deepak ib solved paper.pdf

  • Published on
    04-Jun-2018

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>8/14/2019 deepak ib solved paper.pdf</p><p> 1/16</p><p>155=R 2) \mbt os Lniabnozbtoij9 Miw gi lniabn irlbjozbtoijs k`krlk ti kjhiy lniabn nkbgkrsmop oj tmkorAusojkss9 Lovk rknkvbjt onnustrbtoijs dri` Lniabn Irlbjozbtoij9Bjs8 Lniabnosbtoij os tmk strbtkly id ipto`ozojl tmk rksiurfks bvbonbank oj vbroius fiujtroks bjgfbtkrojl ti fusti`krs tmriulmiut tmk wirng wotm ojtkrjbtoijbnny stbjgbrgoskg prigufts, bt fi`pktotovk</p><p>profks. Ot bgvifbtks tmbt tmk jbtoij ir b fi`pbjy ir priguft ojvinvkg sm iung ak ln iabn. B lniabn `bj osijk wmi os airj oj Ojgob, stugoks oj tmk [C, wkbrs Qkog &amp; Wbynir, smips oj @brcs &amp; Vpkjfkr, grovks bNkxus, bfquorks b stkkn pnbjt oj Cbzbcmstbj bjg smops mos mit rinnkg fion ti Fmojb. Wmus, mk akfi`ks b pbrtid lniabnosbtoij prifkss.</p><p>VI@K NKVVIJV DQI@ LNIABN FI@UBJOKVWiyitb os b liig kxb`pnk id b molmny lniabnoskg fi`pbjy. Bt tmk kjg id 2??; ijk - tmorg id Wiyitbslniabn iutput fb`k dri` wminny ir pbrtobnny iwjkg bddonobtks nifbtkg oj twkjty-dovk dirkolj fiujtrokssprkbg ivkr Jirtm bjg Viutm B`krofb, Kuripk bjg Bsob.Durtmkr`irk, Wiyitb kxpirtkg 6= pkrfkjt id ots gi`kstof priguftoij dri` Hbpbj ti dirkolj brckts bjgkjlblkg oj soljodofbjt ojtri-dor` dniws b`ijl ots bddonobtks. \otmoj o ts Viutm Kbst Bsobj rkloijbn jktwircWiyitb kxpirtkg gokskn kjlojks dri` Wmbonbjg, trbjs`ossoijs dri` tmk Umonoppojks, stkkrojl lkbrs dri`@bnbysob bjg kjlojks dri` Ojgijksob. Oj kddkft ujots wkrk skt up ay Wiyitb oj tmk wmink id Viutm KbstBsob, ti bssk`ank goddkrkjt buti iaonk pbrts, gkpkjgojl ij tmk fi`pktkjfy bjg rksiurfks id tmkfiujtry. Cky ojgofbtirs id tmk lniabnosbtoij id b fi`pbjy brk ojtkrjbtoijbn gospkrsoij id ots sbnksrkvkjuk bjg bsskt absk, ojtrb-dor` trbgk oj ojtkr`kgobtk bjg dojosmkg liigs, bjg ojtrb-dor` dniws idtkfmjinily. Wmksk bnn nkbg ti ots pmysofbn prkskjfk, sfbttkrkg ojvkst`kjts, lniabn o`blk, arbjgpri`itoij bjg auongojl airgkrnkss fusti`kr pbtrijblk.VWBLKV ID LNIABN IQLBJOVBWOIJVLniabnozbtoij prifkss giks jit tbck pnbfk ojstbjtny. Ot os b gknoakrbtk bjg fbutoius `ivk dir skvkrbnfi`pbjoks. Jock bjg Bggogbs tiic `irk tmbj b gkfbgk ti `ivk ti itmkr fiujtroks dri` tmkor iroloj.Bppnk, MU bjg Gknn brk dbst lniabnozojl tmkor ipkrbtoijs guk ti tkfmjinily bgvbjtblks. od tmky brk jitquofc tmkj tkfmjinily iasinksfkjfk wonn frip up bjg dojbnny tmky mbvk ti nisk tmkor furrkjt stbtus titmkor fi`pktotirs. Miwkvkr, oj tmk jir`bn prifkss, b fi`pnktk lniabnozbtoij mbs ti pbss tmriulm skvkrbnstblks bs gksfroakg oj tmk dinniwojl tbank8Vtblks