Din, Göçmenler Ve Entegrasyon - Tuomas MARTIKAINEN

  • Published on
    16-Oct-2015

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>M.. liiliya Fakltesi Dergisi 38 (2010/1), 263-276 </p><p>Din, Gmenler ve Entegrasyon </p><p>Tuomas MARTIKAINEN* ev. Nebile ZMEN** </p><p>Bat toplumlanndaki gmenlerin dini faaliyetleri, son on yl boyunca, ara-trmaclann giderek artan ilgisine mazhar olmutur. Aka belirtilmi olmamasna ramen, temel ilgi alanlanndan biri, gmenlerin zellikle yerel ve ulusal toplurnlara entegrasyonunu etkileyen kltrel, etnik ve dini gemilerinden kaynaklanan davran biimleridir. zellikle Avrupa'da ilginin ou mslman topluluklara ynelmitir (mesela; Haddad &amp; Smith, 2002; Nielsen, 1995), fakat dier dini gelenekler ile ilgili almalar da art gstennektedir (mesela, Baumann, 2000; Knott, 1997; Min &amp; Kim, 2002). Buna mukabil, gmen yerle-imi ve entegrasyonu sadece nadiren gndeme getirilnekte veya geni mzakere-lere konu olmaktadr (u iki yazar istisnadr: Baumann, 2000; Rex, 1996). </p><p>Dini aratrmalarda entegrasyon ile ilgili kuramsal akln olmamasnn nemi yoktur, nk gmen alan toplumlarn tm, entegrasyon srecini etkileyen, kendilerine has kltrel, yapsal ve politik niteliklere sahiptir. stelik gmenlerin, bu olguyu daha da karmaklatran, epey farkl g nedenleri ve eitli gemileri bulunmaktadr. Uluslararas g, bir olgu olarak, bat toplumla-</p><p>rn da farkl ekillerde etkilemektedir ve bu olgu gittike karmak bir hal almak-tadr (Castles &amp; Miller, 2003: 1-9). Bundan dolay, bu kesin millt-snr varsaymlarmn, dnceyi ilk bakta grnenden daha ok ynlendirdii dnlebil-mektedir. Kavramsal aklama, dinin farkl lkelerdeki gmen nfus arasndaki rol zerine karlatrmal analizlere daha fazla zemin salayacaktr. Bu nedenle, gmenlerin dini aktiviteleri ve entegrasyon konusundaki zel nitelikleri kadar genel niteliklerine de, zellikle dinin sklkla entegrasyon srecini etkileyen temel bir faktr olarak tanmlandna dikkat edilmelidir. Hatta uzun zaman sonra dil ve dier kltrel grnmlerin rol azalrken, dini kimlik ve cemaatler, gmen </p><p>kuaklarnn en direnli nitelikleri olmay srdrmektedirler (Baumann, 2002: 95-98; Warner, 1998). </p><p>G almalar ve etnik aratrmalarnda, gmen yerleimi, ve entegrasyonu konusundaki teorik tartmalarda, erken dnemlerdeki asimilasyon teorileri, </p><p>Tuomas MARTIKAINEN, Religion, Immigrans and lnegration, AMID (AMID- Akademiet for Migrationsstudier i Danmark) Working Paper Series 43/2005, Published by: AMID Aalborg University s.l-13'ten eviri yaplntr. </p><p>** M Sosyal Biiin1ler Enstits Din Sosyolojisi Bilim Dal Doktora rencisi. </p></li><li><p>264 ~ Tuomas Martikainen (ev. Nebile zmen) </p><p>yerini ada okkltrclk teorilerine brakm bulunmaktadr. Oysa bundan nce, hem milli politikalar hem de kuramsal dnceler, asimilasyonu entegras-yonun son aamas olarak kabul etmekteydiler, son zamanlarda, aratrmaclarn </p><p>yan sra, birok devlet de gmen yerleimi ve ev sahibi toplum arasndaki ilikilerin daha karn1ak olduunu kabul etmektedir. Bu yn deitirme, byk lde 1960'lardan itibaren bat toplumlarnda etnik eitliliin gelimesine yol aan uluslararas gn deien yapsnn bir