Digitala och sociala medier som stöd för andraspråksinlärning

  • Published on
    28-Jan-2017

  • View
    213

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Digitala och sociala medier som std fr andrasprksinlrning Lrare och elevers attityder till anvndningen av digitala och sociala medier i SFI-undervisningen </p><p>Rashmi Fernando </p><p>Centrum fr tvsprkighetsforskning/Centre for Research on Bilingualism </p><p>Sjlvstndigt arbete 15 hp/Degree project 15 HE credits </p><p>Svenska som andrasprk/Swedish as a Second Language </p><p>Lrarutbildning: Svenska som andrasprk III </p><p>Teacher training: Swedish as a Second Language III </p><p>VT 2016 </p><p>Handledare/Supervisor: Natalia Ganuza </p><p>English title: Attitudes towards Digital and Social Media in the Second </p><p>Language classroom </p></li><li><p>2 </p><p>Digitala och sociala medier som std fr andrasprksinlrning </p><p>Lrare och elevers attityder till anvndningen av digitala och sociala medier i SFI-undervisningen </p><p>Rashmi Fernando </p><p>Sammanfattning Digitala och sociala medier r dagens stt att kommunicera. Genom att anvnda sociala medier diskuterar folk kring allt som pgr i samhllet. Andrasprks- undervisningen kan ocks dra nytta av digitala och sociala medier fr att hjlpa eleverna att lra in nya ord, att frst olika nyanser av ord som de redan kan och fr att anvnda det sprk man lr sig under undervisningstiden. Genom att anvnda sprket i autentiska och verkliga situationer uppmuntras elever att tillgna sig sprket. Denna studie undersker till bde lrare och elevers attityder till anvndningen av digitala och sociala medier som ett redskap i sprkinlrningen. Det utforskas vidare i vilken utstrckning digitala och sociala medier som Facebook anvnds av andrasprkslrare och elever som en del av andrasprksundervisning. Jag har intervjuat 8 lrare och 15 elever fr att frst hur de tnker kring sprkinlrning och vilka strategier som anvnds i undervisningen fr att lra sig sprket. Lrare och elevers attityder till digitala medier och hur digitala och sociala medier anvnds i undervisningen i Svenska Fr Invandrare (SFI) r huvudfrgan i detta arbete. Kan sociala medier (t.ex. Facebook) bli ett fungerande redskap i andrasprksundervisningen? Resultatet visar att det finns en del digitala medier som anvnds i SFI-undervisning, men hur det anvnds och i vilken utstrckning digitala medier anvnds kan variera mycket bland olika skolor. Dessutom visar resultatet att mnga lrare och elever r skeptiska mot anvndningen av sociala medier i klassrummet. Samtidigt visar resultatet att det finns en mindre procentandel elever bland de intervjuade som har erfarenhet av att anvnda sociala medier i andrasprksundervisningen. De har upplevt anvndningen av digitala medier och sociala medier som ett positivt, autentiskt och anvndbart redskap som borde anvndas i klassrummet. </p><p>Nyckelord </p><p>Digitala verktyg, Sociala medier, Attityder, Individuell anpassning, Inkludering. </p></li><li><p>3 </p><p>Innehllsfrteckning 1 INLEDNING .................................................................................................................................. 5 </p><p>1.1 Syfte och frgestllningar ..................................................................................................................... 5 </p><p>2 BAKGRUND .................................................................................................................................. 5 </p><p>2.1 Viktiga begrepp fr studien .................................................................................................................. 6 </p><p>2.2 Andrasprksundervisning och interaktionens roll ................................................................................. 6 </p><p>2.3 Andragogik ........................................................................................................................................... 7 </p><p>2.4 Skolans Styrdokument .......................................................................................................................... 8 </p><p>2.5 Litteracitet ........................................................................................................................................... 8 2.5.1 Digital Litteracitet .................................................................................................................................. 9 2.5.2 Tidigare forskning om sociala medier i L2 undervisning ........................................................................ 9 </p><p>2.6 Attityder ............................................................................................................................................. 11 </p><p>3 METOD ....................................................................................................................................... 11 </p><p>3.1 Urval .................................................................................................................................................. 12 </p><p>3.2 Kvalitativ Metod ................................................................................................................................. 