Uurpisk Bftoij Kjg QksuntVtblk # 2 @bck tmk prkskjfk dkkn </p><p>tmk `ivk dir priguft irskrvofk</p><p>Umysofbnny kxpirt bjg kstbanosmijk strijl fijtbft ivkrskbs</p><p>Ijk brckt kstbanosmkg.Wrobn bjg krrirs brkivkrfi`k, fijdogkjfk osauont </p><p>Vtblk # 1 Vtugy tmk wmink jbtoij bjgkxpnirk tmk bvkjuks dirpriguftoij </p><p>Dojg iut b rolmt pbrtjkr. Hiojtnypri`itk tmk priguft/s.kstbanosm arbjg oj ijk brckt.</p><p>Bwbrkjkss os frkbtkg ojijk tkrrotiry. Wmk gk`bjgnkvkn os cjiwj dir tmkpriguftoij. </p><p>Vtblk # 6 Vkt up priguftoij dbfonotywotm b nifbn ir bnijk</p><p>Ogkjtody nifbtoij ir gkvknip bfi`pnktk jktwirc. Qkgufk tmkfist bjg skrvofk tmk `brc</p><p>Akfi`ojl fnisk ti tmkfusti`kr bt b rkgufkg fistbjg pbrt id tmk nifbn </p><p>Vtblk # 7 Kxpbjgojl ti jkolmairojlbrkbs tmriulm priguftoij</p><p>Wbck tmk prigufts dri` tmkujot bjg sprkbg oj jkbrayfiujtroks bjg auong arbjgjb`k</p><p>Wmk wmink rkloij os bwbrk.Niybnty os auont. Wmk jktwirc`k`akrs akfi`k pbtrijs</p><p>Vtblk # ; Qkvokw bnn tmk potdbnns bjg Bjbnysk tmk pitkjtobn oj Fi`pbrojl bjg sknkftoij</p></li><li><p>8/14/2019 deepak ib solved paper.pdf</p><p> 2/16</p><p>lkbr up ti itmkr rkloijs vbroius rkloijs. Kvbnubtktmk pbrtjkrs, ojvkst`kjtfno`btk bjg Vifoi-Funturbnabfclriujg</p><p>id rolmt nifbtoijs, rolmtpbrtjkrs bjg rolmt brckts </p><p>Vtblk # 4 K`krlojl bs lniabnkjtkrprosk</p><p>Urigufk, gostroautk, ojvkstbjg auong firpirbtk o`blkbjg dbfk fi`pktotoij </p><p>Lniabn priguftoijLniabn ojvkst`kjtsLniabn arbjg jb`kVtbtus id lniabn fi`pbjy </p><p>R 1) \my gi fi`pbjoks &amp; tmk fiujtroks kjtkr ojti Ojtkrjbtoijbn ausojkss, wmkj tmk ippirtujotokskxost oj tmk gi`kstof ausojkss9</p><p>Bjs8 B `igk id kjtry ojti bj ojtkrjbtoijbn `brckt os tmk fmbjjkn wmofm yiur irlbjozbtoij k`pniys tilboj kjtry ti b jkw ojtkrjbtoijbn `brckt. Wmos nkssij fijsogkrs b ju`akr id cky bntkrjbtovks, autrkfiljozks tmbt bntkrjbtovks brk `bjy bjg govkrsk. Mkrk yiu wonn ak fijsogkr `igks id kjtry ojtiojtkrjbtoijbn `brckts sufm bs tmk Ojtkrjkt, Kxpirtojl, Nofkjsojl, Ojtkrjbtoijbn Blkjts, OjtkrjbtoijbnGostroautirs, Vtrbtklof Bnnobjfks, Hiojt Tkjturks, Ivkrskbs @bjudbfturk bjg Ojtkrjbtoijbn VbnksVuasogobroks. Dojbnny wk fijsogkr tmk Vtblks id Ojtkrjbtoijbnozbtoij.</p><p>Ot os wirtm jitojl tmbt jit bnn butmirotoks ij ojtkrjbtoijbn `brcktojl blrkk bs ti wmofm `igk idkjtry sots wmkrk. Dir kxb`pnk, si`k skk drbjfmosojl bs b stbjg bnijk `igk, wmonst itmkrs skk</p><p> drbjfmosojl bs pbrt id nofkjsojl . Oj rkbnoty, tmk ist o`pirtbjt piojt os tmbt yiu fijsogkr bnn uskdun`igks id kjtry ojti ojtkrjbtoijbn brckts - ivkr bjg baivk wmofm polkij-mink ot dots ojti. Od ojgiuat, bnwbys fnbrody yiur tutir's prkdkrrkg vokw.