Drept Administrativ-semestrul II Suport Id 2009-2010

  • Published on
    26-Nov-2015

  • View
    6

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Administrativ II

Transcript

LECT. UNIV. DRD. MARIA GABRIELA ZOAN? AN II SEM. II I.D. DREPT

DREPT ADMINISTRATIV

2009 CUPRINS: CAPITOLUL I: PRE?EDINTELE ROMNIEI I. Institu?ia ?efului statului II. Natura juridic? a func?iei ?i rolul Pre?edintelui Romniei III. Alegerea Pre?edintelui Romniei IV. Mandatul Pre?edintelui Romniei V. Incompatibilit??i ?i imunit??i VI. Atribu?iile Pre?edintelui Romniei 1. Atribu?iile Pre?edintelui Romniei n raporturile sale cu Parlamentul a) Adresarea de mesaje Parlamentului b) Dizolvarea Parlamentului de c?tre Pre?edinte c) Atribu?ia de promulgare a legilor 2. Atribu?iile Pre?edintelui Romniei n calitate de ?ef al Executivului a) Atribu?ii n rela?iile cu Guvernul b) Atribu?ii ca ?ef al Executivului 3. Atribu?ii ale Pre?edintelui Romniei n situa?ii excep?ionale 4. Atribu?iile Pre?edintelui Romniei n domeniul politicii externe VII. Actele Pre?edintelui Romniei Natura juridic? a decretelor Pre?edintelui Romniei VIII. R?spunderea Pre?edintelui Romniei 1. R?spunderea politic? Demiterea ?i suspendarea din func?ie a Pre?edintelui Romniei Interimatul func?iei de Pre?edinte al Romniei 2. R?spunderea juridic? a Pre?edintelui Romniei IX. Administra?ia Preziden?ial? Structura func?ional? a Administra?iei preziden?iale Capitolul II: GUVERNUL ROMNIEI I. Considera?ii Introductive II. Natura juridic? a Guvernului III. Formarea Guvernului IV. Componen?a Guvernului V. Func?iile Guvernului VI. Atribu?iile Guvernului

VII. Atrbu?iile Primului-ministru VIII. Func?ionarea Guvernului IX. Actele Guvernului X. Aparatul de lucru al Guvernului XI. Responsabilitatea ministerial? CAPITOLUL III: ADMINISTRA?IA PUBLIC? CENTRAL? DE SPECIALITATE 1. Ministerele 2. Alte autorit??i n subordinea Guvernului CAPITOLUL IV: ADMINISTRA?IA PUBLIC? LOCAL? 1. Principiile administra?iei publice locale a) Principiul autonomiei locale b) Principiul deconcentr?rii serviciilor publice c) Principiul eligilibilit??ii autorit??ilor administra?iei publice loca le d) Principiul legalit??ii e) Principiul consult?rii cet??enilor n probleme locale de interes deoseb it 2. Administra?ia public? local? autonom? 3. Consiliul local Constituirea consiliilor locale Atribu?iile ?i func?ionarea consiliilor locale Actele Consiliului Local statutul juridic Consilierii locali Suspendarea ?i ncetarea mandatului de consilier local 4. Primarul ?i viceprimarul 5. Secretarul Prim?riei ?i Serviciile Publice func?ionale 6. Administra?ia public? a municipiului Bucure?ti 7. Consiliul Jude?ean ?i Pre?edintele Consiliului Jude?ean Consiliul Jude?ean Vicepre?edin?ii Consiliului Jude?ean Secretarul jude?ului Pre?edintele Consiliului Jude?ean

ANUL II SEM. II LECT. UNIV. DRD. MARIA GABRIELA ZOAN? Capitolul I PRE?EDINTELE ROMNIEI I. Institu?ia ?efului statului Institu?ia ?efului statului a ap?rut drept consecin?? a organiz?rii statale ? i a apari?iei statului. Treptat vechile forme de organizare ?i conducere, respec tiv ginta ?i tribul, au evoluat ca urmare a dezvolt?rii individului, iar ca urma re a noilor necesit??i sociale, acestea s-au dovedit insuficiente ducnd la apari?

