Diagnostyka On Board | 2 ?· Redukcja substancji szkodliwych i OBD | 19 Poniższe rozdziały powinny…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Redukcja substancji szkodliwych i OBD | 17

Diagnostyka On Board | 2

2.12Kody bdw

Zapisane bdy s oboone kodami. Podczas odczytu pamici bdw kody te wywietlane s na wywietlaczu urzdze-nia do odczytu (Scan Tool).

Po znormalizowaniu, wykrytym bdom przyporzdkowane zostay, po raz pierw-szy od pojawienia si pamici bdw, jednolite kody bdw. W ten sposb rne kody bdw poszcze-glnych producentw zastpowane s kodem P0.

Rys. 11 Kod bdu P0, jeden dla wielu

Rys. 10 Budowa kodu bdu

Kody bdw skadaj si z piciu cyfr. Istniej dwa rodzaje kodw bdw: Kody bdw znormalizowane

zgodnie z SAE J 2012/ISO 9141-2 oznaczone s na 2. pozycji 0.

Kody bdw producenta oznaczone s na 2. pozycji 1.

Kod bdu:Przykad:

Ktry system wygenerowa bd?P = Powertrain (napd)B = Body (nadwozie)C = Chassis (podwozie)U = Network (system szyny danych)

Jaka grupa bdw jest wywietlana?0 = Kod niezaleny od producenta1 = Kod producenta (nie narzucony)

W jakim podzespole wystpuje bd?1/2 = Doprowadzanie paliwa i powietrza3 = Ukad zaponowy / spalanie przerywane4 = Systemy oczyszczania spalin5 = Systemy regulacji prdkoci i biegu jaowego6 = Sterownik i jego sygnay wyjciowe7/8 = Skrzynia biegw

Ktry podzesp ma jak usterk?Patrz tabela kodw bdw

W tym przykadzie: recyrkulacja spalin: zakcenia dziaania

P 0 4 0 0

Producent Kod producenta (E)OBD

Audi 16706

P0320

BMW 67

Citroen/Peugeot 41

Ford 227

Mercedes-Benz 045

Opel 19

Toyota 6

Volkswagen 00514

Volvo 214

http://www.ms-motorservice.com

18 | Redukcja substancji szkodliwych i OBD

Rys. 12 Fragment listy kodw bdw P0

2 | Diagnostyka On Board

Wanawskazwka:Odnonie znormalizowanego kodu bdu P0 patrz rozdzia 6.4; [9]

Kod bdu wskazuje wadliwy podzesp i rodzaj bdu. Rozrnia si 2 rodzaje bdw:

BdyjakowynikzakcedziaaniaW ramach indywidualnej diagnostyki wykrywane s na przykad: Zakcenia dziaania Zbyt maa/dua ilo Zbyt niska/wysoka warto Nieszczelno Niedostateczne oddziaywanie Granica regulacji uboga/bogata

Bdywramachnadzorupodzespow(ComprehensiveComponents).Nadzorowane s przy tym wszystkie istotne dla ukadu spalinowego czujniki i aktory.Czujnikami s np.: Czujnik przepywu powietrza Czujniki cinienia Enkoder prdkoci obrotowej Czujnik fazowy Czujniki temperatury Potencjometry pooenia

Aktorami s np.: Nastawnik klap przepustnicy Elektryczne zawory przeczajce Zawory systemu recyrkulacji spalin (EGR) Przetwornik elektropneumatyczny

Podczas nadzoru podzespow rozrnia si pomidzy bdami elektrycznymi a bdami zakresu (odchyki od wartoci zadanej):

Bdami elektrycznymi s np.: Zwarcie do masy Zwarcie do napicia zasilania

(zwarcie do plusa) Przerwanie/brak sygnau

Bdami zakresu s np.: Sygna/napicie Nieprawdopodobna warto

(nieprawdopodobny zakres roboczy) Poza zakresem Za wysoki, za niski Za may, za duy Przekroczona dolna/grna granica

Wanawskazwka:Zwr uwag, e brzmienie tekstu dla wywietlanego kodu bdu moe by rne w zalenoci od producenta narzdzia skanujcego.