</p><p>Wmk Ojtkrjbtoijbn @brcktojl Kjtry Kvbnubtoij Urifkss os b dovk stblk prifkss, bjg ots purpisk osti lbulk wmofm ojtkrjbtoijbn brckt ir brckts iddkr tmk akst ippirtujotoks dir iur prigufts irskrvofks ti suffkkg. Wmk dovk stkps brk Fiujtry Ogkjtodofbtoij, Urkno`ojbry Vfrkkjojl, Oj -GkptmVfrkkjojl, Dojbn Vknkftoij bjg Gorkft Kxpkrokjfk.Wmkrk brk twi typks id ojgofbtirs / vbrobanks tmbt `ist fi`pbjoks fijsogkr wmkj gkfogojlwmkrk ti ipkrbtk baribg o.k. Ippirtujotoks &amp; Qoscs</p><p>B) Ippirtujotoks</p><p>o. @brckt VozkKxpkftbtoij id b nbrlk brckt bjg sbn ks lriwtm os priabany b pitkjtobn nifbtoijs `bhir</p><p>bttrbftoij. Wmos gkpkjgs ij tmk kfiji`of vbrobanks. Vi`k id tmk `boj tmojls tifijsogkr wmkj kxb`ojojl kfiji`of vbrobanks brk 8</p><p>b) Iasinksfkjfk bjg nkbpdrillojl id priguftsa) Urofksf) Ojfi k knbstofotyg) Vuastotutoijk) Ojfi k o jkqubnoty</p></li><li><p>8/14/2019 deepak ib solved paper.pdf</p><p> 3/16</p><p>d) Funturbn dbftirs bjg tbstkl) Kxostojl id trbgojl anifs</p><p>oo. Kbsk bjg Fi`pbtoaonoty id Ipkrbtoijs8</p><p>Fi`pbjoks brk molmny bttrbftkg ti fiujtroks tmbt</p><p>Brk nifbtkg jkbrayVmbrk tmk sb`k nbjlublkMbvk `brckt fijgotoijs so`onbr ti tmisk oj tmkor mi`k fiujtroks</p><p>Fi`pbjoks idtkj pbrk giwj pripisbns ti tmisk fiujtroks tmbt</p><p>Iddkr sozk, tkfmjinily bjg itmkr bgvbjtblks db`onobr ti fi`pbjy pkrsijjkn.Bnniw bj bffkptbank pkrfkjtblk id iwjkrsmop.Mbvk rksiurfks tmky jkkg.</p><p>ooo. Fists bjg Qksiurfk bvbonbaonoty 8</p><p>Fist kspkfobnny nbaiur fists brk bj o`pirtbjt dbftir oj fi`pbjoks priguftoijnifbtoij gkfosoijs.</p><p>Kbsk bjg fist id trbjspirtojl liigs gkpkjgs ij</p><p>OjdrbstrufturkBaskjfk id trbgk rkstroftoijs</p><p>Fi`pbjoks smiung fijsogkr goddkrkjt wbys ti prigufk tmk sb`k priguft.</p><p>ov. Qkg Wbpks bjg Firruptoijs</p><p>Qkg tbpk bjg firruptoij bgg ti ipkrbtojl fists.</p><p>R 6) \rotk smirt jitks ij</p><p>B) Dirkolj kxfmbjlk roscs</p><p>Dirkolj kxfmbjlk rosc os gkdojkg bs, tmk vbrobjfk id tmk rkbn gi`kstof furrkjfy vbnuk id b sskts, nobaonotoksir ipkrbtojl ojfi`k bttroautkg ti ujbjtofopbtkg fmbjlks oj kxfmbjlk rbtks. Oj itmkr wirgs, rosc os b`kbsurk id tmk kxtkjt id vbrobaonoty oj tmk vbnuks id bsskts ktf. guk ti ujbjtofopbtkg fmbjlks oj kxfmbjlkrbtks.Bnn dirkx kxpisurks jkkg jit jkfkssbrony nkbg ti dirkx rosc, akfbusk fi`pkjsbtojl `ivk`kjts o jkxfmbjlk rbtks wotm goddkrkjt furrkjfoks `olmt iddskt niss oj gkbn dri` lboj oj tmk itmkr. Durtmkr tiqubnody bs dirkx rosc, ijny tmk kddkft id ujbjtofopbtkg fmbjlks oj kxfmbjlk rbtks ij tmk gi`kstoffurrkjfy vbnuks id bsskts, nobaonotoks, ktf os ti ak fijsogkrkg.Wypks id Dirkx Qoscs</p><p>Dirkx roscs brk id tmrkk typks. Wmksk brk8</p><p>o Bffiujtojl ir Wrbjsnbtoij Qoscoo Wrbjsbftoij roscooo Ipkrbtojl rosc.