DOKUMENTACIJA O NABAVI - vpz-hr.s3-eu-west vpz-hr.s3-eu-west-1. računalni program mora biti potpuno funkcionalan, u trajnom vlasništvu Virovitičko-podravske županije i bez ograničenja korištenja

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • VIROVITIKO-PODRAVSKA UPANIJA

  DOKUMENTACIJA O NABAVI OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI

  Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istona Hrvatska i

  Strateke procjene utjecaja (plana/programa) na okoli

  Predmet nabave je podijeljen na grupe

  EV: 05/17-VV

  Virovitica, kolovoz 2017.

 • 1

  SADRAJ

  1. OPI PODACI ....................................................................................................................................... 2

  2. PODACI O PREDMETU NABAVE ........................................................................................................ 3

  3. OSNOVE ZA ISKLJUENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA ........................................................... 4

  4. UVJETI SPOSOBNOSTI ....................................................................................................................... 7

  5. PODACI O PONUDI ............................................................................................................................ 16

  6. OSTALE ODREDBE ........................................................................................................................... 18

  7. Prilog 1 - Izjava ponuditelja o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora za sluaj povrede ugovornih obveza ................................................................................................................................ 23

  8. Prilog 3 - Prijedlog Ugovora - grupa 1 ................................................................................................ 24

  9. Prilog 4 - Prijedlog Ugovora - grupa 2 ................................................................................................ 29

  10. Prilog 5 - Kriterij odabira ekonomski najpovoljnije ponude 11. Prilog 6 - Projektni zadatak 12. Prilog 7 - Trokovnik 7.1. Trokovnik 1 - Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istona Hrvatska 7.2. Trokovnik 2 - Izrada Strateke procjene utjecaja (plana/programa) na okoli 13. Prilog 8 - ESPD obrazac 14. Prilog 9 - Ovlatenje za zastupanje na javnom otvaranju ponuda

  Napomena: Trokovnici, Projektni zadatak, Kriterij odabira ekonomski najpovoljnije ponude i ESPD obrazac zaseban su prilog ovoj Dokumentaciji o nabavi te se prilau u odvojenim dokumentima. Na isti nain Naruitelj prilae Ovlatenje za zastupanje na javnom otvaranju ponuda.

 • 2

  1. OPI PODACI

  1.1 Naziv i sjedite naruitelja, OIB, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa te adresa elektronike pote Naziv: VIROVITIKO-PODRAVSKA UPANIJA Sjedite i adresa: Trg Ljudevita Pataia 1, 33000 Virovitica Matini broj: 2585324 OIB: 93362201007 tel: 033/638-100, fax: 033/722-465 web: www.vpz.hr e-pota: ured.zupana@vpz.hr 1.2 Osoba ili sluba zaduena za kontakt

  Jasna Abramovi, dipl. iur., proelnica Ureda upana, Virovitiko-podravska upanija, tel: 033/638-100, fax: 033/722-465, e-mail: jasna.abramovic@vpz.hr

  Hrvoje Dragievi, struni suradnik u Odjelu za infrastrukturu i energetiku, VIDRA-Agencija za reginalni razvoj Virovitiko-podravske upanije, tel: 033/638-269, fax: 033/722-060, hrvoje.dragicevic@ravidra.hr

  Na temelju lanka 59. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016 u daljnjem tekstu ZJN 2016) komunikacija i svaka druga razmjena informacija izmeu naruitelja i gospodarskih subjekata obavlja se elektronikim sredstvima komunikacije. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija izmeu naruitelja i gospodarskih subjekata mora biti na hrvatskom jeziku, stoga sva pismena koja se dostavljaju naruitelju moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako to nisu, moraju biti prevedeni na hrvatski jezik, pri emu se ne zahtijeva prijevod ovlatenog prevoditelja. Dodatne informacije i objanjenja dokumentacije o nabavi

  Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objanjenja i izmjene vezane za dokumentaciju o nabavi, a naruitelj je duan odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija bez navoenja podataka o podnositelju zahtjeva.

  Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno (ako je dostavljen naruitelju najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem istie rok za dostavu ponuda) naruitelj je obvezan odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom estog dana prije dana u kojem istie rok za dostavu ponuda.

  1.3 Evidencijski broj nabave

  05/17-VV

  1.4 Popis gospodarskih subjekata s kojima je naruitelj u sukobu interesa

  Nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naruitelja definirani lankom 76. stavak 2. ZJN 2016 ili povezane osobe predstavnika naruitelja definirane lankom 77. ZJN 2016 u sukobu interesa sukladno lanku 75. i 76. istog Zakona.

  1.5 Vrsta postupka javne nabave

  Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti.

