De PSV Supporter april 2016

  • Published on
    28-Jul-2016

  • View
    213

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Officile uitgave van de Supportersvereniging PSV

Transcript

<ul><li><p>SEIZOEN 15 | 16Maandblad van de Supportersvereniging PSV</p><p>NR 08 APR /2016</p><p>CHAMPIONS LEAGUEREPORTAGEMADRID VOETBALHOOFDSTADIN EUROPA</p><p>SUPPORTERSGEWELDHARDNEKKIG PROBLEEMSPEELT AL DECENNIA</p><p>Jeroen zoet</p><p>PSVSUPPORTER</p><p>DE</p><p>KEEPER IN TOPVORM</p><p>supver psv apr16.qxp_psv 05-04-16 09:27 Pagina 1</p></li><li><p>DE PSV SUPPORTER | 57e JAARGANG | NR 08 | APRIL 2016 WWW.SUPVER-PSV.NL</p><p>De PSV Supporter. Officieel orgaan van deSupportersvereniging PSV te Eindhoven.</p><p>HOOFDREDACTEUR:Peter VosEINDREDACTEUR:Ronald BerkhofREDACTIECOMMISSIE:Peter Luijten, Ad SchreudersREDACTIE-ADRES:Postbus 171, 5600 AD Eindhoven.Tel.: 040-2574782E-mail: clubblad@supver-psv.nlBANKNUMMERS: ING: NL63 INGB 0003 0956 11,ABN:NL68 ABNA 0860 6801 42(beiden ten name van Supportersvereniging PSV).</p><p>Adreswijzigingen doorgeven via:ledenadministratie@supver-psv.nlBEZOEKADRES:Frederiklaan 10A (bij ingang 11)REDACTEUREN: Anne Beks, Remco Faasen,Ted Gijsel, Georgo Gruijters, Wil van denHeuvel, Nol van de Laar, Stan Schrijen,Stijn Slaats, Peter Visser, Diana Vos, Peter Vos,Franciska Salazar .SUPPORTERSVERENIgINg (INgANg 11):Openingstijden: Op afspraak via 040-2574782en voor thuiswedstrijden van PSV.SUPPORTERSHOME (INgANg 25):Geopend voor en na de thuiswedstrijdenvan PSV.</p><p>TELEFOONNUMMERS:Supportershome: 040-2505605Supver PSV: 040-2574782Internet: www.supver-psv.nlE-mail: info@supver-psv.nl</p><p>UITgEVER:</p><p>Postbus 10153300 BA DordrechtTel. 078 639 70 70www.zpress.nl</p><p>ACQUISITIE:ZPRESS Sport</p><p>FOTOgRAFIE:Fotopersbureau John ClaessensT. 06 53 327 670, www.fotojc.nl</p><p>ONTWERP &amp; VORMgEVINg:New Vision BV, HelmondT. 088 - 01 02 700, info@newvision.nl</p><p>DRUK:www.zpressprint.nl</p><p>OPLAgE: 13.000 ex.VOLgENDE UITgAVE:17 mei 2016INLEVEREN KOPIJ:vrijdag 29 april 2016</p><p>Plaatsing van artikelen en ingezonden stuk-ken in dit blad, houdt niet in, dat deze hetstandpunt van het bestuur en/of redactieweergeven. Gehele of gedeeltelijke overnamevan het gepubliceerde in dit blad is, behou-dens toestemming van de redactie,NIET toegestaan 2016.</p><p>COLOFON57e JAARGANG NR. 08 / APR 2016</p><p>Ik vroeg tijd om te reageren want ik had de</p><p>beelden niet gezien. Even daarvoor was ik zelf</p><p>nog op het plein maar toen was het vooral</p><p>heel erg druk en heel erg gezellig. Voor de</p><p>cameras van Omroep Brabant verklaarde ik</p><p>daar met trots dat onze supporters weten</p><p>hoe ze in een vreemde stad een feestje kun-</p><p>nen bouwen.</p><p>Na het zien van de beelden, belde ik Jeroen</p><p>terug en nam afstand van het betreffende ge-</p><p>drag. Je gooit geen geld naar mensen, daar is</p><p>ieder weldenkend mens het over eens. Tege-</p><p>lijkertijd probeerde ik de context te schetsen</p><p>waarin het gebeurd was waardoor deze foute</p><p>vorm van balorigheid is ontstaan. Fout, vol-</p><p>gens sommige commentaren. Want daarmee</p><p>zou ik het gebeuren bagatelliseren.