ren

  bezu

  inig

  ing

  op h

  uisv

  estin

  g (B

  achp

  lein

  en S

  tadse

  rf; d

  eze c

  ompe

  nsati

  e is (

  nog)

  niet

  opg

  enom

  en in

  beg

  rotin

  g. In

  201

  3 w

  ordt

  de b

  iblio

  thee

  k hi

  er n

  iet m

  eer v

  oor g

  ecom

  pens

  eerd

  .N

  oot 4

  Sub

  sidiec

  ompo

  nent

  huu

  r ver

  gade

  rzale

  n v

  erva

  lt pe

  r 1-1

  -201

  3

  Noo

  t 5 V

  ersc

  hille

  nde g

  esub

  sidiee

  rde i

  nstan

  ties m

  aken

  geb

  ruik

  van

  het

  Wen

  neke

  rpan

  d; d

  e gro

  otste

  hier

  van

  is W

  enne

  ker C

  inem

  a (20

  12:

  109

  .190

  , daa

  rna:

  89

  .180

  )N

  oot 6

  De c

  ijfer

  s gev

  en w

  eer h

  oe h

  et in

  de m

  eerja

  renb

  egro

  ting

  2012

  201

  5 is

  opge

  nom

  en. D

  it fin

  ancie

  el ka

  der i

  s ind

  icatie

  f. H

  ieraa

  n ku

  nnen

  gee

  n re

  chten

  wor

  den

  ontle

  end.

  Elk

  jaar

  wor

  dt d

  e beg

  rotin

  g do

  or d

  e gem

  eent

  eraa

  d va

  stges

  teld.

  2009

  2016

  Totaal begroot subsidiebedrag Bibliotheek Schiedam

  Jenevermuseum Schiedam Schiedamse Molens

  Stedelijk Museum Schiedam Theater aan de Schie

  Wennekerpand

 • De daadwerkelijke uitvoering van deze cultuurvisie wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende vijf uitvoeringsprogrammas:

  1. Uitvoeringsprogramma cultuurparticipatie als middel voor sociale stijging2. Uitvoeringsprogramma inzet cultuur gericht op versterking van de (binnen)stad3. Uitvoeringsprogramma stimuleren cultureel ondernemerschap4. Uitvoeringsprogramma samenwerken (specifiek voor de grote instellingen)5. Uitvoeringsprogramma invoering Code Cultural Governance

  De realisering van deze uitvoeringsprogrammas en het daadwerkelijk halen van de daarmee beoogde e ffecten zal een plek krijgen in de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeente Schiedam.

  Wij presenteren een pragmatische cultuurvisie 2013-2016 als maatwerk voor de complexe fase, waarin de gemeenten zich op dit moment bevinden. Als gevolg van de economische crisis staan de cultuur budgetten in heel Nederland onder druk. Ook in Schiedam is bezuinigd op het cultuurbudget. Wij onderschrij-ven echter het belang van cultuur, dat zorgt voor verbinding en inspiratie. Een verrijking voor het indi vidu en de samenleving. Onderzoek wijst uit dat het loont om in cultuur te investeren, ten behoeve van sociale stijging, economie en werkgelegenheid. Reden en belang voor Schiedam om investeringen in cultuur te blijven doen.

  Het culturele DNA van Schiedam helpt substantieel om, onder andere, de opgaven uit de Stads visie 2030 te realiseren. Het zal een opgave zijn dit DNA te hand-haven. Peilingen rondom de Stadsvisie 2030 beves-tigen de positieve waardering van de S chiedammers over de bestaande culturele infrastructuur. De C ultuurvisie 2013-2016 zal kaderstellend zijn voor de regierol van de gemeente op het cultuuraan-bod binnen Schiedam en kiest voor drie accenten. Allereerst handhaving van de bestaande culturele i nfrastructuur. Ten tweede extra inzet op slechts een

  beperkt aantal beleidsterreinen.Tot slot het stimuleren van een ontwikkeling die de partijen en i nstellingen op termijn minder afhankelijk maken van subsi- diring. Deze accenten leiden tot de volgende speer-punten van het cultuurbeleid: Cultuurparticipatie, Versterken binnenstad, Cultureel ondernemerschap, Samenwerken en Good Governance.

