Diagnostiek van frontotemporale dementie

 • Published on
  23-Aug-2016

 • View
  226

 • Download
  7

Embed Size (px)

Transcript

 • ARTIKELEN

  Diagnostiek van frontotemporale dementie

  Sonia Rosso John van Swieten

  Keywords frontotemporale dementie, diagnostiek,

  erfelijkheid

  Frontotemporale dementie is een preseniele vorm

  van dementie, die wordt gekenmerkt door progressieve

  gedragsveranderingen en taalstoornissen. We bespre-

  ken de klinische criteria voor het stellen van de dia-

  gnose, die bevestigd kan worden door

  hersenonderzoek. Therapeutische mogelijkheden ont-

  breken, behoudens symptomatische medicamenteuze

  behandeling van de gedragsveranderingen. Duidelijk-

  heid over diagnose en prognose is voor de familie van

  de patient belangrijk, evenals uitleg over mogelijke

  erfelijke factoren.

  Frontotemporale dementie (FTD) is, na de ziekte

  van Alzheimer (AD) en dementie met Lewy Bodies,

  de meest voorkomende oorzaak van corticale dementie.

  Meestal wordt het beeld gekenmerkt door progressieve

  gedragsveranderingen en stoornissen in de frontale

  functies. Taalstoornissen zijn vaak aanwezig en bestaan

  uit woordvindingsstoornissen en verminderde spontane

  spraak. Bij een deel van de patienten overheersen de

  taalproblemen en kunnen twee klinische varianten

  onderscheiden worden: progressieve afasie, geken-

  merkt door niet-vloeiende fatische stoornissen in de

  afwezigheid van gedragsveranderingen tot in een laat

  stadium van de ziekte, en semantische dementie,

  waarbij patienten de betekenis van woorden en/of

  afbeeldingen niet meer weten en waarbij de vloeiende,

  doch lege, spontane spraak gepaard gaat met evidente

  gedragsveranderingen.1

  Sinds 1994 loopt een bevolkingsonderzoek naar het

  voorkomen van FTD in Nederland, waarbij vooral geke-

  ken wordt naar familiair voorkomen en genetische oor-

  zaken.Meestal ontstaan de eerste verschijnselen voor het

  65e levensjaar, met een duidelijke piek tussen het 50e en

  60e levensjaar. De duur van de ziekte is gemiddeld acht

  jaar, met een spreiding van twee tot twintig jaar. Mannen

  en vrouwen zijn even vaak aangedaan. Ongeveer 40%

  van de patienten met FTD heeft een eerstegraads familie-

  lid met dementie, ongeacht het type.2Naar schatting gaat

  het echter in 25% van de patienten om een autosomaal

  dominante vorm.3De prevalentie van FTD in Nederland

  wordt geschat op ongeveer vijf patienten per 100.000

  inwoners in de leeftijdsgroep 50-70 jaar.4

  Sonia Rosso, en, (*)Mw. S.M. Rosso, arts, Afdeling Neurologie, Erasmus MC,locatie-Dijkzigt, Dr.Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam(rosso@neuro.fgg.eur.nl)

  1 Turner RS ea (1996) Clinical, neuroimaging, and pathologicfeatures of progressive nonfluent aphasia. Annals of neurology 39:166-173; Hodges JR ea (1992) Semantic dementia. Progressivefluent aphasia with temporal lobe atrophy. Brain 115: 1783-18062 Stevens M ea (1998) Familial aggregation in frontotemporaldementia. Neurology 50: 1541-15453 Rizzu P ea (1999) High prevalence of mutations in the micro-tubule-associated protein tau in a population study of frontotem-poral dementia in the Netherlands. American journal of humangenetics 64: 414-4214 Gezien het relatief hoge aantal toevalsdiagnosen na obductieliggen de werkelijke prevalentiecijfers waarschijnlijk hoger. In eenaantal grote post-mortem studies varieert het voorkomen van FTDtussen de 3 en 13%van het totale aantal dementieen; in studies naarpreseniele dementieen loopt dit percentage op tot wel 20%. ZieBrun A (1987) Frontal lobe degeneration of non-Alzheimer type.I. Neuropathology. Archives of gerontology and geriatrics 6:193-208