</p><p>Nuances en context, daarvoor leek in de na-</p><p>sleep van Madrid geen plaats. En toch blijf ik</p><p>daarvoor aandacht vragen. Want als we lering</p><p>willen trekken uit Madrid, dan moeten we kri-</p><p>tische vragen durven te stellen. Bijvoorbeeld</p><p>de vraag waarom niemand heeft kunnen</p><p>voorkomen dat het uit de hand liep. Waar</p><p>waren de mensen die hadden kunnen ingrij-</p><p>pen? Maar ook de vraag of er niet buitenpro-</p><p>portioneel is gereageerd. Op enig moment</p><p>werd het zelfs een staatsaangelegenheid toen</p><p>minister-president Rutte er een bespreekpunt</p><p>van maakte met zijn Spaanse ambtgenoot. En</p><p>wat te denken van de vraag in hoeverre deze</p><p>reacties van invloed zijn geweest op de hoogte</p><p>van de strafmaat?</p><p>Iedereen snapt dat PSV maatregelen zou tref-</p><p>fen, maar staat de strafmaat van 3 jaar stadi-</p><p>onverbod ook in verhouding tot het vergrijp?</p><p>En waar ligt de grens?</p><p>Je mag geen appels met peren vergelijken</p><p>maar de gedachten gaan terug naar het inci-</p><p>dent met Lestienne en Zoet. Niet dat ik vind</p><p>dat die zaak verkeerd is opgelost maar de kri-</p><p>tische vraag moet gesteld kunnen worden.</p><p>Kortom, genoeg vragen om als de kruitdam-</p><p>pen zijn opgetrokken en de hype uit de media</p><p>is verdwenen een grondige evaluatie over te</p><p>houden. Niet om naar elkaar te wijzen maar</p><p>om er samen wijzer van te worden. En om te</p><p>voorkomen dat de beeldvorming van zich over</p><p>het algemeen voorbeeldig gedragende PSV-</p><p>supporters onnodig wordt aangetast.</p><p>Sportief gezien is de les van Madrid dat we als</p><p>club moeten blijven dromen. Want ook al is</p><p>het een utopie om te denken dat we structu-</p><p>reel tot de top van Europa kunnen behoren, is</p><p>het wel heerlijk om eens in de zoveel tijd door</p><p>te dringen tot de Europese elite. Met beleid,</p><p>moed en trouw kun je een heel eind komen. Ik</p><p>was, ben en blijf trots op mijn club.</p><p>Met rood-witte groet,</p><p>Harrie Timmermans</p><p>Ik zat nog midden in de flow van een tot dan toe perfect verlopen dag, toenik een telefoontje kreeg van Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. Hij verteldeme dat er ophef was ontstaan over filmpjes die waren geschoten op dePlaza Mayor waarop PSV-supporters onder andere kleingeld gooiden naarbedelaars.</p><p>VISIE VAN DE VOORZITTER</p><p>Lering trekken uit Madrid</p><p> Harrie Timmermans</p><p>3</p><p>supver psv apr16.qxp_psv 05-04-16 09:27 Pagina 3</p><p>uw datacenter dichtbij</p><p>uw datacenter dichtbij</p><p>Bezoekadres:Ambachtsweg 27 (Bedrijventerreinnummer 4215)5627 BZ Eindhoven</p><p>Datacenter adres:Ambachtsweg 255627 BZ Eindhoven</p><p>HET GROENSTE DATACENTERVAN HET ZUIDEN</p><p>Local for Locals. Dat is het mott o </p><p>waarmee eigenaars Lizett e van </p><p>Broekhoven en Willem Jan Withagen sinds </p><p>2013 EcoRacks runnen. Hun ambiti e om </p><p>een no-nonsense datacenter te zijn voor </p><p>de ondernemer om de hoek, die zijn data </p><p>extern maar toch dichtbij wil opslaan, lijkt </p><p>zijn vruchten af te werpen. Voor veel </p><p>bedrijven is het data opslaan in de virtuele </p><p>cloud nog een onbekend vraagstuk. Zij </p><p>geven de voorkeur aan een datacenter </p><p>waar de computers tastbaar zijn. Aan een </p><p>gecontroleerde en veilige omgeving, die </p><p>voor bevoegden eenvoudig toegankelijk </p><p>is. Daar kunnen wij met ons datacenter in </p><p>voorzien. </p><p>VASTGOED VAN DE ICT</p><p>Hoe afh ankelijke je als bedrijf bent van </p><p>je