</p></li><li><p>8/14/2019 deepak ib solved paper.pdf</p><p> 4/16</p><p>o. WQBJVNBWOIJ IQ BFFI[JWOJL QOVCWrbjsnbtoij rosc os b `kbsurk id vbrobtoij id mi`k furrkjfy vbnuk id bsskts bjg nobaonotoks bppkbrojl ojabnbjfk smkkt gkji`ojbtkg oj dirkolj furrkjfy. Ot os bnsi fbnnkg bs abnbjfk smkkt ir bffiujtojl rosc. Ot osbnsi rkdkrrkg ti bs bffiujtojl rosc. Ot brosks wmonk fijsinogbtoij id bffiujts (dojbjfobn stbtk`kjts)ojvinvojl dirkolj furrkjfy gkji`ojbtkg bsskts bjg nobaonotoks os prkpbrkg. Dor`s mbvojl dirkoljsuasogobroks, rkquork prkpbrojl tmk lriups dojbjfobn stbtk`kjts.</p><p>oo. WQBJVBFWOIJ QOVCWrbjsbftoij Qosc os tmk `kbsurk id vbrobtoij id mi`k furrkjfy vbnuk id rkfkovbanks bjg pbybanksgkji`ojbtkg oj dirkolj furrkjfoks guk ti ujbjtofopbtkg fmbjlks oj kxfmbjlk rbtk. Wrbjsbftoijs wmofmlovk rosk ti dirkx rkfkovbanks ir pbybanks oj duturk frkbtk trbjsbftoij kxpisurk. B [V dor` mbs kxpirtkgti [C, liigs vbnukg bt 2 `onnoij j [C piujg, pbybank 6 `ijtms dri` jiw. Oj tmk tmrkk `ijtms pkroig,dnuftubtoijs oj [V Ginnbr vbnuk id [C Uiujg kxpisks tmk [V dor` ti trbjsbftoij kxpisurk.</p><p>ooo. IUKQBWOJL IQ KFIJI@OF QOVCOj tmk fbsk id trbjsbftoij rosc tmk ipkrbtoijs pkrtbojojl ti fbsm dniw brk bnn kxkfutkg. Ijny tmk dojbjfobnkxfmbjlk mbs ti ak lovkj kddkft. Oj ipkrbtojl rosc, tmk bjudbfturojl trbgojl bjg dojbjfobn trbjsbftoijsbftovotoks- brk ti dundonn bj kxpirt id ianolbtoij. Wmk profks id ojputs `olmt kxfmbjlk. Ipkrbtoijbnujfkrtbojtoks oj priguftoij by tbck pnbfk. _kt tmk kxpirt profk bjg ianolbtoij wmofm brk bnrkbgy drkkgfbjjit ak fmbjlkg, kvkj od tmkrk os fist ksfbnbtoij. Bnn tmks k fmbjlk tmk fist sogk id tmk ipkrbtoij. Wmkrkvkjuk sogk id tmk ipkrbtoij, wmofm os tmk b`iujt id kxpirt kbrjojls rkfkovbank, os bnsi suahkft tifmbjlk oj kxfmbjlk vbnuk. Wmk kxpkftkg mi`k furrkjfy vbnuk id pridot dri` tmk pbrtofunbr ipkrbtoijfmbjlks.</p><p>A) Wrbgk abrrokrs</p><p>B trbgk abrrokr os gkdojkg bs bjy murgnk, o`pkgo`kjt ir ribg anifc tmbt mb`pkrs tmk s`iitm dniw idliigs, skrvofks bjg pby`kjts dri` ijk gkstojbtoij ti bjitmkr. Wmky brosk dri` tmk runks bjg rklunbtoijs</p><p>livkrjojl trbgk kotmkr dri` mi`k fiujtry ir mist fiujtry ir ojtkr`kgobry. Wrbgk abrrokrs brk `bj-`bgkiastbfnks ti tmk drkk ivk`kjt id liigs aktwkkj goddkrkjt fiujtroks, bjg o`pisk brtodofobn rkstroftoijs ijtrbgojl bftovotoks aktwkkj fiujtroks. Gkspotk tmk dbft tmbt bnn ojtkrjbtoijbn irlbjosbtoijs sufm bs LBWW,\WI bjg [JFWBG bgvifbtk rkguftoij ir kno`ojbtoij id abrrokrs, tmky stonn fijtojuk oj goddkrkjt dir`s.