yansmas sonucu gereklemitir. (Castles &amp; Miller, 2003; Kivisto, 2002). Srasyla, okkltrc yaklam, kltr gerekli grdnden dolay, postmodern dnrler tarafndan eletirilmektedir. (Featherstone &amp; Lash, 1999). Globalleme tartmalar, (mesela; Appadurai, 1996; Hel d ve dierleri, 1999), uluslararlk tart malar (e.g., Hannerz, 1996; Levitt, 2001) ve diaspora tartmalar da (e.g. Cohen, 1997; Wahlbeck, 2002) bu endieye eklenmitir ve gmen yaanlarnn global gelimeler ve ulusar </p><p>balantlada birok ynden i ie getii gsterilmitir. Bu makale, din, gmenler ve entegrasyon arasndaki ilikiyi mzakere ede-</p><p>cektir. Aada grlecei gibi, ilk olarak entegrasyon ksaca tanmlanacaktr. kinci olarak, gmenlerin yeni bir ev sahibi topluma yerleimi srecine deinilecektir, sonra da dinin bu srece kendine zg etkisi ele alnacaktr. Bu blmde </p><p>ayn zamanda din ve gmen yerleimi zerine nceki bulgularla ilgili tartma da yaplacaktr. nc olarak makale entegrasyon srecini daha iyi anlamann yollar zerine bir tartma ile bitirilecektir bylece, Bat'da gmenlerin dini faaliyetleri zerine sregelen tartmalara yeni bir ik tutulabilecektir. Makale, globalleme ile ilgili konulardan, medyann rol ve farkl gmen kuaklarnn deneyimlerinden geni kapsaml bahsetmeyecektir. Bu bak alanna makalenin ilerleyen ksmlarnda yer verilecektir. </p><p> Entegrasyon .Gmenlerin yeni ev sahibi topluma yerlemeleri sreci hakknda ok sayda </p><p>teorik model bulunmaktadr. Bunlarn bir ksmna aada temas edilecektir; fakat bu blmn temel hedefi, entegrasyon sreci ile ilgili eitli odak noktala-</p><p>rnn yerini saptamak amacyla bir proje sunmaktr. Bu konu ile ilgili aratrma literatrnde, burada ele alnan "entegrasyon" (integration) gibi birka kavram daha kullanlmaktadr. En ok bilinen kavramlar arasnda "asimilasyon" (assimilation) ve "akkltrasyon" (acculturaiton) bulunmaktadr. Fakat ayrca, "okkltrclk" de gnmzde yaygn bir kavramdr. eitli grler olduka farkl ieriklere sahip olsa da, fakat aslnda bunlar, yeni gelenlerin, bir ulus-devlet gibi mevcut bir sosyo-politik topluluun yesi olma srecini aklamaktadr. </p><p>ou zaman bu grler, sreten beklenen sonu hakknda normarif dncele-ri ifade eder. (genel bir tartma iin baknz: Bloch, 2002: 80-98; Casdes &amp; Miller, 2003: 21-49; Kivisto, 2002: 13-42; Rex, 1996). Bununla beraber, ak seik yaltma politikalar, entegrasyon tartmasnda hesaba katlmaldr, yle ki </p></li><li><p>Din, Gmenler ve Entegrasyon ~ 265 </p><p>toplumun ana grn bir kenara brakrsak, bu, btn gmenlerin ev sahibi toplumun tam yesi olmak istememeleri veya kabul edilmemeleri kanlmaz durumudur. Bu tr gruplarn rnekleri kleler, misafir iiler, yasad gmenler ve marjinal dindar gruplardr. Bununla birlikte, onlar bile eitli ekillerde top-lum iinde zgrce rgtlenmilerdir. </p><p>ncelikle, etkili olan iki eski teoriye bir gz atalm ve daha sonra bunlarn nasl eletirildiini grelim. Chicago Sosyoloji Okulu 1920'lerde, gmen yerle-imi hakknda klasik bir yaklam sergiledi. Bu yaklam, entegrasyon u veya kendi terimleri ile asimilasyonu, "rk ilikileri dngs" diye adlandrlan drt dereceye </p><p>ayrmt. Bunlar, temas, atma, uyum ve asimilasyondur. Bu dng, baz