I(C)T, hoe meer zekerheden je moet </p><p>inbouwen. Denk hierbij niet alleen aan </p><p>de kwaliteit van je elektriciteitsnetwerk, </p><p>koelvoorzieningen, brandbeveiliging, </p><p>alarmering en beveiliging, maar zeker ook </p><p>aan het klimaat in je gebouw. </p><p>Als het gaat om dataopslag, weten ze bij </p><p>EcoRacks als geen ander waaraan een </p><p>gebouw moet voldoen. Onze klanten </p><p>beschikken over de computers; wij bieden </p><p>hen een veilig en opti maal geconditi oneerd </p><p>gebouw, met een goede, groene </p><p>stroomvoorziening en met rekken waarin zij </p><p>hun systemen kunnen neerzett en.</p><p>UITBREIDING</p><p>Naast het datacenter op de Ambachtsweg </p><p>is EcoRacks druk bezig met de realisati e </p><p>en inrichti ng van een tweede datacenter. </p><p>Deze locati e zal worden ingezet als back-</p><p>uplocati e voor ons datacenter</p><p>In het tweede kwartaal van dit jaar </p><p>hopen we te starten met de inrichti ng. </p><p>Na de zomer wordt de ruimte in gebruik </p><p>genomen. Dan hoopt EcoRacks ook een </p><p>ISO 9000-2015- en ISO 27010-certi caat </p><p>te ontvangen voor beide datacenter, </p><p>waarvoor inmiddels de procedures zijn </p><p>gestart.</p><p>Het goed opslaan van bedrijfsbestanden en (gevoelige) gegevens is niet alleen essenti eel voor de veiligheid, maar </p><p>ook voor de conti nuteit van een bedrijf. Hiervan zijn steeds meer bedrijven zich bewust. Hoewel een groot deel nog </p><p>alti jd kiest voor lokale opslag, groeit de vraag naar een (tweede) externe server in de cloud. EcoRacks speelt hierop </p><p>in met een exibel, no-nonsense en groen datacenter in Eindhoven, gericht op groot-, midden- en kleinbedrijf.</p><p>GROEN DATACENTER</p><p>Binnen EcoRacks </p><p>speelt duurzaamheid </p><p>een belangrijke rol. </p><p>Het datacenter draait </p><p>volledig op groene </p><p>Europese stroom, wat </p><p>ons recentelijk het Nuon </p><p>Groengarant certi caat </p><p>heeft opgeleverd. </p><p>Klanten die dit wensen, </p><p>kunnen er zelfs voor </p><p>kiezen hun apparatuur </p><p>volledig op Nederlandse </p><p>groene stroom te laten </p><p>draaien.</p><p>Tekst: Lieke van Zuilekom</p><p>0166736.pdf 1 5-4-2016 14:30:07</p></li><li><p>ZijnlijncommentaarRubriek05</p><p>Visie van de VoorzitterRubriek03</p><p>Inhoud</p><p>Uit een Rood-Wit HartRubriek15</p><p>Supporterswereld PSVRubriek07</p><p>5</p><p>Jeroen ZoetInterview10</p><p>Champions LeagueBeschouwing24SupportersgeweldAd Schreuders26Wel en Wee van PSVRubriek31Supportertjes van de maandSupporters onder elkaar34</p><p>ZIJLIJNCOMMENTAAR</p><p>DE PSV SUPPORTER | 57e JAARGANG | NR 08 | APRIL 2016 WWW.SUPVER-PSV.NL</p><p>Peter Vos</p><p>Hoofdredacteur De PSV Supporter</p><p>Email: peter@supver-psv.nl</p><p>Hard werkenzonder rendement In n week tijd verliest PSV op twee podia het zicht op een hoofdprijs.De herosche uitschakeling na penaltys door Atltico Madrid in de acht-ste finales is nog te verdragen, maar het pijnlijke verlies thuis in de ere-divisie van Ajax niet. Blijft PSV dit jaar met lege handen, ondanks al hetharde werken?</p><p>De wrange nasmaak van het verlies van d topper van het</p><p>jaar werkt lang door. Zeker als je de woorden van trainer</p><p>Phillip Cocu voorafgaand aan het uitduel met Atltico in</p><p>de Champions League nog eens goed analyseert. In de</p><p>persconferentie op maandagavond voor de wedstrijd gaf</p><p>de trainer meerdere malen aan dat de ontmoeting in Ma-</p><p>drid met de topclub d wedstrijd van het jaar was voor PSV.