Dh 20140226

 • View
  223

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  H A L D E R B E R G S EMIDWEEKEDITIE26 FEBRUARI 2014WEEK 9

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 13 . 5 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @H_bergseBode

  HALDERBERGE - De gemeente Halderber-ge heeft de huurprijzen voor groenstroken voor het jaar 2014 vastgesteld. Die prijzen zijn opgedeeld in drie verschillende cate-gorien, die voorheen nog niet bestond. De eerste categorie heeft betrekking op groenstroken die grenzen aan koopwoning. Die grond kost 7,50 euro per vierkante me-ter. De tweede categorie is groenstroken langs huurwoningen. Daarvoor bedragen de kosten 3,75 euro per vierkante meter. De laatste categorie is voor groenstroken die gebruikt worden voor kabels en leidin-gen. Die grond kost 50 euro per jaar. De verkoopprijzen voor groene grond blijft 100 euro per vierkante meter.

  Huurprijzen voor groen vastgesteld

  OUD GASTEL - Op 10 maart start de ge-meente met de renovatie van het sportpark van SC Gastel. Het bestaande hoofdveld van natuurgras zal worden vervangen door een kunstgrasveld. Het aanwezige B-veld en het oefenveld zullen iets worden ge-draaid waardoor er twee nieuwe voetbal-velden aangelegd kunnen worden. Om dit mogelijk te maken zal een gedeelte van de Hellestraat voortaan afgesloten worden en niet langer openbaar terrein zijn. Dit betekent dat het voor ets- en voetgan-gers na de afsluiting niet meer mogelijk is om van de Hellestraat gebruik te maken. De nieuwe route gaat via de Schoolstraat, Veerkensweg en t Keperke.

  Deel Hellestraat wordt afgesloten

  HOEVEN - Het voorarrest van het lid van de Orde der Transformanten dat opgepakt is op verdenking van het neersteken van een ex-lid van de sekte is met 90 dagen verlengd. De 26-jarige verdachte zit nog steeds in beperking wat betekent dat hij alleen contact heeft met zijn advocaat. De transformant zou twee weken geleden Je-roen van Hasselt hebben neergestoken. De Orde der Transformanten werd al eerder in verband gebracht met een moordaanslag. Toen werd er geschoten op zakenman Frits Bebelaar wiens vriendin toetrad tot de Orde in Hoeven. Wegens gebrek aan bewijs werden de leden vrijgesproken, het OM ging onlangs in hoger beroep.

  Transformant langer in de cel

  BOSSCHENHOOFD - De bewoners van Sint Gerardushof 3 krijgen geen bedrag uitgekeerd van de gemeente vanwege de ontwikkeling van het centrumplan Bos-schenhoofd. De bewoners hadden bij het college van burgemeester en wethouders een planschadeverzoek ingediend. De ge-meente Halderberge laat nu echter weten de bewoners niet tegemoet te komen. De bewoners hebben volgens het gemeente-bestuur het huis aan het Sint Gerardushof gekocht toen de plannen voor een brede school, een multifunctionele accommo-datie, woningen en winkels in de nabije omgeving al bekend waren. Om die reden krijgen zij geen vergoeding uitgekeerd.

  Geen planschade Sint Gerardushof

  DOOR VERA DE GEUS

  Het feit dat alle coffeeshops in onder an-dere Roosendaal en Bergen op Zoom op last van de gemeente de deuren hebben gesloten, uitte zich in meer drugs gerela-teerde overlast in omliggende gemeenten zoals Halderberge. Omd eze overlast in te dammen, hebben de gemeente Halder-berge, de politie, Belastingdienst, Bouw

  en woningtoezicht, de Vreemdelingenpo-litie en de Omgevingsdienst een handha-vingsactie uitgevoerd bij aantal bedrijven in Halderberge.

  GeldtelmachinesBij een bedrijf aan de Standerdmolen 3a in Oud-Gastel vond men een verdacht voertuig met daarin ruim duizend hennep-stekken. In het pand trof men weegscha-

  len, geldtelmachines en materialen die bij verwerking en het vervoer van verdo-vende middelen worden gebruikt aan. In een keet op het bedrijfsterrein lagen nog eens ruim honderd hennepstekken. Twee mensen werden opgepakt. Bij de tweede controle aan de Argon 20 en 20 D in Oud-Gastel was sprake van illegale bewoning in caravans. Ook hier wordt nader onder-zoek naar gedaan.

  Controle bij grow- en smartshopsFiks aantal i l legale hennepstekken gevonden

  OUD GASTEL - De politie, Belastingdienst, Bouw en woningtoezicht, de Vreemdelingenpolitie en de Omge-vingsdienst hebben een onverwachte controle uitgevoerd bij twee grow- en smartshops in Oud Gastel. Daarbij werden diverse misstanden aangetroffen.

  DOOR RIFFY BOL

  Uit een uitgebreid juridisch en procedu-reel onderzoek van architect Charles Van-dewall is gebleken dat het planologisch advies voor De Olmen geen belemmering voor de omgeving vormt en dat het land-schap niet wordt aangetast. In het con-ceptontwerp ter herziening van De Olmen als groepsaccommodatie voor arbeidsmi-granten komt verder naar voren dat het perceel maximaal 220 personen huisvest. Verder mag op het perceel naast het gebruik in de vorm van een pension (ter bevordering van de tijdelijke huisvesting), geen sprake zijn van andere vormen van horeca of permanente bewoning. De be-staande bebouwing zal bovendien niet worden uitgebreid.