d faktrler engellemedii mddete kanlmaz bir surette meydana gelen, evrimsel bir modeldi. Asimilasyon son merhalede etnik gruplar arasndaki farkllklarn yok olmasn gerektinnekteydi. zellikle milletler aras evlilik nemli grlmek-teydi. Bu model Amerikan Erime Potas (melting pot) dncesinin bir ifadesi idi. Milton Gordon, Assimilation in American Life (1965) adl eserinde, asimilas-yonun yedi evresi ya da dzeyi olarak bilinen farkl bir model nerdi. Bu evreler kltrel veya davransal asimilasyon, yapsal asimilasyon, evlilikle asimilasyon, kimlik asndan asimilasyon, tutumsal kabullenme (nyargnn ortadan kalkma-s), davransal kabullenme asimilasyonu (ayrmcln yok olmas) ve yurtta olma yoluyla asimilasyondur. (Kivisto, 2002: 27-29). </p><p>Sonraki aratrmalar, evrimsel bak alarndan dolay bu teorileri eletirmi-lerdir. Bu modeller ayn zamanda, aka veya dolayl olarak gmenlerin sonun-da asimile olaca homojen bir toplum fikrini barndrmaktadrlar. zellikle 1960'lardan itibaren, bu sorunda tam anlamyla dikkate alnnayan etnisitenin, sosyal ilikilerde ve kelimenin tam anlamyla asimilasyonda, daimi bir faktr </p><p>olduu ortaya kmtr. Milton Gordon her ne kadar yapsal zellikler iinde gndeme getirse ve her iki durumda da "entegre olmama" ihtimali sz konusu olsa bile, bu modellerin entegrasyonun olas sonular konusunda olduu kadar, ev sahibi toplum hakknda da fazlasyla statik bir resim sunduklar grlmekteydi. Bugn entegrasyon, gerek muhtemel sonular bakmndan, gerekse de ev sahibi toplum asndan ok daha karmak bir sre olarak grlmektedir. (Bloch, 2002: 80-82). </p><p>Aada nerildii gibi, ben entegrasyonu, 'benzer olmak' zerine vurgular konusunda hem asimilasyon hem de akkltrasyon (kltrel etkileim) olarak, genel anlamyla kullanmay tercih ediyorum. te yandan 'okkltrclk' (multiculturalism) farklla daha fazla vurgu tar. Bu balamda entegrasyon, bireysel gmen veya gmen gruplarn, yeni ev sahibi toplumun farkl sosyal </p><p>alanlar ve blmlerine dahil olmalar sreci olarak tanmlanmtr. Entegrasyon hem gmenlerin hem de ev sahibi toplumun birbirleriyle etkileimlerinin bir sonucu olarak yeni durumlara uymalar yolu ile gerekleen iki ynl bir sretir. Entegrasyonunuluslararas boyutlar da bulunmaktadr. </p></li><li><p>266 ... Tuomas Martikainen (ev. Nebile zmen) </p><p>G, toplumun tm alanlarna etkide bulunma potansiyeline sahiptir. Bunlar burada, entegrasyonun kltrel, yapsal ve politik alanlar olarak ele alnacaktr. Kltrel entegrasyon, hem gmenlerin ve gmen topluluklarnn yerel deerlerle, kurallarla ve davran modelleriyle ilikisi ve uyumu, hem de ev sahibi toplumun gmenlerin kltrel hayatlarnn tezahrlerine ynelik oluturduu reaksiyonlarla alakaldr. Kltrel entegrasyontn mekan sivil toplumdur ve -gnmz dnyasnda- gitgide artarak medyadr. Baarl ve olumlu kltrel entegrasyon kendini aka gl etnik ilikilerde gsterir. Yapsal entegrasyon </p><p>aracl ile gmenler farkl sektr, kurum, kurulu ve organizasyonlara girmeyi baarrlar ve kendileri de bu kurumlarn paralel formalarn yaratrlar. Bu tr sektrler, kurumlar ve organizasyonlar, ekonomi, eitim, siyasi partiler ve dini topluluklan iernektedir. Yerel igc piyasasnda