</p><p>De hele ploeg is enorm op deze wedstrijd gefocust.</p><p>meldde Cocu. Nu snap ik dat dit een onvergetelijk moment</p><p>was voor zowel de technische staf als spelersgroep. Maar</p><p>de voetbalagenda eiste een andere aanpak.</p><p>De wedstrijd van het jaar volgde namelijk vijf dagen later;</p><p>in het Philips Stadion tegen Ajax. De Amsterdammers had-</p><p>den zich al in een lekkere positie gemanoeuvreerd voor de</p><p>titelstrijd. Een dramatisch Europees optreden in de Europa League, waardoor uitschakeling</p><p>voor de winterstop volgde, plus een slechte eerste seizoenshelft met nagenoeg geen punt-</p><p>verlies gaven Ajax al een virtuele voorsprong. Het leeggespeelde elftal van PSV kon in de top-</p><p>per geen vuist maken, had inzet, had balbezit, maar kreeg niets. De Amsterdammers hadden</p><p>de frisheid en de leepheid de moegestreden koploper een flinke klap te geven, waarschijnlijk</p><p>ook de genadeklap. Dat weten we over een paar weken.</p><p>In de competitiestrijd van dit seizoen telt elk detail. Het niet kunnen scherp zetten van het</p><p>team na de slopende 120 minuten voetbal in Madrid kan Cocu fataal worden. Van sympathie</p><p>kun je namelijk in het topvoetbal niet leven. Wat in de boeken blijft staan, zijn de prijzen. Het</p><p>blijft frustrerend als je de kwaliteit had en de voorsprong om opnieuw kampioen van Neder-</p><p>land te kunnen worden, maar door details als verlies van focus en gebrek aan scherpte dit uit</p><p>handen te geven. Illustratief is het vormverlies van clubtopscorer Luuk de Jong. De aanvals-</p><p>leider was de eerste seizoenshelft een rots in de branding en een voortdurend gevaar voor de</p><p>tegenstander. Nu lijkt De Jong een pion van een flipperkast; de ballen springen als ongeleide</p><p>projectielen van zijn voeten. Alleen een wonder kan PSV de schaal nog brengen en een nieuw</p><p>hoofdstuk met mooie wedstrijdverhalen uit de groepsfase van de Champions League. Om</p><p>positief af te sluiten; in tegenstelling tot het bedrijfsleven is in het voetbal een absolute ver-</p><p>rassing nooit uit te sluiten.</p><p>* mocht je vragen of opmerkingen hebben over dit voorwoord; stuur dan een email naar</p><p>peter@supver-psv.nl De drie genoemde incidenten zijn uitgebreid besproken in de media. Google</p><p>op de genoemde namen en helaas vind je dan allerlei negatieve informatie.</p><p>Champions LeagueReportage16</p><p>supver psv apr16.qxp_psv 05-04-16 09:27 Pagina 5</p><p>Ben jij de nieuwe COCU of VAN BREUKELEN </p><p>die het team van Copaco komt versterken? </p><p>#1 - Kjeld van Breukelen Positie: Corporate Accountmanager</p><p>#8 - Geert Cocu Positie: Logistiek medewerker </p><p>Value add ICT distributeur Copaco is continu op zoek naar talenten op het gebied van Sales, ICT, Product Management en After Sales. Scoor nu jouw nieuwe baan via www.werkenbijcopaco.com.</p><p>0162806.pdf 1 25-3-2016 10:32:45</p><p>VOOR NOG GEEN EURO PER DAG HUURT U AL EEN KLUISJE BIJ FORTADOS! </p><p>Dr. Holtroplaan 1 5652 XR Eindhoven T 040 70 73 131 www.fortados.nl</p><p>Kom een kijkje nemen in ons unieke pand. Maak vrijblijvend een afspraak T 040 70 73 131.