E-poslovanje Pitanja Odgovori

  • Published on
    04-Jul-2015

  • View
    721

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>1. Kakva je mrena infrastruktura potrebna za e_Poslovanje? Dolaskom interneta je elektroniko poslovanje postalo dostupno i najmanjim domaim tvrtkama, to je dovelo do pravog procvata i eksponencijalnog rasta elektronikoga poslovanja Tvrtke svih veliina sada mogu elektronikim putem komunicirati, i to preko javne mree (internet), preko mrea namijenjenih samo tvrtkama (intranet), tj. mrea namjenjenih tvrtkama i njihovim poslovnim partnerima (ekstranet) i preko privatnih mrea. El. poslovanje se oslanja na klijentsko-posluiteljsku arhitekturu sustava: korisnik je klijent sustava a sustav je posluitelj korisnika. Poiva na primjeni standardnih servisa: www, e-mail, daljinski prijenos podataka. - Elektroniko poslovanje predstavlja integriranu mreu u kojoj kompanije, klijenti/partneri, zaposlenici, dobavljai/kupci i proizvoai neprekidno meusobno razmjenjuju kritine informacije brzinom i inteligencijom koja zahtjeva uvoenje nove definicije poslovanja - Povezujui ljude i sustave na potpuno nove naine, elektroniko poslovanje proiruje trita, poveava uinkovitost, privlai i zadrava klijente, opunomouje zaposlene i poveava dobit od investicije 2. to je PGP - PGP (Pretty Good Privacy) je program koji vam omoguava privatnost elektronike pote. Rije je o programu koji ifrira (enkriptira) vau potu tako da je nitko ne moe proitati (deifrirati, dekriptirati) osim upravo osobe kojoj je namijenjen. - Tekst nakon takvog procesa ifriranja nekoj treoj strani izgleda kao besmisleni niz sluajnih znakova, i takve kriptirane poruke su sposobne "izdrati" i najsloenije kriptografske analize. </p> <p>- tehnika enkripcije podataka koja je zbog uinkovitosti, jednostavnosti i injenice da je njegova upotreba besplatna, postao jednom od najpopularnijih tehnika zatite poruka prenoenih internetom - temelji se na metodi enkripcije pomou javnog kljua, koji podrazumjeva koritenje dvaju kljueva: javnog koji se dostavlja svakome tko eli primiti zatienu poruku, i tajnoga, kojeg primatelj koristi za enkripciju primljene poruke 3. to su to "Virtualne organizacije" i kako se obavlja "prividno poslovanje" (ali u ovaj odgovor moe se uvrstiti i sve pod 21. pitanjem) - Virtualna se organizacija poslovanja pokazuje dobrom osnovom za stvaranje razliitih ad hoc asocijacija, poput konzorcija, kartela, udruga, interesnih zajednica, koalicija i ostalih oblika privremenog organiziranja jer se smanjuju trokovi projekata koji se izvode, odnosno smanjuje se rizik od gubitaka (teta) koji mogu nastati zbog toga to se neki zapoeti projekt mora prekinuti - Najznaajnija korisna posljedica uspostavljanja virtualne organizacije poslovanja je</p> <p>1</p> <p>potencijalno opa prisutnost poslovnog subjekta na razliitim tritima, to naravno, poveava anse za uspjeno kontinuirano obavljanje poslovanja u cjelini - Web preuzima ulogu svojevrsne virtualne trgovine, a odreeni proizvod se na Webu prodaje zainteresiranome kupcu - Najpriblinije se moe rei da se pod pojmom virtualnog (ili elektronskog) trgovinskog centra podrazumjeva skup dve ili vie elektronskih prodavnica, u kojima se potroaima nude neki proizvodi ili usluge, uz koje moe biti ukljuen i program prateih usluga ili zabavnih sadraja - Poslovanje se odvija putem poslovnih procesa u digitalnom obliku - digitalna pismenost omoguuje poboljavanje usluga za korisnike smanjenjem vremenskih ciklusa, dobivanjem boljih rezultata od ogranienih izvora te stvarnim trgovanjem 4. Obrazloite spremnost kompanije za uspjeno uvoenje e_Poslovanja Poslovodstvo kompanije mora donijeti strateki vanu odluku da li e u svoju strategiju integrirati elektroniko poslovanje, jer ispravnim koritenjem eposlovanje postaje sigurna metoda poveanje