Druhno, - ZHR Trzciankazhr- ?· turystyka łazik wdrowniczka turystka -przewodniczka - włóczga turystyka…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p> 1 </p> <p>Druhno, </p> <p>oddajemy Ci do rk nowy zestaw sprawnoci harcerek zbudowany na podstawie istniejcych dotych-</p> <p>czas dwch regulaminw sprawnoci ZHR i ZHP (r. za. 1918), wzbogacony o nowe propozycje z </p> <p>wydziaw i rodowisk, w tym rwnie o sprawnoci specjalistyczne. W ramach dziaw sprawnoci </p> <p>s uporzdkowane dziedzinami Staraymy si zawrze jak najwicej sprawnoci, tak, aby zapropo-</p> <p>nowa nie tylko wiksze zrnicowanie trudnoci w ramach jednej dziedziny, ale take zapewni </p> <p>wystpowanie w ramach niej sprawnoci na wszystkich poziomach trudnoci. Kolejne edycje b-</p> <p>dziemy staray si wzbogaca o napywajce do Wydziau Harcerek nowe propozycje. Serdecznie dzikujemy autorkom poprzednich regulaminw sprawnoci za zgod na wykorzystanie </p> <p>zebranych i opracowanych przez nie materiaw oraz wszystkim instruktorkom, ktre nadesay nam </p> <p>swoje uwagi i propozycje. Dziki Waszej pomocy nowe Sprawnoci Harcerek" powstay i mamy na-</p> <p>dziej, ze bd suyy nam wszystkim. Czuwaj ' </p> <p>Kierowniczka Wydziau Harcerek </p> <p>hm Magdalena Masiak HR </p> <p> 2 </p> <p>Kada zdobyta sprawno to krok na drodze harcerskiego doskonalenia si, krok ku lepszej przydat-</p> <p>noci krok do uczciwszego czuwamy Hm Rp Jadwiga Falkowska </p> <p>Druhno Druynowa! Sprawnoci harcerek s niezbdnym elementem harcerskiej metody wychowania S one pomocne w zdobywaniu rnych umiejtnoci i wiadomoci, ktre s lub bd potrzebne w yciu harcerce. Posiadanie sprawnoci oznacza, ze harcerka jest w danym kierunku przygotowana, nabya pewne najniezbdniejsze umiejtnoci praktyczne i dowiadczenie Sprawnoci nie mog by jednak zdo-bywane powierzchownie, ale rzetelnie i uczciwie. Harcerka powinna nie tylko opowiedzie jak zrobiaby dan rzecz, ale naprawd j wykona we-dug wyznaczonej prby na sprawno wtedy z dum przybywa bd na rkawie munduru wyszyte krki sprawnoci. Nie naley dy do zdobywania przez harcerki wszystkich sprawnoci i zbierania ich, na ilo" Wybierajc sprawno naley kierowa si gwnie zainteresowaniami harcerki, ale trzeba zwra-ca te uwag na to, czego brakuje jej do penego rozwoju eby zdobywanie sprawnoci byo naj-bardziej efektywne powinny istnie odpowiednie warunki Nie ma sensu zdobywanie sprawnoci polowych i obozowych zim w miecie lub sprawnoci KRAWCOWEJ bez dostpu do maszyn do szycia. Pamitaj o poziomie sprawnoci musi on by odpowiednio dobrany Nie id na atwizn, nie stawiaj te nazbyt trudnych wymaga, gdy moe to zniechci harcerk. Sprawno powinna stanowi dla dziewczynki wyzwanie, sposobno do rozwoju i nauki. Pokonanie wyszej poprzeczki sprawi jej wtedy o wiele wicej satysfakcji. Sprawnoci s elementem kadej prby na stopie harcerski, s tak liczne i rnorodne, e ka-da harcerka znajdzie interesujce dla siebie. W kadym dziale staraymy si przedstawi po kilka propozycji z danej dziedziny. W stopniach zaznaczone s jedynie dziay, z ktrych kada harcerka moe wybra sprawno, ktr chciaaby zdobywa. Poniewa niektre dziedziny s