</p><p>BEWAAR UW ONVERVANGBARE EIGENDOMMEN IN </p><p>HET BEST BEVEILIGDE FORT VAN EINDHOVEN</p><p>0166508.pdf 1 4-4-2016 10:01:34</p></li><li><p>Supporterswereld PSV</p><p>DE PSV SUPPORTER | 57e JAARGANG | NR 08 | APRIL 2016 WWW.SUPVER-PSV.NL</p><p>7</p><p> BESTUURSMEDEDELINGEN</p><p>Wijzigingen ledenadministratie</p><p>Adreswijzigingen doorgeven via ledenadministratie@supver-</p><p>psv.nl of schriftelijk via ons postadres (Supportersvereniging</p><p>PSV, T.a.v. ledenadministratie, Postbus 171, 5600 AD Eindhoven). </p><p>Leden die hun lidmaatschap niet wensen voort te zetten dienen</p><p>dit tijdig (vr 1 juli 2016) aan ons door te geven via ledenad-</p><p>ministratie@supver-psv.nl of via ons postadres. Telefonisch</p><p>worden geen opzeggingen aangenomen. Met ingang van het</p><p>seizoen 2016-2017 is men dan geen lid meer. </p><p>Supporters Club Card </p><p>De huidige Supporters Club Card, welke onze leden dit seizoen</p><p>nieuw hebben ontvangen, wordt wederom meerdere jaren ge-</p><p>bruikt. Telkens door betaling van de contributie zal deze voor</p><p>het nieuwe seizoen geactiveerd worden. Bij vermissing of de-</p><p>fect kan tegen betaling een duplicaat worden verkregen door</p><p>een e-mail te sturen naar ledenadministratie@supver-psv.nl</p><p>met je persoonlijke gegevens. </p><p> DE PSV SUPPORTER DIGITAAL</p><p>Op dit moment wordt op elk adres n uitgave vanons clubblad De PSV Supporter bezorgd. In een di-gitaler wordend tijdperk kunnen wij begrijpen dater leden zijn die de uitgave online wensen te lezenen niet meer op papier thuis wensen te ontvangen. </p><p>Digitale verspreiding levert eenbesparing op van porto- endrukkosten.</p><p>Indien jij je clubblad niet meerper post wenst te ontvangenen digitaal wenst te lezen,stuur ons dan een e-mail naarledenadministratie@supver-psv.nl met je gegevens (naam,adres, woonplaats en lidnum-mer). Vermeld in het onder-werp digitale versie clubblad.</p><p>Win een Guardadospies menuvoor 2 personen t.w.v. 37,-!Andrs guardado heeft zijn eerste jaar in Nederland in het Brabantse dorp Knegselgewoond. Vanuit dit dorp raakte hij op stoom voor PSV en de middenvelder is uit-gegroeid tot een van de meest geliefde spelers van dit moment. In het dorp is ditniet onopgemerkt gebleven; ondanks zijn verhuizing uit Knegsel is de Mexicaan ere-burger geworden.</p><p>Dinee caf De Kempen staat bekend om Brabantse gezelligheid n ludieke acties.Het restaurant heeft de Guardadospies op het menu staan; een heerlijk gerecht metMexicaanse bereiding, wat door Guardado zelf is geproefd en goedgekeurd. De Gu-ardadospies bestaat uit gemarineerde biefstukspies met tomaat, ui en paprika, mooigepresenteerd op een speciale spies en geserveerd met Tortillachips en salsasaus. Netals de middenvelder is deze spies soepel, krachtig en weergaloos! Speciaal voor lezersvan De PSV Supporter stelt het restaurant twee keer een Guardadospies menu voortwee personen beschikbaar ter waarde van 37,- Wil jij dit lekkere arrangement win-nen? Stuur dan een email met onderwerp-regel Guardadospies naar clubblad@supver-psv.nl en vertel waarom jij Guardado zo goed vindt! Vermeld naast je ant-woord ook je contactgegevens en adres. Deze lezersactie loopt t/m vrijdag 29 april.</p><p>Lezersactie:</p><p>supver psv apr16.qxp_psv 05-04-16 09:27 Pagina 7</p><p>Bruiloften, feesten en partijenBedrijfsbijeenkomstenBinnen- en buiten barbequeDiners voor gezelschappen</p><p>Uitgebrei...</p></li></ul>