Diplomacia Publica – Public Diplomacy

  • Published on
    01-Feb-2017

  • View
    226

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> FIA DISCIPLINEI </p><p> 2. Date despre disciplin </p><p>2.1 Denumirea disciplinei Public diplomacy </p><p>2.2 Titularul activitilor de curs Prof. univ. dr. Iordan Brbulescu </p><p>2.3 Titularul activitilor de seminar Dr. Monica Oproiu </p><p>2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Es 2.7 Regimul disciplinei Op </p><p>3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) </p><p>3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 </p><p>3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 </p><p>Distribuia fondului de timp ore Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 70 </p><p>Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 30 </p><p>Pregtire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 30 </p><p>Tutoriat 2 </p><p>Pregtire examinri 12 </p><p>Alte activiti................................... </p><p>3.7 Total ore studiu individual 144 </p><p>3.9 Total ore pe semestru 200 </p><p>3. 10 Numrul de credite 8 </p><p>1. Date despre program </p><p>1.1 Instituia de nvmnt superior coala Naional de Studii Politice i Administrative </p><p>1.2 Facultatea / Departamentul Departamentul de Relaii Internaionale i Integrare European </p><p>1.3 Departamentul - </p><p>1.4 Domeniul de studii Relaii Internaionale i Studii Europene </p><p>1.5 Ciclul de studii II </p><p>1.6 Programul de studii/Calificarea Studii Latino-Americane </p><p>4. Precondiii (acolo unde este cazul) </p><p>4.1 de curriculum </p><p>4.2 de competene </p><p>5. Condiii (acolo unde este cazul) </p><p>5.1. de desfurare a </p><p>cursului </p><p>5.2. de desfurare a seminarului/laboratorului </p></li><li><p>6. Competenele specifice acumulate </p><p>Co</p><p>mp</p><p>eten</p><p>e p</p><p>rofe</p><p>sio</p><p>na</p><p>le </p><p>Competene cognitive i instrumentale </p><p> Utilizarea conceptelor de baz referitoare la actorii i structura relaiilor internaionale i a principalelor teorii n domeniu. </p><p> Prezentarea i nelegerea principalelor problematici ale politicii regionale i mondiale fa de America Latin (mutaii geopolitice majore, evoluia proceselor de integrare regional, lupta mpotriva </p><p>terorismului etc.). </p><p> nelegerea i explicarea noiunilor de securitate, interregionalism, integrare, riscuri asimetrice, cooperare regional, micare social etc. </p><p> De asemenea, programul vine s ofere o perspectiv asurpa micrilor sociale i politice din spaiul latino-american i modul n care aceastea au inflenat evoluia ulterioar a statelor din regiune i </p><p>relaiile dintre ele i ali actori din sistem. </p><p> Analizarea documentelor fundamentale pentru luarea deciziei n politica extern i n domeniul securitii (doctrine de politic extern, strategii de securitate ale principalilor actori internaionali). </p><p> Programa cuprinde i o serie de cursuri ce vizeaz prezentarea sistemului educaional i cultural-religios din regiune, deoarece n evoluia spaiului analizat aceste aspecte au fost importante, iar fr </p><p>analizarea lor nu putem vorbi cu adevarat de nelegerea fenomenelor din zona Americii Latine. </p><p> nelegerea fenomenului juridic internaional i utilizarea mecanismelor de elaborare i respectare a dreptului public internaional prin identificarea modului de reflectare a normelor internaionale n </p><p>dreptul intern al statelor din regiune. </p><p>Competene sistemice i decizionale </p><p> Capacitatea de a anticipa nevoile, problemele i evoluiile de pe scena european i cea internaional. </p><p> Capacitatea de a identifica aspectele strategice i problemele sistemice, de a stabili prioriti. </p><p> Identificarea unor soluii de rezolvare a problemelor derivate din complexitatea interdependenelor regionale, naionale, europene i mondiale. </p><p> Utilizarea tehnologiei informaiei i comunicaiilor, att n activitatea profesional sau de cercetare, ct i n viaa de zi cu zi. </p><p>Co</p><p>mp</p><p>eten</p><p>e t</p><p>ran</p><p>sver</p><p>sale</p><p> Capacitatea de a stabili i dezvolta relaii de comunicare, parteneriate i cooperare cu persoane, instituii publice, massmedia, ONG-uri. </p><p> Competena de a lucra n echip, de a comunica i negocia cu alte persoane sau grupuri, de a-i prezenta clar i coerent propriile poziii, respectiv de a susine un discurs public. </p><p> Abilitatea de a iniia i menine relaii funcionale de munc ntr-un mediu multicultural i pluralist, bazat pe ncredere reciproc, empatie i comunicare, n spiritul respectrii demnitii tuturor </p><p>persoanelor, indiferent de originea lor etnic, naional, religioas sau rasial, de gen, stil de via sau </p><p>dizabilitate. </p><p> Utilizarea i prezentarea informaiilor, a punctelor de vedere i a conceptelor ntr-o form concis, bine structurat i interesant pentru o larg