Doa supaya dimudahkan urusan

  • Published on
    30-Jun-2015

  • View
    2.166

  • Download
    0

Transcript

  • 1. doa supaya dimudahkan urusanYa Allah! Tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkaujadikan mudah, apabila Engkau meng-hendakinya. *)Dzikir-dzikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alayhi Wa Sallam berdasarkanhadits-hadits yang shahih adalah sebagai berikut:1. Mengucapkan istighfar 3 kali:Artinya: Saya mohon ampun kepada Allah. tiga kaliLalu mengucapkan:Artinya: Ya Allah Engkaulah As-Salam (Dzat yang selamat dari segala kekurangan) dan dari-Mu(diharapkan) keselamatan, Maha Suci Engkau Dzat Yang mempunyai keagungan dan kemuliaan.(HR. Muslim no. 591)2. Mengucapkan: Artinya: Tidak ada sesembahan yang haq (benar) diibadahi kecuali Allah satu-satu-Nya, tidak adasekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kekuasaan dan milik-Nya pula segala puji, Dia Maha kuasa atassegala sesuatu.Ya Allah tidak ada yang mampu mencegah terhadap apa yang Engkau berikan, dan ada yangmampu memberi terhadap apa telah Engkau mencegahnya, serta tidak bermanfaat disisi-Mukekayaan orang yang kaya. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)3. Mengucapkan:

2. Artinya: Tidak ada sesembahan yang haq (benar) diibadahi kecuali Allah satu-satu-Nya, tidak adasekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kekuasaan dan milik-Nya pula segala puji, Dia Maha kuasa atassegala sesuatu.Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah, Tidak ada sesembahan yang haq(benar) diibadahi kecuali Allah dan kami tidak beribadah kecuali kepada-Nya. Milik-Nya segalanikmat, keutamaan dan pujian yang baik. Tidak ada sesembahan yang haq (benar) diibadahikecuali Allah dengan memurnikan agama hanya untuk-Nya, walaupun orang-orang kafirmembencinya. (HR. Muslim no. 594)4. Mengucapkan Tasbih, Tahmid dan Takbir : (Maha suci Allah) 33 kali, (Segala puji hanya milik Allah) 33 kali, (Allah Maha besar) 33 kali,dan digenapkan menjadi seratus dengan mengucapkan:Artinya: Tidak ada sesembahan yang haq (benar) diibadahi kecuali Allah satu-satu-Nya, tidak adasekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kekuasaan dan milik-Nya pula segala puji, dan Dia Maha kuasaatas segala sesuatu. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)Tentang keutamaannya Rasulullah Shallallahu Alayhi Wa Sallam bersabda:Barangsiapa bertasbih (mengucapkan ) 33 kali, bertahmid (mengucapkan ) 33 kali,dan bertakbir (mengucapkan ) 33 kali, itu semua berjumlah 99, kemudian sempurnanya100 dengan mengucapkan:((Tidak ada sesembahan yang haq (benar) diibadahi kecuali Allah satu-satu-Nya, tidak ada sekutubagi-Nya, milik-Nya segala kekuasaan dan milik-Nya pula segala puji, dan Dia Maha kuasa atassegala sesuatu)), Niscaya akan diampuni dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan. 3. (HR.Muslim no. 597)5. Membaca Ayat Kursi:Artinya: Allah, tidak ada ilah (sesembahan yang haq (benar) diibadahi) melainkan Dia Yang Hidupkekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? (Allah) mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan merekatidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allahmeliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah MahaTinggi lagi Maha Besar. (Al-Baqarah: 255)Tentang keutamaannya Rasulullah Shallallahu Alayhi Wa Sallam bersabda: Barangsiapa membaca Ayat Kursi setiap selesai menunaikan shalat lima waktu, maka tidaklahada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam Al-Jannah (Surga) kecuali kematian. (HR. An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra no. 9928)6. Membaca surat Al-Ikhlash, Al-Falaq dan An-Naas:. . .Artinya: Katakanlah: Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorangpunyang setara dengan Dia. (Al-Ikhlash: 1-4). .. .Artinya: Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Dari kejahatanmakhluk-Nya. Dan dari kejahatan malam apabila Telah gelap gulita.Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Dan dari kejahatan pendengki bila iadengki. (Al-Falaq: 1-5) 4. . . .. .Artinya: Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb (yang memelihara dan menguasai) manusia.Raja manusia. Ilah (sesembahan) manusia. Dari kejahatan (bisikan) setan yang biasabersembunyi. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin danmanusia. (An-Naas: 1-6)Catatan: Membaca surat Al-Ikhlaash, Al-Falaq dan An-Naas satu kali setelah shalat Zhuhur,Ashar dan Isya`. Adapun setelah shalat Maghrib dan Shubuh dibaca tiga kali. (HR. AbuDawud 2/86 dan An-Nasa`iy 3/68, lihat Shahiih Sunan At-Tirmidziy 2/8, lihat juga Fathul Baari9/62)Keutamaannya adalah sebagimana sabda Rasulullah Shallallahu Alayhi Wa Sallam: Tiga surattersebut cukup bagimu (sebagai permohonan perlindungan) dari segala kejelekan. (Lihat SunanAbu Daud no. 5094)7. Mengucapkan:Artinya: Tidak ada sesembahan yang haq (benar) diibadahi kecuali Allah satu-satu-Nya, tidak adasekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kekuasaan dan milik-Nya pula segala puji, (Dialah Dzat) YangMaha Menghidupkan dan Maha Mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (HR. At-Tirmidzi dan An-Nasai)Dibaca 10 kali setelah Shalat Maghrib dan Shubuh.Tentang keutamaannya Rasulullah Shallallahu Alayhi Wa Sallam bersabda:Barangsiapa yang mengucapkan usai shalat Shubuh dalam keadaan melipat kedua kakinyasebelum berbicara10 kali, maka dituliskan baginya 10 kebajikan, dihapus darinya 10 keburukan, dan diangkatbaginya 10 derajat,serta harinya itu berada dalam lindungan dari semua yang tidak disenangi dandijaga dari setan, juga dosa tidak akan mencapai (timbangan)nya pada hari itu selain dosamenyekutukan Allah (berbuat kesyirikan -red). (HR. At-Tirmidzi no. 3474 dan Ahmad no.16583/16699)8. Membaca:Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalyang diterima.Dibaca setelah shalat Subuh. (HR. Ibnu Majah, lihat Shahiih Sunan Ibni Maajah 1/152 danMajmauz Zawaa`id 10/111)