</p><p>Iahkftovks id trbgk abrrokrs82. Wi pritkft gi`kstof ojgustroks dri` dirkolj liigs.1. Wi pri`itk jkw ojgustroks bjg rkskbrfm bjg gkvknip`kjt bftovotoks ay privogojl b mi`k `brckt dirgi`kstof ojgustroks.6. Wi `bojtboj dbvirbank abnbjfk id pby`kjt, ay rkstroftojl o`pirts dri` dirkolj fiujtroks.7. Wi fijskrvk dirkolj kxfmbjlk rkskrvks id tmk fiujtry ay rkstroftojl o`pirts dri` dirk olj fiujtroks.;. Wi pritkft tmk jbtoijbn kfiji`y dri` gu`pojl ay itmkr fiujtroks wotm surpnus priguftoij.4. Wi `iaonozk bggotoijbn rkvkjuk ay o`pisojl mkbvy gutoks ij o`pirts. Wmos bnsi rkstrofts fijspofuiusfijsu`ptoij wotmoj tmk fiujtry.</p></li><li><p>8/14/2019 deepak ib solved paper.pdf</p><p> 5/16</p><p>Wypks id trbgk abrrokrs8Aribgny, Wrbgk abrrokrs brk fnbssodokg bs tbrodd abrrokrs bjg jij-tbrodd abrrokrs. B fiujtry by usk aitm tbroddbjg jij-tbrodd abrrokrs irgkr ti rkstroft tmk kjtry id dirkolj liigs.</p><p>Wbrodd Abrrokrs</p><p>B tbrodd os b spkfobn tbx ij o`pirtkg liigs (bjg si`kto`ks, o`pirtkg prigufts), rbosojl tmkor profk.</p><p>Wi try ti ivkrfi`k tmos profk mbjgofbp, tmk dirkolj kxpirtkr `by try skvkrbn goddkrkjt bppribfmks.</p><p>Ot `by usk `brlojbn fist profojl.Ot by try ti lkt b irk dbvirbank tbrodd fnbssodofbtoij wotm b niwkr guty.Ot `by smop ujbssk`ankg prigufts.Od jijk id tmksk os suddofokjt, tmk dor` by prigufk oj tmk nifbn brckt ti lkt akmojg tmktbrodd wbnn</p><p>Jij-tbrodd Abrrokrs </p><p> Vpkfodof No`otbtoijs ij Wrbgk8i Ruitbs - spkfodof qubjtotbtovk rkstroftoijs - `ufm `irk rolog tmbj tbrodds bjg lovk tmk dirkolj kxpirtkr</p><p>dkwkr iptoijs. Ot fbj bffkpt tmk no`otkg sbnks bvbonbank ujgkr tmk quitb, ir ot fbj fmiisk ti prigufkojsogk tmk fiujtry.</p><p>i O`pirt Nofkjsojl rkquork`kjtsi Uripirtoij rkstroftoijs id dirkolj ti gi`kstof liigs (n ifbn fijtkjt rkquork`kjts)i @ojo`u` o`pirt profk no`otsi K`abrliks</p><p> Fusti`s bjg Bg`ojostrbtovk Kjtry Urifkgurks8i Tbnubtoij systk`si Bjtogu`pojl prbftofksi Wbrodd fnbssodofbtoijsi Gifu`kjtbtoij rkquork`kjtsi Dkks</p><p> Vtbjgbrgs8i Vtbjgbrg gospbrotoksi Ojtkrlivkrj`kjtbn bffkptbjfks id tkstojl `ktmigs bjg stbjgbrgsi </p><p>Ubfcblojl, nbaknojl, `brcojl bjg sbdkty stbjgbrgs Livkrj`kjt Ubrtofopbtoij oj Wrbgk8i Livkrj`kjt prifurk`kjt pinofoksi Kxpirt suasogoksi Fiujtkrvbonojl gutoksi Gi`kstof bssostbjfk prilrb`s</p><p> Fmbrlks ij o`pirts8i Uroir o`pirt gkpisot suasogoks</p></li><li><p>8/14/2019 deepak ib solved paper.pdf</p><p> 6/16</p><p>i Bg`ojostrbtovk dkksi Vpkfobn suppnk`kjtbry gutoksi O`pirt frkgot gosfro`ojbtoijsi Tbrobank nkvoksi Airgkr tbxks</p><p> Itmkrs8i Tinujtbry kxpirt rkstrbojtsi Irgkrny `brcktojl blrkk`kjts</p><p>@ijktbry Abrrokrs</p><p> Wmos os tmk ist kxtkjsovk tiin id trbgk rklunbtoij akfbusk ot o jvinvks rkstroftoijs ij aitm trbgk bjgdirkolj kxfmbjlk.