audien. </p><p> Rezolvarea problemelor cotidiene pe o cale non-discriminatorie i non-conflictual, bazat pe negociere i dialog public. </p><p> Caliti de leadership i capacitatea de a rezolva sarcini n condiii de stres. </p><p>7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) </p><p>7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea masteranzilor cu istoria conceptului de diplomaie public i cu </p><p>principalele teorii care statueaz maniera de utilizare a diplomaiei publice. </p><p>7.2 Obiectivele specifice Prezentarea evoluiei conceptului de diplomaie public i relaia lui cu diferite </p><p>aspecte ale societii globale din prezent. </p><p>Analiza diplomaiei publice ca politic public a statului n raport cu celelalte </p><p>aciuni n planul extern (politica de aprare, politica de securitate), precum i n </p><p>raport cu limitele sau factorii determinani ai diplomaiei publice n prezent </p></li><li><p>8. Coninuturi </p><p>8. 1 Curs Metode de predare Observaii </p><p>Politic extern diplomaie diplomaie public Prelegere </p><p>Scurt istorie a diplomaiei publice postbelice Prelegere </p><p>Soft power i diplomaie public Prelegere Elaborarea i evaluarea strategiilor de diplomaie public Prelegere Diplomaie cultural diplomaie public Prelegere Diplomaia public i media Prelegere </p><p>Lobby-ul i diplomaia public Prelegere Opinia public i diplomaia public Prelegere Factorul militar i diplomaia public Prelegere Diaspora i diplomaia public Prelegere Influena noilor media i a reelelor de socializare asupra </p><p>diplomaiei publice </p><p>Prelegere </p><p>Actorii non-statali i diplomaia public Prelegere Relaiile internaionale i diplomaia public Prelegere Diplomaia public i managementul crizelor Prelegere </p><p>Bibliografie </p><p>Baker, Gideon, David Chandler Global Civil Society. Contested Futures. Routledge, New York, 2005. </p><p>Breuning, Marijke Foreign Policy Analysis. A Comparative Introduction. Palgrave Macmillan, New York, 2006. </p><p>Clapp. Priscilla A., Halperin, Morton, KANTER, Arnold Bureaucratic Politics and Foreign Policy. Brookings </p><p>Institution Press, Washington DC, 2006. </p><p>Cooper, Andrew F., Jorge Heine and Ramesh Takur (editori) - The Oxford Handbook of Modern Diplomacy. Oxford, </p><p>Oxford University Press, 2013. </p><p>Melissen, Jan (editor) The New Public Diplomacy. Soft Power in International Relations. Palgrave Macmillan, New </p><p>York, 2005. </p><p>Snow, Nancy, Phillip M. Taylor (coordonatori) Routledge Handbook of Public Diplomacy. Routledge, New York, </p><p>2009. </p><p>8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii </p><p>Rolul diplomaiei publice n perioada contemporan Dezbatere </p><p>Diplomaie public versus propagand Dezbatere </p><p>Diplomaie public, media i geopolitic Dezbatere </p><p>Diplomaie public, lobby i advocacy Aplicaii </p><p>Constrngerile exercitate de opinia public asupra diplomaiei Dezbatere </p><p>Evaluarea diplomaiei publice n era digital Aplicaii </p><p>Diplomaia public a SUA Dezbatere </p><p>Diplomaia public a RP Chineze Dezbatere </p><p>Diplomaia public a Spaniei Dezbatere </p><p>Diplomaia public a Romniei Dezbatere </p><p>(media, opinia public etc.). </p><p>Ilustrarea procesului de elaborare a strategiilor diplomatice prin analiza unor </p><p>studii de caz ce reflect abordarea diferitelor state cu privire la nfptuirea </p><p>diplomaiei publice. </p></li><li><p>Diplomaia public a statelor emergente. Studii de caz din </p><p>America Latin. </p><p>Dezbatere </p><p>Diplomaia public i problematica drepturilor omului Dezbatere </p><p>Diplomaia public i cooperarea pentru dezvoltare Dezbatere </p><p>Recapitulare pentru examen Aplicaii </p><p>Bibliografie </p><p>Arndt, Richard T. The First Resort of Kings. American Cultural Diplomacy in the 21st century. Potomac </p><p>Books,Washington DC, 2006. </p><p>Banks, Robert. 2011. A Resource Guide to Public Diplomacy Evaluation. CPD Perspectives on Public Diplomacy </p><p>Paper no. 9, online la </p><p>http://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/legacy/publications/perspectives/CPD_Perspectives_P</p><p>aper%209_2011.pdf </p><p>Berridge G.R. 2010. Diplomacy. Theory and Practice. 4th edition. Palgrave MacMillan (cap. Public Diplomacy, pp. </p><p>179-191). </p><p>Cull, Nicholas L. 2009. Public Diplomacy: Lessons from the Past. CPD Perspectives on Public Diplomacy, online la </p><p>http://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/legacy/publications/perspectives/CPDPerspectivesLes</p><p>sons.pdf </p><p>Feltham, R.G. 2005. Ghid de diplomaie. Iai: Institutul European (cap. Diplomatul i media) (pentru varianta n </p><p>limba englez pp. 139-150). </p><p>Melissen, Jan (editor) The New Public Diplomacy. Soft Power in International Relations. Palgrave Macmillan, New </p><p>York, 2005. </p><p>Melissen, Jan. 2006. Public Diplomacy between Theory and Practice. Working Group Una Diplomacia Pblica para </p><p>Espaa, first Madrid Conference on Public Diplomacy, online la </p><p>http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20061200_cdsp_paper_melissen.pdf </p><p>Melissen, Jan. 2013. Public Diplomacy. n The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, edited by Andrew F. </p><p>Cooper, Jorge Heine and Ramesh Takur, Oxford University Press, pp. 436-452. </p><p>Powers, Shawn. 