prometa i profita. Poslovi se obavljaju na drugaiji nain i zbog toga se organizacija mora transformirati. Potrebna su nova tehnoloka i organizacijska znanja i izmjena dotadanjeg naina rada. Potrebno je ulagati u informatiku tehnologiju, ali i obuiti zaposlenike na nov nain rada. U prvoj fazi treba napraviti analizu postojeeg stanja, u drugoj definirati posao na nov nain te u 3. izvriti procjenu profitabilnosti prelaska na novi nain rada. 5. Opiite arhitekturu e_Poslova Arhitekturu e-poslovanja ine: ponuda potranja i mrea kao sredstvo komunikacije bez koje ne bi bila mogua izvedba eposlovanja 6. Koji su kritini imbenici uspjeha u ePoslovanju? - i dalje postoje svi tradicionalni rizici, jer jedan raunski centar moe biti uniten u poaru, ili neka veoma skupa oprema moe biti predmet krae - Meutim ono to je u dananje vreme daleko vanije od na primer serverskog hardwera su na njemu sauvani podaci, dok je mnogo loije od samog oteenja od poara neostvarena dobit zbog neobavljenih transakcija - Napadi hakera ili virusi ne prouzrokuju fizika oteenja, ali imaju za posljedicu znatne trokove za firmu vezane za ponovno dovoenje sistema u prijanje stanje, kao i tetu nanjetu imidu i poverenju kompanije kod kupaca, a mogui su i odtetni zahtevi oteenih klijenata na osnovu odgovronosti firme. Sve ovo na kraju moe imati izmeu ostalog za posledicu i drastian pad akcija kompanije na berzi</p> <p>2</p> <p>- ak i uz prebacivanje jednog dijela rizika na osiguravajue kompanije ostaje jedan dio koji moramo prihvatiti ukoliko se uope elimo baviti el. poslovanjem - Posebno se izdvajaju sluajevi vezani za mogue povrede integriteta i poverljivosti podatak i dostupnosti sajta 7. Opiite kataloku trgovinu putem Interneta? - Prije nekoliko godina, nitko nije mogao niti predvidjeti da e mala on-line knjiara pokrenuta u garai Seattlea biti vrijedna vie od 20 milijardi dolara. Naravno, rije je o Amazon.com - Jo veu zaradu ostvarili su osnivai Netscapea, America Online-a, Yahoo-a i sl. Vlasnici tih tvrtki, danas su bogatiji i veine malih drava - Pojavom virtualnih prodavaonica na Internetu, stvoreno je novo "online" trite koje ne poznaje granice. Vie od 300 miliona ljudi irom svijeta trenutno pristupa svjetskoj raunalnoj mrei Online kupovanje otac on-line kupovine: Jeff Bezos www.amazon.com najvea online knjiara kupac principom click-on odabire eljeni proizvod, stavlja ga u virtualnu koaricu i kupuje pomou nekog od naina plaanja Neke od hrvatskih online trgovina: http://www.hgspot.hr, http://www.e-burza.com/ http://www.algoritam.hr/ http://www.quelle.hr/ http://www.neckermann.hr/ http://www.knjigajeknjiga.com/ Ukucavanjem URL-a direktno dobivamo ponudu prodavaa (npr. Knjiare ili prodaja odjee). Artikli su uglavnom ponueni po vrstama vieslojni katalozi (mogue je pretraivanje knjiga npr. Po podrujima, po naslovima, po autorima). Klikom na eljeni artikl dobivamo sve podatke o njemu. Ako je u ptanju knjiga: dobivamo sliku naslovne stranice, podatke o autoru, veliinu knjige, broj stranica, cijenu, da li je dostupna te je ak i opisan sadraj knjige. Nakon toga namse nude uvjeti kupnje koje moemo prihvatiti ili odustati od kupnje. U sluaju prihvaanja kupnje, artikl se smjeta u koaricu, a zatim nas upute usmjeravaju prema postupku/uvjetima plaanja i isporuke. 