Định Nghĩa về Kỳ Thị và Phân Biệt Đối Xử

  • Published on
    30-Jan-2017

  • View
    222

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>nh Ngha v K Th v Phn Bit i </p><p>X </p><p>1. K th l g? </p><p>K th ni n thi v nim tin dn n mi ngi t chi, trnh hoc s hi nhng ngi m h coi l khc bit. K th l mt t Hy Lp m ngun gc ca n ni n mt loi du c khc hoc ng du vo da. N xc nh nhng ngi l ti phm, n l hoc nhng k phn bi phi b xa lnh. </p><p>2. Nhng kiu k th no nh hng n nhng ngi c tnh trng sc khe tm thn? </p><p>C ba loi k th chnh lin quan n sc khe tm thn: K Th ca Cng ng, K Th ca T Chc v K Th Bn Thn. </p><p>3. K Th ca Cng ng l g? </p><p>K Th ca Cng ng ni n thi v nim tin ca cng ng chung i vi nhng ngi gp thch thc v sc khe tm thn hoc thnh vin gia nh ca h. V d: cng ng c th coi nhng ngi mc bnh tm thn l hung bo v nguy him. </p><p>4. K Th ca T Chc l g? </p><p> K Th ca T Chc ni n cc chnh sch hoc vn ha v thi v nim tin tiu cc ca mt t chc. V d: s k th thng c phn nh </p></li><li><p>Page 2 of 3 </p><p>trong vic s dng cc thut ng lm sng, chng hn nh tm thn phn lit. S dng ngn ng con ngi trn ht c th ph hp hn, chng hn nh mt ngi ang gp phi bnh tm thn phn lit. </p><p>5. K th bn thn l g? </p><p> K th bn thn xy ra khi mt c nhn gn mnh vo cc quan nim sai lm ca x hi v sc khe tm thn. Bng cch t mnh gn vi cc nim tin tiu cc, cc c nhn hoc cc nhm c th tri qua nhng cm gic xu h, gin d, tht vng hoc tuyt vng lm cho h xa lnh s h tr x hi, vic lm hoc iu tr cho tnh trng sc khe tm thn ca h. </p><p>6. Phn bit i x l g? Trong khi k th l thi hoc nim tin th phn bit i x l hnh vi do nhng thi hoc nim tin . Phn bit i x din ra khi cc c nhn hoc t chc tc ot quyn v cc c hi cuc sng ca nhng ngi khc mt cch bt cng do s k th. Phn bit i x c th dn n vic loi tr hoc gt con ngi ra ngoi l v tc ot ca h cc quyn cng dn, nh quyn tip cn cc la chn gia c cng bng, cc c hi vic lm, gio dc v tham gia y trong i sng dn s. </p><p>7. Phn bit i x din ra nh th no? </p><p>Phn bit i x bao gm i x khc bit hoc khc hn trn c s khuyt tt. V d: cc nhm khu ph thng b tr ngn chn nh cho nhng ngi gp thch thc v sc khe tm thn. Kiu phn i Not In My Back Yard (Khng cnh ti) (cn c gi l Ch ngha NIMBY) c th t chi c hi gia c. Hn na, gn mt phn t cc hng s Hoa K bo co trong nm 1995 rng h s sa thi ngi no khng tit l v bnh tm thn. nh phn bit i x c th c th hin hoc c suy ra trong nhng tnh hung ny. Phn bit i x cng bao gm vic khng cung cp ch hp l cho ngi khuyt tt. V d: nh cho nhn vin mc bnh tm thn c th bao gm nhng thay i trong quy trnh gim st, cung cp h tr ca ngi khc, sa i k hoch, thay i trong kha cnh vt cht ca ni lm vic, c cu li cc nhim v cng vic v iu chnh trong chnh sch. </p></li><li><p>Page 3 of 3 </p><p>Chng ti mun lng nghe kin ca qu v! Sau khi c t thng tin ny, vui lng thc hin bn thm d ngn ny v cung cp phn hi ca qu v cho chng ti. Bn ting Anh: http://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form54/index.html </p><p>Bn ting Ty Ban Nha: </p><p>http://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form55/index.html </p><p> Chng Trnh Chnh Sch Thc y v Gim K Th, Phn Bit i X Loi B Phn Bit i X (APEDP), c ti tr bi cc c tri chp thun o Lut Dch V Sc Khe Tm Thn (D Lut 63) v qun l bi C Quan Dch V Sc Khe Tm Thn California (CalMHSA). Cc qu MHSA ca ht h tr cho CalMHSA, l mt t chc ca chnh quyn ht hot ng ci thin cc kt qu sc khe tm thn cho c nhn, gia nh v cng ng. CalMHSA iu hnh cc dch v v chng trnh gio dc trn ton tiu bang, khu vc v a phng. bit thm thng tin, vo trang web http://www.calmhsa.org. </p><p>http://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form54/index.htmlhttp://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form55/index.htmlhttp://www.calmhsa.org/</p></li></ul>

Recommended

View more >