P01/2xx (Doprowadzanie paliwa i powietrza)P0117 Czujnik temperatury rodka chodzcego Sygna za niskiP0171 Rzd cylindrw 1 Mieszanka za ubogaP0213 Zawr rozruchu na zimno1 Nieprawidowoci w obiegu prduP0234 adowanie silnika Przekroczona warto graniczna

P03xx (Ukad zaponowy lub spalanie przerywane)P0301 Cylinder 1 Stwierdzono przerw w zaponieP0325 Stukomierz 1 Nieprawidowoci w obiegu prduP0350 Cewka zaponowa Nieprawidowoci w obiegu prdu

P04xx (Dodatkowy system do redukcji emisji)P0400 Recyrkulacja spalin Nieprawidowe dziaanieP0411 Wdmuchiwanie powietrza wtrnego Nieprawidowa prdko przepywuP0444 Zawr elektromagnetyczny filtra Otwarty obieg prdu wgla aktywnego P0473 Czujnik cinienia spalin Sygna za wysoki

P05xx (Systemy regulacji prdkoci i biegu jaowego)P0506 Regulacja biegu jaowego Prdko obrotowa poniej wartoci zadanejP0510 Wycznik biegu jaowego Nieprawidowoci w obiegu prdu

P06xx (Sterownik i jego sygnay wyjciowe)P0642 Sterownik Uszkodzony regulator przeciwstukowy

P07/8xx (Przekadnia)

P0191 Czujnik cinienia szyn paliwa Problem w obrbie zakresu lub mocyP0191 Czujnik cinienia rozdzielacza

paliwa Bd zakresu/dziaaniaP0191 Obwd czujnika cinienia Szyna paliwa zakres/zachowanie roboczeP0191 Nadajnik cinienia paliwa-G247 Nieprawdopodobny sygna

Rys. 12 Fragment listy kodw bdw P0

Przykad: Komunikat tekstowy z rnych Scan-Tools do kodu bdu P0191

http://www.ms-motorservice.com

Redukcja substancji szkodliwych i OBD | 19

Ponisze rozdziay powinny da Pastwu orientacj w poszczeglnych systemach i diagnozach OBD.

Wskazwki diagnostyczne na kocu ka-dego systemu powinny by pomoc w ustalaniu przyczyn bdw opisywanego systemu.

Zawieraj one praktyczne wskazwki dotyczce diagnostyki bdw oraz

Wanawskazwka:

Ze wzgldu na to, e EOBD jest obowiz-

kowy dopiero od 2003 roku rwnie w

samochodach osobowych i lekkich samo-chodach uytkowych z silnikiem wysoko-prnym, nasza uwaga skupia si gwnie na pojazdach z silnikiem benzynowym.

usuwania bdw w przypadku komponen-tw majcych wpyw na emisj substancji szkodliwych.

Wiele z tych wskazwek stanowi rezultat zapyta klientw i efekt doradztwa tech-nicznego naszego dziau serwisu.

Punkt cikoci niniejszej broszury stano-wi z tego wzgldu produkty PIERBURG.

3.1Zalecana znajomo systemu

System (E)OBD jest ukadem, ktry wykrywa, zapisuje i wywietla bdy. Moliwe jest dziki temu uniknicie istot-nych uszkodze komponentw silnika, a tym samym zbdnego obcienia rodowi-ska.System diagnostyczny rozpoznaje wpraw-dzie uszkodzony element konstrukcyjny, czsto jednak nie rozpoznaje przyczyny usterki, ani elementu konstrukcyjnego powodujcego usterk. W przypadku awarii diagnoza usterki jest wprawdzie znacznie uatwiona dziki odczytaniu kodu bdu i wyprowadzaniu danych zwizanych z usterk dla warsz-tatu, jednake nie zawsze jest tak, e ele-ment konstrukcyjny, ktry przez czytnik usterek wskazywany jest jako uszkodzony, w rzeczywistoci musi powodowa uszko-dzenia.

Rzeczywista przyczyna moe czsto by zlokalizowana w kilku komponentach. Tutaj do gry wchodzi specjalista znajcy system.

W przypadku diagnozy bdu powinno si

w pierwszej kolejnoci odczyta kod bdu przy pomocy przyrzdu skanujcego i sprawdzi element wykazywany jako usterkowy.