ortaklk, yapsal entegrasyo-</p><p>ntn en nemli gstergelerinden biridir. Ayn zamanda, etnik- ii rgtlenmelere bilim adamlar (mesela, Baumann, 2002; Casdes &amp; Miller, 2003: 228-229) </p><p>tarafndan nemli bir rol atfedilir. Politik entegrasyon ise devletin gmenlerle ibirlii yollarn ifade eder. Belli bal konular, ev sahibi topluma btnyle katlm gerektiren, vatandalk elde edebilme ve dier yasal haklar kapsamakta-dr. Bylece gmenlerin kendilerinin politik karar vericiler durumuna gelmeleri de ayn derecede nemlidir. Aynncla karI yasa yapmak kadar, vatandalk elde etme ile ilgili imkanlar veya snrllklar da politik entegrasyontn parasdr. (Mesela, Kivisto, 2002). </p><p>Entegrasyontn bu ekilde tanmlanmas, srecin sonulan bakmndan taraf-sz bir tanmlamadr. Vurgularn, byk apl gn gereklilii zerinde youn</p><p>lamas, daima her toplumda kargaa yaratr ve bu kargaa bir ekilde uratrc olur. Entegrasyon genellikle toplumun genelinin grnn tesinde olutuundan, zaman zaman gerginlikler ve atmalar da ortaya kmaktadr. Bunlar en iyi, iki ynl uyurnun doal nedenleri eklinde anlalabilmekte ve ho karlanmayan sonulara neden olmasn, mmkn o:sa bile zorunlu klmamaktadr. Fransa'da barts kullanan mslman kadnlarn lkede byk siyasi bir tehdit olarak alglanmas, dini kaynakl atnaya ada bir mektir. Bu balanda ev sahibi toplumun homojen bir birlik olmadn da hatrlamak gerekir. Ev sahibi toplum daima eitli ekillerde fakllamtr bundan dolay gmenlerin entegre olmasnda 'ev sahibi toplum' tekil deildir. Gerek U ki, entegrasyontn daima yle ya da byle bir ekilde gerekletii grlmektedir, bunun toplumun geneli-ne gre olmas da art deildir. (Bloch, 2002: 82). Gmenler, etnik gruplar iinde, belirli soysal snf iinde veya sosyal refah sistemi iinde alc statsnde eit bir ekilde iyi entegre olabilirler. (Ka mali, 997). Gmen topluluklarn diasporada yaayabilmeleri veya nemli ulusar boyutlara sahip olabilmeleri, bu nedenle de, referanslarnn temel dayanaklarndan bir ksminn sz konusu olan devletin dnda bulunabilmesi konuyu daha da iinden klmaz hale getirmek-tedir. (W ahlbeck, 999) </p></li><li><p>Din, Gmenler ve Entegrasyon ~ 267 </p><p>Aslnda, gmenler hem bireysel olarak, hem de grup halinde, ev sahibi top-lumla arzu ettikleri dzeyde etkileim tercihi yapabilmektedirler. Casdes ve Miller (2003: 236-238) genellikle grlen farkl entegrasyon eklini aklamlardr. Birincisi, gmenlerin bir ksmnn genel nfus ile kaynamas mesela Avrupa Birlii lkelerindeki ve Amerika Birleik Devletleri'ndeki, Avrupa kkenliler bu guruba dahildir. Yine bu grup, ev sahibi toplumda, varolan marjinal bir grup iinde (yani, alkolikler, uyuturucu kullananlar veya bir sulu alt kltr </p><p>arasnda) sosyalleenleri de iermektedir. kincisi, etnik topluluklar eklindeki yerleimcilerin bazlardr. Oysaki etnik gruplar, balangta, rklk ve aynmc</p><p>lktan dolay oluturulmulardr. Sz konusu gruplar bugne kadar tam vatanda-lk haklarna ve eit frsatiara sahip olagelmilerdir. Kuzey Amerika'daki Baz Avrupa kkenli gruplar, bu gruplarn rneklerini oluturmaktadrlar, yani talyanlar ve Polanyallar ve bir de ngiltere'dekiler yani rlandallar'dr. ncs, gmenlerin etnik aznlklardan oluan blmdr. Bunlar, en dezavantajl insanlar arasndadr ve rklk, yetersiz yasal stat ve genel toplumdan ayr turulma deneyimlerini paylamaktadrlar. </p><p>John Berry gmenlerin akkltrasyonu (kltrel etkileimi) hakknda sosyo-psikolojik bir model olutunnutur. Beryy'ye gre, gmenler drt farkl akkltrasyon staratejisi benimseyebilirler: asimilasyon, entegrasyon, separation </p><p>(ayrma) ve marijinalleme. 