EDUP3043 Pengurusan Bililk Darjah Dan Tingkah Laku

  • Published on
    18-Feb-2016

  • View
    304

  • Download
    26

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pengurusan bilik darjah

Transcript

<p>RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS1.Nama Kursus/ModulPengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku</p> <p>Behaviour and Classroom Management</p> <p>2.Kod KursusEDUP3043</p> <p>3.Nama Staf Akademik Dr. Mohd Nordin Abu Bakar</p> <p>4.Rasional Kursus/Modul dalam ProgramPelajar perlu menguasai kemahiran pengurusan bilik darjah dan tingkah laku dan berupaya mempraktikkan pelbagai model pengurusan disiplin dan intervensi dalam menangani masalah tingkah laku di dalam bilik darjah.</p> <p>5.Semester dan Tahun ditawarkanSemester 1 Tahun 2</p> <p>6.Jumlah Jam PembelajaranBersemukaBukan BersemukaJumlah Jam Pembelajaran Bersemuka dan Bukan Bersemuka</p> <p>K = KuliahT = Tutorial</p> <p>A = Amali</p> <p>P= PentaksiranKTAPKTAP125</p> <p>301502.5303017.5</p> <p>7.Nilai Kredit3</p> <p>8.Prasyarat (jika ada) Tiada</p> <p>9.Hasil Pembelajaran Kursus (Course Learning Outcomes, CLO) Pada akhir kursus ini pelajar dapat:1. Menjelaskan secara mendalam konsep dan peranan guru dalam pengurusan bilik darjah dan tingkah laku yang berkesan bagi bilik darjah aliran perdana dan inklusif dalam pendidikan (C2, LO1)2. Membincangkan dengan kritis tanggungjawab guru dalam membina hubungan yang positif di dalam bilik darjah (C4, LO1)3. Menganalisis isu-isu semasa berkaitan tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjah (C4, LO3)4. Memilih model pengurusan disiplin dan intervensi yang sesuai bagi menangani tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjah (C5, A1, LO3)5.Membina pelan pengurusan bilik darjah yang efektif secara kreatif dan inovatif dengan</p> <p> merujuk pelbagai sumber yang relevan (C6, LO3, )ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN</p> <p>DOMAIN KOGNITIF</p> <p>DOMAIN PSIKOMOTORDOMAIN AFEKTIF</p> <p>CLOMengingatMemahamiMengapikasi</p> <p>Menganalisis </p> <p>MenilaiMencipta </p> <p>Persepsi</p> <p>Set</p> <p>Respons berpandu</p> <p>Mekanisme</p> <p>Respons ketara kompleks</p> <p>Adaptasi </p> <p>Lakuan tulen</p> <p>Menerima</p> <p>Memberi maklum balas</p> <p>Menilai</p> <p>Mengorganisasi</p> <p>Menghayati nilai</p> <p>C1</p> <p>C2</p> <p>C3</p> <p>C4</p> <p>C5</p> <p>C6</p> <p>P1</p> <p>P2</p> <p>P3</p> <p>P4</p> <p>P5</p> <p>P6</p> <p>P7</p> <p>A1</p> <p>A2</p> <p>A3</p> <p>A4</p> <p>A5</p> <p>1x</p> <p>2</p> <p>x3x</p> <p>4x</p> <p>x</p> <p>5</p> <p>x</p> <p>10. </p> <p>Kemahiran Boleh Pindah (Transferable Skills, TS):</p> <p>Penyelesaian Masalah; Pembelajaran Sepenjang hayat dan pengurusan maklumat</p> <p>11.Strategi Pengajaran dan Pembelajaran serta PentaksiranStrategi pengajaran dan pembelajaran:</p> <p>Kuliah, tutorial dan perbincangan</p> <p>Strategi Pentaksiran:Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja kursus(50%) dan Peperiksaan Akhir(50%). Kerja kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala Peperiksaan dijalankan diakhir semester.Kerja kursus terdiri daripada satu pengurusan grafik (200 perkataan) dan satu laporan penulisan akademik(1500 perkataan) yang terdiri daripada penulisan esei, pelan lantai dan ulasan kritikal. Kerja kursus dibina dengan merujuk kepada Buku Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Peperiksaan berbentuk ujian bertulis yang digubal dengan merujuk kepada Buku Panduan Penggubalan Kertas Peperiksaan. Learning Outcome (LO)</p> <p>Strategi Pengajaran dan PembelajaranJenis PentaksiranLO1 - Pengetahuan KuliahTutorial Ujian BertulisLO3 - Kemahiran saintifik, kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalahTutorial </p> <p>Perbincangan