  Psychopraxis (2002) 04:185189

  DOI 10.1007/BF03072041

  13

 • Het stellen van de diagnose

  FTD is een ziekte die begint met langzaam progressieve

  gedragsveranderingen. De ziekte wordt vaak relatief laat

  herkend, doordat de eerste symptomen sluipend begin-

  nen en aspecifiek zijn. Het begin van de symptomen tot

  het stellen van de juiste diagnose neemt gemiddeld drie

  jaar in beslag.Vaak wordt in eerste instantie gedacht aan

  overspanning, depressie of relatieproblematiek. Gezien

  het gebrek aan ziektebesef is de anamnese vaak weinig

  informatief. Een heteroanamnese is absoluut noodzake-

  lijk om een goed beeld van de gedragsveranderingen en

  taalstoornissen te krijgen. De klinisch-diagnostische cri-

  teria voor FTD (zie tabel 1) bestaan uit vijf hoofdcriteria,

  die alle vanaf het begin van de ziekte aanwezig dienen te

  zijn voordat de diagnose FTD gesteld kan worden.5Ne-

  vencriteria zijn karakteristiek voor FTD en helpen de

  diagnose te bevestigen, doch hoeven niet bij alle patien-

  ten aanwezig te zijn.

  Tabel 1 Diagnostische criteria voor FTD6

  Klinische hoofdcriteria:

  A. Sluipend begin met langzame progressie

  B. Vroege achteruitgang in sociaal gedrag

  C. Vroege stoornissen in regulatie van persoon-

  lijk gedrag

  D. Vroege emotionele onverschilligheid

  E. Vroeg verlies van inzicht

  Ondersteunende nevencriteria:

  A. Gedragsstoornissen:

  1. Achteruitgang in persoonlijke hygiene en

  verzorging

  2. Mentale rigiditeit en inflexibiliteit

  3. Verhoogde afleidbaarheid en ongedurigheid

  4. Hyperoraliteit en veranderd eetpatroon

  5. Perseveratie en stereotiep of dwangmatig

  gedrag

  6. Utilisatie gedrag

  B. Spraak en taal:

  1. Veranderde spraak:

  a. verminderde spontane spraak en economisch

  woordgebruik

  b. gehaaste spraak

  2. Stereotiep taalgebruik

  3. Echolalie

  4. Perseveratie

  5. Mutisme

  C. Fysieke kenmerken:

  1. Primitieve reflexen

  2. Incontinentie

  3. Akinesie, rigiditeit en tremor

  4. Lage en schommelende bloedruk

  5. Motorisch voorhoornlijden

  D. Aanvullende diagnostiek:

  1. Neuropsychologie

  2. Beeldvorming (structureel of functioneel)

  3. EEG 232

  Hoofdcriteria

  De gedragsveranderingen bij FTD staan vanaf het begin

  van de ziekte op de voorgrond. Het gebrek aan inzicht in

  sociale situaties is kenmerkend: de patient gedraagt zich

  tactloos en beledigend, heeft slordige tafelmanieren, snijdt

  delicate gespreksonderwerpen aan en gebruikt grovere

  taal. Een gestoorde gedragsregulatie uit zich of in apa-

  thisch en initiatiefloos gedrag of in ongedurigheid, agitatie

  en ontremming. De patient wordt emotioneel onverschil-

  lig ten aanzien van ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals

  het overlijden van naasten of de geboorte van kleinkinde-

  ren. Ziekteinzicht is vanaf het begin van de symptomen

  afwezig en hardnekkige ontkenning of totale onbezorgd-

  heid is typerend.

  Nevencriteria

  Opvallend is dat de persoonlijke verzorging achteruit gaat.