tak wane i niezbdne w yciu harcerki, pojedyncze wymagania zostay wczone jako obowizko-we w prby na stopnie harcerskie. Sprawnoci jednak przede wszystkim rozwijaj harcerk, std te powinna ich ona zdobywa jak najwicej i nie ogranicza si tylko do tych wymaganych regulaminem stopni. Mamy nadziej, e ta ksieczka pomoe Twoim harcerkom odwanie stawia kroki na dro-dze harcerskiego doskonalenia si". </p> <p>Czuwaj! Wydzia Harcerek </p> <p> 3 </p> <p>ZASADY ZDOBYWANIA SPRAWNOCI 1. Sprawnoci harcerek s nieodzown czci pracy druyny. Uzupeniaj one system stopni harcer-</p> <p>skich i jako takie powinny by stosowane indywidualnie, zgodnie z zainteresowaniami harcer-ki. Zdobyte sprawnoci mog stanowi element prby na stopie w okrelonych dziedzinach. </p> <p>2. Zdobycie okrelonej sprawnoci oznacza, e zdobywajca harcerka praktycznie wykazaa si wiedz i konkretnymi umiejtnociami okrelonymi przez regulamin, jest biega w okrelonej dziedzinie. </p> <p>3. Dla poziomu kadego stopnia harcerskiego przewidziane s sprawnoci odpowiedniego stopnia trudnoci oznaczonego gwiazdkami: * sprawnoci I stopnia - na poziomie ochotniczki, ** - sprawnoci II stopnia - na poziomie tropicielki i starszej ochotniczki, *** - sprawnoci III stopnia - na poziomie samarytanki i wdrowniczki. </p> <p>4. Sprawnoci mistrzowskie mona zdobywa dopiero po uprzednim uzyskaniu sprawnoci III stopnia z danej dziedziny. </p> <p>5. Na stopie zaliczane s sprawnoci o stopniu trudnoci odpowiadajcym zdobywanemu stopniowi lub wyszemu. </p> <p>6. Prba zdobywania sprawnoci prowadzona jest przez osoby, co najmniej w stopniu odpowiada-jcym poziomowi sprawnoci. Moe to by druynowa, instruktorka przez ni wyznaczona lub Kapitua Stopnia. </p> <p>7. Podejmujc prb zdobywania sprawnoci harcerka zgasza ten fakt druynowej, przedsta-wia plan zdobywania sprawnoci (np. karta prby, wpis w notatniku harcerskim) i omawia z druynow warunki realizacji poszczeglnych zada celem ich harmonijnego po-wizania z prac druyny i zastpu. W przypadku modych harcerek w wyborze sprawnoci i podjcia prby wskazana jest pomoc zastpowej lub druynowej. </p> <p>8. Dopuszczenie harcerki do zdobywania sprawnoci jest ogoszone rozkazem. 9. Okres prby trwa w zalenoci od poziomu trudnoci do 6 miesicy. W tym czasie harcerka re-</p> <p>alizuje zaplanowane zadania, zdobywa potrzebn wiedz i wykazuje praktyczne umiejtnoci. Druynowa lub wskazana przez ni osoba zalicza na karcie prby waciwe wykonanie zadania. W wyjtkowych sytuacjach istnieje moliwo zaliczenia zada, ktre byy wykonane przez harcerk przed terminem otwarcia prby (do 40%) o ile byy one znane druynowej i oceniane s przez ni bardzo wysoko. </p> <p>10. Po stwierdzeniu zaliczenia wszystkich wymaga sprawno zostaje przyznana rozkazem dru-ynowej lub hufcowej, jeli druynowa nie posiada odpowiedniego stopnia. </p> <p>11. Zdobycie sprawnoci wpisuje si do Ksieczki Harcerskiej i do ewidencji harcerki prowa-dzonej przez druynow. Opracowane plany zdobywania sprawnoci przechowuje si w aktach druyny. </p> <p>12. Zdobycie sprawnoci upowania harcerk do noszenia jej odznaki wedug regulaminu mun-durowego. </p> <p>13. Zdobycie sprawnoci mistrzowskiej w miar moliwoci powinno by powizane z uzyskaniem uprawnie pastwowych. </p> <p>14. Harcerka, ktra zdobya odpowiedni sprawno, zobowizana jest suy nabytymi umiejt-nociami zawsze, gdy zajdzie tego potrzeba. W przypadku nieprzestrzegania powyszego zobo-wizania sprawno moe zosta odebrana rozkazem druynowej lub hufcowej po zasigniciu opinii Rady Druyny. </p> <p>15. 