Ujian BertulisPengurusan Grafik</p> <p>Penulisan AkademikLO6 - Pembelajaran Sepanjang HayatKuliah</p> <p>Tutorial Penulisan Akademik</p> <p>12.Sinopsis</p> <p> Kursus ini merangkumi pengurusan bilik darjah dan tingkah laku murid sekolah rendah; peranan guru dalam mengurus bilik darjah aliran perdana dan inklusif; membina hubungan yang positif di dalam bilik darjah; model-model pengurusan disiplin; pengurusan tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjah; intervensi menangani tingkah laku bermasalah dan membina pelan pengurusan bilik darjah yang efektif.This course focuses on the behaviour and classroom management in primary schools, the roles of teachers in normal and inclusive classroom management; building positive relationship in the classroom; models of discipline management; managing behavioural problems in the classroom through interventions and designing an effective classroom plan.</p> <p>13.Mod PenyampaianKuliah dan Tutorial.</p> <p>14.Kaedah dan Jenis PentaksiranKerja Kursus : 50%Peperiksaan Akhir : 50%Jenis PentaksiranKaedah PentaksiranPeratusanUjian bertulisPeperiksaan Akhir50%Tugasan</p> <p>Pengurusan Grafik5%Laporan Penulisan Akademik45%</p> <p>15.Pemetaan Hasil Pembelajaran Kursus (Course Learning Outcomes, CLO) dengan</p> <p>Objektif Pendidikan Program (Programme Educational Objectives, PEO)PEO 1</p> <p>PEO 2</p> <p>PEO 3</p> <p>PEO 4</p> <p>PEO 5</p> <p>PEO 6</p> <p>CLO 1</p> <p>X</p> <p>CLO 2</p> <p>XCLO 3</p> <p>X</p> <p>CLO 4</p> <p>X</p> <p>CLO 5</p> <p>XPEO1</p> <p>Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan</p> <p>PEO2</p> <p>Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif, kreatif dan beretika (LO8)</p> <p>PEO3</p> <p>Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris</p> <p>PEO4</p> <p>Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai sumber (LO6)</p> <p>PEO5</p> <p>Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya.PEO6</p> <p>Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9), berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja berpasukan (LO5)</p> <p>Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)</p> <p>CLO 1Menjelaskan secara mendalam konsep dan peranan guru dalam pengurusan bilik darjah dan tingkah laku yang berkesan bagi bilik darjah aliran perdana dan inklusif dalam pendidikanCLO 2Menghuraikan dengan kritis tanggungjawab guru dalam membina hubungan yang positif di dalam bilik darjah CLO 3</p> <p>Menganalisis isu-isu semasa berkaitan tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjahCLO 4Memilih model pengurusan disiplin dan intervensi yang sesuai bagi menangani tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjahCLO 5</p> <p>Membina pelan pengurusan bilik darjah yang efektif secara kreatif dan inovatif dengan merujuk pelbagai sumber yang relevan. </p> <p>16.Pemetaan Hasil Pembelajaran Kursus (Course Learning Outcomes, CLO) dengan Hasil Pembelajaran ( Learning Outcomes, LO)</p> <p>LO 1</p> <p>LO 2</p> <p>LO 3</p> <p>LO 4</p> <p>LO 5</p> <p>LO 6</p> <p>LO 7</p> <p>LO 8</p> <p>LO 9</p> <p>CLO 1X</p> <p>CLO 2XCLO 3</p> <p>X</p> <p>CLO 4X</p> <p>CLO 5</p> <p>XXDomain hasil pembelajaran (LO)</p> <p>LO 1</p> <p>Pengetahuan</p> <p>LO 2</p> <p>Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik</p> <p>LO 3</p> <p>Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik</p> <p>LO 4</p> <p>Kemahiran Komunikasi</p> <p>LO 5</p> <p>Kemahiran Sosial/ Kerja Berpasukan/ PertanggungjawabanLO 6</p> <p>Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan MaklumatLO 7</p> <p>Kemahiran Pengurusan dan KeusahawananLO 8</p> <p>Profesionalisme, Nilai, Sikap dan EtikaLO 9</p> <p>Kemahiran KepemimpinanHasil Pembelajaran Kursus (CLO)</p> <p>CLO 1Menjelaskan secara mendalam