Đồ án xử lý nước thải cơ sở chế biến thực phẩm, thủy sản và ao

  • Published on
    01-Feb-2017

  • View
    220

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<p>B GIO DC V O TO</p> <p>Khoa/Vin/TT: CN Sinh hc &amp; Mi trngB mn: Cng ngh k thut mi trng</p> <p>CHNG TRINH GIANG DAY HOC PHN</p> <p>1. Thng tin v hc phn va lp hoc</p> <p>Tn hc phn: n x l nc c s ch bin thc phm, thuy san va ao nui thuy san M hc phn: 75900S tn ch:1o to trnh : i hcGing dy cho lp: 53CNMT1, 53CNMT2Cho sinh vin nm th:3Hc phn tin quyt:K thut x l nc thi Thuc hoc ky: II, Nm hoc 2013-20142. Mc tiu ca hc phn Hoc phn cung cp cho ngi hoc co kha nng la chon cng ngh x ly nc thai va tinh toan thit k cng trnh x l nc thi cac nha may. khu cng nghip ch bin thuy san, ch bin thc phm, ao nui thuy san 3. Thng tin v ging vinH v tn: Trn Thanh TngChc danh, hc v: K sa im, thi gian lm vic b mn: B mn Cng ngh k thut mi trngin thoi, email: 01695569048, email: vuthuhoachchinh@yahoo.com.vn4. Muc tiu va phng phap day - hoc cac chu ch 1: Tng quan v nc thi thuy san, ch bin thc phm, ao nui thuy sanNi dung(Kin thc/Ky nng)Muc tiu day hocPhng phap day hoc</p> <p>1. Ngun gc nc thi thuy san, ch bin thc phm, ao nui2. Thnh phn v c tnh nc thi thuy san, ch bin thc phm, ao nui3. Tc hi n mi trng4. Bo v ngun nc mt khi s nhim do nc thi thuy san, ch bin thc phm, ao nui</p> <p>- Phn tch thnh phn nc thi c s ch bin thc phm, thy sn, ao nui- nh gi tc hi ca nc thi i vi mi trng din ging, tho lun nhm, lm bi tp theo nhm</p> <p>ch 2: Quy trnh cng ngh v thuyt minhNi dung(Kin thc/Ky nng)Muc tiu day hocPhng phap day hoc</p> <p>1. Cc thng s tnh ton2. xut cc quy trnh cng ngh x l nc thi thuy san, ch bin thc phm, ao nui3. Thuyt minh</p> <p> Tinh toan cac thng s nc thai La chon cng ngh x ly nc thai phu hpTho lun nhm, lm bi tp theo nhm </p> <p>ch 3: Tnh ton cc cng trnh x ly nc thi thuy san, ch bin thc phm, ao nui thuy sanNi dung(Kin thc/Ky nng)Muc tiu day hocPhng phap day hoc</p> <p>1. Tnh ton song chn rc 2. Hm bm tip nhn 3. Tinh toan chi tit cac b x ly nc thai4. Sn phi bn5. Tnh ton cc thit b ph tr </p> <p> Tinh toan c cac cng trinh n vi trong qui trinh cng ngh x ly nc thai thuy san, ch bin thc phm, ao nuidin ging, tho lun nhm, lm bi tp theo nhm</p> <p> 5. Phn b thi gian cua hoc phn</p> <p>Vn </p> <p>Phn b s tit cho hnh thc dy v hcTng (tit)</p> <p>Ln lp (tit)Thc hnh, thc tp T nghin cu (gi)</p> <p>L thuytBi tpTho lun</p> <p>Ch 122164</p> <p>Ch 221163</p> <p>Ch 344328</p> <p>Tng876415</p> <p>6. Ti liu day va hocTTTn tc giTn ti liuNmxut bnNhxut bna ch khai thc ti liuMc chs dng</p> <p>HcTham kho</p> <p>1PGS.TS.Hoang HuThoat nc va x ly nc thai tp 22004Xy DngGio vin cung cp</p> <p>2GS. TS. Trn c HX l nc thi sinh hot quy m nh v va1999KHKTGio vin cung cp</p> <p>3Trn Vn Nhn,Ng Th NgaGio trnh cng ngh x l nc thi 2006KHKTT mua</p> <p>4Lm Minh Trit, Nguyn Thanh Hng, Nguyn Phc DnTnh ton thit k cc cng trnh x l nc thi th v khu cng nghip2004KHKTT mua</p> <p>7. Yu cu ca ging vin i vi hc phn Chun b ti liu hc tp v tham kho theo yu cu ca hc phn Lam bai tp cua tng chu trc nha Thanh thao Autocad8. nh gi kt qu hc tp8.1. Lch kim tra gia k (d kin)Ln kim traTun thHnh thc kim traCh /Ni dung c kim tra</p> <p>11Vn apCh 1</p> <p>23Vn pCh 2</p> <p>8.2. Thang im hc phnTTim nh giTrng s(%)</p> <p>1im cc ln kim tra gia k15</p> <p>2im chuyn cn/thi 5</p> <p>4im kim tra30</p> <p>Thi kt thc hc phn: Hnh thc thi: Np an</p> <p>50</p> <p>GING VIN TRNG B MN </p> <p> Trn Thanh Tng Ng ng Nghia</p> <p> VIN TRNG VIN CNSH&amp;MT HIU TRNG</p> <p>3</p>