15.Po odebraniu sprawnoci wykrela siej w Ksieczce Harcerskiej i w ewidencji harcerki, za harcerce nie wolno nosi jej odznaki. </p> <p>16. Powtrne zdobywanie sprawnoci moe nastpi dopiero po upywie 3 miesicy. 17. Dopuszczalne jest tworzenie nowych sprawnoci, nie objtych niniejszym regulaminem np. indywi-</p> <p>dualnych, okolicznociowych, o zasigu lokalnym lub oglnopolskim. 18. Regulaminy sprawnoci lokalnych (tworzonych wycznie na potrzeby rodowiska - druyna, hu-</p> <p>fiec) zatwierdzane i udokumentowane s odpowiednio przez: 19. - sprawnoci I i II stopnia - Hufcowa </p> <p> 4 </p> <p>20. - sprawnoci III stopnia i mistrzowskie Komendantka Chorgwi (ew. na wnioski odpowied-nich Kapitu Stopni) Kopie wymaga powinny by przesyane przez osoby zatwierdzajce do wiadomoci Wydziau Harcerek Gwnej Kwatery. </p> <p>21. Regulaminy sprawnoci lokalnych, ktre rodowiska proponuj wprowadzi do oglnopol-skiego regulaminu sprawnoci, powinny by przedstawiane do Wydziau Harcerek Gwnej Kwatery w celu akceptacji. Sprawno jest wpisywana do oglnopolskiego regulaminu roz-kazem Naczelniczki. </p> <p>22. Tym samym reguom, co nowe sprawnoci lokalne proponowane do oglnopolskiego re-gulaminu sprawnoci, podlegaj propozycje sprawnoci okolicznociowych o zasigu ogl-nopolskim np. Biaa Suba, 75-lecie Harcerstwa itp. </p> <p> 5 </p> <p>23. Wzr karty prby na sprawno Karta prby na sprawno: Imi i nazwisko ________ Druyna ______________ Zastp_________________ stopie_________________ L.p. Zadania Termin </p> <p>realizacji Potwierdzenie </p> <p>Sprawno przyznano rozkazem_ z dnia podpis druynowej Uwaga: - zadania - to konkretne prace wynikajce z wymaga sprawnoci, a nie powtrzenie tych wyma-ga - wpis w notatniku harcerskim powinien zawiera podobne informacje. </p> <p> 6 </p> <p>WYKAZ SPRAWNOCI HARCEREK </p> <p>SPRAWNOCI DUCHA DZIEDZINA * ** *** M trzylistna koniczyna czterolistna koniczyna tarcza w. Jerzego wcznia w. Jerzego May Ksi I May Ksi II szara lilijka I szara lilijka II szara lilijka III0 </p> <p>SPRAWNOCI RELIGIJNE </p> <p>DZIEDZINA * ** *** M </p> <p>Maryja crka Maryi posaniec Maryi apostoka Maryi Miriam </p> <p>znajomo Biblii biblistka znawczyni Biblii </p> <p>ywoty witych hagiografka </p> <p>wsplnota parafianka </p> <p>oprawa Mszy w. liturgistka choralistka </p> <p>SPRAWNOCI OBOZOWE </p> <p>DZIEDZINA * ** *** M </p> <p>pionierka sobieradek obozowy pionierka obozowniczka mistrzyni obozownic-twa </p> <p>puszczastwo pitaszek traper leny czowiek - Robinson - trzy pira kwatermistrzostwo skrzat gospodyni zastpu kwatermistrzyni kuchnia obozo-wa kuchcik kucharka kuchmistrzyni </p> <p>warta wartowniczka starsza wartowniczka </p> <p>SPRAWNOCI TERENOWE DZIEDZINA * ** *** M terenoznawstwo obserwatorka