Wyprowadzone kody bdw stanowi wane wskazwki dotyczce potencjalnie wadliwych elementw konstrukcyjnych bd komponentw. Nie wskazuj one jednak czsto na proste przyczyny, jak np. zaamane bd nie-szczelne przewody podcinieniowe, zakle-jone bd nieszczelne zawory itp.

W zalenoci od producenta pojazdu i czytnika (Scan-Tool) elementy te mog by aktywowane w ramach diagnozy nastawnikw.

Uzasadnione jest, aby w pierwszej kolej-noci przeczyta pami bdw, a nastp-nie przeprowadzi diagnoz nastawnikw, wedug danych producenta urzdzenia diagnostycznego.Element konstrukcyjny aktywowany przez diagnoz nastawnikw zasterowywany jest w okrelonych odstpach czasu tak, e wcza si on w sposb odczuwalny i syszalny. Jeeli wcza si on w sposb odczuwalny i syszalny, oznacza to, e zasilanie napiciowe i element konstruk-cyjny s w porzdku.

Nieszczelnoci lub zabrudzenia wewntrzne nie zostay tutaj jednak stwierdzone.

Wady elektryczne w wizce kablowej lub samym elemencie konstrukcyjnym zapisy-wane s w przypadku wikszoci aplikacji jako bd. Musz one, podobnie jak wady mechaniczne jak nieszczelno, klejenie si zaworu itp. zosta wykryte przy pomocy tradycyjnych rodkw kontroli.

Z tego wzgldu podczas szukania bdw naley uwaa na wycieki w przewodach gitkich z styczno pocze wtykowych swobod pracy aktorw (puszek

cinieniowych, nastawnikw itp.)

Po kontroli i ewentualnej wymianie konieczne jest wyczyszczenie pamici bdw.

Systemy i diagnostyka | 3

http://www.ms-motorservice.com

20 | Redukcja substancji szkodliwych i OBD

3 | Systemy i diagnozy

3.2Wskazwki bezpieczestwaNiniejsza broszura przeznaczona jest wycznie dla specjalistw w zakresie pojazdw mechanicznych.

Przestrzega obowizujcych w danym zakresie regulacji ustawowych oraz zasad bezpieczestwa, w szczeglnoci przy obchodzeniu si z paliwami i ich oparami.Przy wczonym zaponie zabronione jest czenie lub rozczanie pocze wtyko-

wych. Powstajce w wyniku tej czynnoci szczyty napicia mogyby spowodowa zniszczenie elektronicznych elementw konstrukcyjnych.Pomiary oporu na elementach konstrukcyj-nych mog by przeprowadzane wycznie przy wycignitej wtyczce z gniazda, poniewa wewntrzne ukady scalone urzdzenia sterujcego mogyby zosta uszkodzone.Urzdzenia zabezpieczajce nie mog by wyczane ani omijane.

Przestrzega przepisw producentw pojazdw.

3.3Dalsze moliwoci diagnozy

Poza wymienionymi poniej wskazwkami diagnostycznymi istnieje wiele rde dal-szych informacji, mogcych Pastwu zaoferowa pomoc przy diagnozie bdw.Wybr znajdziecie Pastwo w rozdziale 6.4 Informacje rdowe i literatura uzupeniajca.

Motor Service cile wsppracuje z firm Autodata Limited.Autodata Limited jest liderem rynku euro-pejskiego w zakresie samochodowych sys-temw informacji sucej dozorowi, naprawom i diagnostyce pojazdw samo-chodowych. Edytowane informacje i dane pochodz od producentw pojazdw i czci samochodowych i zostay przez firm Autodata zebrane oraz uzupenione o wasne dane pochodzce z testw moto-ryzacyjnych.

Autodata publikuje dane samochodowe w postaci pyt CD-ROM oraz pogrupowanych tematycznie poradnikw. W przyszoci stworzone zostanie bezpo-rednie poczenie/link naszych mediw elektronicznych z produktem CD-2 firmy Autodata.Jeeli bdziecie Pastwo dysponowa odpowiedni licencj, bdzie moliwe wywoywanie w ten bezporedni