  1.6 Procijenjena vrijednost nabave

  Procijenjena vrijednost nabave je 5.063.200,00 HRK (bez PDV-a) i to po grupama predmeta nabave: - grupa 1: 4.904.000,00 HRK (bez PDV-a), - grupa 2: 159.200,00 HRK (bez PDV-a).

  1.7 Vrsta ugovora o javnoj nabavi

  Ugovori o javnoj nabavi usluga.

  1.8 Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum

  Sklapaju se ugovori o javnoj nabavi.

  http://www.vpz.hr/mailto:ured.zupana@vpz.hrmailto:jasna.abramovic@vpz.hrmailto:hrvoje.dragicevic@ravidra.hr

 • 3

  1.9 Navod provodi li se elektronika draba

  Elektronika draba se ne provodi.

  1.10 Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

  Temeljem lanka 198. stavka 3. ZJN 2016 Naruitelj je Nacrt Dokumentacije o nabavi, koja sadri osnovne elemente dokumentacije o nabavi, opis predmeta nabave, projektni zadatak, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i prijedlog ugovora, stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od __ do __ 2017. godine, javnom objavom na svojim internetskim stranicama http://www.vpz.hr. Izvjee o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaenim i neprihvaenim primjedbama i prijedlozima, objavljeno je na internetskim stranicama Naruitelja.

  2. PODACI O PREDMETU NABAVE

  2.1 Opis predmeta nabave

  Nabava usluge izrade prometnog Master plana funkcionalne regije Istona Hrvatska i Strateke procjene utjecaja (plana/programa) na okoli, a sve sukladno Projektnom zadatku - Tehnikim specifikacijama i Trokovnicima koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

  Raunalni program kao podloga za izradu Master plana Usluga izrade Master plana vezana je uz nabavu odgovarajueg raunalnog programa koji je podloga za izradu multimodalnog prometnog modela i edukacijom slubenika projektnih upanija za rad s raunalnim programom za izradu multimodalnog prometnog modela. Navedeni raunalni program mora biti potpuno funkcionalan, u trajnom vlasnitvu Virovitiko-podravske upanije i bez ogranienja koritenja. Navedeni raunalni program mora biti kompatibilan s raunalnim programom nacionalnog prometnog modela. Nacionalni prometni model izraen je u PTV Visum raunalnom programu, stoga se trai da gospodarski subjekt ponudi uslugu izrade Master plana u PTV Visum raunalnom programu ili jednakovrijednom.

  2.2 CPV

  71000000-8 Arhitektonske usluge, inenjerske usluge i integrirane inenjerske usluge, prostorno planiranje i usluge krajobraznog inenjeringa, srodne znanstvene i tehnike savjetodavne usluge, usluge tehnikog ispitivanja i analize

  2.3 Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen na grupe

  Predmet nabave podijeljen je u sljedee grupe: Grupa 1. Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istona Hrvatska Grupa 2. Izrada Strateke procjene utjecaja (plana/programa) na okoli Gospodarski subjekt moe ponudu dostaviti za jednu, nekoliko ili za sve grupe. Za svaku grupu dostavlja se posebna ponuda. Gospodarski subjekt za svaku grupu moe dostaviti samo jednu ponudu.

  2.4 Koliina predmeta nabave (tona koliina, okvirna koliina stavke ili procijenjeni udio)

  Tona koliina nabave specificirana je u Trokovnicima i Projektonom zadatku Tehnikim specifikacijama iz Priloga 6. Dokumentacije o nabavi.

  2.5 Tehnike specifikacije

  Tehnike specifikacije su specificirane u Projektnom zadatku Prilog 6. Dokumentacije o nabavi koje ine njen sastavni dio.

  2.6 Trokovnik

  Trokovnici su sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi. Trokovnici za svaku grupu predmetne nabave nalaze se kao prilog ove Dokumentacije:

  - Prilog 7.1. - Trokovnik 1. Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istona Hrvatska - Prilog 7.2. - Trokovnik 2. Izrada Strateke procjene utjecaja (plana/programa) na okoli

  http://www.vpz.hr/

 • 4

  Ponuditelj mora ispuniti sve listove i sve traene stavke Trokovnika. Ukoliko ponuditelj ne upie sve traene podatke, naruitelj e odbiti njegovu ponudu.

  Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti: U Trokovniku je za proizvode kojima uz navoenje tipa stoji dodatak ili jednakovrijedno gospodarski subjekt slobodan ponuditi drugi jednakovrijedan proizvod i u tom sluaju mora na za to predvienim mjestima u Trokovniku pojedine grupe predmeta nabave prema odgovarajuim stavkama navesti podatke o tipu odgovarajueg proizvoda koji nudi. Uvjet je da jednakovrijedan proizvod koji gospodarski subjekt nudi mora po svim karakteristikama odgovarati propisanom u Trokovniku, a za to gospodarski subjekt mora dostaviti dokaz, odnosno obvezan je dokazati jednakovrijednost ponuenog proizvoda. Kao dokaz jednakovrijednosti, ponuditelj mora dostaviti tehniku dokumentaciju o proizvodu iz koje je mogua i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehnike karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl.). Ukoliko ponuditelj ne dokae da svi ponueni proizvodi zadovoljavaju sve traene tehnike specifikacije, naruitelj e odbiti njegovu ponudu. Proizvod koji je u dokumentaciji o nabavi naveden kao primjer smatra se ponuenim ukoliko gospodarski subjekt ne navede nikakav drugi proizvod na za to predvienom mjestu te u tom sluaju gospodarski subjekt nije obavezan dostavljati dokaze jednakovrijednosti.

  2.7 Mjesto obavljanja usluge

  Mjesto izvrenja predmeta nabave (projektne i studijske aktivnosti) je Virovitiko-podravska upanija te sukladno zahtjevima i na podruju preostalih upanija: Brodsko-posavske upanije, Vukovarsko-srijemske upanije i Poeko-slavonske upanije.

  Gospodarski subjekt obavlja usluge na podruju navedenih upanija, ali ukoliko je mjesto njegovog poslovnog nastana izvan tog podruja, usluge moe obavljati i/ili iz mjesta svog poslovnog nastana u mjeri u kojoj to priroda usluga doputa uz suglasnost Naruitelja.

  Predmet nabave isporuuje se na adresu Naruitelja, Virovitiko-podravske upanije.

  2.8 Rok poetka i zavretka usluge ili trajanje ugovora

  Poetak izvrenja usluge je u roku od 15 (petnaest) dana od potpisa zapisnika sa Inicijalnog sastanka. Inicijalni sastanak e se obaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora.

  Cjelokupni predmet nabave mora biti izvren najkasnije do 30.11.2018. godine.

  3. OSNOVE ZA ISKLJUENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

  3.1 Osnove za iskljuenje gospodarskog subjekta te dokumenti na temelju kojih se utvruje postoje li razlozi za iskljuenje 3.1.1. Naruitelj e a temelju lanka 251. ZJN 2016 iskljuiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako:

  je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je lan upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donoenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je dravljanin Republike Hrvatske pravomonom presudom osuena za: 1. sudjelovanje u zloinakoj organizaciji, na temelju

  a) lanka 328. (zloinako udruenje) i lanka 329. (poinjenje kaznenog djela u sastavu zloinakog udruenja) Kaznenog zakona

  b) lanka 333. (udruivanje za poinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

  2. korupciju, na temelju c) lanka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 253. (davanje mita u gospodarskom

  poslovanju), lanka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), lanka 291. (zlouporaba poloaja i ovlasti), lanka 292. (nezakonito pogodovanje), lanka 293. (primanje mita), lanka 294. (davanje

 • 5

  mita), lanka 295. (trgovanje utjecajem) i lanka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

  d) lanka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), lanka 337. (zlouporaba poloaja i ovlasti), lanka 338. (zlouporaba obavljanja dunosti dravne vlasti), lanka 343. (protuzakonito posredovanje), lanka 347. (primanje mita) i lanka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

  3. prijevaru, na temelju - lanka 236. (prijevara), lanka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), lanka 256. (utaja

  poreza ili carine) i lanka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona, - lanka 224. (prijevara), lanka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i lanka 286. (utaja

  poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

  4. terorizam ili kaznena djela povezana s teroristikim aktivnostima, na temelju - lanka 97. (terorizam), lanka 99. (javno poticanje na terorizam), lanka 100. (novaenje za

  terorizam), lanka 101. (obuka za terorizam) i lanka 102. (teroristiko udruenje) Kaznenog zakona, - lanka 169. (terorizam), lanka 169.a (javno poticanje na terorizam) i lanka 169.b (novaenje i

  obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

  5. pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju - lanka 98. (financiranje terorizma) i lanka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona, - lanka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97., 27/98., 50/00.,

  129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.). 6. djeji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

  - lanka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona - lanka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97., 27/98.,

  50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

  je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je lan upravnog, upravljakog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donoenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije dravljanin Republike Hrvatske pravomonom presudom osuena za kaznena djela iz lanka 251. stavka 1. toke 1. podtoaka od a) do f) ZJN 2016 i za odgovarajua kaznena djela koj...

Recommended

View more >