ecoTEC plus - Vaillant ejeren Betjeningsvejledning ecoTEC plus Vghngt gaskedel med kondensationsteknik DK Betjeningsvejledning Udgiver/producent VaillantGmbH Berghauser Str. 40 D

  • Published on
    31-Mar-2018

  • View
    223

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Til ejeren</p><p>Betjeningsvejledning</p><p>ecoTEC plusVghngt gaskedel med kondensationsteknik</p><p>DK</p><p>Betjeningsvejledning</p><p>Udgiver/producent</p><p>Vaillant GmbHBerghauser Str. 40 D-42859 RemscheidTelefon 02191180 Telefax 021911828 10info@vaillant.de www.vaillant.de</p></li><li><p>Indhold</p><p>2 Betjeningsvejledning ecoTEC plus 0020150322_01</p><p>Indhold</p><p>1 Sikkerhed.............................................................. 3</p><p>1.1 Handlingsrelaterede advarsler............................... 3</p><p>1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger .......................... 3</p><p>1.3 Korrekt anvendelse................................................ 5</p><p>1.4 CE-mrkning......................................................... 5</p><p>2 Henvisninger vedrrende dokumentationen .... 6</p><p>2.1 Overholdelse af vrig dokumentation.................... 6</p><p>2.2 Opbevaring af dokumentation ............................... 6</p><p>2.3 Vejledningens gyldighed........................................ 6</p><p>3 Produktbeskrivelse.............................................. 6</p><p>3.1 Serienummer ......................................................... 6</p><p>3.2 Produktets opbygning............................................ 6</p><p>3.3 bning af frontklappen........................................... 6</p><p>3.4 Oversigt over betjeningselementerne.................... 6</p><p>3.5 Digitalt informations- og analysesystem (DIA)....... 7</p><p>4 Betjening .............................................................. 7</p><p>4.1 Betjeningskoncept ................................................. 7</p><p>4.2 Grundvisning.......................................................... 8</p><p>4.3 Betjeningsniveauer ................................................ 8</p><p>5 Drift ....................................................................... 8</p><p>5.1 Krav til opstillingsstedet ......................................... 8</p><p>5.2 Opstart af produktet ............................................... 8</p><p>5.3 Indstilling af fremlbstemperatur ......................... 10</p><p>5.4 Indstilling af varmtvandstemperatur..................... 10</p><p>5.5 Deaktivering af produktets funktioner .................. 10</p><p>5.6 Frostbeskyttelse af varmeanlgget .................... 11</p><p>5.7 Aflsning af servicemeddelelser......................... 11</p><p>6 Afhjlpning af fejl ............................................. 11</p><p>6.1 Aflsning af fejlmeddelelser ............................... 11</p><p>6.2 Fejlfinding og -afhjlpning .................................. 11</p><p>6.3 Afhjlpning af tndingsfejl ................................. 12</p><p>7 Ekstra funktioner ............................................... 12</p><p>7.1 Funktioner menuen.............................................. 12</p><p>7.2 Indstilling af sprog................................................ 12</p><p>8 Rengring og vedligeholdelse ......................... 12</p><p>8.1 Indgelse af servicekontrakt ................................ 