Eclips Strips (najaar 2009)

 • Published on
  26-Mar-2016

 • View
  220

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

In de Eclips van dit najaar aandacht voor de werelden van Christoph Arleston, zijn Wouden van Opaal, Legenden van Troy en Trollen van Troy, alsook Het jaar van Hein de Kort.

Transcript

 • Va n d e a u t e u r v a n LANFEUSTVa n d e a u t e u r v a n LANFEUST

  D E E L 7

  Het teken van de YthenD E E L 7

  Het teken van de Ythen

  NAJAAR 2009

  UITGEVERIJ L

  STRIPS

  NUMMER 9

  O V E R D E S T R I P A U T E U R S V A N U I T G E V E R I J L

  GRATISGRATISDe werelden vanARLESTONDe werelden vanARLESTON

  LEGENDEN van TROYTROLLEN van TROY

  LEGENDEN van TROYTROLLEN van TROY

  De WOUDEN van OPAALDe WOUDEN van OPAAL

  Het jaar van HEINHet jaar van HEIN

 • NAJAAR 2009

  UITGEVERIJ L

  STRIPS

  NUMMER 9

  YTHAQ t r i o m f v a

 • Eclips Fantasy & Eclips Stripsis een uitgave van UitgeverijLuitingh ~ Sijthoff B.V.Postbus 2891000 AG Amsterdam

  Uitgever Jacques Post

  2008 Uitgeverij Luitingh ~ Sijthoff B.V. Alle rechten voorbehouden.

  Eindredactie Ccile van Son & Yvonne Verschuur

  Redactionele medewerkersMaarten Basjes, Jesse van Dijk,Kim van Dijk, Lideke Kruizinga,Marco Lap, Romany Leenhouts,Abraham Lindenberg, PatrickMooyen

  Vormgeving Rudy Vrooman

  Productie Lideke Kruizinga & Patrick Mooyen

  Publiciteit Gemma Groen

  Omslagillustratie Eclips strips 2009 (copyrighthouder Heinde Kort)Omslagillustratie Eclips Fantasy 2009 (copyrighthouder ArtistPartners Ltd)

  Deze editie van Eclips, najaar2009, is G R A T I S verkrijgbaar in boekhandel en speciaalzaak in Nederland en Belgi.

  In verband met de vroegtijdigebekendmaking van de in dezeEclips opgenomen titels wordtvoor de vermelde verkoop prijzen,omvangen en verschijningsmaan-den een voorbehoud gemaakt.

  Va n d e a u t e u r v a n LANFEUSTVa n d e a u t e u r v a n LANFEUST

  D E E L 7

  Het teken van de YthenD E E L 7

  Het teken van de Ythen

  n d e v e r b e e l d i n gHet Teken van de Ythen nog steeds zoeken de schipbreukelingenvan het ruimtejachtKometenstaart naareen mogelijkheid te ontsnappen vande woeste wereldYthaq.

 • Lanfeust van de sterr De koopmansprinsen van Meirrion hebben grote belangstellingvoor het eindresultaat van een experiment dat duizenden jarengeleden is ingezet. En dat eindresultaat is... Lanfeust!

  Catawiki? Catawiki!Tijdens De Stripdagen op 26/27 september 2009 te Houten werd Catawiki gelanceerd zie www.catawiki.nl. De Catawiki-catalogustelt al 175.000 striptitels waarvan selecties te maken zijn. Een catalogus met uw favoriete tekenaar, reeks of held is in een handom-draai gemaakt. Wie wil dat niet, een online-catalogus die werkt als Wikipedia? Voor de gebruiker zijn er verschillende opties, ondermeer de mogelijkheid om een gedrukt boek van 32 paginas voor 19,95 in huis te halen. Snel naar de website dus!

  Daan Jippes laat bij monde vanzijn alter ego weten dat naHoofden op hol en De Schaduw opde tast het derde Havankdeeleraan zit te komen. Danier: De titel is nog onbekend...Auf Wiedersehen Schaduw, watdenkt u daarvan? Zal u vast wat kol-derieker voorkomen dan die van deeerste twee delen, want wie neemthet nu serieus dat gigantische, gene-tisch-gemanipuleerde, hakenkruisspin-nen de zaak van de - komende Duitseoverheersing veel goed gaan doen? Tochgelooft een Hitlergezinde Amerikaansegeleerde erin, daarbij financieel bijge-staan door een oude bekende uit DeSchaduw op de tast, waardoor dit Bretonseavontuur voor onze Schaduw en consortennog wel eens angstig kon gaan aflopen! Kippenvel, wat?

  Havank 3 op stapel!

