Dietistfunktionen - falun.se ?· utbildning inom områdena grundläggande näringslära, kost för äldre,…

  • Published on
    13-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>OMVRDNADSNMNDEN Dietistfunktionen </p><p>Dietistfunktionen </p><p>ENHETENS UPPDRAG/VERKSAMHETSID Dietistfunktionen ska skerstlla att nutritionsomhnder-tagandet hller en god kvalitet inom de verksamheter dr omvrdnadsfrvaltningen har ett hlso- och sjukvrdsan-svar. Funktionen ska ven bidra till lngsiktig och hllbar utveckling i frgor rrande kost och nutrition inom om-vrdnadsnmndens verksamhetsomrde. Detta genom att leda utvecklingsprojekt, tillhandahlla personalutbild-ning och -handledning samt genom att delta i och sam-mankalla till olika frvaltnings- och lnsvergripande samverkansforum. </p><p>Dietistfunktionen ska utgra en resurs fr alla medarbe-tare inom omvrdnadsnmndens verksamheter. Funkt-ionen ska i mjligaste mn vara tillgnglig fr medbor-garna, intressefreningar och organisationer i frgor rrande kost och nutrition. </p><p>Kvalitetsarbete </p><p>Dietistfunktionen ingr i Kvalitet- och utvecklingsenheten och ska medverka till att kontinuerligt flja upp det arbete som bedrivs inom omvrdnadsnmndens verksamheter p omrdet kost och nutrition. </p><p>Mat och mltider har varit ett fokusomrde i vrd- och omsorgsboende under 2015 och dr har dietistfunktionen fungerat som en stdfunktion fr enheternas frbttrings-arbeten. Under tv halvdagar har dietisten genomfrt inspirationsfrelsningar fr enhetscheferna. Omvrd-nadsnmnden har informerats om frbttringsarbetet. </p><p>Dietisten har ven tagit fram en enkt som ska anvndas av kontaktpersonen fr att flja upp omvrdnadsnmn-dens vrdighetsgaranti samt kundnjdheten med mat och mltider, exempelvis i samband med brukarsamtalet. </p><p>ven inom utfraren Temabo/Daljunkaregrden har die-tistfunktionen medverkat som en stdfunktion i samband med uppstarten av produktionskk p enheten. </p><p>I arbetet med det kommunvergripande kostpolitiska programmet har dietistfunktionen varit omvrdnadsfr-valtningens representant som bland annat deltagit i pro-jektets referensgrupp. </p><p>Kvalitetsuppfljningar </p><p> Matrd fr kunder </p><p> Mtning av nattfastans lngd inom vrd- och omsorgsboende samt korttidsenhet som upp-fljning av lokala rutiner fr mltidsordning. </p><p>Dietisten har medverkat vid uppfljningen av egen tid och daglig utevistelse hos utfraren Tema-bo/Daljunkaregrden. </p><p>Dietistfunktionen har ven deltagit i tre hndelseanalyser i samband med avvikelser inom hlso- och sjukvrd tillsammans med MAS. </p><p>Dietistfunktionen har dessutom medverkat vid framta-gande, distribution och analys av enkt fr kartlggning </p><p>av arbetshlsan inom sektion bistnd, vrd och utveckl-ing. </p><p>VIKTIGASTE HNDELSER </p><p>Individuella patientrenden Dietistens huvuduppdrag r att skerstlla nutritionsom-hndertagandet av de kunder som vistats i omvrdnads-nmndens verksamheter eller har hemsjukvrd. Under 2015 bestod patientinfldet av 86 personer frn vrd- och omsorgsboende, korttidsenhet och hemsjukvrd. </p><p>Frebyggande arbetsstt, kvalitetsregistret </p><p>Senior alert Dietisten fungerar som en av tv regionkoordinatorer i kvalitetsregistret Senior alert och erbjuder std och sup-port till enheterna inom riskbedmningsarbete. Under vren 2015 startades infrande av riskbedmningar i hemsjukvrden upp genom ett pilotprojekt i omrde st. P grund av personalomsttning inom hemsjukvrden kunde dock projektet inte slutfras. En presentation av det frebyggande arbetssttet och hur detta hnger samman