Doktor Honoris Causa Politechniki Ślą ?· Mierczykowi rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach prof.…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>GOS AKADEMICKI 2/2014</p> <p>AKTUALNOCI</p> <p>8</p> <p>Doktor Honoris Causa Politechniki lskiej14 lutego br. odbya si donio-sa dla JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicz-nej uroczysto wrczenia Dok-toratu Honoris Causa Politech-niki lskiej w Gliwicach. Oko-licznociow szarf symbol ho-norowego doktoratu naoy gen. bryg. prof. dr. hab. in. Zyg-muntowi Mierczykowi JM Rek-tor Politechniki lskiej prof. dr hab. in. Andrzej Karbownik.</p> <p>Senat Politechniki lskiej w Uchwale Nr XIV/121/13/14 uho-norowa prof. dr. hab. in. Zygmunta Mierczyka tytuem Doktora Honoris Causa Politechniki lskiej za wybit-ny wkad w rozwj nauki i gospodarki, w szczeglnoci w zakresie inynierii materiaw na rzecz optoelektroniki, promowanie i rozwijanie wsppra-cy naukowej i organizacyjnej w ob-szarze technologii bezpieczestwa i obronnoci oraz w uznaniu znaczce-go wkadu w rozwj nowych obszarw badawczych na Politechnice lskiej, a take za Jego otwarto, yczliwo i ch dzielenia si wiedz.</p> <p>Nie bya to zwyka uroczysto nadania Doktoratu Honoris Causa, po-mimo i wypeniono wszelkie powin-noci wymagane prawem i zwyczajem. W auli Politechniki lskiej zebrao si wiele znamienitych osb: przedstawi-ciele wadz uczelni i rodowisk nauko-wych z caego kraju, Sztabu Generalne-go WP, przedstawiciele prezydenta RP i premiera, wojska i duchowiestwa, wadz samorzdowych i rzdowych, przedstawiciele firm oraz najblisza rodzina.</p> <p>Wszyscy mwcy podkrelali, co te znalazo wyraz w uzasadnieniu honoro-wego doktoratu, jakim czowiekiem jest rektor-komendant naszej Alma Mater. Usyszelimy, e przez lata pracy nauko-wej i suby onierskiej, da si pozna i pozosta dobrym czowiekiem: szcze-rym, otwartym miym i wraliwym, a przy tym pracowitym i uczciwym.</p> <p>Promotorem przewodu doktor-skiego o nadanie tytuu i godnoci doktora honoris causa gen. bryg. prof. dr. hab. in. Zygmuntowi Mierczyko-wi by dziekan Wydziau Mechaniczne-go Technologicznego Politechniki l-skiej prof. dr hab. in. Arkadiusz Myk, a recenzentami: prof. dr hab. in. Janusz Kowal z Akademii Grniczo-Hutniczej </p> <p>Fot. </p> <p>Joan</p> <p>na K</p> <p>ulha</p> <p>wik</p> <p>Podczas uroczystoci gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk wygosi wykad okolicznociowy pt. "Tech-</p> <p>nologie podwjnego zastosowania szans polskiej nauki i gospodarki"</p> <p>Na uroczysto przybyo wielu dostojnych goci. Obecni byli rwnie czonkowie rodziny gen. bryg. prof. Zygmunta Mierczyka</p> <p>Dyplom potwierdzajcy nadanie tytuu Doktora Honoris Causa wrczy gen. bryg. prof. Zygmuntowi Mierczykowi rektor Politechniki lskiej w Gliwicach prof. Andrzej Karbownik </p> <p>6</p> <p>GOS AKADEMICKI 2/2014</p> <p>AKTUALNOCI</p> <p>9</p> <p>w Krakowie oraz prof. dr hab. in. Wodzi-mierz Kurnik z Politechniki Warszawskiej. Opini przewodu doktorskiego zatwierdziy Senaty PW i AGH.</p> <p>Z okazji wrczenia tytuu, okolicznocio-we pisma wystosowali: prezydent RP Broni-saw Komorowski, na uroczystoci reprezen-towany przez zastpc szefa Biura Bez-pieczestwa Narodowego dr. Zbignie-wa Wosowicza; prezes Rady Ministrw Donald Tusk, w imieniu ktrego gratulacje zoy pose dr Borys Budka oraz szef </p> <p>Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysaw Gocu, ktrego reprezentowa zastpca szefa SG WP wiceadmira Waldemar Guszko. </p> <p>Vivat Akademia! Vivant Professores! Vivat Genera Mierczyk! Tymi sowami zakoczy gratulacje przewodniczcy Konferencji Rek-torw Akademickich Szk Polskich rek-tor Uniwersytetu lskiego w Katowicach prof. dr hab. Wiesaw Bany, wzbudzajc tym oglny aplauz oraz oklaski na stojco dla rektora-komendanta WAT. </p> <p>Najbardziej jednak zapady w pami ze-branym sowa wypowiedziane przez biskupa polowego Wojska Polskiego ks. bp. dr. Jzefa Guzdka, ktry skonstatowa: () Maj oczy, ale nie widz, maj uszy, ale nie sysz. Rektor i Senat Politechniki lskiej dostrzegli Proroka XXI wieku, czowieka, ktry widzi wicej, widzi przyszo, z ktrej bdzie korzysta czowiek.