  Het jaarvan HeinJaar in jaar uit verschijnt het werk van Hein de Kort met verslavende regelmaat inzulke uiteenlopende dag- en weekbladen als Het Financieel Dagblad, Libelle(4onder1kap), Het Parool (Piet en Riet) en Nieuwe Revu (Dirk & Desiree).Naast een uitgesproken fantasie beschikt De Kort ook over een uitermate scherpekijk op de actualiteit. Genspireerd door de alledaagse werkelijkheid en het vader-landse televisiegebeuren, geeft De Kort op humoristische wijze commentaar.Het beste van het beste werk dat Hein de Kort in het woelige jaar 2009 de wereldinstuurde, is nu samengevat in n album. In november verschijnt: 2009 Het jaarvan Hein, een must voor de Hein-liefhebber en een enthousiasmerende kennis-

  making voor de nieuwkomer.

 • en compleet

  Maarnu lijkthet tochecht te gaangebeuren: MartinLodewijk is bij de aanmaakvan deze kopij goed op gangmet De Daddy Vinci Code, dat zonder tegenberichtvoorjaar 2010 bij Uitgeverij Lzal verschijnen.

  In De Daddy Vinci Code is Agent327 genoodzaakt uit te zoeken

  of de schat van de tempeliersbegraven is in Renesse! Een en ander

  wordt hem ingegeven door de vraagof prins Bernhard een directe

  afstammeling is van koningDavid en Maria Magdalena.Gaandeweg stuit 327 ooknog op die andere, pran-gende vraag: is de MonaLisa in werkelijkheid eenportret van Madonnaen, zo ja, hoe is dat invredesnaam mogelijk?

  De Donkere Toren 3Vele jaren na het succes van de Donkere Toren-boekenreeks van Stephen King verscheen in2008 de eerste van een serie graphic novels die zich richt op tot dusver onbekend geblevenavonturen van scherpschutter Roland Deschain. Met De Jonge Jaren van de Scherpschutterwerd de reeks geopend, het tweede deel heet De Lange Weg Naar Huis. We weten nu datRoland Deschain door toedoen van de vijanden van zijn vader was gedwongen heel snel vol-wassen te worden en als gevolg daarvan in contact kwam met levensgevaarlijke magie.In het zojuist verschenen nieuwste en derde deel, Verraad, zijn Roland, Alain en Cuthbertveilig in Gilead gearriveerd. Maar daar is het niet pluis. Roland heeft de kwade Grapefruitvan Maerlyn bewaard en kan er maar niet genoeg van krijgen in de rossige diepten te sta-ren. Wat hij in de diepten te zien krijgt, overtreft zijn ergste nachtmerries.

  Agent 327 rondt dossier 20 af!

  Het is alweer een tijdje geleden dat hetberuchte dossier 21 (eerst 20) ter sprake

  kwam in Eclips. Er moest immersplaatsgemaakt worden voor Het Oranje Complot toen dossier 20, nu 21 dat nu

  voor 2011 op stapel

  staat.

 • Genoegzaam bekend is datChristophe Arleston van onder meerLanfeust van de Sterren, Trollen vanTroy, Ythaq een uitzonderlijkbegaafd scenarist is. Met vaste regel-maat verschijnen er van zijn handnieuwe reeksen van uitzonderlijkekwaliteit, en dat in samenwerkingmet de beste striptekenaars dieFrankrijk te bieden heeft. Ook nu ishet weer raak: onder de paraplutitelDe Wouden van Opaal presenteertUitgeverij L met ingang van oktober2009 binnen het tijdsbestek van zesmaanden maar liefst vijf titels indeze magnifieke fantasy-reeks.

  ArlestonsArlestons

  Christophe Arleston de kaartis die van de wereld van Troy.

 • Wereld vanWereld van

  De Wouden van Opaal is eerst en vooral een fantasy-strip, en iedereen weet: in een fantasy-wereld wordtniet uitgegaan van de wereld zoals die is of zou kun-nen zijn, maar van een bedachte wereld, met in demeeste gevallen sprookjesachtige, bovennatuurlijkeof magische elementen. En dit alles veelal gepresen-teerd tegen een middeleeuws decor. De twee themasdie door de meeste beoefenaars van dit genre van deverbeelding worden benut, zijn, in volgorde vanpopulariteit, de eeuwige strijd tussen goed en kwaad,met als variant de queeste, en de initiatieroman: hetverhaal van de doorgaans jeugdige (hoofd)persoonmet een lotsbestemming, die niet alleen de nodigeproblemen en gevaren dient te overwinnen, maargaandeweg tot wasdom komt. In De Wouden vanOpaal heet de jonge hoofdpersoon met een bestem-ming Darko, zijn wereld is die van de wouden van detitel.Christophe Arleston weet als geen andere stripau-teur hoe hij een hoofdpersoon en zelfs een denkbeel-dige wereld bijna werkelijk tastbaar kan maken. Datdoet hij niet via een historische verhandeling, dat isbekend sinds Ythaq, Lanfeust van de sterren en elkeandere reeks waarvan Hij de Schepper was, maar aande hand van een conflict dat tot desastreuze propor-ties lijkt uit te groeien. Ook in De Wouden van Opaal