8. Na to se misli pod pojmom B2B elektronika trgovina? - B2B (business-to-bussines), model elektronskog poslovanja predstavlja poslovanje izmeu poduzea, tj. razmjenu proizvoda, usluga ili informacija sa drugim firmama iz okruenja</p> <p>3</p> <p>- B2B povezuje sve uesnike u poslovnom procesu koji prethodi krajnjem korisniku - dobavljae, posrednike, distributere... - Dolazi do trenda prebacivanja poslovanja velikih korporacija na internet, koje sada putem Weba poinju i meusobno poslovati B2B distribucijski kanali tvore elektroniko trite od kojega se oekuje da: omogui izravan i pravovremeni pristup informacijama o proizvodima i uslugama prua personalizirane (individualno prilagoene) e-usluge kojima se uvruju odnosi u distribuciji pridonosi stvaranju pozitivne trine slike proizvoaa i marke proizvoda - Prije se internet upotrebljavao iskljuivo kao jednostrani medij za komuniciranje s krajnjim kupcima, a sada postaje platformom na kojoj se odvija cjelokupno poslovanje izmeu tvrtki. - Analitiari ve procjenjuju kako e B2B postati novi model poslovanja, a oni koji mu se ne prilagode na vrijeme zaostat e za konkurencijom.Ukratko, B2B poslovanje postaje neto bez ega se vie nee moi, barem ukoliko se eli ostati na vrhu Razmjena usluga, informacija i/ili proizvoda izmeu tvrtki. Ovakav model e-poslovanja postaje dominantnim oblikom trgovanja poetkom 21. stoljea, podrazumijeva vrlo tijesno povezivanje poslovnih subjekata, to implicira uvoenjem opih standarda poslovne komunikacije i intenzivniju primjenu ekstraneta kao komunikacijske infrastrukture koja povezuje razliite organizacije. Primjer: razmjena podataka izmeu banaka imbenici: kompatibilnost, pronalaenje informacija, prilagoavanje potrebama korisnika.</p> <p> modeli B2B trgovanja: Model kataloga Omoguuje tvrtkama iz odreene djelatnosti obznanjivanje njihovih proizvoda i usluga na jednome mjestu, kojemu se mogu obratiti zainteresirani kupci i na kojemu se mogu okupljati prodavatelji. Tipino, takvim su modelima svojstvene male koliine obavljanih trgovinskih transakcija i razmjerno lako predvidiva potranja. Model robne burze Danas je to bez dvojbe najpopularniji model B2B trgovanja. U osnovi, on pretpostavlja uspostavljanje online burze ili parketa po uzoru na tradicionalne burze, na kojemu se zainteresirane strane (kupci i prodavatelji) sastaju da bi obavili neke trgovinske transakcije. Takva se elektronika burza financira (odnosno, izravnije reeno, zarauje) iz pristojbi klijenata i/ili naplatom odreenog postotka od vrijednosti obavljenih transakcija. Model aukcije na veliko Slian je prethodno navedenom modelu, uz jednu vanu razliku kupci i prodavatelji na elektronikim robnim burzama ne razlikuju znaajno u poimanju (percepciji) vrijednosti proizvoda, dok te razlike na aukcijama mogu biti velike. Prirodno, takva su trita u velikoj mjeri nepredvidljiva, a karakterizira ih i fragmentacija (segmentacija, okupljanje) kupaca i prodavatelja u razmjerno homogene interesne skupine</p> <p>4</p> <p>9. to se podrazumijeva pod pojmom globalizacija roba i usluga? - E-market je novi trend u digitalnom nainu poslovanja gdje se virtualno na jednom mjestu susreu ponuai i potraivai - Globalizacija omoguuje da taj nain poslovanja nema granica u trgovini i meusobnoj interakciji njezinih sudionika. Hrvatska bipoduzea trebala prihvatiti taj nain suvremenoga trgovanja. Globalizacija roba znai prepoznatljivost roba i usluga i izvan drave u kojoj su proizvedeni. U RH veina robe koju koristimo proizvedena je van zemlje. to se tie Hrvatske, moe se zakljuiti da ona jo nije globalnoprepoznata kao proizvoa ili ponua i nema dovoljan i prepoznatljiv broj usluga proizvodnih ispostava izvan svog podruja. 10. to je PKI? - Skup tehnologija, protokola, standarda i usluga koji zajedno omoguavaju sigurnu komunikaciju temeljenu na sustavu javnih kljueva preko nesigurnih mrea. PKI infrastruktura trebala bi pruiti sljedee: sigurnost u kvalitetu elektroniki primljene ili poslane poruke sigurnost u poiljaoca i primaoca informacije pouzdanost vremena i datume slanja informacije formalnopravnu valjanost elektronike poruke u sudskim procesima Komponente PKI sustava Korisnik sudionik u komunikaciji Certifikator ili autoritet koji dodjeljuje certifikate odnosno potvruje da konkretni javni klju pripada konkretnoj osobi. Certifikati mogu biti i