12 </p><p>3.3 Etiska aspekter ................................................................................................................................... 13 </p><p>3.4 Genomfrande ................................................................................................................................... 13 </p><p>3.5 Bearbetning och Analys av data .......................................................................................................... 13 </p><p>4 RESULTAT ................................................................................................................................. 14 </p><p>4.1 lrarnas anvndning av digitala och sociala medier i SFI undervisningen ............................................ 14 </p><p>4.2 Elevernas anvndning av digitala och Sociala medier i SFI undervisningen .......................................... 14 </p><p>4.3 Lrarnas attityder till sociala medier i SFI ........................................................................................... 15 </p><p>4.4 Elevernas attityder till Sociala medier ................................................................................................. 16 </p><p>4.5 Synen p interaktion inom SFI-undervisning. ...................................................................................... 17 </p><p>5 DISKUSSION ............................................................................................................................. 18 </p><p>5.1 Digitala verktyg som anvnds i SFI-undervisning ................................................................................. 18 </p></li><li><p>4 </p><p>5.2 Digitalt std fr elever i SFI-undervisning ........................................................................................... 19 </p><p>5.3 Olika SFI skolor prioriterar anvndningen av digitala verktyg olika ..................................................... 19 </p><p>5.4 Attityder till sociala medier ................................................................................................................ 20 </p><p>5.5 frgan om individanpassning eller inkludering .................................................................................... 21 </p><p>5.6 Kommunikation och Interaktion som en viktig del av sprkinlrning .................................................. 21 </p><p>5.7 Metoddiskussion ................................................................................................................................ 22 </p><p>5.8 Vidare Forskning ................................................................................................................................ 22 </p><p>6 SLUTSATSER ............................................................................................................................ 22 </p><p>7 REFERENSER ............................................................................................................................ 22 </p></li><li><p>5 </p><p>1 INLEDNING Som blivande lrare som planerar att arbeta frmst med vuxna andrasprkstalare r jag srskilt intresserad av vuxenpedagogik. Jag har ocks ett srskilt intresse fr hur anvndningen av digitala medier skulle kunna fungera som ett redskap fr undervisning och inlrning fr vuxna. I uppsatsen undersker jag drfr vilka attityder som lrare och elever har kring anvndning av digitala medier i klassrummet, med srskilt fokus p sociala medier som ett redskap i undervisning. </p><p>I dagens samhlle lever vi i en vrld dr teknologin utvecklas i allt snabbare fart. Drfr frvntas alla samhllsmedlemmar ha digital litteracitet. Det r viktigt att frstr till vilken grad digitala medier anvnds fr undervisning i svenska som andrasprk. Tycker lrare och elever att digitala medier r ett redskap fr inlrning? Svaren p dessa frgor r inte helt uppenbara eftersom anvndningen av digitala och sociala medier skiljer sig mycket mellan individer. Genom uppsatsarbetet har jag ftt djupgende svar p mina frgor frn lrare som undervisar och elever som studerar svenska fr invandrare (SFI). Utifrn det som underskts kan man f en bttre bild av hur de upplever anvndningen av digitala medier och deras attityder till all sorts teknik i klassrummet. </p><p>Digital litteracitet r ocks ett uttalat ml fr utbildningen i SFI (Skolverket, 2012). Warschauer (citerad i Domeij &amp; Karlsson, 2013) ptalar att teknikutvecklingen stller hgre krav p kommunikativ kompetens eftersom digitala medier anvnds s utbrett i yrkeslivet svl som p fritiden. Domeij och Karlsson beskriver fljande: Ser vi inte till att alla fr den kompetens som krvs riskerar vi att f ett samhlle med ett vxande digitalt utanfrskap [och] ett sdant scenario utgr ett allvarligt hot mot det demokratiska samhllet (citerad i Hyltenstam &amp; Lindberg, 2013, s. 520). Drfr r det viktigt att ka den grundlggande digitala kunskapen hos SFI-elever genom att inkludera mnesanpassade digitala verktyg i undervisningen. Lrarna spelar en vldigt stor roll i hur studenterna tar till sig digitala kunskaper och lr sig digital kommunikation. Drfr r det viktigt att frst lrarnas attityder gentemot digitala media och digital kommunikation. </p><p>Denna studie tar upp diskussionen om digitala verktyg i undervisningen fr att ta reda p dels hur lrarna arbetar med digitala verktyg i SFI och dels hur eleverna anvnder de verktyg som finns fr att underltta bde sprkinlrningen och kunskapstillgnande. Vidare har det undersks vilka digitala verktyg som anvnds av lrare och elever, hur de anvnds och deras attityder till dessa. </p><p>1.1 SYFTE OCH FRGESTLLNINGAR Uppsatsens huvudsakliga syfte r att underska hur digitala och sociala medier anvnds i undervisningen fr SFI. Dessutom har elevers och lrares attityder gentemot anvndningen av digitala och sociala medier som redskap fr andrasprksinlrning underskts. </p><p>Forskningsfrgorna lyder: 1. Hur och i vilken utstrckning anvnds digitala och sociala medier i SFI-undervisningen? 