</p><p> Ot os prbftofkg kspkfobnny ay dir`kr fi``ujost bjg gkvknipojl fiujtroks. Wmk ojtkrjbtoijbn dor` `by mbvk goddofunty lkttojl kxfmbjlk ti o`pirt prigufts bjg suppnoks ir</p><p>fi`pijkjts. Ot usubnny mbs lrkbtkr goddofunty lkttojl kxfmbjlk ti rk`ot pridots. Ot os tk`ptkg ti usk trbjsdkr profojl ti</p><p>bviog tmksk jklbtovk kddkfts.</p><p>F) Ojtknnkftubn Uripkrty QolmtsWmk tkr` Ojtknnkftubn Uripkrty Qolmts (OUQ) os idtkj smirtkjkg durtmkr ti Ojtknnkftubn Uripkrty (OU).Ojtknnkftubn pripkrty os b skroks id nklbn rolmts tmbt bddirg, oj `ist fbsks tk`pirbry pritkftoij dirgoddkrkjt typks id ojvkjtoijs, gksoljs, arbjg jb ks ir irolojbn frkbtoijs. Wmk nklbn rolmts lovkj brk tmkrolmts ti prkvkjt ujbutmirozkg usk id tmk ojvkjtoij, gksolj, arbjg jb`k ir frkbtoij dir tmk pkroig idpritkftoij. Wmk rolmt lovkj fbj ak bj basinutk ijipiny rolmt ir so`pny b rolmt ti prkvkjt rkpriguftoij.Fi`pijkjts id OUQ oj furrkjt fijtkxtUbtkjts8 Jkw bjg ojvkjtovk tkfmjofbn ojjivbtoijs fbj kjhiy bj basinutk ijipiny dir twkjty ykbrs.Vuppnk`kjtbry Uritkftoij Fkrtodofbtk8 Wmos os bj kxtk jsoij id up ti dovk ykbrs ij tmk basinutk ijipinylovkj ay b pbtkjt, wmkrk tmk ojvkjtoij fijsosts id b `kgofojbn priguft dir wmofm bpprivbn ay tmkrknkvbjt butmiroty mbs ykt ti ak lovkj.Wrbgk`brcs8 Wmk iwjkr id b trbgk`brc mbs bj basinutk ijipiny dir tkj ykbrs. Wmk nklbn pritkftoij idbjy arbjg jb`k mbs tmk totnk id trbgk`brc bjg ot os smiwj ij bjy priguft bs W@.Gksoljs8 Wmos os bj basinutk `ijipiny dir twkjty-dovk ykbrs, lovkj dir b jkw gksolj id b `bjudbfturkgbrtofnk.[jrklostkrkg Gksolj Qolmt8 Wmos prkvkjts rkpriguftoij id bj irolojbn gksolj, wmofm nbsts dir b bxo`u`id dodtkkj ykbrs.Fipyrolmt8 Fipyrolmt prkvkjts rkpriguftoij id bj irolojbn notkrbry, brtostof, usofbn ir grb btof wirc. Ot osvbnog dir b pkroig id skvkjty ykbrs bdtkr tmk gkbtm id tmk butmir.</p><p>Fijdogkjtobnoty bjg Wrbgk Vkfrkts8 Wmos prkvkjts osusk id fijdogkjtobn ir skfrkt ojdir`btoij.Unbjt Tbrokty Qolmt8 Wmos rknbtks ti b jkw mirtofunturbn lkjus ir spkfoks. Ot lovks tmk ijipiny rolmts idtmk jkw vbrokty id pnbjt ti tmk sfokjtost.WMK UQIFKG[QK WI IAWBOJ OUQ UQIWKFWOIJOjtknnkftubn pripkrty rolmts fbj ak iatbojkg oj ijk id twi wbys, ay bppnofbtoij ir ay buti`btofgkrovbtoij. \mkrk bj bppnofbtoij prifkgurk os ojvinvkg, ot usubnny dinniws tmk stkps skt iut oj tmkdinniwojl skqukjfk82. Donk bppnofbtoij</p></li><li><p>8/14/2...</p></li></ul>