konsep dan peranan guru dalam pengurusan bilik darjah dan tingkah laku yang berkesan bagi bilik darjah aliran perdana dan inklusif dalam pendidikanCLO 2Menghuraikan dengan kritis tanggungjawab guru dalam membina hubungan yang positif di dalam bilik darjah CLO 3</p> <p>Menganalisis isu-isu semasa berkaitan tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjahCLO 4Memilih model pengurusan disiplin dan intervensi yang sesuai bagi menangani tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjah CLO 5</p> <p>Membina pelan pengurusan bilik darjah yang efektif secara kreatif dan inovatif dengan merujuk pelbagai sumber yang relevan. </p> <p>17.Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajukInteraksi BersemukaInteraksiBukan BersemukaJumlah SLT</p> <p>KuliahTutorialAmali PentaksiranKuliahTutorialAmaliPentaksiran</p> <p>1. Pengurusan Bilik Darjah </p> <p> Konsep pengurusan bilik darjah </p> <p> Ciri-ciri guru yang efektif dalam pengurusan bilik darjah</p> <p>- Kualiti peribadi - Kompetensi pengajaran dan </p> <p> pembelajaran Penghayatan budaya penyayang</p> <p>21227</p> <p>2. Peranan Guru dalam Pengurusan Bilik </p> <p> Darjah Persekitaran pembelajaran yang kondusif untuk murid </p> <p> - Persekitaran fizikal</p> <p> - Persekitaran psikososial</p> <p> - Peraturan dan rutin bilik darjah</p> <p> Pengurusan sumber maklumat murid</p> <p> 414211</p> <p>3. Membina Hubungan yang Positif di dalam </p> <p> Bilik Darjah </p> <p> Kepentingan membina hubungan yang positif </p> <p> Faktor-faktor mempengaruhi hubungan yang positif antara guru dan murid</p> <p> Strategi membina hubungan positif guru-murid</p> <p> Dinamika bilik darjah</p> <p>31329</p> <p>4. Model Pengurusan Disiplin Bilik Darjah Konsep disiplin bilik darjah</p> <p> Model-model Pengurusan Disiplin</p> <p> Model Disiplin Asertif Canter Model Akibat Logikal Dreikurs Model Pengurusan Kelompok Kounin Model Pengurusan Bilik darjah Thomas Gordon </p> <p> Model Beyond Discipline Alfie Kohn </p> <p> 626418</p> <p>5. Pengurusan Bilik Darjah Inklusif yang Melibatkan Murid Berkeperluan khas Masalah Kecacatan Fizikal Masalah Penglihatan Masalah Pendengaran Masalah Pembelajaran Autisitik Lewat Perkembangan Hiperaktif Pintar Cerdas31329</p> <p>6. Pengurusan Tingkahlaku Bermasalah dalam Bilik Darjah Jenis-jenis tingkah laku bermasalah Punca tingkah laku bermasalah Tindakan guru dalam menguruskan tingkah laku bermasalah Halangan dalam menguruskan tingkah laku bermasalah21227</p> <p>7. Intervensi Menangani Tingkah Laku Bermasalah</p> <p> Teknik Modifikasi Tingkah Laku Kemahiran-kemahiran Asas Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Rendah Terapi bermain</p> <p> Terapi bercerita</p> <p> Terapi seni </p> <p> Terapi muzik</p> <p>8781437</p> <p>8. Pelan Pengurusan Bilik Darjah Membina Pelan Pengurusan Bilik Darjah yang Efektif secara Kreatif dan Inovatif Halangan dalam Pengurusan Bilik Darjah</p> <p>21227</p> <p>Kerja Kursus1010</p> <p>Amali</p> <p>Ulangkaji Peperiksaan7.57.5</p> <p>Peperiksaan2.52.5</p> <p>Jumlah30152.5303017.5125</p> <p>JUMLAH JAM PEMBELAJARAN BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKABersemukaBukan Bersemuka</p> <p>Kuliah3030</p> <p>Tutorial1530</p> <p>Pengurusan Grafik-1</p> <p>Penulisan Akademik-9</p> <p>Peperiksaan Akhir2.57.5</p> <p>Jumlah47.577.5</p> <p>Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (SLT)125</p> <p>Jam Kredit3</p> <p>18.Rujukan Asas Charles, C.M. (2010). Building Classroom Discipline. (10thed.). NewYork: Allyn and Bacon.</p> <p>Jones, R. N. (2013). Introduction to Counselling Skills (4th ed.) London: Sage </p> <p> Publication Ltd.</p> <p>Roth, J. (2015). Classroom Management for Successful Instruction .Huntington Beach. </p> <p> Shell Education.