med vriga kvalitetsregister-genomfrdes fr samtliga chefer inom omvrdnadsfr-valtningen i samband med Pia-dagen. En frsta ntverkstrff fr lokala koordinatorer i Senior alert har genomfrts under 2015. </p><p>Utbildningar </p><p>Under januari 2015 slutfrdes den frdjupade kostom-budutbildningen som bestod av 20 timmar frdjupad utbildning inom omrdena grundlggande nringslra, kost fr ldre, frebyggande och behandlande kosttgr-der, livsmedelshygien, tugg- och svljsvrigheter, ml-tidskunskap, etik m.m. </p><p>Den grundlggande utbildningen Kost fr ldre (4 tim-mar) har genomfrts med 14 deltagare under 2015. </p><p>Dietistfunktionen har varit delansvarig fr momentet F-rebyggande arbetsstt under Medarbetarutbildningen. </p><p>vriga interna och externa fredrag och </p><p>utbildningar: </p><p> Filmade frelsningar om geriatrisk nutrition fr specialistsjukskterskeutbildningen i geriatrik i samarbete med Hgskolan Dalarna. </p><p> Mltidsdagen tv temadagar om dysfagi i samarbete med KKHS, Hgskolan Dalarna. Die-tisten deltog med frelsning och workshop. </p><p> AIK frelsning om mat fr coachingteamet vid tv tillfllen. </p><p> Frelsning om nutrition fr omvrdnadspro-grammet, Kristinegymnasiet. </p></li><li><p>OMVRDNADSNMNDEN Dietistfunktionen </p><p>VERKSAMHET </p><p>Meningsfull vardag </p><p>Dietistfunktionen ska fungera som en stdfunktion till vrd- och omsorgsboenden samt korttidsenheter fr att frmja en god mltidssituation dr den enskilde ges infly-tande och mjlighet till sjlvbestmmande betrffande exempelvis nr, var och hur mltiderna erbjuds (enligt omvrdnadsnmndens vrdighetsgaranti). </p><p>Trygghet och kontinuitet </p><p>Genom samverkan med hemsjukvrd och hemtjnst verkar dietistfunktionen fr att frmja en god omvrdnad i det egna hemmet och drigenom mjliggra ett tryggt kvarboende i det egna hemmet. </p><p>Dietisten samverkar ven med landstingets dietistorgani-sation fr att strka vrdkedjan och skra kontinuiteten i nutritionsomhndertagandet d en kund/patient flyttar mellan olika vrdformer (ex slutenvrd och kommunal korttidsplats). </p><p>Hlso- och sjukvrd </p><p>Dietistfunktionen behandlar enskilda patienter i de verk-samheter dr omvrdnadsnmnden har hlso- och sjuk-vrdsansvar; detta i enlighet med gllande freskrifter och lagstiftning. </p><p>UTVECKLING/FRAMTID Dietisten kommer att vara huvudansvarig fr framtagan-det av omvrdnadsfrvaltningens riktlinjer fr mat och mltider, som r en vidareutveckling av kommunens kostpolitiska program. </p><p>Utveckling av omrdet mat och mltider kommer fortsatt att vara ett fokusomrde p Temabo/Daljunkaregrden under 2016 och dr kommer dietistfunktionen att fungera som en stdfunktion fr frbttringsarbetetet. </p><p>Samverkan med Kostenheten kommer att vidareutveck-las. Bland annat planeras en underskning av kundnjd-heten med mat och mltider i vrd- och omsorgsboende att underskas (med en kvalitativ metod) under 2016. </p><p>EKONOMI </p><p>Ml fr god ekonomisk hushllning </p><p>Se Kvalitet- och utvecklingsenhetens rsberttelse. </p><p>Ekonomiskt resultat Se Kvalitet- och utvecklingsenhetens rsberttelse. </p><p>MEDARBETARE Se Kvalitet- och utvecklingsenhetens rsberttelse. </p><p>Kompetensutveckling </p><p>Under 2015 har dietistfunktionen deltagit i fljande utbild-ningar: medietrning, utbildningen Mltidspusslet (LD Hjlpmedel), analysdag om ppna jmfrelser och Kolada (SKL) samt en heldag om processkartlggning och systemsyn av Lars Stigendal (tillsammans med Soci-alfrvaltningen). </p><p>Bemanning </p><p>Se Kvalitet- och utvecklingsenhetens rsberttelse. </p></li></ul>