</p> <p> Wiesaw Grzegorzewski</p> <p>Fot. </p> <p>Joan</p> <p>na K</p> <p>ulha</p> <p>wik</p> <p>Gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk w otoczeniu rektora Politechniki lskiej, promotora przewodu doktorskiego oraz obecnych na uroczystoci rektorw wielu polskich uczelni cywilnych i wojskowych</p> <p>Biskup polowy WP ks. bp dr Jzef Guzdek w swoim wystapieniu podkrela, e rektor-komendant WAT jest niekwestionowanym wzorem do naladowa-nia dla kolejnych, zwaszcza modych pokole naukowcw</p> <p>Vivat Akademia! Vivant Professores! Vivat Genera Mierczyk! gratulo-wa rektorowi-komendantowi WAT przewodniczcy Konferencji Rektorw Akademickich Szk Polskich, rektor Uniwersytetu l-skiego w Katowicach prof. dr hab. Wiesaw Bany </p> <p>7</p> <p>GOS AKADEMICKI 2/2014</p> <p>AKTUALNOCI</p> <p>10</p> <p>Fot. </p> <p>Joan</p> <p>na K</p> <p>ulha</p> <p>wik</p> <p>Laudacjaz okazji nadania gen. bryg. prof. Zygmuntowi Mierczykowi</p> <p>godnoci Doktora Honoris Causa Politechniki lskiejwygoszona przez prof. Arkadiusza Myka</p> <p>Magnificencjo Rektorze,Wysoki Senacie,Dostojny Doktorze Honorowy,Szanowni Pastwo!</p> <p>Przypad mi w udziale ogromny zaszczyt, honor i przyjemno penienia funkcji pro-motora wniosku o nadanie Godnoci Dok-tora Honoris Causa Politechniki lskiej gen. bryg. prof. dr. hab. in. Zygmuntowi Mier-czykowi. Jestem bardzo wzruszony moli-woci wygoszenia laudacji i przedstawie-nia sylwetki tego wielce zasuonego dla naszego kraju oficera Si Zbrojnych Rze-czypospolitej Polskiej, a jednoczenie wy-bitnego naukowca, nauczyciela akademic-kiego i menadera nauki. Osoby o wzoro-wej postawie etycznej, cieszcej si ogrom-nym autorytetem w rodowisku naukowym w kraju i za granic, pracowitej, odpo-</p> <p>wiedzialnej i lojalnej, o duej skromnoci i bardzo wysokiej kulturze osobistej, na-lecej do grona najwybitniejszych postaci nauki polskiej w obszarze bada z zakresu </p> <p>fizyki i inynierii mate-riaowej dla optoelek-troniki, w tym techniki laserowej oraz bada na rzecz obronnoci i bezpieczestwa kraju.</p> <p>Profesor Zygmunt Mierczyk urodzi si na Grnym lsku w Katowicach. Uko-czy studia na kierun-ku fizyka technicz-na na Wydziale Che-mii i Fizyki Technicz-nej Wojskowej Aka-demii Technicznej w Warszawie. Ju w czasie studiw dwu-krotnie otrzyma na-grod specjaln sekre-tarza naukowego Pol-skiej Akademii Nauk w zakresie fizyki. Pra-c naukowo-dydaktycz-n rozpocz w 1983 r., po odbyciu uprzed-nio rocznej praktyki w jednostce wojskowej. W Wojskowej Akade-mii Technicznej prze-szed kolejno wszyst-kie szczeble kariery naukowej: poczwszy od inyniera, asysten-</p> <p>ta, adiunkta, kierownika Zakadu Techni-ki Laserowej, a do komendanta Instytutu Optoelektroniki WAT, komendanta Wydzia-u Techniki Wojskowej WAT, a od 2005 do 2008 r. zastpcy komendanta-rektora Woj-skowej Akademii Technicznej. Stopie dok-tora nauk technicznych uzyska w dyscypli-nie elektronika o specjalnoci elektronika kwantowa, a stopie doktora habilitowa-nego w dyscyplinie inynieria materiaowa, specjalno materiay optoelektroniczne. W 2009 r. uzyska tytu profesora w dzie-dzinie nauk technicznych.