Džejms Bliš - Zvezdane Spore

 • Published on
  21-Nov-2015

 • View
  12

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

.

Transcript

 • Biblioteka Kentaur "N_ Nauna fantastika

 • Naslov originala THE SEEDLING STARS

  Slika na koricama Aleksandar Dedi: Daleko u svem iru

  Urednik Ivan V. Lali

  Recenzent Darko Suvin

  Oprema knjige Dobrilo M. Nikoli

  Tehniki urednik Franjo Komeriki

  Korektor Zvezdana uri

  Copyright by James Blish, 1957 Izdava

  Izdavaki zavod Jugoslavija" Beograd, 1967, 1978.

  Sva prava za Jugoslaviju- Zadrana

  tampa i povez Beogradski izdavako-grafiki zavod Beograd, Bulevar-vojvode Miia 17

  Drugo izdanj~}Tira 5 000 primeraka

 • Dejms BliZvezdane spore

  PreveliDarko i Truda Suvin

  JUQOSLAVIJABeograd

 • Sadraj

  7Program osemenjivanja

  59Bie s tavana

  95Povrinski napon

  155Razvode

 • Glava prvaVasionski brod je poeo zujati oko Svinija, ali on nije primetio promenu. Kad se glas kapetana Majkldona konano zauo iz zvunika na zidu, Svini je jo leao, privezan za leaj, u udnom stanju obamrlosti za koje dotle nije znao niti ga je shvatao. Da nije oseao otkucaje srca, pomislio bi da je mrtav. Prolo je nekoliko minuta dok je odgovorio.

  Svini, uje li me? Je li ti dobro?Isprekidano pilotovo disanje smeno je zvualo Sviniju.

  S Majkldonovog stanovita, i pretene veine ljudskog roda, Svini je bio nestvaran. On je, zapravo, bio mrtav.

  vrsto izolovana kabina sa sopstvenim vazdunim zatvaraem spolja, tako da Svini nije mogao da ue u druge delove broda, bila je dokaz da je on nestvaran. Takav je bio i Majkldonov ton: kao da oslovljava skrivenu stvar, a ne ljudsko bie. Skrivenu zato da bi se zatitio svet a ne da bi se ona zatitila od sveta.

  Naravno da mi je dobro , rekao je Svini i, otvorivi kopu, seo. Prokontrolisao je termometar, koji je jo pokazivao minus 125C srednju temperaturu na povrini Ganimeda, treeg Jupiterovog meseca.

  Dremuckao sam. ta se to zbiva?Uleemo u orbitu. Sad smo, otprilike, hiljadu kilome

  tara iznad satelita. Hoe li malo da pogleda? Naravno da hou. Hvala, Miki!Mikrofon se oglasi: ,,M-da. Kasnije u razgovarati s

  tobom. Svini se uhvatio za preku i odvukao do bonog okna, manevriui prilino uspeno. oveku za koga je jedna estina Zemljine tee normalna stvar, slobodan pad odsustvo svake tee samo je granini sluaj. Stanje na koje je naviknut.

  A i sam Svini je to bio. ovek, ali granini sluaj. Gledao je napolje. Tano je znao ta e videti; detaljno

  je to prouavao na fotografijama, na tele-trakama, geografskim kartama, kroz teleskop kod kue, na Mesecu i Marsu.

  Ako se Ganimedu prilazi s donje kao to je sada inio Majkldon, prvo to pada u oi jeste velika jajasta mrlja nazvana Neptunov trozubac. Ime su joj nadenuli prvi

 • istraivai Jupitera jer je bila oznaena grkim slovom psi na staroj planetarnoj karti Houva. Pokazalo se da je ime dobro odabrano, jer je ta mrlja duboko more trozubog oblika, najire na istonoj strani, koje se prostire, otprilike, od 120. do 165. stepena geografske duine i od 10. do 33. stepena severne irine. Kakvo more? Vodeno, naravno vode zauvek smrznute u vrstu stenu prekrivenu naslagom od desetak santimetara iste takve praine.

  Istono od trozupca nalazi se velika trouglasta oznaka nazvana leb, koji se protee prema severu sve do Pola. To je iskidana dolina sa prepletenim korenjem, niz koju se lome lavine, a nastavlja se oko Pola i protee natrag gore, u drugu hemisferu, i sve se vie iri du svog puta. (Gore, jer je sever za vasionske pilote, kao i za astronome, dole.) Nema nita slino lebu ni na jednoj planeti, iako s donje strane, kad se brod sputa na Ganimedov meridijan 180, podsea na Veliku Sirtu gledanu s Marsa.

  No, to nije stvarna slinost. Velika Sirta je, moda, najprijatniji kraj na elom Marsu. leb je, meutim, koritasta kotlina.