  staat het conflict voorop en via die weg wordt delezer bijna ongemerkt de woudenwereld van de VijfKoninkrijken binnengevoerd en krijgt hij inzicht inde in dit geval religieuze werkelijkheid van Opaal,die overigens zwaar drukt op het alledaagse bestaan.Centraal in de wereld van De Wouden van Opaalstaat dus de jeugdige en sympathieke Darko, de zoonvan een eenvoudige handwerksman, die voorbe-stemd is de rol van Uitverkorene te vervullen. Hij isdegene die de volkeren moet redden die in harmoniemet de natuur in het onmetelijk grote woudland-schap van Opaal leven. Eerst moet hij de in een ververleden verjaagde Titanen van het Licht terugvin-den, die ooit de toverkracht van stenen ontdekten.Alleen zij kunnen Opaal bevrijden van het juk van dezogenaamde priesters van het Valse Licht...Maar de priesters van het Valse Licht herkennen inDarko algauw het kind van de profetie dat Opaal zalbevrijden. Opgejaagd door de paladijnen van depriesterschap, rest Darko geen andere keuze dan inallerijl huis en haard te verlaten. Zijn gezelschapbestaat uit zijn eigenwijze zusje Sleilo en de slimmebard Urfold. En dan is er ook nog de monsterlijke helper Ghorg, die Darko eenmaal per maan kanoproepen via de armband die hij om zijn pols draagt,de armband van de legendarische held Cohars.

 • Darko leeft in een dorp in het hart vanordan. Hij is brillenmaker, een vak dat

  hij van zijn vader heeft geleerd. Maar depriesters herkennen in hem het kind vande profetie en hij wordt gedwongen te

  vluchten. Achtervolgd door de paladijnenvan het licht, probeert deze sympathiekeen dappere jongeman een lot te aan-vaarden dat hem zwaar zal vallen.

  Ghorg is een wezen afkomstig uit een andere

  werkelijkheid. Hij verschijnt wanneer darkohem oproept met behulp van zijn armband, die een

  krachtige toversteen bevat.Ghorg is een geduchte

  vechtersbaas en een trouwebondgenoot, maar hij kan

  slechts n keer per maanopgeroepen worden.

  Urfold is een rondzwervende bard,

  slim, en een snoever. Hijblijkt darkos oom te zijnen herkent onmiddellijk de voorbestemde in hem.

  Zijn ervaring, zijn ontwikkeling, zijn strekenen zijn kennis op het gebiedvan vuur maken hem tot eenwaardevolle reisgenoot.

  Sleilo is darkoszus, maar ze isopgevoed doorurfold. Tijdens

  haar omzwervingenleerde ze

  fantastisch dansenen vechten en

  verwierf ook eenheleboel kennis op het gebied van hoe-red-ik-me-

  hier-nou-weer-uit.

  Tara is al op jonge leeftijd generaal-paladijn, totdat ze begrijptaan welke kant het ware licht schijnt. Deze mooie jonge vrouw is een van degevaarlijkste krijgers die ooit doorhet licht werden opgeleid en zij zal

  darko tot het einde steunen op zijn zoektocht.

  Xarchias is de pontifex die vanaf dehaven van het licht zijn priesters enlegers bestuurt en in stelling brengt.In de vijf koninkrijken is zijn macht

  erg groot. Met behulp van toverkrachtkan Xarchias teren op de energie vanjonge slachtoffers en verlengt zo

  al eeuwenlang zijn eigen leven.

  De titanen van het licht warenmachtige wezens, vreedzaam enzachtaardig, die, generaties

  terug, de toverkracht van stenenhadden ontdekt. Ze werden

  verjaagd door degenen die eenpriesterkaste in het leven hadden

  geroepen om hen te dienen.Cohars was een van de weinigendie hen trouw gebleven was en

  die hen had helpen vluchten naareen plek waar ze nu veilig zijn.

  Darko, een afstammeling

  van Cohars, moet nu de profetie van zijn voorvader

  verwezenlijken ende reuzen weer vinden. Alleen zijkunnen de wereldbevrijden van het

  juk van het valse licht.