  Vanuit deze beleidskaders geven wij onze regierol vorm. De beleidskaders passen wij toe op de toe-deling van middelen aan en de doorontwikkeling van de instellingen en partijen, die jaarlijks van de gemeente (budget) subsidies krijgen toegekend.

  Wij constateren op dit moment een situatie, waarin r elatief weinig middelen beschikbaar zijn voor c ultuurparticipatie (als middel voor sociale stijging). Door vergroting van het aandeel voor actieve cultuur- participatie in de voor cultuur binnen S chiedam b eschikbare budgetten zullen wij deze activiteiten met name gericht op nieuwe doelgroepen en cultuur in de wijk verder stimuleren.

  In een tijd, dat de cultuurbudgetten in Nederland ern-stig onder druk staan, kiezen wij in deze (pragma-tische) cultuurvisie voor een tweetal voor Schiedam zeer b elangrijke beleidsuitgangspunten (versterken cultuurparticipatie en binnenstad) en het inzetten op ontwikkelingen, die gericht zijn op het met behoud van kwaliteit in stand houden van het zo fraaie cul-tuuraanbod binnen de gemeente Schiedam. Het is daarbij belangrijk dat de gemeente samen met alle spelers op het Schiedamse cultuurveld elkaar vinden in een aanpak, die tot dit resultaat moet leiden.

  ontwerp & beeld milc Anouk van Mil tekst & eindredactie Gemeente Schiedam, team Cultuurwww.schiedam.nltelefoon 14 010e-mail contact@schiedam.nl

  De Cultuurvisie is verrijkt met digitale extras en achtergrondinformatie. Deze zijn toegankelijk via de Layar app.

  Bron

  nen

  DSP

  -gro

  ep in

  opd

  rach

  t van

  de N

  eder

  land

  se M

  useu

  mve

  reni

  ging

  De m

  aatsc

  happ

  elijk

  e bet

  eken

  is va

  n m

  usea

  . Mee

  r dan

  Waa

  rd (

  2011

  )G

  erar

  d M

  arle

  t, Cl

  emen

  s van

  Woe

  rken

  s A

  tlas v

  oor g

  emee

  nten

  201

  1. D

  e waa

  rde v

  an cu

  ltuur

  voo

  r de s

  tad.

  VO

  C U

  itgev

  ers N

  ijmeg

  en (2

  011)

  Ger

  ard

  Mar

  let

  De a

  antre

  kkel

  ijke s

  tad

  VO

  C U

  itgev

  ers N

  ijmeg

  en (2

  009)

  VRO

  M-ra

  ad S

  tad

  en st

  ijgin

  g: S

  ocia

  le st

  ijgin

  g al

  s lei

  draa

  d vo

  or st

  edel

  ijke v

  erni

  euw

  ing

  , adv

  ies 5

  4 (2

  006)

  Gem

  eent

  elijk

  e bel

  eids

  stukk

  en

  Colle

  gew

  erkp

  rogr

  amm

  a 201

  020

  14, E

  vene

  men

  tenn

  ota 2

  012

  2016

  , Sta

  d aa

  n de

  Sch

  ie, o

  ntw

  ikke

  lings

  visie

  voo

  r de b

  inne

  nsta

  d (2

  012)

  , St

  adsv

  isie S

  chie

  dam

  203

  0 (2

  012)

  , Visi

  enot

  a Sch

  ieda

  ms m

  aatw

  erk

  in h

  et so

  cial

  e dom

  ein

  (201

  2), W

  oonv

  isie S

  chie

  dam

  203

  0 (2

  012)

  .

  slot

  8