  Na istonom rubu ovog ogromnog oiljka, na geografskoj duini od 218 i severnoj irini od 32, nalazi se usamljeno brdo, visoko, otprilike, 3.000 metara, koje nije imalo imena, ili ga Svini nije znao. Na geografskoj karti Houva oznaeno je slovom pi zato to je trcalo usamljeno, iako se moglo zapaziti sa Zemljindg Meseca, dobrim teleskopom, kad je Sunce izlazilo na toj geografskoj duini. Vrh bi mu, izdvojen u tami, blistao kao mala zvezda. Polukruna izboina tri prema zapadu iznad leba podnoja Houvovog pi, a strane su mu neshvatljivo strme za svet u kojem, inae, nema ni traga nabranim slojevima.

  Na toj izboini iveli su drugi Prilagoeni ljudi.Svini je dugo zurio dole, u gotovo nevidljivo brdo s

  vrhom kao sjajna zvezda, i udio se to na to ne reaguje.Mogla se oekivati bilo koja prikladna emocija: ieki

  vanje, nemir, nestrpljenje, bilo ta, ak i strah. U stvari, poto je bio zatvoren u elinom ormanu vie od dva meseca, trebalo bi sada da gori od elje da izae, pa makar samo zato da bi se pridruio Prilagoenim ljudima. Umesto toga, ostao je miran. Samo za trenutak je osetio radoznalost u pogledu Houvovog pi, kad mu pogled skrenu do samog Jupitera koji se pojavio, udovian i fantastino obojen, Samo milion kilometara udaljen. A ak ga je i ta planeta privukla samo zato to je bila sjajnija, jer inae nita nije znaila za njega.

  yMiki! rekao je prisilivi sebe da gleda ponovo dole u Zleb.

 • 11

  Evo me, Svini. Kako izgleda?Pa, kao reljefna geografska karta .Tako one sve izgledaju .Gde e se iskrcati? Zar nareenja ne doputaju da mi

  to odluimo?,,M-da. Nemamo izbora , rekao je oklevajui, Majkl

  don., Moraemo se spustiti na veliku visoravan koja je kod Houva oznaena sa H .

  Svini je s nelagodnou posmatrao jajastu povrinu. Kad bude stajao na njoj, bie tako upadljiv kao da je posaen usred Meseevog Mare Crisiuma.

  To je i rekao.Nema izbora , mirno je ponovio Majkldon. Nekoli

  ko puta se posluio raketama. Svinijeva teina se za trenutak vratila, kolebala se na koju stranu da pretegne, i ponovo iezla. Brod je sada bio u svojoj orbiti; no da li ga je Majkldon zadrao iznad sadanje koordinate, ili umesto toga sada krstare iznad povrine satelita, Svini nije znao, a nije ni pitao. to manje zna o tome, to bolje.

  Dobro, ali to je dugotrajan rad , ree Svini. 1 ta atmosfera nije ba najgua u Sunevom sistemu. Morau da padnem u zavetrinu brda. Ne klipe mi se nekoliko stotina milja preko Houvovog H .

  ,,S druge strane , rekao je Majkldon, ako se spusti isuvie blizu, nai prijatelji tamo dole otkrie tvoj padobran. Moda bi bilo bolje da te ipak spustimo u leb. Dole ima toliko razbacane starudije, da je jeka radarske interferencije sigurno vrlo jaka, pa nije verovatno da bi oni otkrili tako sitnu stvar kao to je ovek s padobranom .

  Ne, hvala. Postoji i optiko prepoznavanje, a padobran uopte nije slian kamenom grebenu, ak ni za Prilagoene ljudi. Spusti me iza brda, gde u, istovremeno, biti i u optikoj i u radarskoj senci. Osim toga, kako bih se iz leba popeo na izboinu? Nisu se oni zabadava nasadili na rub litice .

  ,,Pa, dobro , rekao je Majkldon, dakle, usmerio sam katapult. Ja u sve udesiti i sastau se s tobom na trupu broda .

  ,,U redu. Kai mi jo jednom ta e raditi kad ja odem, da te ne dozivam zvidanjem ako ne bude u blizini . U slualicama se zauo zvuk otvaranja ormana s vasionskim odelom. Svini je ve imao na sebi svoju padobransku opremu, a za nametanje respiratora i mikrofona na vratu, dovoljan je jedan trenutak. Sviniju nije bila potrebna nikakva druga zatita.

  Ja moram ostati ovde gore 300 dana i iskljuiti svu energiju broda, osim one za odravanje , ponovio je

 • 12

  Majkldonov glas, sada neto udaljeniji. Pretpostavlja se da e se za to vreme povezati s naim prijateljima tamo dole, i da e sve saznati. ekam vesti od tebe na odreenoj frekvenciji. Slae mi samo ifrirane poruke. Ja u ih staviti u robota, koji e mi kazivati ta da radim, a ja u u skladu s tim postupati. Ako posle 300 dana ne bude vesti od tebe, izmoliu kratku i toplu molitvu i vratiu se kui. Osim ovoga, tako mi boga, ne znam nita vie .