12</p><p>8.2 Vedligeholdelse af produktet ............................... 13</p><p>8.3 Kontrol af kondensaflb og aflbstragt................ 13</p><p>9 Standsning ......................................................... 13</p><p>9.1 Endelig standsning af produktet .......................... 13</p><p>10 Genbrug og bortskaffelse................................. 13</p><p>10.1 Bortskaffelse af emballagen ................................ 13</p><p>10.2 Bortskaffelse af produktet og tilbehr.................. 13</p><p>11 Garanti og kundeservice................................... 13</p><p>11.1 Garanti ................................................................. 13</p><p>11.2 Kundeservice ....................................................... 13</p><p>Tillg.................................................................................. 14</p><p>A Oversigt over menustrukturen ......................... 14</p><p>B Fejlfinding og -afhjlpning............................... 15</p><p>C Vandbehandling afhngig af vandhrdhedog anlgsvolumen............................................ 15</p><p>D Kort betjeningsvejledning................................. 16</p><p>Stikordsfortegnelse........................................................... 17</p></li><li><p>Sikkerhed 1</p><p>0020150322_01 ecoTEC plus Betjeningsvejledning 3</p><p>1 Sikkerhed</p><p>1.1 Handlingsrelaterede advarsler</p><p>Klassificering af handlingsrelaterede ad-varslerDe handlingsrelaterede advarsler er forsynetmed advarselssymboler og signalord, derpasser til farens mulige omfang.</p><p>Advarselssymboler og signalordFare!Umiddelbar livsfare eller fare for al-vorlige kvstelser</p><p>Fare!Livsfare som flge af elektrisk std</p><p>Advarsel!Fare for lette kvstelser</p><p>Forsigtig!Risiko for materielle skader eller mil-jskader</p><p>1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger</p><p>1.2.1 Installation kun ved autoriseretinstallatr</p><p>Installation, eftersyn, vedligeholdelse og re-paration af produktet samt gasindstillinger mkun udfres af en autoriseret installatr.</p><p>1.2.2 Fare som flge af forkert hndtering</p><p>Ved forkert hndtering kan der opst uforud-sigelige farlige situationer.</p><p> Ls denne vejledning grundigt. Overhold de generelle sikkerhedsanvisnin-</p><p>ger og advarslerne ved alt arbejde p ogmed produktet.</p><p> Flg alle de gldende forskrifter ved an-vendelse af produktet.</p><p>1.2.3 Livsfare som flge afudstrmmende gas</p><p>I tilflde af installationsfejl, beskadigelse,forkert hndtering, forkert opstillingssted ellerlign. kan der strmme gas ud, og det kanmedfre forgiftnings- og eksplosionsfare.</p><p> G ikke ind i rum, hvor det lugter af gas. bn om muligt alle dre og vinduer, og</p><p>skab gennemtrk. Brug ikke ben ild (f.eks. lighter, tndstik-</p><p>ker).</p><p> Der m ikke ryges. Brug ikke elektriske kontakter, stik, ringe-</p><p>klokker, telefoner eller andre samtalean-lg i bygningen.</p><p> Luk for gassen p gasmlerens stopventileller hovedventilen.</p><p> Luk om muligt gasventilen p produktet. Advar beboerne i huset ved at rbe eller</p><p>banke p deres dr. G ud af bygningen. G straks ud af bygningen, hvis det kan</p><p>hres, at der strmmer gas ud, og srg forat hindre, at andre gr ind i bygningen.</p><p> Tilkald politiet og brandvsenet, s snartdu er kommet ud af bygningen.</p><p> Ring til gasforsyningsselskabet fra en tele-fon uden for bygningen.