Drenaj,Drenaj Nedir,Drenaj Fiyatları,Drenaj Firmaları

  • Published on
    09-Jul-2016

  • View
    14

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Drenaj temellerde, konutlar yzeysel ve yeralt sularnn yol aaca zararlardan korunmak amac ile yaplan su ve nem yaltm yapabilen zel bir uzmanlk iidir. Genel bir ifade ile temellerdeki nem - su yaltm yeralt yzey ve sznt sularnn yan sra kar ve buzun erimesinden oluan sulardan binay korumak amacyla gerekletirilmektedir.

Transcript

<ul><li><p>27.05.2016 Drenaj,DrenajNedir,DrenajFiyatlar,DrenajFirmalar</p><p>https://www.gnyapi.com.tr/drenajnedir 1/2</p><p>Aranacakkelime...</p><p>Kurumsal IsYalt m Estet ikTasarm EkUygulamalar YneticiKlavuzu Referanslar BasndaGNYAPI BizeUlan</p><p>EkUygulamalar</p><p>atBakmOnarm</p><p>atYaltm</p><p>DierEkUygulamalar</p><p>DCepheBoya</p><p>Drenaj</p><p>MermerUygulamalar</p><p>PasifEvProjeleri</p><p>Seramik,Fayans,Kalebodur</p><p>SuYaltm</p><p>Facebooksayfamzdansyaltmhakkndatmgncelbilgilereulamakistermisiniz? DRENAJ</p><p>Drenaj temellerde, konutlar yzeysel ve yeralt sularnn yol aaca zararlardan korunmakamac ileyaplansuvenemyaltmyapabilenzelbiruzmanlk iidir.Genelbir ifade ile temellerdekinemsuyaltm yeralt yzey ve sznt sularnn yan sra kar ve buzun erimesinden oluan sulardan binaykorumakamacylagerekletirilmektedir.</p><p>Konutlarntemellerisuyaltmkatmanoluturulmadantamamlanmsa,suyakarkorumaancakperdeduvarlarda yaplacak yaltm katman ve binay epeevre saracak drenaj hattyla mmkn olacaktr.Drenajhattnntkanmamasbutipyaltmlardahayatinemtamaktadr.</p><p>Temelsuyaltmlarndapolimerbitmmembranlarlasuyaltmyaplrken,ikikatmembranlauygulamayaplmas ve bu membranlarn polyester kee taycl olmas tavsiye edilmektedir.Su yaltmnntoprakla temas ettii blmlerde noktasal zedelenmeleri engellemek zere bir koruyucu tabakaoluturulmas gerekmekte ve aslnda zor ve kritik bir uygulama olan temelde su yaltm ileminde,yaltmnanaprensibiolandrenajlyaltmuygulamasgerekmektedir.Drenaj,yaltmkaaklarolumashalinde sznt sularn en aza indirecei gibi, uygulama srasnda da kuru bir yzeyde allmasnsalamaktadr.</p><p>Ancakunutulmamasgerekenbirgerekdedrenajnhibirzamanyaltmyerinegemeyeceidir.Hernekadar drenaj ilemimodernmalzemeler yardmyla gerekletirilse de yaltma suyun ulama ihtimalibulunmaktadr. Temel su yaltm uygulamalarnda drenaj suyun basncn drme grevinistlenmektedir.</p><p>DRENAJ</p><p>D drenaj yapma imkan bulunmayan durumlarda bodrum katnda yaplan drenaj eklidir. Genelliklekonutlarn merkezi yerinde bodrum demesi en az 2 m derinlikte ve 50x50 cm boyunda bir kuyueklinde yaplmaktadr. Kuyu harszmoloz ta duvar olarak rlmekte ve zeri sac ya da beton birkapaklakapatlmaktadr.Kuyuzerine,otomatikolarakalanbirsumotoruyerletirilmektedir.Birucusuyun dklecei yere balanan ve su motoruyla da balantlanan bir su borusunun dier ucu dakuyuya indirilmekte ancak boru, kuyu tabanndan 1520 cm yukarda braklmakta ve ucuna da birszge taklmaktadr. Zeminden szan su bodrumun taban seviyesinden 4050 cm aaya kadarykseldiindesupompasalmaktavesuyundaratlmassalamaktadr.