</p> <p>Profesor Zygmunt Mierczyk jest wybit-nym specjalist w zakresie nowoczesnych </p> <p>technologii systemw uzbrojenia. Prowadzi prace naukowo-badawcze i wdroeniowe w obszarze inynierii materiaowej, kon-strukcji i technologii laserw oraz elemen-tw i zespow optoelektronicznych stoso-wanych w systemach wojskowej techniki la-serowej oraz w urzdzeniach dla przemysu, medycyny i ochrony rodowiska. Prowadzi badania z zakresu inynierii biomedycznej, ktrych wynikiem byo opracowanie urz-dze medycznych do diagnostyki i terapii chorb nowotworowych metod fotody-namiczn, zastosowanych ju w wielu kra-jowych klinikach.</p> <p>Dorobek naukowo-dydaktyczny Pro-fesora obejmuje 8 monografii, ponad 200 publikacji naukowych, w tym 47 w czasopi-smach notowanych na Master Journal List oraz ponad 360 referatw i komunikatw prezentowanych na krajowych i zagranicz-nych konferencjach naukowo-technicznych. Jest wspautorem 10 patentw i ponad 30 wdroonych technologii i urzdze opto-elektronicznych oraz laureatem wielu na-grd i wyrnie wojskowych i cywilnych, w tym 33 medali na wiatowych Wystawach Wynalazkw i Innowacji (Bruksela, Gene-wa, Londyn, Moskwa, Norymberga, Osaka, Pekin, Pittsburg, Seul i inne), Komando-rii Krzya Wynalazczoci Stowarzyszenia Wynalazcw Belgijskich, nagrody magazy-nu onierz Polski Buzdygan97, nagrody Polski Produkt Przyszoci (2002), tytuu Wynalazcy Wojska Polskiego (2002), me-dalu im. T. Sendzimira (2005) oraz nagrody Polskie Godo Promocyjne TERAZ POL-SKA (2008). W 2004 r. zosta wyrniony wpisem do Ksigi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.</p> <p>Profesor Zygmunt Mierczyk posiada znaczce osignicia naukowe dotyczce zastosowa gwnie technologii optoelek-tronicznych na rzecz obronnoci i bezpie-czestwa oraz na rzecz gospodarki cywilnej. By kierownikiem i inicjatorem wielu prac badawczych, ktrych wyniki zostay zasto-sowane m.in. w krajowym i zagranicznym przemyle obronnym, ale take grniczym, ochronie rodowiska i medycynie. Na pod-krelenie zasuguje dziaalno organizacyjna, dydaktyczna i publikacyjna w zakresie popu-laryzacji nauki. Jest wietnym dydaktykiem, posiada znaczce osignicia w zakresie </p> <p>Prof. dr hab. in. Arkadiusz Myk, promotor honorowego doktoratu gen. bryg. prof. dr. hab. in. Zygmunta Mierczyka, w laudacji zwrci uwag na wzorow postaw etyczn rektora-komendanta naszej Alma Mater</p> <p>8</p> <p>GOS AKADEMICKI 2/2014</p> <p>AKTUALNOCI</p> <p>11</p> <p>ksztacenia kadry naukowej, promowania doktorw, opracowywania recenzji wnio-skw o nadanie tytuu profesora, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, a take publi-kacji i projektw badawczych. Wypromowa wielu inynierw, magistrw inynierw i czterech doktorw.</p> <p>Spord cywilnych prac, ktre w ostat-nich latach zasuguj na specjalne wyrnie-nie, naley wymieni badania, ktre zako-czyy si wdroeniami systemw zdalnej detekcji metanu na potrzeby przemysu wydobywczego nafty i gazu. Urzdzenia te zapewniaj bezpieczestwo systemw przesyu gazu ziemnego oraz bezpiecze-stwo pracy w kopalniach wgla kamienne-go. Kierowa rwnie pracami nad hybry-dowymi, wieloczujnikowymi analizatorami skae i zanieczyszcze atmosfery. Opra-cowane systemy umoliwiaj cigy moni-toring zanieczyszcze emitowanych m.in. przez przedsibiorstwa energetyki cieplnej, elektrownie i elektrociepownie, zakady chemiczne, spalarnie odpadw komunal-nych, niebezpiecznych i szpitalnych, prze-mys petrochemiczny i rafinerie.