</p><p>1.2.4 Livsfare, hvis rggaskanaler ertilstoppede eller uttte</p><p>I tilflde af installationsfejl, beskadigelse,manipulation, forkert opstillingssted eller lign.kan der strmme rggas ud og medfre for-giftninger.</p><p> Foretag ikke ndringer p nogen dele afrggasanlgget.</p><p>I tilflde af rggaslugt inde i bygninger:</p><p> bn alle tilgngelige dre og vinduer, ogskab gennemtrk.</p><p> Sluk produktet. Kontakt en autoriseret installatr.</p><p>1.2.5 Livsfare ved drift med afmonteretfrontkabinet</p><p>Hvis der opstr uttheder i produktet, kander strmme rggas og medfre forgiftninger.</p><p> Lad kun produktet kre med lukket frontka-binet.</p><p>1.2.6 Livsfare Eksplosive og letantndelige stoffer</p><p>Fare for forpufning opstr som flge af an-tndelige gas-/luftblandinger.</p><p> Undg anvendelse eller opbevaring afeksplosive eller let antndelige materialer(f.eks. benzin, papir og maling) i det rum,hvor produktet er installeret.</p></li><li><p>1 Sikkerhed</p><p>4 Betjeningsvejledning ecoTEC plus 0020150322_01</p><p>1.2.7 Livsfare manglendesikkerhedsudstyr</p><p>Manglende sikkerhedsudstyr (f.eks. sikker-hedsventil, ekspansionsbeholder) kan med-fre livsfarlig skoldning og andre kvstelser,f.eks. som flge af eksplosioner.</p><p> F installatren til at forklare, hvordan sik-kerhedsudstyret fungerer, og hvor det sid-der.</p><p>1.2.8 Skoldningsfare p grund af varmtdrikkevand</p><p>Ved varmtvandshanerne er der fare for skold-ning ved en indstillet varmtvandstemperaturp over 60 C. Sm brn eller ldre men-nesker kan vre i fare allerede ved laveretemperaturer.</p><p> Vlg temperaturen, s ingen kommer tilskade.</p><p>1.2.9 Fare som flge af ndringeromkring produktet</p><p>Brugeren eller tredjemand kan blive udsatfor fare, mske endda livsfare, og produktetsamt andre ting kan blive beskadiget somflge af enhver form for ndringer omkringproduktet.</p><p> Deaktiver under ingen omstndighedersikkerhedsudstyret.</p><p> Foretag ikke ndringer af sikkerhedsud-styret.</p><p> Plomberinger p komponenter m ikkedelgges eller fjernes. Kun autoriseredeinstallatrer og kundeservice er autoriserettil at ndre p plomberede komponenter.</p><p> Foretag ikke ndringer: p produktet p tilfrselsledningerne til gas, indsug-</p><p>ningsluft, vand og strm p hele rggasanlgget p hele kondensaflbssystemet p sikkerhedsventilen og aflbene p dele af bygningen, der kan have ind-</p><p>flydelse p produktets driftssikkerhed.</p><p>1.2.10 Frostskader som flge af for lavrumtemperatur</p><p>Hvis rumtemperaturen er indstillet til en forlav vrdi, ogs i enkelte rum, er der fare forfrostskader p dele af varmeanlgget.</p><p> Flg altid anvisningerne vedrrende frost-sikring ( side 11).</p><p>1.2.11 Frostskader som flge afstrmafbrydelse</p><p>I tilflde af strmafbrydelse kan dele af var-meanlgget blive beskadiget af frost.</p><p> Kontakt installatren i forbindelse medinstallation af en ndstrmsgenerator, hvisproduktet ogs skal kunne kre videre itilflde af strmafbrydelse.</p><p>1.2.12 Frostskader som flge af slukningaf produktet</p><p>Hvis frostsikringsudstyret er deaktiveret, kanproduktet blive beskadiget. Produktets frost-sikringsudstyr er kun aktiveret, nr produkteter sluttet til strmforsyningen og er tndt.</p><p> Sluk ikke for strmmen til produktet. Lad ON/OFF-knappen st i positionen</p><p>"ON". Lad gasventilen st ben.