ia statului, ca instrument al conducerii sociale. Desigur c? n timp ?i institu?ia ?efului statului a evoluat odat? cu dezvoltarea statal?, n strns? corela?ie cu co ndi?iile social-culturale, politice ?i economice. Rolul ?efului statului difer? n func?ie de modul de organizare statal?, respectiv de forma de guvern?mnt a fiec? rui stat. Forma de guvern?mnt nu este altceva dect organizarea puterii de stat. Du p? forma de guvern?mnt distingem: > Monarhia - monarhia absolut? : ntreaga putere de stat apar?ine unei singure pe rsoane ?i anume monarhului (specific? Evului Mediu) - monarhia parlamentar?: puterea de stat apar?ine att monarhului, ct ?i unui orga n reprezentativ, respectiv Parlamentului sau/?i Guvernului (o ntlnim n Marea Britan ie). > Republica puterea de stat este reprezentat? de c?tre un organ statal (Parlamen t, Guvern), mpreun? cu ?eful statului care are atribu?ii importante n exercitarea puterii de stat. - republic? preziden?ial?: ?eful statului, pre?edintele republicii, este ales di rect de c?tre popor - republic? parlamentar?: ?eful statului este ales de c?tre Parlament Diferen?a n ceea ce prive?te ?eful statului ntre monarhie ?i republic? este a ceea c? n monarhie conduc?torul (?eful statului) nu este ales (fiind vorba de des cenden?ii aceleia?i familii), n timp ce n republic? conduc?torul (?eful statului) este ales (de c?tre popor sau parlament) ?i binen?eles, atribu?iile ?efului statu lui difer? n func?ie de forma de guvern?mnt. Institu?ia ?efului statului a cunoscut n timp mai multe denumiri: mp?rat, reg e, domn, ?ar, principe, domnitor, conduc?tor, Pre?edinte. ?i n Romnia institu?ia ?efului statului a evoluat n timp sub forma mai mult or denumiri: voievod, domn (Constitu?ia din 1866), rege (1881 cnd Romnia s-a procl amat regat; Constitu?ia din 1923), Pre?edinte al Republicii (prin revizuirea din 1974 a Constitu?iei din 19651), Pre?edintele Romniei (Constitu?ia din 1991, revi zuit? n 2003). La 22 decembrie 1989 Consiliul Frontului Salv?rii Na?ionale prin Comunica tul c?tre ?ar? 2 a hot?rt: dizolvarea structurilor de putere ale regimului dictato rial, demiterea Guvernului, ncetarea activit??ii Consiliului de Stat ?i a institu ?iilor sale ?i preluarea puterii de stat de c?tre Frontul Salv?rii Na?ionale. Pr in Decretul-lege nr. 2 din 27 decembrie 1989 s-a stabilit denumirea ??rii Romnia, forma de guvern?mnt republic? ?i s-a reglementat institu?ia ?efului statului, ca fiind Pre?edintele Consiliului F.S.N.3 Ulterior, dup? transformarea Consiliului F.S.N. n Consiliul Provizoriu de Unitate Na?ional?, ?eful al statului a devenit Pre?edintele Consiliului Provizoriu de Unitate Na?ional?. Dup? alegerile libere din 20 mai 1990 organizate n baza Decretului-lege n r. 92/1990, func?ia de ?ef al statului s-a exercitat de Pre?edintele Romniei, a?a cum este reglementat? ?i n prezent prin Constitu?ia din 1991, revizuit?4 n 2003, art. 80 - 101 titlul III (Autorit??ile publice), capitolul II (Pre?edintele Romni ei). II. Natura juridic? a func?iei ?i rolul Pre?edintelui Romniei

Pre?edintele Romniei reprezint? statul romn ?i este garantul independen?ei na ?ionale, al unit??ii ?i al integrit??ii teritoriale a ??rii. Pre?edintele Romniei vegheaz? la respectarea Constitu?iei ?i la buna func?ionare a autorit??ilor pub lice. n acest scop, Pre?edintele exercit? func?ia de mediere ntre puterile statulu i, precum ?i ntre stat ?i societate (Constitu?ia Romniei, art. 80). Din sumarul textului constitu?ional, putem desprinde trei func?ii principal e pe Pre?edintele Romniei le ndepline?te: func?ia de reprezentare, func?ia de gara nt ?i func?ia de mediere5. Func?ia de reprezentare i confer? dreptul de a reprezenta statul romn att pe p lan intern, ct ?i pe plan extern. Pe plan intern, confer? decora?ii ?i titluri de onoare, acord? gradele de mare?al, general ?i amiral, nume?te n func?ii publice, acord? gra?ierea individual?. Pe plan extern, ncheie tratate interna?ionale n num ele Romniei, negociate de Guvern, pe care le supune spre ratificare Parlamentului ; la propunerea Guvernului acrediteaz? ?i recheam? reprezentan?ii diplomatici ai

