Dobrá a špatná praxe - ?íklady dobré a špatné praxe.pdf · 34 20 Bulharsko 8 . D2.4.1 Dobrá…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Dobr a patn praxe

  (Verze 2.4.1)

  Save Age

  Listopad 2011

 • D2.4.1 Dobr a patn praxe

  2

  Partnei projektu Stt E-zavod - Institute for comprehensive development solutions

  E-zavod Slovinsko

  Ingema-Matia Gerontological Institute INGEMA panlsko

  Institute of Systems and Robotics ISR-UC Portugalsko

  W/E Consultants Sustainable Building W/E Nizozem

  Asociace poskytovatel socilnch slueb APSSCR esk republika

  Prioriterre Prioritairre Francie

  Energy Agency for Southeast Sweden SEE vdsko

  Steinbeis Forschungs- und Entwicklungszentren GmbH SFZ Nmecko

  Pieriki Anaptixiaki s. a. Pieriki ecko

  Centre of Research for Energy Resources and Consumption CIRCE panlsko

  European Association of Directors of Residential Care Homes for the Elderly

  EDE Nmecko

  Association of Social Institutions of Slovenia SSZS Slovinsko

  Public Company for Persons Service AZIENDA Itlie

  Koordintor projektu: Darko Ferej E-zavod darko@ezavod.si tel.: + 386 2 749 32 25 mobil: + 386 31 214 276 fax.: + 386 2 749 32 17

  Autor/Autoi: Pedro Esteves, Anbal Almeida, Urbano Nunes ISR-UC - Portugalsko

  Tuto zprvu pipravilo ISR-UC na zklad podklad poskytnutch partnery projektu.

  Za tuto publikaci odpovdaj jej autoi. Publikace nereprezentuje stanovisko Evropskho spoleenstv a Evropsk spoleenstv nenese odpovdnost za dn vyuvn dat, kter se zde objevuj. Za pstup k tomuto obsahu a jeho pouit je zodpovdn sm uivatel. Nroky na zruku nebo odkodnn z dvodu chybjcch nebo nesprvnch daj jsou vyloueny. Autoi nenesou dnou odpovdnost za jakkoli druh zpsobench kod, stejn jako za nepm i nsledn kody vyplvajc z pstupu k tto publikaci nebo z jejho pouvn.

 • D2.4.1 Dobr a patn praxe

  3

  IEE/09/676/SI2.558233

  Obsah

  vod .............................................................................................................................................. 5

  Dobr praxe ................................................................................................................................... 6

  Pehled ...................................................................................................................................... 6

  Solrn vytpn ......................................................................................................................... 8

  Energy Management ............................................................................................................... 11

  Osvtlen ................................................................................................................................. 12

  Obnoviteln a efektivn systmy ............................................................................................. 15

  pravy budov .......................................................................................................................... 17

  Zateplen .................................................................................................................................. 18

  Prdelna .................................................................................................................................. 20

  Micro-CHP (kogenerace) ......................................................................................................... 22

  Nov ekologick stavby ........................................................................................................... 25

  Klimatizace a chlazen ............................................................................................................. 27

  Chovn .................................................................................................................................... 28

  Efektivn vybaven ................................................................................................................... 29

  Tepeln erpadla ..................................................................................................................... 30

  Politick a prvn rmec .......................................................................................................... 31

  Vtrn ..................................................................................................................................... 31

  patn Praxe ................................................................................................................................ 34

  vod ........................................................................................................................................ 34

  Vytpn .................................................................................................................................. 35

  Celkov efektivita .................................................................................................................... 37

  Vtrn ..................................................................................................................................... 38

  Klimatizace .............................................................................................................................. 40

  Chovn .................................................................................................................................... 41

  Zateplen .................................................................................................................................. 43

  Efektivn vybaven ................................................................................................................... 44

  Energy Management ............................................................................................................... 45

  Prdelna .................................................................................................................................. 45

  Osvtlen ................................................................................................................................. 46