</p><p>1.2.13 Korrosionsskader som flge afkemisk belastet forbrndings- ogrumluft</p><p>Spray, oplsningsmidler, klorholdige reng-ringsmidler, maling, lim, ammoniakforbindel-ser, stv osv. kan under ugunstige forholdmedfre korrosion p produktet og i luft-/rg-gasaftrkssystemet.</p><p> Der m ikke anvendes og opbevaresspray, oplsningsmidler, klorholdigerengringsmidler, maling, lim og lign. pproduktets opstillingssted.</p><p> Hvis produktet skal anvendes i en virk-somhed, f.eks. frisr, maler- eller sned-kervrksted eller rengringsvirksomhed,skal det st i et separat opstillingsrum forat sikre tilfrsel af forbrndingsluft, som erteknisk fri for kemiske stoffer.</p></li><li><p>Sikkerhed 1</p><p>0020150322_01 ecoTEC plus Betjeningsvejledning 5</p><p>1.2.14 Fare for personskade og risikofor materielle skader som flgeaf forkert eller manglendevedligeholdelse og reparation</p><p>Manglende eller forkert service kan be-grnse produktets driftssikkerhed.</p><p> F fejl og skader, der pvirker sikkerhe-den, afhjulpet omgende.</p><p> Forsg aldrig selv at foretage vedligehol-delsesarbejder eller reparationer p pro-duktet.</p><p> Lad en autoriseret installatr udfre arbej-det.</p><p> Overhold de foreskrevne vedligeholdelses-intervaller.</p><p>1.3 Korrekt anvendelse</p><p>Alligevel kan brugeren eller tredjemand ud-sttes for fare, evt. med dden til flge, ogproduktet samt andre ting kan blive beskadi-get som flge af enhver form for forkert brug.</p><p>Dette produkt kan anvendes af brn fra 8 rog derover samt af personer med begrn-sede fysiske eller intellektuelle evner ellermanglende erfaring og viden, sfremt de erunder opsyn eller er blevet undervist i sikkerbrug af produktet og den dermed forbundnefare. Brn m ikke lege med produktet. Ren-gring og vedligeholdelse foretaget af bruge-ren m ikke udfres af brn, medmindre deer under opsyn.</p><p>Produktet er beregnet til opvarmning af luk-kede varmtvandscentralvarmeanlg og tilcentral opvarmning af varmt brugsvand.</p><p>Korrekt anvendelse omfatter:</p><p> overholdelse af de medflgende betje-nings-, installations- og vedligeholdelses-vejledninger til Vaillant-produktet samt tilde vrige anlgskomponenter</p><p> overholdelse af alle de eftersyns- og ser-vicebetingelser, der fremgr af vejlednin-gerne.</p><p>Anvendelse af produktet i kretjer, f.eks.autocampere og campingvogne, anses ikkefor at vre i overensstemmelse med form-let. Enheder, der er installeret permanent psamme sted (skaldte faste installationer),anses ikke for at vre kretjer.</p><p>Anden anvendelse end den, der er beskreveti denne vejledning, og anvendelse, der grud over den her beskrevne, er forkert. Forkertanvendelse omfatter ogs enhver umiddelbarkommerciel og industriel anvendelse.</p><p>Bemrk!</p><p>Enhver ikke-godkendt anvendelse er forbudt.</p><p>1.4 CE-mrkning</p><p>CE-mrkningen dokumenterer, at</p><p>produkterne i henhold til typeskiltet overhol-der de grundlggende grav i de relevantedirektiver.</p><p>Overensstemmelseserklringen foreliggerhos producenten.</p></li><li><p>2 Henvisninger vedrrende dokumentationen</p><p>6 Betjeningsvejledning ecoTEC plus 0020150322_01</p><p>2 Henvisninger vedrrendedokumentationen</p><p>2.1 Overholdelse af vrig dokumentation</p><p> Flg altid alle de driftsvejledninger, der leveres med an-lggets komponenter.</p><p>2.2 Opbevaring af dokumentation</p><p> Opbevar denne vejledning og alle andre gyldige bilag tilvidere brug.