</p><p>DIDRENAJ</p><p>drenajdan fark,konutevresinde temelduvarndan50100cmkadardardave temel tabanndan3050cmderinde%510eimlibirkanalalmaktavekanaltabannagenellikle20cmapndakibetonyadakil knklerbzler24cmaralklarladenmektedirler.Knklerinekyerlerininalt yars, imentoharcylakapatlmaktadr.Kanal,knkyksekliininyarsnakadarkililedoldurularakiyicesktrlmaktave kil dolgu ve knklerin nce iri, sonra ufak ta paralaryla, yzeye yakn ksm ise iri kumladoldurulmaktadr. Drenaj kanalnn ke yapt yerlerde, en az 50x50 cm boyutunda ve kanaltabanndan 1520 cm aadan balayp, bahe seviyesine kadar ykselen ta ya da beton rgarlarbacalaryaplmakta,knklerburgalarabalanmaktaveendkseviyeliknkdedere,kanalizasyonvb.yerlerebalanaraksuyunbinadanuzaklatrlmassalanmaktadr.</p><p>DrenajdaknkyerinedelikliveolukluplastikPVCborulardakullanlmaktadr.aplar1020cm,boylarda 100m'ye kadar olan bu borular, hafif ve iiliklerin kolay olmas bakmndan tercih edilirler. Basit</p></li><li><p>27.05.2016 Drenaj,DrenajNedir,DrenajFiyatlar,DrenajFirmalar</p><p>https://www.gnyapi.com.tr/drenajnedir 2/2</p><p>6</p><p>drenajlardaiseiritaparalaryla,plakatalarlaveyatulalardadadrenajuygulamasyaplabilmektedir.</p><p>DRENAJUYGULAMASININAAMALARI</p><p>Konutevresindebulunanvealmayengelleyebilecekaavb.bitkilersklerekuygunbakabiryeredikilmesisalanr.</p><p>Kepeveyaelilekazilerinebalanr.</p><p>Analogarauzaklveuzaklneimigzdengeirilir.</p><p>Alacaktraneninortalamaderinligi1.7molmaldr.Geniliiiinserbestallabilir.</p><p>Kaz,temelinaltseviyesinekadaryaplr.</p><p>Binaduvarlartemizlenipykandktansonrakurumayabraklr.</p><p>Fazlahafriyatdkmyerinegnderilir.</p><p>Temelveduvarlarnkurumasilebirliktezemindesvmembranuygulamasnageilir.</p><p>PP3000camelyafl vekeeli birmalzeme ile stmayardmyaplarakekyerleri20 30cmolacakekildeststegetirilirvemebranuygulamasyaplr.</p><p> 100'lk drenflex drenaj borusunun temelin stne veya temel kirii altna yastklama teknii iledenmesinebalanr.</p><p>Drenflexborusuzerinegeotekstilmalzemesiserilerekmcrdolgusuyaplr.</p><p>Duvarsu izolasyonumembrannzarargrmesiniengellemekamac ilesubasmankotu iledrenfileksborusunakadardrenajlevhasyerletirilir.</p><p>Btnbuilemlerdensonrabinatesisatlarnaverdiimizbirzararoluriseanndaonarlr.</p><p>Alantranenindoldurulmasnabalanr.</p><p>Binaetrafna5080cmgeniliindetretuvarbetonuyaplr.</p><p>Tretuvarbetonustneoluklukarotadenir.</p><p>Drenflexveatinileriileyamursuyubacasbalantlarnnyaplmasnadikkatedilir.</p><p>Bahevekonutgiriieskihalinegetirilir,testilemiilebirlikteprojeninteslimiyaplr.</p><p>DRENAJFYATLARI</p><p>Drenaj fiyatlar kullanlacak drenaj malzemelerine, uygulama yaplacak bina ve bina evresininzelliklerine bal olarak deiiklik gsterebilir, doru fiyatn alnabilmesi iin mutlaka keif ilemigerekletirilmeli, tmdetaylaryerindeincelendiktensonrafiyatalnmaldr.GNYAPI,zelbiruzmanlkiiolandrenajuygulamalarndeneyimlikadrosuilebaarlbirekildegerekletirmektedir.</p><p>Drenajfiyatalmakiincretsizkeifformumuzudoldurabilirveya021647512414444697numaraltelefonlardanbizeulaabilirsiniz.Mteritemsilcilerimizenksasredesiziarayarak,binanzaenuygunpaketsistemseimindesizeyardmcolacakvekeifrandevuileminizigerekletirecektir.</p><p>Etiketler:Drenaj,drenajnedir,idrenaj,ddrenaj,SuYaltm</p><p>668</p><p>Copyright2013GNYAPIHerHakkSakldr.</p><p>SiteHaritasKurumsalIsYaltmMantolamaEstetikTasarmEkUygulamalarReferanslarBasndaGNYAPIBizeUlanSitemapSiteHaritas</p><p>nsanKaynaklarKPolitikamzAkPozisyonlarBavuruFormu</p><p>UstalarazelEitimTalebiBavuruFormu</p><p>SosyalMedyaTwitter</p><p>Facebook</p><p>Youtube</p><p>Google+</p><p>Linkedin</p><p>UzmanTV</p><p>ABalarbaMah.KumruSok.EvranMerkeziNo:18/4MaltepeE5st/stanbul</p><p>T02164751241F02164751242Einfo@gnyapi.com.tr</p><p>DanmaMerkezi4444697/444GNYP</p><p>BizeUlan</p></li></ul>