Romniei ?i aprob? nfiin?area, desfiin?area sau schimbarea rangului misiunilor dip lomatice, acrediteaz? reprezentan?ii diplomatici ai altor state. Func?ia de garant se refer? la garantarea independen?ei na?ionale, a unit?? ii ?i integrit??ii teritoriale a ??rii. Pre?edintele Romniei este comandantul for ?elor armate ?i ndepline?te func?ia de pre?edinte al Consiliului Suprem de Ap?rar e al ??rii. Pre?edintele Romniei exercit? func?ia de mediere ntre puterile statului, prec um ?i ntre stat ?i societate. Are suportul legitim?rii n alegerea sa, prin sufragi u universal ?i direct. De asemenea, atribuirea func?iei de mediere are la baz? ? i faptul c? nu apar?ine vreunui partid pe durata exercit?rii mandatului6. Pre?edintele Romniei face parte din puterea executiv? ?i este unul din cei d oi ?efi ai executivului (cel?lalt fiind Guvernul). Pe de alt? parte, Pre?edintele Romniei, este organ reprezentativ al poporulu i romn, la fel ca ?i Parlamentul, ambele fiind alese direct de c?tre electorat. P re?edintele ?i Parlamentul Romniei, ca organe reprezentative ale poporului roman, sunt ?i n strns? dependen?? unul fa?? de altul (potrivit art 84 ?i 95 din Constit u?ie, Senatul ?i Camera Deputa?ilor, n ?edin?? comun?, l pot pune sub acuzare pe P re?edintele Romniei pentru nalt? tr?dare sau l pot suspenda din func?ie pentru nc?lc area grav? a Constitu?iei, iar de de alt? parte, potrivit art. 89 din Constitu?i e, Pre?edintele Romniei poate, n anumite condi?ii, s? dispun? suspendarea Parlamen tului). III. Alegerea Pre?edintelui Romniei

Pentru a fi ales Pre?edinte al Romniei, candidatul trebuie s? ndeplineasc? ur m?toarele condi?ii de eligibilitate: - s? aib? domiciliul n ?ar? - s? aib? drept de vot - s? aib? cet??enie romn? - s? fi mplinit, pn? n ziua alegerilor inclusiv, vrsta de cel pu?in 35 de ani - s? nu fi ndeplinit deja, de dou? ori, func?ia de Pre?edinte - s? nu-i fie interzis? asocierea n partide politice Pre?edintele Romniei este ales prin vot universal, egal, direct, secret ?i l iber exprimat. Alegerea se desf??oar? n unul sau dou? tururi de scrutin, n func?ie de rezultatul votului. Este declarat admis candidatul care a ntrunit, n primul tu r de scrutin, majoritatea de voturi ale aleg?torilor nscri?i n listele electorale. n cazul n care nici unul dintre candida?i nu a ntrunit aceast? majoritate, se orga nizeaz? al doilea tur de scrutin, la care particip? primii doi candida?i stabili ?i n ordinea num?rului de voturi ob?inute n primul tur. Este declarat ales candida tul care a ob?inut cel mai mare num?r de voturi. Rezultatul alegerilor pentru func?ia de Pre?edinte al Romniei este validat d e Curtea Constitu?ional?. Candidatul a c?rui alegere a fost validat? depune n fa? a Camerei Deputa?ilor ?i a Senatului, n ?edin?? comun?, urm?torul jur?mnt: Jur s?-m i d?ruiesc toat? puterea ?i priceperea pentru prop??irea spiritual? ?i material? a poporului romn, s? respect Constitu?ia ?i legile ??rii, s? ap?r democra?ia, dr epturile ?i libert??ile fundamentale ale cet??enilor, suveranitatea, independen? a, unitatea ?i integritatea teritorial? a Romniei. A?a s?-mi ajute Dumnezeu. Pre?edintele Romniei nu poate avea mai mult de dou? mandate. Nici o persoan? nu poate ndeplini func?ia de Pre?edinte al Romniei dect pentru cel mult dou? manda te. Acestea pot fi ?i succesive. IV. Mandatul Pre?edintelui Romniei

Mandatul Pre?edintelui Romniei este de 5 ani ?i se exercit? de la data depun erii jur?mntului. Constitu?ia Romniei din 1991 prevedea mandatul Pre?edintelui Romn iei de 4 ani, ns? n urma revizuirii din 2003 acesta a fost m?rit la 5 ani, spre de osebire de mandatul de parlamentar care a r?mas la 4 ani. Probabil una dintre ra ?iunile pentru care numai mandatul Pre?edintelui a fost m?rit cu un an, este ace ea ca institu?ia preziden?ial? s? men?in? continuitatea pe perioada campaniilor electorale parlamentare, ca garan?ie a stabilit??ii politice a ??rii.