  AanpassingenVooralsnog lijken de belangrijkste aan-passingen aan het bestaande terrein van De Olmen de aanleg van 128 par-

  keerplaatsen, een retentievijver voor de afvoer van hemelwater en een speciaal wilgenhek aan de voorzijde van het terrein. Voor een groen tintje aan het complex, aldus Vandewall. De retentie-vijver zorgt ervoor dat afvalwater en he-melwater voortaan worden gescheiden. Naarmate de vijver volloopt, zal het water gedoseerd worden afgevoerd naar nabije wateren als sloten en beekjes.

  Vernieuwd beleidHet vernieuwde beleid wordt voorname-lijk ingezet om in de groeiende behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten te voorzien. Zij vormen op de lange termijn namelijk ook een belangrijke doelgroep voor de reguliere woningmarkt. Daar-naast hebben in totaal 19 West-Brabant-se gemeenten afspraken gemaakt met corporaties, om vervoer te regelen voor de arbeidsmigranten, die voor een groot deel werkzaam zijn als seizoensarbeiders in de land- en tuinbouw. Geschat wordt

  dat op dit moment tussen de 17.000 en 21.000 arbeidsmigranten in Nederland aanwezig zijn. Daarvan heeft ongeveer de helft inmiddels een tijdelijke woning gevonden, wat erop wijst dat 50 procent van de tijdelijke werkkrachten nog geen vaste woon- of verblijfplaats bezit.

  EisenVan 20 februari tot 3 april is het ontwerp voor de vernieuwing van De Olmen pu-bliekelijk digitaal te bekijken via de web-site ruimtelijkeplannen.nl. Op die website zijn bovendien alle op perceelsniveau geldende regels te raadplegen. Vervol-gens zal het plan worden gepubliceerd in de lokale en de Staatskrant. Daarna buigt het College van B&W zich over het voor-stel, waarna de raadscommissie het plan - naar alle waarschijnlijkheid - vastlegt. Na die procedure kan iedereen zes we-ken lang beroep aantekenen. Indien dit na die zes weken nog niet is voorgevallen, treedt het beleid de nitief in werking.

  Nieuw plan voor De OlmenPlaats voor 220 arbeidmigranten, 128 parkeerplaatsen en retent ievi jver

  HOEVEN - De gemeente Halderberge heeft in samenwerking met architect Charles Vandewall een planolo-gisch advies opgesteld voor een nieuw bestemmingsplan voor groepsaccommodatie De Olmen. Ook Jacob-Jan Veijn en Wim Klemann, directiebeheerders voor migrantenhuisvesting, en eigenaar Joep Karel zijn bij het plan betrokken. Het terrein krijgt volgens het plan onder meer 128 parkeerplaatsen, een wilgenhek en een retentievijver.

  HALDERBERGE - De verkoop van het aan-tal VISpassen is in 2013 gestegen in de provincies Brabant, Zeeland en Zuid-Hol-land. Dat blijkt uit cijfers van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Vorig jaar werden ruim 7.200 passen meer verkocht dan een jaar ervoor. Het totaal aantal verkochte VISpassen lag op bijna 149.000 euro. De stijging is waarschijnlijk mede te danken aan de mooie langer zomer van 2013. Ook doen steeds meer kinderen aan vissen. Het aantal verkochte jeugdVISpassen lag 15% hoger dan een jaar eerder. Dat komt waar-schijnlijk door een toename van jeugdac-tiviteiten bij hengelsportverenigingen en door het succes van vislessen op school.

  Hengelsport zitin de lift

  PEEJENLAND - Radio Peejenland gaat voor de tiende keer de lucht in tijdens car-naval. Deze unieke carnavalszender start woensdag 26 februari om 23.11 uur weer met haar uitzendingen. Live vanuit de foyer van het Kompas in Hoeven.In de ether 24 uur per dag, 6 dagen lang op 104.9 FM. Heel Peejenland, maar ook de hele regio rondom Hoeven, kan meegenieten van veel carnavalsmuziek, reportages van alle gebeurtenissen in Peejenland, interviews en nog veel meer. Daarnaast zijn er ook leuke prijzen te winnen.Radio Peejenland is ook te beluisteren en te bekijken via live-stream op www.radiopeejenland.nl.

  Radio Peejenland gaat de lucht in

  PRORAIL TRAPT AF MET HET AANLEGGEN VAN EEN SPOORTUNNEL

  HALDERBERGE VECHT TEGEN

  SCHOOLVERZUIM

  HOEVEN - Alles wat je verbergt weet een dwerg, was de lijspreuk van Dun Dwerrug tijdens de 13e Leutpraatavond in het Kompas in Hoeven. Hij bond de strijd aan met de vijf andere deelnemers waaronder Mar Zwets, G van ut Sollicitatiecomit en Talibontstrijder die er uiteindelijk met de eerste n publieksprijs vandoor ging. FOTO GOSIA LUBBERS

  HALDERBERGE - Het college heeft bekend gemaakt hoe zij de accommodaties in de gemeente Halderberge ef cinter gaat gebruiken. Als eerste wordt er gekeken welke activiteiten samengebracht kunnen, om de bezettingsgraad van gemeentelijke gebouwen te verhogen. Verenigingen wor-den hierbij betrokken, mits zij al gevestigd zijn in een gemeentelijk pand. Daarnaast wil het college clubs die op zoek zijn naar een eigen locatie, helpen door ze te huisvesten in bestaande gebouwen. Een an