2013. Media, Diplomacy and Geopolitics. n The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, edited by </p><p>Andrew F. Cooper, Jorge Heine and Ramesh Takur, 209-225. Oxford: Oxford University Press. </p><p>Snow, Nancy, Phillip M. Taylor (coordonatori) Routledge Handbook of Public Diplomacy. Routledge, New York, </p><p>2009. </p><p>Zaharna, R. S., Jennifer Hubbert, and Falk Hartig. 2014. Confucius Institutes and the Globalization of Chinas Soft </p><p>Power, USC Center on Public Diplomacy at the Annenberg School, online la </p><p>http://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/useruploads/u25044/Confucius%20Institutes%20v2%</p><p>20%281%29.pdf </p><p>*** 2012. Retos de nuestra accin exterior: Diplomacia Pblica y Marca Espaa. Coleccin Escuela Diplomtica, </p><p>Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin, online la </p><p>http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Documents/COLECCION%20ESCUELA%20D</p><p>IPLOMATICA_NUM%2018.pdf </p><p>10. Evaluare </p><p>Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere </p><p>din nota final </p><p>9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, ale asociaiilor </p><p>profesionale i ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului </p><p>Coninutul disciplinei ofer fundamentele studiului academic al diplomaiei publice, dar i deprinderea unor cunotine </p><p>aplicate n studii de caz relevante pentru tematica masteratului i contextul contemporan. De asemenea, disciplina </p><p>faciliteaz nsuirea unor competene specifice i instrumente pentru analiza activitii de diplomaie public a </p><p>diverilor actori statali relevani n spaiul latino-american, respectiv trasarea unor strategii de diplomaie public </p><p>viabile n era digital. </p><p>http://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/legacy/publications/perspectives/CPD_Perspectives_Paper%209_2011.pdfhttp://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/legacy/publications/perspectives/CPD_Perspectives_Paper%209_2011.pdfhttp://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/legacy/publications/perspectives/CPDPerspectivesLessons.pdfhttp://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/legacy/publications/perspectives/CPDPerspectivesLessons.pdfhttp://www.clingendael.nl/sites/default/files/20061200_cdsp_paper_melissen.pdfhttp://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/useruploads/u25044/Confucius%20Institutes%20v2%20%281%29.pdfhttp://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/useruploads/u25044/Confucius%20Institutes%20v2%20%281%29.pdfhttp://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Documents/COLECCION%20ESCUELA%20DIPLOMATICA_NUM%2018.pdfhttp://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Documents/COLECCION%20ESCUELA%20DIPLOMATICA_NUM%2018.pdf</p></li><li><p>10.4 Curs </p><p>Rezolvarea subiectelor </p><p>aferente. </p><p>Parcurgerea bibliografiei </p><p>recomandate. </p><p>Prezena la curs de minimum </p><p>50% pe parcursul semestrului. </p><p>Susinerea unui examen scris/colocviu cu </p><p>subiecte din tematica de curs i seminar. </p><p>40% </p><p>5% </p><p>10.5 Seminar/laborator </p><p>Caracterul analitic i corent al </p><p>lucrrii. </p><p>Respectarea canoanelor </p><p>academice de redactare a </p><p>lucrrii de seminar. </p><p>Parcurgerea unei bibliogafii </p><p>relevante i diverse. </p><p>Elaborarea i susinerea unei lucrri </p><p>analitice axate pe tematica disciplinei. </p><p>20% </p><p>Parcurgerea bibliografiei </p><p>indicate. </p><p>Testare periodic prin lucrare de control 10% </p><p>Participare activ la seminar. </p><p>Parcurgerea bibliografiei </p><p>aferente fiecrei teme. </p><p>Prezena la seminar de </p><p>minimum 50% pe parcursul </p><p>semestrului. </p><p>Evaluare continu 20% </p><p>5% </p><p>10.6 Standard minim de performan </p><p> Cunotine de baz despre diplomaia public (concepte, fundamente, aspecte actuale) </p><p> Referat/Lucrare de semestru </p><p> Rezolvarea a cel puin unui subiect la examenul final </p><p>Data completrii Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar </p><p>....................... </p><p>............................................. </p><p>............................................. </p><p>Data avizrii n departament Semntur director departament </p><p>....................... </p><p>............................................. </p></li></ul>