terenoznawczyni topografka czno czniczka sygnalistka telefonistka zwiad lekka stopa tropicielka zwiadowca bytowanie zim eskimoska czowiek zimy polarniczka </p> <p>SPRAWNOCI TURYSTYCZNE DZIEDZINA * ** *** M </p> <p>turystyka azik wdrowniczka turystka -przewodniczka - wczga </p> <p>turystyka grska azik grski azik grski zimowy turystka grska -przewodniczka grska - wczga grski krajoznawstwo wskazidroga przewodniczka po... krajoznawczymi pilot wycieczek podre ciekawska podrniczka globtroterka globskautka </p> <p>SPRAWNOCI PRZYRODNICZE DZIEDZINA * ** *** M las przyjacika lasu duch puszczy leniczka botanika przyrodniczka botaniczka zielarka ogrodnictwo kwiaciarka mioniczka rolin ogrodniczka rolnictwo rolnik grzybiarstwo zbieraczka grzybw grzybiarka dzika zwierzyna obserwatorka zwierzyny tropicielka zwierzyny zoolog zwierzta domo-we przyjacika zwierzt opiekunka zwierzt hodowca </p> <p>akwarystyka akwarystka wodniczka oceanolog </p> <p> 7 </p> <p>meteorologia chmurka znawczyni pogody meteorolog ekologia may ekolog ekolog ratowniczka przyrody zielona </p> <p>SPRAWNOCI SAMARYTASKIE DZIEDZINA * ** *** M samarytanka higienistka sanitariuszka ratowniczka samarytanka opieka nad chorymi opiekunka chorych pielgniarka szara siostra opieka nad osobami starszymi </p> <p>- opiekunka starszych - przyjacika seniora przyjaciel domu </p> <p>opieka nad dziemi starsza siostra przyjacika dzieci opiekunka dzieci mama mimunkw SPRAWNOCI RK </p> <p>DZIEDZINA * ** *** M naprawy sobieradek sprawne rce majsterkowiczka prace domowe dobry duszek pani domu gadzina kuchnia gosposia gospodyni mistrzyni kuchni szefowa kuchni </p> <p>cukiernictwo cukierniczka ciastkarka ciastkarka doskonaa mistrzyni cukiernic-twa przechowywanie yw-noci chomiczka spiarniowiec przetwrczyni </p> <p>krawiectwo igieka mistrzyni igy krawcowa mistrzyni krawiectwa dziewiarstwo oczko dziewiarka dziewiarka doskonaa haft niteczka hafciarka hafciarka doskona makrama wzeek makramiarka makramiarka doskonaa fotografia fotoamatorka fotograf mistrzyni fotografii wideo operatorka wideo fryzjerstwo fryzjerka </p> <p>inne - maszynistka - introligatorka </p> <p> SPRAWNOCI ARTYSTYCZNE </p> <p>DZIEDZINA * ** *** M </p> <p>piew piewaczka wokalistka pieniarka kierownik arty-styczny </p> <p>muzyka -nutka - werblista </p> <p>-grajek -dobosz -trbacz </p> <p>muzyk </p> <p>rysunek rysowniczka malarka dekoracja dekoratorka zdobniczka plastyczka mistrzyni dekoracji recytacja fraszka recytatorka poetka gra na gitarze gama gitarzyska gitarzystka doskonaa teatr lalek lalkarka reyserka lalkowa taniec plsie gawdziarstwo bajarka gawedziarka Sabaa aktorstwo komediantka aktorka asystentka reyserki reyserka </p> <p>SPRAWNOCI NAUKOWE I TECHNICZNE DZIEDZINA * ** *** M odkrycia szperacz poszukiwaczka badaczka bibliofilstwo czytelniczka bibliotekarka bibliofilka historia poszukiwaczka korzeni tropicielka dziejw historyczka </p> <p>historia harcerstwa badaczka tradycji harcerskiej </p> <p>znawczyni historii harcer-skiej </p> <p>dziejopisarka </p> <p>dziennikarstwo reporterka kronikarka dziennikarka redaktorka etnografia krajka folklorystka