  Wanneer patienten door verzorgers niet aangespoord

  worden zich regelmatig te wassen en verschonen, zullen

  zij de persoonlijke hygiene verwaarlozen. Sommige

  patienten raken gehecht aan bepaalde kledingstukken en

  weigeren schone kleding aan te trekken. Deze rigiditeit

  komt ook terug in de dagbesteding: patienten willen

  graag op vaste tijden dezelfde bezigheden plannen en

  kunnen zich niet aanpassen aan ver- nderingen in deze

  patronen (inflexibiliteit). De verhoogde afleidbaarheid en

  ongeduldigheid hebben tot gevolg dat patienten zelden

  activiteiten afmaken die ze begonnen zijn. Veel patienten

  gaan vroeg of laat gulziger eten en overmatig snoepen, wat

  in 1-2 jaar tot een aanzienlijke gewichtstoename van 10-15

  kg kan leiden. Andere uitingen van hyperoraliteit zijn het

  achter elkaar roken van sigaretten en een overmatige alco-

  holconsumptie. Simpele perseveratieve handelingen

  5 De criteria werden eerst geformuleerd door The Lund and Man-chester Groups (1994): Clinical and neuropathological criteria forfrontotemporal dementia. Journal of neurology, neurosurgery andpsychiatry 57: 416-418. In 1998 zijn de klinische criteria herzien,nadat meer kennis over de heterogeniteit van het ziektebeeld wasverworven: Neary D ea (1998) Frontotemporal lobar degeneration:a consensus on clinical diagnostic criteria.Neurology 51: 1546-15546 De criteria werden eerst geformuleerd door The Lund and Man-chester Groups (1994): Clinical and neuropathological criteria forfrontotemporal dementia. Journal of neurology, neurosurgery andpsychiatry 57: 416-418. In 1998 zijn de klinische criteria herzien,nadat meer kennis over de heterogeniteit van het ziektebeeld wasverworven: Neary D ea (1998) Frontotemporal lobar degeneration:a consensus on clinical diagnostic criteria.Neurology 51: 1546-1554

  186 Psychopraxis (2002) 04:185189

  13

 • (verbale of motorische herhalingen) zijn vaak aanwezig.

  Complex dwangmatig gedrag kan ook een opvallend

  symptoom in de eerste fase van de ziekte zijn en bestaat

  vaak uit het tellen van voorwerpen, bidden, maken van

  legpuzzels en het oprapen van voorwerpen (vuilnis, bla-

  deren). De verlaagde impulscontrole leidt tot utilisatiege-

  drag, waarbij het gedrag van de patient bepaald wordt

  door wat hij in zijn omgeving waarneemt, bijvoorbeeld het

  drinken uit een leeg kopje of het herhaaldelijk kammen

  van het haar bij het zien van een kam.

  De taalstoornissen bij FTD bestaan uit een verminde-

  ring van de spontane spraak: de patient neemt geen deel

  meer aan gesprekken, geeft slechts korte antwoorden op

  vragen en kan af en toe niet op bepaalde woorden komen.

  Het gebruik van standaardwoorden of -uitdrukkingen,

  perseveratie en echolalie leiden uiteindelijk tot mutisme.

  Fysieke kenmerken in een vroeg stadium van de ziekte

  zijn de primitieve reflexen (met name de snout-reflex en

  een verhoogde maseter-reflex). Incontinentie kan ook in

  een relatief vroeg stadium optreden, met name als het

  beeld door apathie overheerst wordt. Akinesie, rigiditeit

  en tremor kunnen in de loop van het ziektebeeld ontstaan

  als gevolg van de ziekte zelf, maar ook als gevolg van de

  medicamenteuze behandeling van de gedragsproblema-

  tiek. In tegenstelling tot de dementie met Lewy Bodies is

  rigiditeit zelden aanwezig aan het begin van de ziekte.

  Evidente fluctuaties in cognitie en visuele hallucinaties

  komen eveneens zelden voor. Een lage en labiele bloed-

  druk komt bij patienten met FTD, maar ook bij andere

  vormen van dementie voor.

  Subtypen

  In grote lijnen kunnen op basis van het klinisch profiel

  drie subtypen FTD onderscheiden worden: het ontremde

  type, het apathische type en het dwangmatige type (zie

  tabel 2).6 Deze indeling weerspiegelt de grote klinische

  heterogeniteit in patienten met FTD. Een aantal voor-

  beelden kan deze subtypen verhelderen.

  Het ontremde type FTD: een vriendelijke, goed ver-

  zorgde advocate begint zich op 46-jarige leeftijd vreemd

  te gedragen. Op de nieuwjaarsreceptie is zij overdreven

  joviaal naar jongere collegae, terwijl zij zich afkeurend

  uitlaat over enkele vrouwen. Haar man geneert zich als

  hij haar na de receptie dronken mee naar huis neemt. Het

  huishouden laat zij geleidelijk aan versloffen en haar

  reactie op commentaar hierop is onverschillig. In het

  verkeer rijdt zij door rood licht en veroorzaakt enkele

  malen een ongeluk, terwijl zij volhoudt dat het de fout

  van de ander is. In de supermarkt wordt zij, na enkele

  keren betrapt te zijn op het stelen van snoep, door de

  politie meegenomen. Patiente maakt steeds vaker op de

  dag dezelfde wandelingen door de stad, en wordt op een

  gegeven moment door de politie thuisgebracht nadat zij

  lopend op de vluchtstrook van de snelweg was

  aangetroffen.