Pre?edintele Romniei ?i exercit? mandatul pn? la depunerea jur?mntului de Pre?e dintele nou ales. Aceast? prevedere constitu?ional? ?i are ra?iunea n necesitatea asigur?rii unei normale activit??i preziden?iale n orice clip?. Mandatul Pre?edintelui Romniei poate fi prelungit, prin lege organic?, n caz de r?zboi sau de catastrof?. Constitu?ia face referire la dou? situa?ii excep?i onale n care poate fi prelungit mandatul Pre?edintelui: situa?ia de r?zboi ?i sit ua?ia catastrofei. Consider?m c? dac? no?iunea de r?zboi este una concret?, nu ace la?i lucru l putem spune ?i despre no?iunea de catastrof? care poate fi interpretab il?, tocmai datorit? inexactit??ii sale. Dup? p?rerea noastr?, interpretabilitat ea no?iunii de catastrof? face inaplicabil? norma constitu?ional? cuprins? la art. 83 alin. 3. Raportndu-ne la institu?ia Pre?edintelui consider?m corect a interpr eta catastrofa ca fiind de nivel na?ional, n caz contrar putndu-se crea facil posibi litatea folosirii abuzive a normei constitu?ionale. De asemenea, trebuie observa t, c? mandatul Pre?edintelui nu se prelunge?te de drept ca efect al nceperii r?zb oiului sau producerii catastrofei, ci numai ca efect al intr?rii n vigoare a unei legi organice n acest sens. V. Incompatibilit??i ?i imunit??i

Incompatibilit??i Pre?edintelui se ntind numai pe perioada exercit?rii mandatu lui ?i constau n: - Pre?edintele Romniei nu poate fi membru al unui partid - Pre?edintele Romniei nu poate ndeplini nici o alt? func?ie public? sau privat? Prima incompatibilitate stipulat? de Constitu?ie la art. 84 se refer? la in terdic?ia Pre?edintelui de fi membru al vreunui partid politic, interdic?ie ce e ste fireasc? ?i reprezint? o consecin?? direct? a atitudinii de neutralitate pe care Pre?edintele, prin pozi?ia sa, trebuie s? o manifeste fa?? de to?i cet??eni i ?i fa?? de toate forma?iunile politice. Exist? ?i opinii n sensul c? Pre?edinte le Romniei ar trebui s? fie membru ar unui partid politic, deoarece activitatea a cestuia f?r? sprijinul ?i colaborarea Parlamentului sau a primului ministru ar p utea fi blocat?7. n ceea ce prive?te cea de-a doua incompatibilitate stipulat? de Constitu?ie, Pre?edintele pe durata exercit?rii mandatului s?u nu poate ndeplini nici o func? ie public? sau privat?, nici aceea de cadru universitar, spre deosebire de deput a?i ?i senatori, care, cu unele excep?ii, pot exercita n continuare profesia ante rioar?. Potrivit art. 84 alin. 2 din Constitu?ie, Pre?edintele Romniei se bucur? de imunitate. Pre?edintele Romniei nu poate fi tras la r?spundere juridic? pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate n exercitarea mandatului s?u. VI. Atribu?iile Pre?edintelui Romniei

1. Atribu?iile Pre?edintelui Romniei n raporturile sale cu Parlamentul a) Adresarea de mesaje Parlamentului Pre?edintele Romniei adreseaz? Parlamentului mesaje cu privire la principale le probleme ale na?iunii (art. 88). Parlamentul ntrunit n ?edin?a comun? a celor d ou? Camere (conform art. 62 alin. 2) prime?te mesajul Pre?edintelui. Din sumarul textelor anterioare, deducem c? dreptului Pre?edintelui de a adresa mesaje i cor espunde obliga?ia Parlamentului de a se reuni n ?edin?? comun? pentru a primi mes ajul. Mesajul ca act public al Pre?edintelui Romniei a fost calificat de c?tre Cu rtea Constitu?ional? un act exclusiv unilateral al Pre?edintelui care nu produce efecte juridice precum un Decret 8. Decizia Cur?ii Constitu?ionale nr. 87/1994, pr ecizeaz? c?, Parlamentul primind mesajul Pre?edintelui poate s? dezbat? o proble m? prev?zut? n mesaj ?i chiar s? treac? la adoptarea uneia sau unor m?suri pe baz a acestei propuneri. b) Dizolvarea Parlamentului de c?tre Pre?edinte

Art. 89 din Constitu?ie stipuleaz? c? Pre?edintele, dup? consultarea pre ?edin?ilor Senatului, al Camerei Deputa?ilor ?i a liderilor grupurilor parlament are, poate dizolva Parlamentul, dac? acesta nu a acordat votul de ncredere pentru formarea Guvernului n t...