  1 to je mnogo, ree mu Svini. Hajdemo .Svini izae iz svog vadunog zatvora. Kao svaki pravi

  interplanetarni brod, tako ni Majkldonov nije imao spoljne oplate. Sastojao se iz bitnih komponenata, ukljuujui i loptu za posadu, koju je podupirao vidljivi ureaj traverza i nosaa. Najdui nosa je ve bio usmeren prema Houvovom H, da poslui kao katapult .

  Svini je pogledao gore na loptu za posadu. Za trenutak ga je obuzeo stari, poznati oseaj padanja; pogledao je dole, ponovo se orijentisao prema brodu, sve dok taj oseaj nije iezao.

  Majkldon se pojavi iza izboine kugle kliui se niz metal. U ogromnoj, nezgrapnoj kosmikoj odei, on je sada izgledao neljudski.

  Jesi li gotov? rbe on.Svini je klimnuo glavom i spustio se licem prema dole

  na nosa, zakopavajui tipaljke za upravljanje na svojoj opremi. Osetio je Majkldonove rukavice na svojim leima, kako uz njih prikopavaju mlaznu J A T O jedinicu; ali sada gije nita video osim drvenih saonica, koje su titile njegovo telo od vazduha.

  Gotovo, rekao je pilot. Sreno, Svini .Hvala. Broj mi, Miki .Pet sekundi. etiri. Tri. Dva. Jedan. Sad!J A T O jedinica je zadrhtala i lupila Svinija meu

  lopatice udarcem koji ga je gotovo paralizovao. U magnovenju ga je akceleracija potisnula u njegovu opremu, a saonice su kliznule prema nosau.

  Odjednom vibriranje prestade. Leteo je slobodno. S malim zakanjenjem je povukao kariku za osloboenje.

  Saonice ispod njega su krivudavo odmicale i brzo nestajale meu zvezdama. Pritisak na leima je prestao kad je J A T O jedinica, jo u pogonu, zaplamtela ispred njega. Mlaz toplote iz njene izduvne cevi ga je oinuo tako da mu je za trenutak pozlilo. Ali mlaz je ubrzo prestao; jedinica e, posle jakog udarca, i sama eksplodirati.

  Preostao je samo Svini, koji je padao na Ganimed.

  Od samog poetka, sve od najranijeg detinjstva kad je poeo shvatati da je podzemni Meseev svod bio name-

 • 13

  njen iskljuivo njemu, Svini je eleo da bude ljudsko bie. Zeleo je to s nejasnim, bezlinim bolom, koji se brzo pretvorio u uasnu gorinu njegovog ponaanja, i razmiljanja o svom jedinstvenom svakodnevnom ivotu. To se odrazilo i na njegove snove, u kojima je carovala samoa. to je vie sazrevao, te su pojave bile rede ali jo snanije, sve dok posle jedne takve noi ne bi ostao uzbuen i nem po nekoliko dana, kao neko ko je izbegao veliku nesreu.

  Grupa psihologa, psihijatara i psihoanalitiara, koji su mu bili dodeljeni, uinila je to je mogla, ali to nije bilo mnogo. Svinijeva istorija nije sadravala gotovo nita to bi se moglo koristiti za bilo kakvu psihoterapiju, usavrenu zato da bi pomogla ljudskim biima. A lanovi te grupe nisu se nikad ni sloili u tome kakav bi trebalo da bude glavni cilj takve terapije: da li da se pomogne Sviniju da ivi sa saznanjem da stvarno nije ljudsko bie, ili da se podrava onaj jedini traak nade koji su u Sviniju odravali nestrunjaci na Mesecu, kao jedinu svrhu njegovog postojanja.

  injenice su bile jednostavne i neumoljive. Svini je bio Prilagoeni ovek, u ovom sluaju prilagoen na estoku zimu, nisku teu, i retku, zagaenu atmosferu koja je vladala na Ganimedu. Krv koja je tekla njegovim ilama, i sunana podloga u svakoj njegovoj eliji, sastojala se 9/10 od tenog amonijaka; njegove kosti su bile led-IV; njegovo disanje bilo je sloen ciklus poev od vodonika do metana, koji se nije zasnivao na katalizi pigmenta koji sadri gvoe, ve na kidanju i spajanju dvostruke sumporne veze. Ako bi se ukazala potreba, mogao je sedmicama da ivi hranei se ledenom prainom.

