DEO 10 POREZ NA DOHODAK FIZIČKIH LICA U SRBIJI ?· POREZ NA DOHODAK FIZIČKIH LICA U SRBIJI U našoj zemlji primenjuje se mešoviti sistem oporezivanja dohotka fizičkih lica. Poreski obveznik je svaki

 • Published on
  01-Feb-2018

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • POREZ NA DOHODAK FIZIKIH LICA U SRBIJI U naoj zemlji primenjuje se meoviti sistem oporezivanja dohotka fizikih lica. Poreski obveznik je svaki graanin, fiziko lice koje ostvaruje dohodak. U sistemu oporezivanja dohotka kao poreski obveznik se uzima pojedinac. To znai da svaki lan porodice ili domainstva podnosi pojedinanu poresku prijavu, na osnovu koje se utvruje poreska obaveza. Pojedini prihodi se oporezuju analitikim porezima i to na izvoru (po odbitku od svakog pojedinanog prihoda) odnosno u trenutku njihove isplate ili na osnovu reenja poreske uprave (npr. prihodi od poljoprivrede i umarstva). Na kraju godine dohodak se oporezuje komplementarnim porezom na dohodak (godinji porez na dohodak). Godini porez na dohodak graana plaa se po reenju poreske uprave. Obveznik poreza na dohodak graana je rezident Republike Srbje za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj dravi. Podsetimo se da ovo znai da rezidenti Republike Srbije odgovaraju neogranieno za poresku obavezu. Fiziko lice se smatra poreskim rezidentom ukoliko:

  1. na teritoriji Srbije ima prebivalite ili centar poslovnih i ivotnih interesa, 2. na teritoriji Srbije, neprekidno ili sa prekidima boravi due od 183 dana ili vie dana u periodu od 12

  meseci koji poinje ili se zavrava u odreenoj poreskoj godini. Rezidentim Srbije se smatra i fiziko lice koje je upueno na rad u drugu dravu. Da bi se ispunio ovaj kriterijum nepohodno je da lice radi za rezidenta nae zemlje (fiziko ili pravno lice) ili meunarodnu organizaciju. Prilikom utvrivanja poreskog rezidenstva nae poresko zakonodavstvo se generalno opredelilo za koncept uobiajnog rezidenstva odnosno injenicu da neko lice boravi najmanje 183 dana na teritoriji nae zemlje. Meutim, rezidentom se smatra i lice koje ima centar poslovnih i ivotnih interesa na teritoriji nae zemlje. Na primer, ukoliko neko lice ima mesto stanovanja u dve drave, ono e biti poreski rezident ukoliko su njegovi lini ili ekonomski interesi u naoj zemlji (npr. ima imovinu u naoj zemlji ili mu ive ui lanovi porodice). Poreski obveznik na dohodak graana je i fiziko lice koje nije rezident za ostvareni dohodak na teritoriji Repubile Srbije. Cedularni porezi na dohodak graana plaaju se na:1

  1. zarade, 2. prihode od poljoprivrede, 3. prihode od samostane delatnosti, 4. prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu (npr. prava interpretatora) i prava industrijske

  svojine, 5. prihode od kapitala, 6. prihode od nepokretnosti, 7. kapitalne dobitke, 8. ostale prihode.