etnografka astronomia gwiazda polarna Andromeda astronom </p> <p>geologia skaka geolog badaczka dziejw Ziemi </p> <p>chemia alchemiczna laborantka chemiczka logika potga matematyczka alfa &amp; omega informatyka bajtek operatorka komputera informatyczka programistka jzyki obce tumaczka jazda samochodem kierowca gawdziarstwo bajarka gawdziarka Sabaa </p> <p> 8 </p> <p>aktorstwo komediantka aktorka asystentka reyserki reyserka </p> <p>SPRAWNOCI SPORTOWE DZIEDZINA * ** *** M wspinaczka zwinka linoskoczka alpinistka pywanie ju pywam pywaczka pywaczka doskonaa </p> <p>kajakartswo wodniaczka wiolarka kajakarka mistrzyni kajakar-stwa </p> <p>eglarstwo junga bryza eglarz - instruktorka eglarska - sternik jazda na rowe-rze cyklistka rowerzystka kolarka </p> <p>tenis mistrzyni rakietki tenisistka ucznictwo uczniczka saneczkarstwo saneczkarka ywiarstwo ywiarka ywiarka doskonaa </p> <p>narciarstwo narciarka - narciarka doskonaa - narciarka biegowa mistrzyni nart instruktorka narciarska </p> <p>Gry zimowe nieka organizatorka gier zimowych </p> <p>jedziectwo dokejka jedziec - amazonka - wdrowniczka konna mioniczka koni </p> <p>Gry zespoowe organizatorka gier - mioniczka gier mistrzyni harcw Gry planszowe mistrzyni warcaby szachistka arcymistrzyni (224) </p> <p>Gimnastyka maa gimnastyczka gimnastyczka mistrzyni gimnasty-ki (226) </p> <p>lekkoatletyka maa lekkoatletka lekkoatletka mistrzyni lekkoatlety-ki (229) </p> <p>sport mioniczka sportu sportowiec olimpijka (23 1 ) </p> <p>SPRAWNOCI NOWE I OKOLICZNOCIOWE DZIEDZINA * ** *** M </p> <p> 9 </p> <p> Przy prowadzeniu prb na sprawnoci 1. Zapewnij harcerkom dostp do ksieczki sprawnoci, wywieszaj na tablicy rozkazw w harcwce </p> <p>i na obozie wymagania na aktualnie zdobywane sprawnoci. 2. Staraj si zawsze znale czas, aby pomc harcerce wybra sprawno i uoy zadania prby. </p> <p>Pamitaj, aby nie przepisywa wymaga regulaminu na kart. Kada prba powinna by osob-no uoona. </p> <p>3. Staraj si, aby Twoje harcerki miay wyszyte na bieco sprawnoci, pamitaj o przyznawaniu ich rozkazem i wpisywaniu do Ksieczek Harcerskich. </p> <p>4. Gromad w biblioteczce ciekawe pozycje, ktre mog pomc harcerkom w zdobyciu potrzebnej wiedzy, moe znajdzie si tam te miejsce dla literatury fachowej potrzebnej do zdobywania sprawnoci specjalistycznych. </p> <p>5. Pomyl o formie wyrnienia lub dodatkowych uprawnie harcerek posiadajcych niektre sprawnoci, moe to by przywilej dla MISTRZYNI MUSZTRY noszenia proporca druyny, czy dla PYWACZKI moliwo kpania si w gbszej czci kpieliska. </p> <p>6. Wane jest, aby tam gdzie to moliwe harcerki zdobyway uprawnienia pastwowe - od naj-prostszych jak karta rowerowa, poprzez bardziej zaawansowane typ patenty eglarskie, czy od-znaki turystyczne po specjalistyczne jak uprawnienia pilota wycieczek, organizatora turystyki czy stranika przyrody. </p> <p>7. Korzystaj z pomocy specjalistw z danej dziedziny, szczeglnie w przypadku sprawnoci specjalistycznych. Powinni oni ocenia wykonanie zada. </p> <p>8. Pamitaj, e Twj przykad jest bardzo wany, Ty te zdobywaj nowe sprawnoci. 9. Signij do nowych dziaw sp...</p>