1 Asimilasyon, ki inin nceki kimliinin yerine, yeni ev sahibi toplumun kimliini ikame etmesidir. Entegrasyon ise, kendi etnik </p><p>kimliini srdrmekle beraber, e zamanl olarak hakim kltrn bak alarn kazanma kapasitesini gsterir. Separation ile grup hem kendi kltrn kaybet-memekte, fakat hem de hakim olan kltrle de iletiim kurmak istememektedir. (Segregation toplumun dlama politikasn gsterir.) Marjinallene ise birinin kltrel gemiini yitirmesini, fakat ayn zamanda hakim kltre girmeyi de reddetmeyi ifade eder. Berry'nin modeli basitletirilmi varsaymlar zerine temellenmi olmakla eletirilmektedir, bu model yine de, hakl olarak gmenle-rin kendi seimlerini yapmalar konusundaki kapasite ve aralarn gstermekte-dir.(Bioch, 2002: 81-82). </p><p>Gmen Y erleimi ve Din Farkl toplurnlara yaplan gler arasnda birok ortak zellik bulunmaktadr. </p><p>Casdes ve Miller'e (2003: 220) gre, tm lkelerde, "g zinciri ve yerleim, emek piyasasnda blnme, konut yerleiminde (segregation) ayr turulma ve etnik cemaat oluturma" ile ilgili alanlarda g srecinin ilevl~ri bir eit benzer-lik arzetmektedir. Younluu farkl dzeylerde de olsa, rklk ve ayrmclk da </p><p>Bu paragrafta, entegrasyon, akkltrasyonun bir yn olmaya indirgenmitir. Aadaki sorulara verilecek olumlu veya olumsuz cevaplardan oluacak drt alternatif bulunmaktadr: 1. Gmen grup ile ev sahibi toplum arasnda temas var mdr? 2. Grubun farkl olan kltrel kimliini sr-drmesi iin dayand deer var mdr? </p></li><li><p>268 ~ Tuomas Martikainen (ev. Nebile zmen} </p><p>tm lkelerde mevcuttur. Farkllk ise, "devletin g, yerleim, vatandalk ve kltrel oulculuk konularndaki politikalarnda (ibid)" grlebilir. Yazarlar, </p><p>farkllklar ulus devletin tarihsel oluum deneyimleri hususuna balarlar. Alice Bloch (2002: 80) 'a gre, gmenlerin yerle imi sreci hakkndaki bilimsel litera-trde, merkezi olarak tanmlanan drt nemli konu bulunmaktadr.2 Bu temel konular ev sahibi toplumun politik sistemi, gmenlerin sosyal alar, gmenle-rin kiisel nitelikleri ve g koullar ile ilgilidir. Bunlar da, g nedenleri, bireysel gmenlerin gayeleri, yeni ev sahibi toplumdan kltrel uzaklk, dil becerileri, </p><p>eitim gemii, ortak etnik gruptan kaynaklanan yardmlama ve yurttalk haklarn elde etme imkanlar gibi farkl konular iermektedir. Tablo 1, gmen-ler ve onlarn cemaatlerinin zellikleri o ve ev sahibi toplumun nitelikleri olarak bunlar zetlemektedir. Gmen yerleimi sreci bu nedenle, hem geneldir, hem de toplumdan bamsz niteliktedir. Aadaki blmde, gmenlerin yerleimi ve entegrasyonunda dinin zgn rolne bir giri mahiyetinde bu niteliklere daha yakndan bakacaz. </p><p>Gmenler/ Gmen topluluklar Ev sahibi toplum Kltrel Entegrasyon Kltrel Entegrasyon Kltrel mesafe Yeni elerin kabul edilebi...</p></li></ul>