  Zakonom o porezu na dohodak graana2 propisani su prihodi koji su izuzeti od plaanja poreza na dohodak i to po principu enumeracije. Prihodi koji ne podleu plaanju poreza na dohodak graana (ni cedularnih, ni godinjeg poreza na dohodak graana) su: prihodi koji se isplauju po osnovu propisa o ratnim invalidima; prihodi po osnovu roditeljskog i deijeg dodatka; naknade za tuu negu i naknade za telesno oteenje; naknade za vreme nezaposlenosti; materijalnog obezbeenja; naknada iz zdrastvenog osiguranja, osima naknade zarade; naknade iz osiguranja imovine i sl; naknada materijalne i nematerijalne tete i sl; pomoi u sluaju smrti zaposlenog, lana njegove porodice ili penzionisanog radnika- do 35 000 dinara; pomoi zbog unitenja ili oteenja imovine usled elementarnih nepogoda; organizovane socijalne i humanitarne pomoi; stipendije i krediti uenicima i studenatima-u mesenom iznosu do 6000 dinara; naknade za ishranu koje sportistima amaterima isplauju amaterski klubovi- u mesenom iznosu do 5 000 din; naknade i nagrade za rad pacijenata u psihijatriskim ustanovama; naknade i nagrade za rad osuenih lcia u kazneno-popravnim domovima; naknade za rad lica u organima za sprovoenje izbora ili popis stanovnitva; penzije i invalidnine koje se osvaruju po osnovu prava iz obaveznog penzijskog osiguranja; otpremnine kod odlaska u penziju (do iznosa trostruke mesene zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku Republikog zavoda za statistiku); otpremnine koje poslodavac isplauje zaposlenim licima za kojima je prestala potreba za radom (do iznosa trostruke mesene zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku Republikog zavoda za statistiku); jednokratne novne naknade koje se isplauju licima kojima prestaje radni odnos u procesu restrukturiranja preduzea i pripreme za privatizaciju;3 naknade za rad hranitelja i naknade a izdravanje korisnika u hraniteljskoj

  1 Prihodi se oporezuju bilo da su ostvareni u novcu, naturi, injenjem ili na drugi nain. 2 Zakon o porezu na dohodak graana, Slubeni glasnik RS 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 3 U sluaju otpremnina koje se isplauju licima starijim od 50 godina ne postoje ogranienja u smislu neporezivog iznosa.

  1

 • porodici; naknade koje se isplauju vojnicima, studentima vojnih akademija, uenicima srednjih vojnih i u kolama za rezervne oficire; naknade koje se isplauju uenicima srednjih kola unutranjih poslova; premije, subvencije i regresi iz budeta Republike, koje se isplauju poljoprivrednicima, poreskim obveznicima na prihode od poljoprivrede i umarstva; PDV nadoknade koje se isplauju licima koja su obveznici poreza na prihode od poljoprivrede i umarstva; nagrade uenicima i studentima za postignute rezultate tokom kolovanja i obrazovanja. Moemo primetiti, da je jedan broj primanja potpuno osloboen poreskih obaveza, dok su za jedan broj primanja predvieni neoporezivi iznosi isplata. Do iznosa definisanih do neoporezivih granica ne plaa se porez, a na isplate iznad tog iznosa plaa se porez na lina primanja po stopi od 20%, na osnovicu koju ini bruto iznos isplate umanjen za 20% normiranih trokova. Oporezivanje pojedinih vrsta prihoda Porez na zarade Porez na zarade palaa se na zaradu ostvarenu po osnovu radnog odnosa. Pod zaradom koja podlee oporezivanju smatra se: zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl) i druga primanja po osnovu radnog odnosa, kao i naknade za ishranu u toku rada i regres za korienje godinjeg odmora.4 Zaradnom se smatra i ugovorena naknada i druga primanja po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova, kao i po osnovu ugovora zakljuenog sa lanom omladinske zadruge koji ima vie od 26 godina ivota. Stopa poreza na zarade je 12%, a poreska osnovica se utvruje tako to se iznos zarade umanjuje svakog meseca za iznos neporezivog cenzusa.5Porez na zarade ne plaa se naknade koje ostvaruju lica preko omladinske zadruge do navrenih 26 godina ivota, ukoliko su na kolovanju u stanovama srednjeg, vieg i visokog obrazovanja. Osim standardnih oblika zarade, porezom na zarade se smatraju i dodatna primanja u obliku bonova, novanih potvrda, akcija, robe, injenjem ili pruanjem pogodnosti, kao i svi rashodi koje poslodavac pokriva zaposlenima.6 Osnovicu poreza na zarade u sluaju dodatnih primanja predstavlja:

  1. nominalna vrednost bonova, novanih potvrda i akcija; 2. za robu- cena koja bi se na tritu postigla prodajom robe; 3. za uslugu- cena koja bi se na tritu postigla za odreenu uslugu odnosno pogodnost koja je pruena

  zaposlenom. Primanja po osnovu injenja ili pruanja pogodnosti predstavljaju:

  1. korienje slubenog vozila ili drugog prevoznog sredstva u privatne svrhe; 2. korienje stambenih zgrada i stanova koji su u vlasnitvu poslodavca ili su mu na raspolaganju po osnovu

  zakupa; Osnovicu za porez na zarade kod korienja vozila ili drugog prevoznog sredstva ini 1% trine vrednosti slubenog vozila koje se koristi u privatne svrhe, dok kod zakupnine osnovicu poreza na zarade predstavlja zakupnina prema trinim cenama u mestu u kome se stambena zgrada ili stan nalaze. Porezom na zarade se oporezuju i svi vidovi dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja osiguranja, kao i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, koje plaa poslodavac za zaposlene radnike iznad neporezivog iznosa (3 000 dinara meseno).7 Porezom na zarade ne oporezujuju se premije koje poslodavac plaa za zaposlene

  4 Videti vie: Zakon o radu, Slubeni glasnik RS, br. 24/2005 i 61/2005. 5 Neporezivi iznos zarada usklauje se godinjom stopom rasta cena na malo u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklaivanje vri. Na primer, u januaru 2007. godine neporezivi iznos zarade iznosio je 5 000 dinara, a prvo usklaivanje je izvreno u januaru 2007. godine za rast cena na malo za period od 1. avgusta do 31. decembra 2006. godine. Usklaeni iznos koji se primenjuje od februara 2007. godine iznosi 5 050 dinara. Prema: Objanjenje Ministarstva finansija republike Srbije br. 414-194/2006-04 od 8. januara 2007. godine, Ministarstvo finansija Republike Srbije, Beograd, www.mfin.sr.gov.yu 6 Dodatna primanja stranaca rezidenata koji su zaposleni kod rezidentnog lica ili stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog lica, osloboeni su poreza na zarade do visine koja ne prelazi 35% isplaene zarade. 7 Iznos doprinosa koji se plaa u dobrovoljni penzijski fond, a koji prelazi iznos od 3000 dinara smatra se dodatnim primanjem i podlee oporezivanju porezom na zarade. Neoporezivi minimumu u iznosu od 3000 dinara doputen je ukoliko poslodavac uplauje doprinose u dobrovoljni penzijski fond iz sopstvenih sredstava. Neporezivi minimum u iznosu od 3000 dinara doputen je i ukoliko poslodavac uplauje doprinos u dobrovoljni penzijski fond na teret zaposlenog (tzv. obustavom iz zarade zaposlenog). Ostali vidovi dobrovoljnog osiguranja (zdravstveno osigruranje i sl.). ne podleu poreskim olakicama. Videti vie: Kompletan prospekt www.dunavpenzije.com; Albaneze eljko (2004) Izmene i dopune zakona o porezu na dohodak graana, Revizija br. 25/2004, str. 96-112.

  2

 • kod kolektivnog osiguranja od posledice nezgode, osiguranje od povrede na radu i profesionalnih oboljenja, za sluaj teih bolesti ili hirurkih intervencija. 8Za fizika lica koji su rezidenti Republike Srbije, a upueni su na rad u inostranstvo osnovicu poreza na zaradu ini iznos zarade koji bi ostvarili u naoj zemlji na istim ili slinim poslovima. Porez na zarade ne plaa se po osnovu:9

  1. naknade trokova prevoza - do visine mesene pretplatne karte odnosno do visine stvarnih mesenih trokova prevoza, ukoliko ne postoji mogunost da se obezbedi mesena pretplatna karta, a najvie do 2000 dinara;

  2. dnevnice za slubeno putovanje do iznosa od 1200 dinara; 3. naknade trokova smetaja na slubenom putovanju - ne oporezuju se do visine trokova prema priloenom

  raunu za smetaj; 4. naknade prevoza na slubenom putovanju- ne oporezuju se do visine podnetih rauna prevoznika u javnom

  saobraaju; 5. korienje sopstvenog vozila za slubeno putovanje ili u druge slubene svrhe - ne oporezujue se di 30%

  cene litra super benzina po preenom kilometru, a najvie do 3500 dinara; 6. solidarna pomo za sluaj bolesti, zdravstvenog rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili lana njegove

  porodice- ne oporezuju se do 20000 dinara; 7. poklon deci zaposlenih do 15 godina starosti povodom Nove godine i Boia ne oporezuju se do visine

  5000 dinara godinje; 8. jubilarne nagrade zaposlenima ne oporezuju se do 10000 dinara godinje;

