Do an Mang Luoi Dien_Huynh Trung Thanh

 • Published on
  03-Apr-2018

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/28/2019 Do an Mang Luoi Dien_Huynh Trung Thanh

  1/74

  n Mn Hc Mng Li in

  Hunh Trung Thnh- Page 1

  M U Ngy nay, in nng l mt phn v cng quan tr ng trong h thng nng l ng

  ca mt quc gia.in nng l mt dng nng l ng c nhiu u im nh: ddnh

  chuyn thnh cc dng nng l ng khc (nhit, c, ha), dtruyn ti v phn phi.Chnh v vy in nng c s dng r t r ng ri trong mi lnh vc hot ng cacon ng i. Trong iu kin n c ta hin nay ang trong th i k cng nghi p ho vhin i ho th in nng li ng mt vai tr v cng quan tr ng.

  in nng l ngun nng l ng chnh ca cc ngnh cng nghip, l iu kinquan tr ng pht trin cc th v dn c.. V l do khi l p k hoch pht trinkinh tx hi, k hoch pht trin in nng phi i tr c mt b c, nhm tha mnnhu cu in nng khng nhng trong giai on tr c mt m cn dkin cho sphttrin trong tng lai 5,10 nm hoc c khi cn lu hn na. Thm vo nn kinh t nc ta cn trong giai on ang pht trin v vic sn xut in nng cn ang thiuthn so v i nhu cu tiu th in nn vic truyn ti in, cung cp in cng nh phn phi in cho cc h tiu thcn phi c tnh ton k lng va m boh p l v k thut cng nh vkinh t.

  Trong qu trnh nghin cu v thit k n mn hc ny a ra phng n ckh nng thc thi nht trong vic thit k mng li in cho mt khu vc gm cc h tiu th in loi I. Nhn chung, phng n c a ra p ng c nhng yucu c bn ca mt mng l i cung c p in nh: tin cy cung cp in, cht l ngin nng, tnh kinh t v an ton

  D cgng nhng n skhng trnh khi nhng thiu st v hn ch, em r tmong nhn c sch bo v gip ca cc thy em c thhon thin c nidung thit k n, hon thin v nng cao kin thc chuyn mn cng nh rn luyn bn thn vtc phong lm vic, tinh thn v trch nhim.

  Em xin chn thnh cm n sgi p ca Thy Phm Nng Vn gip emhon thnh n mn hc ny.

  TPHCM, ngy 4 thng 4nm 2013

  Sinh vin thit k

  Hunh Trung Thnh

 • 7/28/2019 Do an Mang Luoi Dien_Huynh Trung Thanh

  2/74

  n Mn Hc Mng Li in

  Hunh Trung Thnh- Page 2

  MC LC M U.1

  CHNG 15

  PHN TCH NGU N V PHTI.5

  CN B NG CNG SUT TRONG HTHNG I N.5

  1.1 PHN TCH NGU N V PHTI .............................................................................. 5 1.1.1 Ngun in ........................................................................................................... 5 1.1.2 Phti in ........................................................................................................... 5

  1.2 CN B NG CNG SUT TC D NG ........................................................................ 5 1.3 CN B NG CNG SUT PH N KHNG .................................................................. 6 1.4 CC SLIU K THUT C B N ............................................................................ 8

  1.4.1 Khong cch tnh my t i cc phti .............................................................. 8 1.4.2 Bng thng sca cc phti in ...................................................................... 9 1.4.3 Cc la chn k thut ban u ............................................................................. 9

  CHNG 2..10

  LP PHNG N V TNH TON KTHUT CC PHNG N..10

  2.1 T VN ................................................................................................................ 10 2.2 D KIN CC PHNG N CUNG CP I N V CC TIU CHU N TNHTON K THUT .............................................................................................................. 10

  2.2.1 Cc phng n ni dy ....................................................................................... 11 2.2.2 Tiu chun k thut ca phng n.................................................................... 13 2.2.3 Phn bcng sut trong mng in .................................................................... 13 2.2.4 Chn in p nh mc ca mng in .............................................................. 14

  2.2.5

  Chn tit din dy dn ........................................................................................ 14