</p> <p>W ramach programu strategicznego Rozwj Niebieskiej Optoelektroniki, ze-sp prof. Zygmunta Mierczyka wdroy ra-diometry promieniowania UV do zastoso-wa militarnych i ochrony rodowiska oraz urzdzenia do diagnostyki medycznej wyko-rzystujce niebieskie lasery. Kieruje praca-mi Zespou Laserowej Teledetekcji, ktry wchodzi w skad Centrum Doskonaoci Optoelektronicznych Systemw Monito-ringu Bezpieczestwa (OptoSec), utworzo-nego przy Instytucie Optoelektroniki WAT. Gwne kierunki prac badawczo-rozwojo-wych zespou obejmuj sensory optoelek-troniczne do monitorowania rodowiska, systemy monitorowania bezpieczestwa oraz dalmierze i skanery laserowe. W roku 2011 by inicjatorem utworzenia Centrum Inynierii Bezpieczestwa Wojskowej Aka-demii Technicznej. Nowe obszary zainte-resowa badawczych Profesora dotycz m.in. technologii kosmicznych i satelitarnych. W lutym 2013 r., na mocy porozumienia z dyrektorem Centrum Bada Kosmicznych PAN, na terenie Wojskowej Akademii Tech-nicznej utworzono Krajowe Centrum Iny-nierii Kosmicznej i Satelitarnej, realizujce zadania wynikajce m.in. z przystpienia Pol-ski do Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA.</p> <p>Prof. Zygmunt Mierczyk, poczwszy od 2008 r., aktualnie drug kadencj, peni funkcj rektora Wojskowej Akademii Tech-nicznej, przyczyniajc si do dynamicznego rozwoju naukowego i organizacyjnego tej znakomitej uczelni. Obejmujc stanowisko rektora WAT w najtrudniejszym dla uczelni </p> <p>okresie, dziki wybitnym cechom osobowo-ci i zdolnociom organizacyjnym, odbudo-wa potencja naukowy, badawczy i wdro-eniowy Wojskowej Akademii Technicznej, tworzc jednoczenie modelowy w skali kraju system transferu technologii i wsp-pracy nauki ze sfer gospodarki w zakresie budowania gospodarki opartej na wiedzy. </p> <p>Profesor od 2008 r. jest czonkiem Pre-zydium Konferencji Rektorw Akademic-kich Szk Polskich i przewodniczcym Kon-ferencji Rektorw Polskich Uczelni Woj-skowych, jak rwnie czonkiem Komisji ds. Innowacyjnoci i Wsppracy z Gospo-dark KRASP. Obecnie kieruje m.in. pra-cami sekretariatu Polskiej Platformy Tech-nologicznej Systemw Bezpieczestwa. W latach 2005-2013 by czonkiem Rese-arch &amp; Technology Board NATO Research &amp; Technology Organisation, a w latach 2008-2013 przewodniczcym Zespou Naukowo--Przemysowego przy Radzie Uzbrojenia MON. Jest czonkiem Komitetu Elektro-niki i Telekomunikacji PAN, Polskiej Sekcji SPIE The International Society for Optical Engineering, Polskiego Komitetu Optoelek-troniki SEP, Polskiego Towarzystwa Materia-oznawczego oraz Stowarzyszenia Wyna-lazcw i Racjonalizatorw. W latach 2005-2007 by czonkiem Interdyscyplinarnego Zespou ds. Projektw Badawczych Za-mawianych MNiSW oraz czonkiem Rady Narodowego Centrum Bada i Rozwoju MNiSW (2008-2010).</p> <p>Profesor Zygmunt Mierczyk posiada wy-bitne zasugi w zakresie rozwoju wsppra-cy naukowo-badawczej pomidzy Wojsko-w Akademi Techniczn oraz Politechnik lsk. Podczas kierowania przez Niego Zespoem Naukowo-Przemysowym przy Radzie Uzbrojenia MON, Politechnika l-ska, jako jedna z nielicznych uczelni cywil-nych, uczestniczya w pracach tego presti-owego i elitarnego zespou, decydujcego o kierunkach prac badawczo-rozwojowych w zakresie obronnoci oraz zostaa przyjta w poczet czonkw Polskiej Platformy Tech-nologicznej Systemw Bezpieczestwa. Wojskowa Akademia Techniczna cigle rozwija intensywn i owocn wspprac z Politechnik lsk m.in. w zakresie tech-nologii materiaowych dla optoelektroniki i lotnictwa, technologii pojazdw specjal-nych, bezzaogowych oraz ochrony danych i kryptografii. Od 2011 r. prof. Zygmunt Mierczyk jest przewodniczcym Rady Pro-gramowej Centrum Zaawansowanych Tech-nologii Bezpieczestwa i...</p>