</p> <p>Rujukan Tambahan</p> <p>Evertson, C.M. &amp; Emmer, E.T. (2012). Classroom Management for Elementary Teachers . </p> <p> (9th ed). New Jersey. Pearson. </p> <p>Charles, C.M.(2008). Todays Best Classroom Management Strategies: Paths to Positive Discipline. NewYork: Allyn and Bacon.</p> <p>Goh Swee Chiew. (2007). Classroom Management: Creating Positive Learning Environments. Australia : Pearson Prentice Hall</p> <p>Haliza Hamzah, Joy N. Samuel. (2014). Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkahlaku: Shah Alam : Oxford Fajar Sdn. Bhd.</p> <p>Hardin,C.J.(2011). Effective classroom management: Models and Strategies for Todays classrooms.(3rd ed.).New Jersey: Pearson Educational Ltd.</p> <p>Kottler, J.A . (2006) . Counselling Skills for Teachers (2nd ed.). London: Sage Publications</p> <p>Malchiodi, C.A. (2013). Creative Arts and Play Therapy for Attachment Problems. New York: Guilford.</p> <p>Myint Swe Khine, Lourdusamy,A., Quek, C. L. &amp; Wong, F.L.(eds).(2005). Classroom Management. Singapore: Pearson Prentice Hall.</p> <p>19.Maklumat TambahanTiada</p> <p>MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN EDUP3043 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah laku (3 Kredit)HASIL PEMBELAJARAN KURSUSHASIL PEMBELAJARAN Kaedah Pengajaran dan PembelajaranPentaksiran</p> <p>LO 1LO 2LO 3LO 4LO 5LO 6LO 7LO 8LO 9</p> <p>Menjelaskan secara mendalam konsep dan peranan guru dalam pengurusan bilik darjah dan tingkah laku yang berkesan bagi bilik darjah aliran perdana dan inklusif dalam pendidikan (C2, LO1)</p> <p>XKuliah</p> <p>Tutorial Ujian Bertulis</p> <p>Menghuraikan dengan kritis tanggungjawab guru dalam membina hubungan yang positif di dalam bilik darjah(C4, LO1)XKuliah</p> <p>Tutorial</p> <p>Perbincangan Ujian Bertulis</p> <p>Penulisan Akademik</p> <p>(Ulasan Kritis)</p> <p>Menganalisis isu-isu semasa berkaitan tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjah (C4, LO3)</p> <p>XTutorial</p> <p>Perbincangan Ujian Bertulis</p> <p>Memilih model pengurusan disiplin dan intervensi yang sesuai bagi menangani tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjah (C5, A1, LO3)XTutorial</p> <p>Perbincangan Ujian Bertulis</p> <p>Membina pelan pengurusan bilik darjah yang efektif secara kreatif dan inovatif dengan merujuk pelbagai sumber yang relevan. (C6, LO3, )</p> <p>XXKuliah</p> <p>Tutorial Penulisan Akademik</p> <p>KESELURUHANXXX</p> <p>Nama Panel Penggubal:</p> <p>Bil.Nama PenggubalKelayakan dan Pengalaman Mengajar</p> <p>1Dr. Mohd Nordin bin Abu Bakar</p> <p>IPGM, CyberjayaBc.Ed (Sains Pertanian) (UPM), M.sc (Educ. Admin) (UPM), PhD ( Tec &amp; Voc. Educ.(UKM)</p> <p>10 tahun mengajar di Sekolah Menengah </p> <p> 5 tahun di Institut Pendidikan Guru</p> <p> 5 tahun di BPG, KPM</p> <p> 3 tahun IPGM, KPM</p> <p>2Haliza bt. Hamzah IPG Kampus Pendidikan TeknikKelayakan :</p> <p>B. Sc. Ed (Hons)Biologi Universiti Malaya</p> <p>Master of Education (Educational &amp; Child Psychology) University Of Birmingham, UK</p> <p>Mengajar 5 tahun di sekolah menengah</p> <p>Pensyarah di IPG selama 18 tahun</p> <p>3Hajah Zaidah Binti Abu Bakar IPG Kampus Raja MelewarKelayakan :</p> <p>Diploma Pentadbiran Awam Institut Teknologi Mara</p> <p>Sarjana Muda Sains Pembangunan dengan kepujian Universiti Kebangsaan Malaysia</p> <p>Diploma Pendidikan KPLI (Pengajian Inggeris) - MPTI</p> <p>Sarjana Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling - Universiti Kebangsaan Malaysia</p> <p>Mengajar 12 tahun di sekolah menengah</p> <p>Pensyarah di IPG selama 13 tahun</p> <p>Nama Pakar Rujuk:</p> <p>Bil.NamaJawatanUniversiti/Bahagian</p> <p>1Prof Madya Dr Loh Sau CheongPensyarah KananFakulti Pendidikan, Universiti Malaya</p> <p>2</p> <p>Berkuat kuasa Mulai Jun 20152</p>