2. Vilka attityder har eleverna och lrarna till anvndningen av digitala och sociala medier p SFI? </p><p>2 BAKGRUND I det hr kapitlet berrs teorier och forskning dels kring vuxnas inlrning generellt samt andrasprksinlrning, och dels digitala medier och lrande. I punkt 2.1 berrs de viktiga begreppen som kommer att tas upp i uppsatsen. I nsta punkt 2.2 presenteras forskning kring andrasprksundervisning, sociala medier och interaktion. 2.3 diskuterar andragogik och teorier om vuxnas inlrning. Punkt 2.4 presenterar skolans styrdokument gllande SFI-undervisning. Punkt 2.5 presenterar teorier om litteracitet, dr punkt 2.5.1 tar upp digital litteracitet och punkt 2.5.2 diskuterar digitala verktyg. Punkt 2.6 diskuterar forskning om attityder och lrares attityder. </p></li><li><p>6 </p><p>2.1 VIKTIGA BEGREPP FR STUDIEN Digitala medier - Med digitala medier avses t.ex. olika tekniska apparater, surfplattor, program och appar som underlttar elevernas lrande samt mjliggr en mer inkluderande milj. Digitala verktyg kan vara till exempel datorer, touchplattor, mobiler och webbtjnster, dr ven sociala medier ryms. I takt med att tekniken utvecklas kommer detta begrepp att stndigt ndras (Lfving, 2012). </p><p>Sociala medier och Web 2.0 - Enligt NE (2016a) r termen Webb 2.0 ett begrepp fr nya och innovativa stt att anvnda webben. Social mjukvara och Webb 2.0 r begrepp som vxt fram fr att beskriva programvara som r utvecklad fr att anvndare ska kunna kommunicera och dela material med andra. Social mjukvara inkluderar exempelvis e-post, sms, interaktiva webbplatser och chatt. Exempel p sociala webbplatser r Facebook, dr anvndare kommunicerar med vnner och kollegor; YouTube, dr anvndare kan ladda upp och titta p videoklipp och Flickr, dr anvndare kan dela bilder (Blter &amp; Thorbirnsson, 2011). </p><p>En blogg Bloggar kan anvndas fr att publicera texter p ntet. Under de senaste ren har allt fler lrare infrt anvndning av bloggar i undervisningen. De kan exempelvis anvndas som ett stt fr studenter att dokumentera sitt lrande eller fr att dela med sig av erfarenheter och tankar relaterade till kursen (Blter &amp; Thorbirnsson, 2011). </p><p>Lrplattformar - Ntbaserad utbildning sker vanligtvis via en lroplattform, exempelvis Blackboard, Moodle eller Ping Pong. Lroplattformen stdjer distribuering av kursmaterial, administrativa funktioner, kommunikation mellan studenter och mellan studenter och lrare, utvrdering och examination (Blter &amp; Thorbirnsson, 2011). </p><p>App En app r ett tillmpningsprogram fr mobila enheter som smartmobiler och surfplattor. Exempelvis finns det mobila applikationer som kan anvndas som GPS-navigator, kontaktbok, telefon, kalender, mediaspelare, SMS- och chatt-program, mobila webblsare, e-postklienter och spel. Flera appar r frdiginstallerade av leverantren av den mobila enheten. Appar kan enkelt laddas ned och installeras av anvndaren sjlv, och finns tillgngliga fr nedladdning frn distributionsplattformar och onlinebutiker (NE, 2016b). </p><p>2.2 ANDRASPRKSUNDERVISNING OCH INTERAKTIONENS ROLL Andrasprksundervisning i SFI kan dra nytta av sociala medier fr att skapa meningsfull interaktion p andrasprket. Genom sociala medier kan man uppfinna ondligt mnga verktyg fr att skapa autentisk interaktion utanfr klassrummet. Krashens (1998) teorier om andrasprksinlrning visar att meningsfull interaktion i andrasprket r viktigast fr tillgnandet av ett andrasprk. Genom att anvnda sociala medier kan en lrare individanpassa sin SFI-undervisning och skapa autentisk interaktion och diskussioner mellan elever. Bde inkludering och individanpassning r viktiga ml i skolverkets styrdokument och mste vara aktuella under undervisningen (Skolverket, 2012). </p><p>Individuell anpassning - Vinterek (2006) diskuterar olika typer av individualisering utifrn olika typer av individuella behov. Vinterek freslr att genom att modifiera olika faktorer i ett undervisningssammanhang kan man mta olika behov. Dessa individualiseringstyper enligt Vinterek: </p><p> Innehllsindividualisering Omfngsindividualisering Nivindividualisering Metodindividualisering Hastighetsindividualisering </p></li><li><p>7 </p><p> Miljindividualisering Materialindividualisering Vrderingsindividualisering </p><p> Individualisering innebr att: </p><p>Varje elevs arbete r inriktat p att n ett fr just hans frutsttningar och intressen avpassat ml. Att instruktioner ges till en elev i snder. Antalet uppgifter och svrighetsgrad varierar frn elev till elev....</p></li></ul>