  2.2.6 Xc nh cc thng sca ng dy ................................................................ 15 2.2.7 Xc nh tn tht in p l n nht ca phng n............................................. 15

  2.3 TNH TON K THUT PHNG N 1.................................................................. 16 2.3.1 Chn in p nh mc ca mng in .............................................................. 17 2.3.2 Xc nh tit din dy dn v cc thng sca ng dy ................................ 17 2.3.3 Xc nh tn tht in p l n nht ca phng n............................................. 19

  2.4 TNH TON K THUT PHNG N 2.................................................................. 20 2.4.1 Chn in p nh mc ca mng in .............................................................. 20 2.4.2 Xcnh tit din dy dn v cc thng sca ng dy ................................ 21 2.4.3 Xc nh tn tht in p l n nht ca phng n............................................. 22

  2.5 TNH TON K THUT PHNG N 3.................................................................. 23 2.5.1 chn in p nh mc ca mng in ............................................................... 23 2.5.2 Xc nh tit din dy dn v cc thng sca ng dy ................................ 23 2.5.3 Xc nh tn tht in p l n nht ca phng n............................................. 25

  2.6 TNH TON K THUT PHNG N 4.................................................................. 26 2.6.1 Chn in pnh mc ca mng in .............................................................. 26 2.6.2 Xc nh tit din dy dn v cc thng sca ng dy ................................ 26 2.6.3 Xc nh tn tht in p l n nht ca phng n............................................. 28

  2.7 TNH TON K THUT PHNG N 5.................................................................. 29 2.7.1 Phn bcng sut trong mng in .................................................................... 29 2.7.2 Chn in p nh mc ca mng in .............................................................. 31 2.7.3 Xc nh tit din dy dn v cc thng sca ng dy ................................ 32 2.7.4 Xc nh tn tht in p l n nht ca phng n............................................. 33

 • 7/28/2019 Do an Mang Luoi Dien_Huynh Trung Thanh

  3/74

  n Mn Hc Mng Li in

  Hunh Trung Thnh- Page 3

  CHNG 3..35

  SO SNH KINH T CC PHNG N...35

  3.1 PHNG PHP SOSNH KINH T......................................................................... 35 3.2 TNH TON VKINH T CHO CC PHNG N................................................ 36

  3.2.1

  Phng n 1........................................................................................................ 36

  3.2.2 Phng n 2........................................................................................................ 37 3.2.3 Phng n 3........................................................................................................ 37 3.2.4 Ph ng n 4 ........................................................Error! Bookmark not defined.

  3.3 L A CHN PHNG N HP L NHT ............................................................... 38 CHNG 4..39

  CH N MY BIN P V S NI I N..39

  4.1 CH N S L NG V CNG SUT CC MY BI N P TRONG CC TR MHP .................................................................................................................................. 39

  4.1.1 Phti I.............................................................................................................. 40

  4.1.2 Phti II ............................................................................................................. 40 4.1.3 Phti III ............................................................................................................ 40 4.1.4 Phti IV ............................................................................................................ 40 4.1.5 Phti V ............................................................................................................. 40 4.1.6 Phti VI ............................................................................................................ 41 4.1.7 Thng scc my bin p .................................................................................. 41

  4.2 CHN S NI DY TR M HP ..................................................................... 41 4.2.1 Tr m ngun ....................................................................................................... 41 4.2.2 Tr m trung gian ................................................................................................. 42 4.2.3 Tr m cui............................................................................................................ 42 4.2.4 S ni dy chi tit li in .......................................................................... 44

  CHNG 5..45 TNH TON PHN BCNG SUT TRONG MNG I N TNH TON CH XCLP CA MNG I N..45

  5.1 TNH TON CHI TIT S PHN BCNG SUT TRONG MNG I N .... 45 5.1.1 Ch phti cc i ........................................................................................ 45 5.1.2 Ch phti cc tiu ....................................................................................... 49 5.1.3 Ch sc....................................................................................................... 54

  5.2 TNH TON IN P TI CC IM N T C MNG IN..................... 58 5.2.1 Ch ph ti cc i....................................................................................... 58

  5.2.2 Ch ph ti cc tiu...................................................................................... 59 5.2.3 Ch sau s c................................................................................................. 60 CHNG 6..61