 • a r l e s t o n - p e l l e t

  Deel 6 De betovering

  van de pontifex

  Deel 6 De betovering

  van de pontifex

  a r l e s t o n - p e l l e t

  Deel 6 De betovering

  van de pontifex

  Deel 6 De betovering

  van de pontifex

  Al snel maar dan zijn we al beland bij deeltwee van de reeks gaat het opgejaagde gezel-schap van Darko en de zijnen op weg naar deHaven van het Licht, de religieuze hoofdstadvan de Vijf Koninkrijken van Opaal. Daarbevindt zich de zetel van de meedogenlozePontifex Xarchias, en het toverboek van delegendarische Cohars. Het toverboek is voorDarko onmisbaar op zijn speurtocht naar deTitanen van het Licht en... hier laten we het bij,we verklappen niet alles. Leest u zelf maar. Alleen dit nog: in De Wouden van Opaal werktArleston deze keer weer samen met een betrekkelijk nieuwe maar niet geheel onbeken-de tekenaar: Philippe Pellet, die eerder naammaakte met De Krijgsheren-reeks. Pellet werktmomenteel aan alweer het zevende deel van De Wouden van Opaal.

  Deel 6 vanDe Woudenvan Opaalmei 2010.In hardcoveren in softcover.

 • V E R S C H I J N I N G S K A L E N D E R

  D e

  Arleston & PelletDe Wouden van Opaal 1 De Armband van CoharsOktober 2009 Softcover, 48 blz., 8,90978 90 245 3130 1Hardcover, 48 blz., 16,90978 90 245 3131 8

  Osamu TezukaM/W 1 GeheimenOktober 2009 Gebonden, 304 blz., 18,95978 90 245 2910 0

  Osamu TezukaM/W 2 OnthullingenMaart 2010Gebonden, 288 blz., 18,95978 90 245 2911 7

  Stephen KingDe Beproeving 1 Kapitein Trips Maart 2010Gebonden, 128 blz., 17,95978 90 245 3188 2

  Hein de Kort2009 Het jaar van HeinNovember 2009 Hardcover, 192 blz., 17,50978 90 245 3140 0

  Kerascot, Sfar & TrondheimDonjon Avondschemer 105 De nieuwe centuriosNovember 2009Gebonden, 52 blz., 14,95978 90 245 3120 2

 • Va n d e a u t e u r v a n LANFEUSTVa n d e a u t e u r v a n LANFEUST

  D E E L 7

  Het teken van de YthenD E E L 7

  Het teken van de Ythen

  N A J A A R 2 0 0 9 / V O O R J A A R 2 0 1 0

  w e r e l d e n v a n A r l e s t o n

  Arleston & PelletDe Wouden van Opaal 2 Het Toverboek van de KetterNovember 2009 Softcover, 56 blz., 8,90978 90 245 3132 5Hardcover, 56 blz., 16,90978 90 245 3133 2

  Arleston & PelletDe Wouden van Opaal 3 Het Groene LittekenJanuari 2010Softcover, 56 blz., 8,90978 90 245 3135 6Hardcover, 56 blz., 16,90978 90 245 3134 9

  Arleston & PelletDe Wouden van Opaal 5 De WortelstadMaart 2010Softcover, 56 blz., 8,90978 90 245 3138 7Hardcover, 56 blz., 16,90978 90 245 3139 4

  Arleston & PelletDe Wouden van Opaal 4 De Kerkers van NenuufFebruari 2010Softcover, 56 blz., 8,90978 90 245 3136 3Hardcover, 56 blz., 16,90978 90 245 3137 0

  Arleston & MourierTrollen van Troy 12 TrollenbloedNovember 2009 Softcover, 52 blz., 8,90978 90 245 3142 4Hardcover, 52 blz., 16,90978 90 245 3143 1

  Arleston, Melanyn & KeramidasTykko 2 De Verdronken StadApril 2010 Softcover, 52 blz., 8,90978 90 245 3145 5Hardcover, 52 blz., 16,90978 90 245 3144 8

  Arleston & FlochYthaq 7 Het Teken van de YthenJanuari 2010Softcover, 52 blz., 7,90978 90 245 3146 2Hardcover, 52 blz., 15,90978 90 245 3147 9

  Arleston & AlarySinBad 2 De Klauwen van de DjinnMaart 2010Softcover, 56 blz., 8,90978 90 245 2950 6Hardcover, 56 blz., 16,90978 90 245 3057 1

 • M/W De nieuwe Tezuka! superieur verteld!

  De jeugdige Yuki en zijn ontvoerder Garai zijn de enige overlevenden van een ongeval met het chemi-sche wapen M/W dat de complete populatie van een Japans eiland wegvaagt. Vijftien jaar later heb-ben de mannen de n is een gewetenloze moordenaar geworden, de ander een rooms-katholiekepriester een relatie die op desastreuze wijze dreigt te ontsporen. Maar dat is nog maar een van devele aspecten in deze razend spannende, op literaire leest geschoeide, thriller in graphic novel-vorm.

  De allermooiste literaire manga ooit. The New York Times over Boeddha

  Dit verhaal las ik als getroffen dooreen wervelwind (...) behoort tot het...