  On je oduvek bio takav. Uzrok tome je bio, doslovce, u dogaajima pre njegovog zaea. U pitanju je bila primena usavrenog sklopa raznih tehnika na elije zametka koje su se kasnije sjedinile da bi sazdale njega. Selektivno mitotiko trovanje, bombardovanje rendgenskim zracima, tektogenika mikrohirurgija, gomilanje metabolikih prepreka i, verovatno, jo pedesetak procesa ija imena nije nikad uo a koji su se jednim imenom zvali pantropija . Slobodan prevod ove rei znaio je menjati sve , a to je i odgovaralo stanju stvari.

  Kao to su pantropisti unapred izmenili Svinijev ljudski lik, oblik i hemijski sastav, tako su izmenili i njegovo obrazovanje, njegov svet, njegove misli, ak i njegove pretke. Prilagoeni ovek ne moe se nainiti na taj nain da promenite samo jednu komponentu, ponosno je tumaio dr Alfven Sviniju preko interkoma. ak i iz poslednje elije zametka izbija stotinu ranijih generacija koje su, pre nego to su prole stepen razvoja zigote kao

 • 14

  jednoelijske ivotinje, raane jedna iz druge, a svaka pojedina se sve vie usmerava prema cijanidu i ledu, i svemu onom lepom od ega se sastoje zgodni mali deaci kao to je Svini. Doktora Alfvena je smenila s poloaja, krajem te sedmice, psiho-grupa, kad je pregledala magnetofonske trake s podacima o svemu to je bilo reeno Sviniju i to je on odgovarao, ali taj trud je bio suvian. Svini nije nikad uo stihove deijih pesama, niti je doiveo traumu raanja, niti je patio od Edipovog kompleksa. On je bio jedinstven primerak sa sopstvenim zakonitostima, a za veinu pitanja o njemu, odgovori jo nisu bili iznaeni.

  On je, naravno, primetio da se Alfven nije ponovo pojavio kad je za to bilo vreme, ali to nije bilo nita neobino. Naunici su se esto pojavljivali u blizini velike, hermetiki zatvorene peine, uvek praeni uljudnom, divno uniformisanom privatnom policijom luke Vea Zemlja, ali su se brzo smenjivali. Cak je i meu psiho-strunjacima uvek postojala neka udna napregnu- tost, gnevna uzdrljivost, koja se povremeno pretvarala u prave sukobe s jetkim povicima. Svini nikad nije otkrio zato se vikalo, jer bi se spoljni zvuci odmah iskljuili im bi svaa poela, ali je primetio da se neki uesnici nikad vie nisu pojavljivali.

  Gde je doktor Emori nije li ovo njegov dan?,,On je obavio svoje dunosti .Ali ja elim da govorim s njim. Obeao je da e mi

  doneti jednu knjigu. Nee li se on makar jednom vratiti?Mislim da nee, Svini, on je napustio slubu. Ne brini

  za njega, snai e se on. Ja u ti doneti tvoju knjigu .Posle treeg ovakvog incidenta Svini je prvi put bio

  puten napolje na povrinu Meseca, i mada su ga uvala petorica ljudi u kosmikoj opremi, Sviniju to nije smetalo. Nova sloboda mu se inila divna, a njegova odea, iako samo simbol onoga to su Luki policajci morali da nose, kao da nije postojala.

  Prvi put je tada okusio slobodu, koju e stei tek poto zavri svoj posao, ukoliko se moglo verovati mnogim aluzijama. Mogao je da vidi ak i Zemlju gde ive ljudi.

  O zadatku je znao sve to se moglo znati, i to napamet. Usaivali su mu ga u glavu jo od najranijeg hladnog i usamljenikog detinjstva, uvek sa istom zapoveu na kraju:

  Mi moramo te ljude vratiti.Ovih pet rei bile su razlog Svinijevog bitisanja, ujedno

  i Svinijeva jedina nada. Prilagoene ljude trebalo je uhvatiti i vratiti na Zemlju ili, tanije, natrag u kupolu na Mesec, jedino mesto osim Ganimeda gde oni mogu da ive. A ako nema mogunosti da se svi uhvate onda se

 • 15

  on, u najmanju ruku, mora vratiti s dr Jakobom Rulma- nom. Samo bi Rulman, sigurno, znao da otkrije tajnu: kako da se Prilagoeni ovek opet pretvori u ljudsko bie.

  Svini je shvatio da su Rulman i njegove kolege kriminalci, ali kolika je teina njihovog zloina, nikad se nije upitao. Njegova merila su bila suvie nejasna. No od samog poetka je bilo jasno da je kolonija na Ganimedu obrazovana bez odobrenja Zemlje, pomou metoda s kojima se Zemlja nije slagala, osim u specijalnim sluajevima kakav je bio Svini, pa zato eli da je uniti. Ne silom, jer je Zemlja najpre htela da sazna ta R...

Recommended

View more >