  IU CHNH I N P TRONG HTHNG I N61

  6.1 YU CU IU CHNH IN P TH NG...................................................... 61 6.2 YU CU IU CHNH IN P KHC TH NG ......................................... 64

  CHNG 7..70

  CC CH TIU KINH T K THUT C MNG IN.70

  7.1 VN U T XY D NG MNG I N ........................................................... 70 7.2 T N THT CNG SUT TC D NG TRONG MNG I N .......................... 70 7.3 T N THT IN NNG TRONG MNG I N ................................................. 70

 • 7/28/2019 Do an Mang Luoi Dien_Huynh Trung Thanh

  4/74

  n Mn Hc Mng Li in

  Hunh Trung Thnh- Page 4

  7.4 TNH CHI PH GI THNH .................................................................................. 71 7.4.1 Chi ph vn hnh hng nm................................................................................ 71 7.4.2 Chi ph tnh ton hng nm................................................................................ 72 7.4.3 Gi thnh truyn ti in nng............................................................................ 72 7.4.4 Gi thnh xy dng 1 MW cng sut phti trong ch cc i ................... 72

 • 7/28/2019 Do an Mang Luoi Dien_Huynh Trung Thanh

  5/74

  n Mn Hc Mng Li in

  Hunh Trung Thnh- Page 5

  CHNG 1 PHN TCH NGUN V PH TI

  CN BNG CNG SUT TRONG H THNG IN 1.1PHN TCH NGUN V PH TI

  1.1.1 Ngun in V i githit khi thit k mng in l c mt ngun cung cp in nh sau:

  Ngun in tnh t thanh gp cao p ca Nh My in, tr m trung gian a phng.

  Ngun in cung cp cng sut tc dng cho phti. H s cng sut trn thanh gp (c gi i hn cng sut phn khng)

  ndcos 0,85 .1.1.2 Ph ti in

  V i githit vphti in nh sau:

  Cng sut ca phti c 32MW (kh nng ti ca ng dy 110kV). Hscng sut ca phti l 0,9. tin cy cung cp in l c 6 hloi I . Th i gian sdng cng sut cc i l = 4800h Hs ng th i m=1. in p danh nh ca l i thc p l 10kV.

  1.2CN BNG CNG SUT TC DNG Ti mi thi im lun c scn bng gia in nng sn xut ra v in nng tiu

  th, iu cng c ngha l ti mi thi im cn phi c scn bng gia cng suttc dng v cng sut phn khng ra v i cng sut tc dng v cng sut phn khngtiu th. Nu s cn bng trn b ph v th cc ch tiu cht lng in b gim, dnn gim cht l ng ca cc sn phm hoc c thmt n nh hoc lm tan r h thng.

  Cng sut tc dng ca cc ph ti lin quan t i tn sca dng in xoay chiu.Tn strong hthng s thay i khi scn bng cng sut tc dng trong hthng b ph v . Gim cng sut tc dng pht ra dn n gim tn s v ng c li. V vy timi thi im trong cc ch xc l p ca hthng in, cc nh my in trong h thng cn phi pht cng sut bng tng cng sut ca cc h tiu th, k ctn thtcng sut trong hthng.

  Cn bng s bcng sut tc dng c thc hin trong ch phti cc i cahthng. phng trnh cn bng cng sut tc dng c dng tng qut sau:

 • 7/28/2019 Do an Mang Luoi Dien_Huynh Trung Thanh

  6/74

  n Mn Hc Mng Li in

  Hunh Trung Thnh- Page 6

  nd ycP = P Trong :

  ndP : Cng sut tc dng pht ra ca ngun.

  ycP : Cng sut tc dng yu cu ca phti.

  m:

  yc pt md td dtP =m P + P + P + P .v i:

  m : Hs ng th i, y m=1.

  ptP : Tng cng sut tc dng trong ch cc i.

  ptP = P1+ P2 +P3 +P4 +P5 +P6=20+24+26+30+32+20=152 MW.

  mdP : Tng tn tht cng sut tc dng trn ng dy v trong tr m bin p,

  c ly bng 5% ptP

  MW.tdP : Tng cng sut tdng ca nh my in, y tdP =0.