  Tabel 2 Kenmerken van de drie subtypen FTD7

  1. Het ontremde type FTD:

  ernstige gedragsstoornissen met decorumverlies

  forse onrust

  doelloze motorische activiteit

  onverschilligheid

  teloorgang van de sociale omgangsnormen

  1. Het apathische type FTD:

  apathie

  initiatiefverlies

  mentale rigiditeit

  perseveratie

  vroege incontinentie

  1. Het dwangmatige type FTD:

  complex dwangmatig gedrag

  gedragsmatige stereotiepen

  rituelen

  Het apathische type FTD: een 53-jarige huisvrouw

  heeft al langere tijd geen zin en fut meer om dingen te

  ondernemen. De echtgenoot van patiente vertelt dat hij

  sinds een jaar of drie veranderingen in het gedrag van zijn

  vrouw heeft opgemerkt. Ze is veranderd van een drukke,

  opgewekte vrouw, in een initiatiefloze, stille vrouw.

  Thuis zit zij hele dagen op de bank en kijkt uren naar

  de televisie zonder zich te interesseren voor hetgeen ze

  ziet. Haar echtgenoot heeft het huishouden over moeten

  nemen, daar patiente wel aan een taak begint maar deze

  nooit afmaakt. Boodschappen worden wel gehaald,

  maar patiente komt terug met grote hoeveelheden van

  hetzelfde, meestal zoetigheid. Patiente staat erop dat op

  vaste tijden wordt gegeten of koffie gedronken, en zal

  aanwezige visite botweg te kennen geven dat zij moeten

  vertrekken. Patiente praat weinig uit zichzelf, maar geeft

  nog wel korte antwoorden op simpele vragen.

  Het dwangmatige type FTD: Een 50-jarige winkelier

  wordt onaangenaam voor zijn klanten en staat hen vaak

  mopperend te woord. Ook voor zijn familieleden wordt

  hij in toenemende mate onaangenaam door extreme zui-

  nigheid. Zijn vrouw zit vlak voor de kerst met een elek-

  trische deken in de huiskamer, omdat haar man niet

  toestaat dat de verwarming wordt aangezet. De tijden

  van passerende treinen over de nabijgelegen spoorweg

  7 Snowden JS ea (1996) Fronto-temporal lobar degeneration: fronto-temporal dementia, progressive aphasia, semantic dementia. Phila-delphia-London: Churchill Livingstone

  Psychopraxis (2002) 04:185189 187

  13

 • houdt hij nauwkeurig bij, en hij raakt in paniek wanneer

  hij er een gemist heeft. Als zijn vrouw hem hindert in zijn

  bezigheden, raakt hij ernstig gefrustreerd en slaat haar.

  Hij verzorgt zichzelf niet meer en is met geen mogelijk-

  heid meer onder douche te krijgen. Hij staat s morgens

  op en begint direct legpuzzels te maken tot s avonds aan

  toe en laat zijn vrouw verder het werk in de winkel doen.

  Genetische aspecten en begeleiding

  Er zijn verschillende mutaties in het tau-gen op chromo-

  soom 17 in verscheidene, doch niet alle families met erfe-

  lijke FTD aangetoond.8De frequentie van deze mutaties

  binnen de totale FTDpopulatie wordt geschat op minder

  dan 20%.9Familieleden van FTD-patienten komen

  regelmatig met vragen over de erfelijkheid van de aan-

  doening en het eigen risico. Alleen autosomaal domi-

  nante overerving is tot op heden bekend en komt naar

  schatting voor bij 25% van alle FTD-patienten. Infor-

  matie over ziekte, doodsoorzaak en leeftijd van overlij-

  den van beide ouders en eventueel broers en zussen is van

  essentieel belang bij het inschatten van de kans op erfe-

  lijkheid. In een grote studie is aangetoond dat patienten

  met een negatieve familieanamnese voor dementie geen

  mutaties in het tau-gen lijken te hebben.10235

  Kader 1 Aanvullende diagnostiek Neuropsychologie:

  Typerende afwijkingen zijn stoornissen in de plan-

  ning en executieve functies, verlaagde aandacht en

  concentratie, verminderde abstractie, en verlaagde

  wordfluency. Anders dan bij AD-patienten, zijn de

  orientatie in tijd en plaats, het geheugen en de visu-

  eel-ruimtelijke functies relatief gespaard. Ofschoon

  ernstige geheugenstoornissen sterk tegen de dia-

  gnose FTD pleiten, wijzen licht afwijkende of

  inconsistente prestaties in geheugentaken op onvol-

  doende aandacht, impulsiviteit en gebrek aan

  zelfcontrole.

  Structurele beeldvorming (CT, MRI): Atrofie

  van de frontaalkwab en het voorste deel van de

  temporaal kwabben ondersteunen de klinische

  diagnose FTD. Gesoleerde temporale atrofie

  kan bij FTD passen, vooral als de atrofie asymme-

  trisch is. De corticale atrofie kenmerkt zich door

  een verscherping van d...

Recommended

View more >