</p><p>2.3 Vejledningens gyldighed</p><p>Denne vejledning glder kun for flgende kedel, herefterkaldet "produktet":</p><p>Typer og artikelnumre for ecoTEC plus</p><p>VC DK 806/55 0010010758</p><p>VC DK 1006/55 0010010771</p><p>VC DK 1206/55 0010010783</p><p>Produktets artikelnummer er en del af serienummeret.</p><p>3 Produktbeskrivelse</p><p>3.1 Serienummer</p><p>Artikelnummeret er det 7. til det 16. tal i serienummeret.</p><p>Serienummeret str p et skilt, som er fastgjort bag front-klappen med en plasttap p undersiden af produktet, og detvises p displayet, nr du vlger "Vis serie- og artikelnum-mer ( side 12).</p><p>3.2 Produktets opbygning</p><p>Set forfra</p><p>1</p><p>3</p><p>2</p><p>1 Betjeningselementer</p><p>2 Skilt med serienummeretp bagsiden</p><p>3 Frontklap</p><p>3.3 bning af frontklappen</p><p>1. Tag fat i grebet i frontklappen.</p><p>2. Klap frontklappen ned.</p><p>3.4 Oversigt over betjeningselementerne</p><p>50Cbar</p><p>1234</p><p>5</p><p>1 ON/OFF-knap 2 Indbygget styring (tilbehr)</p><p>Digitalt informations- og analysesystem (DIA), som bestr af:</p><p>3 RESET-tast</p><p>4 Betjeningstaster</p><p>5 Display</p></li><li><p>Betjening 4</p><p>0020150322_01 ecoTEC plus Betjeningsvejledning 7</p><p>3.5 Digitalt informations- og analysesystem(DIA)</p><p>Produktet er udstyret med et digitalt informations- og analy-sesystem (DIA-system). Systemet informerer om produktetsdriftstilstand og hjlper med at afhjlpe fejl.</p><p>Displaybelysningen tndes, nr</p><p> produktet tndes eller nr der trykkes p en knap p DIA-systemet, mens pro-</p><p>duktet er tndt. Tryk p en af disse taster udlser umid-delbart ingen anden funktion.</p><p>Displaybelysningen slukker efter et minut, hvis der ikke tryk-kes p flere taster.</p><p>Betjeningselementer til DIA-systemet</p><p>50F.01 1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>8</p><p>7</p><p>5</p><p>6</p><p>1 Aktuelle fremlbstem-peratur, anlgstryk pvarmeanlgget, driftsart,fejlkode eller supplerendeoplysninger</p><p>2 Aktuel funktion af denhjre valgtast</p><p>3 Venstre og hjre valgtast</p><p>4 - og -tast</p><p>5 Skorstensfejerdrift (kun forskorstensfejere!)</p><p>6 Adgang til menuen medekstra informationer</p><p>7 Aktuel funktion af denvenstre valgtast</p><p>8 Aktiv driftstilstand</p><p>3.5.1 Viste symboler</p><p>Symbol Betydning Forklaring</p><p>Korrekt brnderdrift Brnder ON</p><p>Aktuel brndermodula-tionsgrad</p><p>Symbol Betydning Forklaring</p><p>bar Aktuelt anlgstryk pvarmeanlgget</p><p>De stiplede linjer marke-rer det tilladte omrde.</p><p> lyser konstant: an-lgstryk i det tilladteomrde.</p><p> blinker: anlgstrykuden for det tilladteomrde.</p><p>Varmedrift aktiveret lyser konstant: var-mekrav varmedrift</p><p> blinker: brnder ONi varmedrift</p><p>Varmtvandsproduktionaktiveret</p><p> lyser konstant: fri-koblet periode forvarmtvandsproduk-tion</p><p> blinker: varmtvands-beholderen opvar-mes, brnder ON</p><p>Service pkrvet Informationer om servi-cemeddelelsen i "Live-monitor".</p><p>Sommerdrift aktiveret</p><p>Varmedrift er deaktiveret</p><p>Brndersprretid akti-veret</p><p>For at undg hyppig ak-tivering og deaktivering(giver produktet en ln-gere levetid).</p><p>F.XX</p><p>Fejl i produktet Vises i stedet for grund-visningen, evt. forkla-rende tekst.</p><p>4 Betjening</p><p>4.1 Betjeningskoncept</p><p>Du kan betjene produktet med valgtasterne og plus/minus-tasterne.</p><p>De to valgtaster har skaldt softkey-funkti...</p></li></ul>