  (do ch xt t thanh gp cao p ca nh my in hay tr m bin p a phng).

  dtP : Tng cng sut d tr ca mng in ( y ta coi hthng c cng

  sut v cng l n nn dtP =0).

  Vy:

  nd ycP = P

  =152+7,6=159,6 MW.

  Do githit ngun cung cp cng sut tc dng nn ta khng cn bng chng.

  1.3CN BNG CNG SUT PHN KHNG m bo cht lng in p cn thit cc h tiu th trong hthng in v

  trong cc khu vc ring bit ca n, cn c y cng sut ca cc ngun cng sut phn khng. V vy trong giai on u ca thit k pht trin hthng in hay ccmng in ca cc vng ring bit cn phi tin hnh cn bng s bcng sut phnkhng ca li in.

 • 7/28/2019 Do an Mang Luoi Dien_Huynh Trung Thanh

  7/74

  n Mn Hc Mng Li in

  Hunh Trung Thnh- Page 7

  Cn bng cng sut phn khng trong mng in thit k c ting hnh chungi v i chthng.

  Cn bng cng sut phn khng c tin hnh i v i ch cc i ca hthngin v phng trnh cn bng trong tr ng h p ny c dng:

  nd ycQ = Q (c thc thm b cng sut phn khng).6

  nd b pti mba L Ci 1

  Q Q m. Q Q Q Q

  Trong :

  ndQ : tng cng sut phn khng ca cc my pht trong cc nh my in.

  bQ : cng sut ca cc thit b b.

  ptiQ : cng sut phn khng ca cc phti.

  mbaQ : tn tht cng sut phn khng ca cc my bin p.

  CQ : cng sut phn khng sinh ra bi dung khng ng dy.

  LQ : tn tht cng sut phn khng cm khng ng dy.

  (v i githit td dtQ 0,Q 0 ).

  Kim tra biu thc trn ta c:nd nd ndQ =tg P (Vi nd ndcos =0,85 tg =0,6197 ).ndQ =0,6197.159,6=98,9 MVAr.

  ycQ : Tng cng sut phn khng yu cu ca ph ti.

  M:

  6

  yc pti mba L Ci 1

  Q m. Q Q Q Q .

  Vi

  m: l h s ng thi m=1.

  6

  ptii 1

  Q : Tng cng sut phn khng ca ph ti ch cc i.

 • 7/28/2019 Do an Mang Luoi Dien_Huynh Trung Thanh

  8/74

  n Mn Hc Mng Li in

  Hunh Trung Thnh- Page 8

  6

  ptii 1

  Q = Q1+ Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6

  M:

  Qi =P i .tg i ( cos i =0,9 tg i =0,484) do ta c bngsau:

  Ph ti 1 Ph ti 2 Ph ti 3 Ph ti 4 Ph ti 5 Ph ti 6

  Pi(MW) 20 24 26 30 32 20

  Qi(MWr) 9,68 11,61 12,584 14,52 15,48 9.68

  Bng 1.1Do :

  ptQ =73,47 MVAr.

  BAQ : Tng tn tht cng sut phn khng trong cc tr m h p c tnh

  bng 15% ptQ ,ta c:

  MVAr

  L CQ , Q : Tng gm: tn tht cng sut phn khng trn ng dy vcng sut phn khng do dung dn do ng dy sinh ra. Gis ng dy truyn ticng sut t nhin v ng dy khng tn tht (R=0,G=0). Vy L CQ Q .

  td dtQ Q : Tng cng sut t dng v d tr ca nh my, trongtr ng h p ny chng bng 0.

  ycQ =73,47+11,02=84,49 MVAr

  Ta thy ycQ < ndQ nn chng ta khng phi tin hnh b s b.

  1.4CC S LIU K THUT C BN

  1.4.1 Khong cch t nh my ti cc ph ti T s mt bng nh my ta c khong cch t nh my n phti l:

 • 7/28/2019 Do an Mang Luoi Dien_Huynh Trung Thanh

  9/74

  n Mn Hc Mng Li in

  Hunh Trung Thnh- Page 9

  on N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6

  l(km) 40 50 70 28,28 58,3 80,62Bng 1.2

  1.4.2...