hijerarhijski, to znai da krovni certifikator potvruje druge certifikatore, koji mogu potvrivati certifikatore ispod sebe, i tako do krajnjeg korisnika . Baza certifikata ili javna baza podataka u kojoj su navedeni vaei certifikati sa svojim datumom isteka, te opozvani certifikati, s datumom opoziva. Sustav za upravljanje certifikatima (objavljivanje certifikata, dohvat certifikata po zadanim uvjetima, te provjera certifikata). Sustav za rekonstrukciju izgubljenih kljueva. Sustav za pouzdano vremensko oznaavanje dokumenata i potpisa</p> <p>11. to su upravljaki informacijski sustavi u ePoslovanju? ERP Enterprise Resorce Planning predstavlja kimu E-poslovanja. To je aplikacija koja se sastoji od vie modula koji posebno obrauju poslovne proces. ERP moduli posebno podravaju glavne poslovne procese kao to su:</p> <p>5</p> <p>nabava prodaja proizvodnja skladitenje naplata drugo ERP prodavai: SAP, BAAN, ORACLE i dr. 12. to su pametne kartice? - A smart card resembles a credit card in size and shape, but inside it is completely different. First of all, it has an inside -- a normal credit card is a simple piece of plastic. The inside of a smart card usually contains an embedded 8-bit microprocessor. The microprocessor is under a gold contact pad on one side of the card. Think of the microprocessor as replacing the usual magnetic stripe on a credit card or debit card. Pametne kartice (engl. Smart Card) omoguuju korisnicima pohranjivanje elektronikog novca veih (teoretski neogranienih) iznosa u memorijsko/procesorskim ipovima na samim karticama, u formi digitalnih poruka u funkciji elektronikog novca ili pak informacija potrebnih pri digitalnoj verifikaciji kod elektronikog plaanja. Uporabom pametne kartice moe se uvelike skratiti vrijeme potrebno za obavljanje novarske transakcije, ali i poveati razina zatite i sigurnosti povjerljivih podataka, tj. podataka koji moraju i smiju biti dostupni na jednoj pametnoj kartici mogue je pohraniti vie aplikacije koje mogu obraivati nekoliko razliitih vrsta transakcija i/ili identifikacija (npr. osobna iskaznica, kreditna kartica, vozaka dozvola..) Pametna kartica je plastina kartica veliine kreditne kartice Na sebi ima integrirani sklop koji sadri odreenu koliinu memorije i/ili mikroprocesor S gornje strane nalazi se nekoliko bakrenih kontakata Nema vlastito napajanje niti ulazno-izlazne jedinice Otporna je na neovlateno modificiranje (tamper-resistant) Pametna kartica omoguava: pokretljivost, sigurnost Uporaba pametnih kartica: kuno bankarstvo, elektronska razmjena podataka (EDI), trgovanje, elektronska nabava, kupovina putem Interneta 13. Kako se stvarno obavlja elektronika kupovina? Kupac principom click on odabire eljeni proizvod, stavlja ga u virtualnu koaricu i kupuje pomou nekog naina plaanja. Nain plaanja odabire sam kupac, te unosi zahtjevane podatke i potvruje plaanje. Nakon to kupac dobije potvrdu o uplati vri se isporuka.</p> <p>6</p> <p>U protokolu plaanja sudjeluju 3 strane: kupac, trgovac i banka. 14. to uobiajena trgovina moe postii pomou Interneta? Uobiajena trgovina putem Interneta moe postii bre kupoprodajne aktivnosti, pojednnostavljenje samog procesa kupoprodaje, tonost, dostuponost 0-24, jeftinije robe i usluge (nema radne snage, nema najma prostora, reija...) 15. Koji su ciljevi izrade strategije ePoslovanja? Strategija odreuje naine i putove budueg razvitka. Fokusira kretanje tvrtke u ispravnom smjeru. Ona je put ka uspjehu, a odvija se u 3 faze: 1. analiza postojeeg sustava 2. formulacija strategije 3. implementacija Promjena poslovanja i tehnologije znai nove prilike i prijetnje koje se mijenjaju brzo. Dobrim stratekim planiranjem moemo uoiti prilike i izbjei prijetnje, to mora rezultirati poslovnim uspjehom. Ciljevi: Unapreivanje prodaje putem oglaavanja (prodajni kanal...</p>