  Svi navedeni dinarski iznosi neporezivih granica usklauju se godinje stopom rasta cena na malo u kalendarskoj godini koja pretodi godini u kojoj se vri usklaivanje, prema podacima Republikog zavoda za statistiku. Usklaene iznose objavljuje Vlada, a primenjuju se od prvog dana narednog meseca nakon objavljivanja tih iznosa. Obaveze plaanja poreza na zarade ostvarene za rad u stranim diplomatskim i konzularnim predstavnitvima ili meunarodnim organizacijama osloboeni su efovi stranih diplomatskih misija i lanovi njihovih domainstava; efovi stranih konzulata i konzularni funkcioneri i lanovi njihovih domainstava; funkcioneri Organizacije ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih agencija, strunjaci tehnike pomoi; funkcioneri, strunjaci i administrativno osoblje meunarodnih organizacija; zaposleni u stranim diplomatskim ili konzularnim predstavnitvima i meunarodnim organizacijama; poasni konzuli, pod uslovom da navedene kategorije osoba nisu rezidenti ili dravljani Republike Srbije. Zakonom o porezu na dohodak graana uvedene su poreske olakice za novo zapoljavanje radnika u periodu od 1. januara 2005. godine do 31. decmbra 2005. godine. Poreske olakice su grupisane etiri grupe i to: 10

  1. za zapoljavanje na neodreeno vreme novih radnika oslobaanje od plaanja poreza na zarade za novozaposlene radnike u periodu od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa za novozaposlene radnika;

  2. za zapoljavanje na neodreeno vreme lica sa invliditetom oslobaanje od plaanja poreza na zarade za lica sa invaliditetom u periodu od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa sa tim licem;

  3. za zapoljavanje na neodreeno vreme lica mlaih od 30 godina (pripravnika i ostalih lica)11- oslobaa se plaanja poreza na zarade za pripravnike tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa sa tim licem i dve godine za ostala lica mlaa od 30 godina;

  4. za zapoljavanje lica koja su na dan zasnivanja radnog odnosa starija od 45 godina oslobaanje od poreza na zarade u periodu od dve godine.

  Korienje navedenih olakica je bilo mogue ukoliko je lice zaposleno na neodreeno vreme; ukoliko je zaposleno u toku 2005. godine; ukoliko zasnivanjem radnog odnosa sa novim radnikom poslodavac poveava broj radnika u odnosu na broj radnika na dan 1. januar 2005. godine. Poreske oslakice u 2005. godini nisu mogli ostvarivati: dravni organi i organizacije, javna preduzea, javne slube, indirektni i direktni korisnici budeta; poslodavci koji

  8 Kolektivno osiguranje zakljuuju poslodavci sa osiguravajuom kompanijom za svoje zaposlene, a u sluaju da nastane neka nezgoda usled koje je nastupila smrt, invaliditet zaposlenog, tee leenje ili ukoliko nezgoda ima za posledicu prolaznu nesposobnost za rad. U svim ovim sluajevima trokove (usled smrti, invaliditeta, leenja koje nije pokriveno obaveznim zdravstvenim osiguranjem i sl.) pokriva osiguravajua kompanija. 9 lan 18. Zakona o porezu na dohodak graana, Slubeni glasnik RS 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 10 Videti vie: eljko Albaneze (2005) Poreska olakica za novo zapoljavanjae u 2005. godini, Revizija br. 27/2005 11 Pripravnikom se smatra lice mlae od 30 godina, prijavljeno kod Nacionalne slube za zapoljavanje koje po prvi put zasniva radni odnos; ostalim licima mlaim od 30 godina koja se zapoljavaju samtaraju se lica koja su malaa od 30 godina, prijavljena kod Nacionalne slube za zapoljavanje najmanje tri meseca bez prekida pre zasnivanja radnog odnosa i koja su pred zapoljavanja kod novog poslodavca, bila zaposlena.

  3

 • zasnivaju radni odnos sa licem koje je pre toga bilo zaposleno kod poslodavca koji je osniva ili povezano lice sa poslodavcem koji zapoljava tog radnika; koji zakljue ugovor o radu na odreeno vreme; koji zapolse penzionisano lice; koji ne prijave...

Recommended

View more >