 • D2.4.1 Dobr a patn praxe

  4

  Mikro kogenerace ................................................................................................................... 47

  Zvr ............................................................................................................................................ 51

 • D2.4.1 Dobr a patn praxe

  5

  vod

  K tomu, aby se podailo doshnout plnovanch 20% spor energie, mus EU stupovat sv snahy v oblasti energetick innosti. Ueten jedn kWh energie je desetkrt levnj ne vroba stejnho mnostv. U proto by se mly zat hledat a zavdt energeticky sporn opaten. Mohou bt jednoduch nebo sloitj, tkat se technologi nebo chovn, mt nzk nebo vysok poten nklady, krat nebo del dobu nvratnosti, ale jedno maj spolen. Sn spotebu energie, emis CO2 a vdaj za energie a udr pitom komfort senior.

  Je nkolik zpsob, jak doshnout vy energetick innosti a spousta opaten a aktivit, kter se daj provst. Nkter jsou pijatelnj ne ostatn to zvis na druhu budovy, lokalit, vlivu mstnho podneb a vlastnostech okol. Tak napklad v Portugalsku meme spn zavst jedno opaten (solrn vytpn), kter ale nebude mt takov efekt jako ve vdsku, alespo ne z hlediska nvratnosti. Proto se v kad zemi zapojen do projektu SAVE AGE daly dohromady praktick zkuenosti, kter byly v domovech pro seniory nebo ve strukturln podobnch budovch (jako nemocnice a hotely) povaovny za nejlep a kter mohou bt snadno aplikovny i v jinch peovatelskch zazench. Takto bylo propojeno nkolik ppadovch studi, ze kterch vznikla tato prce. Jejm elem je inspirovat manaery spnmi pklady energeticky spornch opaten a ukzat jim, kolik mohou uetit energie a vynaloench vdaj.

  Termn dobr praxe obecn popisuje efektivn a spn zpsob een problmu. Vsledek dobr praxe zvis na kreativit a pstupu tch, kte ji zavdj. Tento pojem tak zahrnuje mn bn metody, kter obvykle umouj, aby byl proces jet efektivnj. Proto tedy meme ct, e dobr praxe odkazuje na ty metody, kter vykzaly perfektn vsledky ve vce prostedch a mohou bt tedy pouity i v dalch ppadech.

  Na druhou stranu tak pinme pklady tzv. patn praxe, kter byly zjitny v rmci auditovanch domov pro seniory. Ty by nm mly pomoci vyhnout se chybm, kter lid (manaei, personl, zamstnanci, klienti a dal) udlali v minulosti a nkter dlaj dodnes. Jedn se o ovlivnn innost, kter dlme nevdomky a kter zpsobuj patn vyuvn energetickho potencilu, a tedy i pltvn penzi. I v tchto ppadech se partnei pokusili identifikovat patn praktiky, kter jsou provdny v domovech v jejich zemi.

  Doufme, e pokud se o vechny tyto zkuenosti (nejlep a nejhor praktiky nap Evropskou uni) podlme, pomeme tak ostatnm domovm v zavdn energeticky spornch opaten.

 • D2.4.1 Dobr a patn praxe

  6

  Dobr praxe

  Pehled

  V rmci hledn pklad dobr praxe v domovech pro seniory nebo podobnch institucch byla pozornost zamena na nkolik oblast, piem bylo zjitno, e nkter postupy jsou vyuvny astji ne jin. To lze chpat tak, e se jedn o metody s velkm energetickm potencilem, kter mohou bt vyuity dalmi manaery domov. Nicmn i vechna ostatn tmata jsou relevantn a v nkterch ppadech mohou bt jet vhodnjm eenm. Nsledujc seznam ukazuje, jak pklady dobr praxe byly zjitny vemi deseti partnery projektu SAVE AGE.

  Tabulka . 1 Ppadov studie Dobr praxe z deseti zem EU

  Dobr praxe

  Solrn