EEA Grants Norway Grants

  • View
    48

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EEA Grants Norway Grants. Iwona Czerniec Zwizek Miast i Gmin Dorzecza Parsty 20.06.2013 r. Program Operacyjny PL04. PROGRAM OPERACYJNY PL04: Oszczdzanie energii i promowanie odnawialnych rde energii W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Reducing disparities _x0003_Strengthening relations

EEA Grants Norway GrantsIwona CzerniecZwizek Miast i Gmin Dorzecza Parsty20.06.2013 r.PROGRAM OPERACYJNY PL04:Oszczdzanie energii i promowanie odnawialnych rde energii

W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014

Obszary finansowania rezultatw

Poprawa efektywnoci energetycznej w budynkach;Wzrost produkcji energii pochodzcej ze rde odnawialnych.

Program Operacyjny PL04 Cel Programu

Celem Programu jest redukcja emisji gazw cieplarnianych i zanieczyszcze powietrza oraz zwikszenie udziau energii pochodzcej ze rde odnawialnych w oglnym bilansie zuycia energii.Program Operacyjny PL04 Okres kwalifikowalnoci projektw:

Od dnia podjcia decyzji o dofinansowaniu projektu do 30 kwietnia 2016 r.

Poziom dofinansowania:Do 80% cakowitych kosztw kwalifikowanychKwota dofinansowania od 170 000 EURO, tj. 704 157 PLNdo 3 000 000 EURO, tj. 12 426 300 PLNProgram Operacyjny PL04 Ostateczna kwota dofinansowania przyznana na projekt uzaleniona jest od cakowitej wielkoci usunitej lub uniknitej emisji CO2/rok w wyniku realizacji projektu. Bdzie ona obliczana jako iloczyn staej kwoty dofinansowania (wynoszcej 3 721,78 PLN) przez liczb ton usunitej lub uniknitej wskutek realizacji projektu emisji CO2/rok (pod warunkiem, e cakowita wielko udzielonego dofinansowania nie przekroczy 80% cakowitych kosztw kwalifikowanych).Program Operacyjny PL04 Rodzaje wspieranych projektw

Wspierane bd projekty majce na celu popraw efektywnoci energetycznej budynkw uytecznoci publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, owiaty, opieki zdrowotnej, spoecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyszego, nauki, wychowania, turystyki, sportu, obejmujce swoim zakresem:

Termomodernizacj ww. budynkw uytecznoci publicznej;

Prace niezbdne do osignicia niszego poziomu zuycia energii elektrycznej potrzebnej do uytkowania ww. budynkw;

Program Operacyjny PL04 Modernizacj lub zastpienie istniejcych rde energii zaopatrujcych ww. budynki nowoczesnymi, energooszczdnymi i ekologicznymi rdami ciepa lub energii elektrycznej o cznej mocy nominalnej do 5 MW, w tym: pochodzcymi ze rde odnawialnych lub rdami ciepa i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/trigeneracji)

Instalacj (poprzez przyczenie budynku uytecznoci publicznej do zbiorczej sieci ciepowniczej i likwidacj istniejcych niskoefektywnych rde ciepa z powodu instalacji wza cieplnego nastpi oszczdno energii), modernizacj lub wymian wzw cieplnych o cznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujcych ww. budynki;

Ww. dziaania dotycz wycznie budynkw istniejcych !Program Operacyjny PL04 Do wsparcia nie kwalifikuj si projekty realizowane w budynkach uytecznoci publicznej, w ktrych ponad 50% powierzchni cakowitej uytkowej o regulowanej temperaturze suy prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej lub celom mieszkaniowym. Wydatki dotyczce powierzchni uytkowej o regulowanej temperaturze na cele prowadzonej dziaalnoci gospodarczej lub na cele mieszkalne, o ile nie przekracza ona 50 % powierzchni cakowitej uytkowej o regulowanej temperaturze pomniejszaj warto kosztw kwalifikowanych proporcjonalnie do udziau procentowego tej powierzchni.Program Operacyjny PL04 Rodzaje wspieranych projektw i ulepsze kwalifikowanych do finansowania:

W ramach termomodernizacji mog by finansowane nastpujce ulepszenia prowadzce do bezporedniej oszczdnoci energii, takie jak:

ocieplenie przegrd budynku (cian, stropw, fundamentw, stropodachw lub dachw) oddzielajcych cz ogrzewan od powietrza zewntrznego, gruntu i przylegajcych pomieszcze nieogrzewanych;

modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszklenia w budynkach na efektywne energetycznie;

modernizacja lub wymiana innych ni wymienione powyej elementw osonowych metalowo-szklanych w budynkach;

Program Operacyjny PL04 modernizacja instalacji ogrzewania i/lub przygotowania ciepej wody uytkowej, w tym: wymian, izolacj ciepln, rwnowaenie hydrauliczne;

Modernizacja systemu wentylacji poprzez popraw systemu wentylacji naturalnej lub mechanicznej oraz zastpienie systemu wentylacji naturalnej systemem wentylacji mechanicznej;

Modernizacja instalacji chodzenia (klimatyzacji), w tym wymian, izolacj ciepln, rwnowaenie hydrauliczne; w przypadku wymaga technicznych lub prawnych stawianych budynkowi zastpienie istniejcego systemu chodzenia za pomoc lokalnych ukadw klimatyzatorw rozdzielonych ze skraplaczami chodzonymi powietrzem w kadym pomieszczeniu instalacj chodzenia; z wykorzystaniem chodu pochodzcego z odnawialnych rde energii lub wysokosprawnej trigeneracji.

Program Operacyjny PL04 Monta systemw zarzdzania energi w budynkach np. komputerowe systemy zarzadzania energi w budynkach (BEMS);

Inne prace niezbdne do osignicia niszego poziomu zuycia ciepa lub chodu takie jak: monta urzdze zacieniajcych okna, likwidacja liniowych lub/i punktowych mostkw cieplnych, zastosowanie pasywnych elementw przeciwsonecznych, wykorzystanie materiaw zmiennofazowych;

Program Operacyjny PL04 2. W ramach prac niezbdnych do osignicia niszego poziomu zuycia energii elektrycznej potrzebnej do uytkowania budynkw mog by finansowane dziaania takie jak:

Wymiana urzdze energii pomocniczej na energooszczdne (w tym wymiana ukadw pompowych i pomp stosowanie pomp o pynnej regulacji);

Wymiana owietlenia wbudowanego na energooszczdne (jako dodatkowe zadanie realizowane rwnolegle z termomodernizacj budynkw);

Program Operacyjny PL04 3. W ramach modernizacji lub zastpienia istniejcych rde energii zaopatrujcych budynki uytecznoci publicznej nowoczesnymi, energooszczdnymi i ekologicznymi rdami ciepa lub energii elektrycznej o cznej mocy nominalnej do 5 MW, mog by finansowane nastpujce urzdzenia:

urzdzenia do produkcji ciepa opalane biomas (koty na biomas);

ukady (ogniwa) fotowoltaiczne (o mocy do 200 kW dla jednego przycza elektroenergetycznego do budynku);

rekuperatory ciepa;

pompy ciepa;

kolektory soneczne;

Program Operacyjny PL04 mae (micro) turbiny wiatrowe (budynkowe prdnice wiatrowe) o mocy do 40 kW dla jednego przycza elektroenergetycznego do budynku;

urzdzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepa opalane biogazem;

urzdzenia do produkcji ciepa zasilane energi geotermaln (instalacje do wykorzystania energii pochodzcej ze rde geotermalnych).

Program Operacyjny PL04 W ramach modernizacji lub zastpienia istniejcych rde energii mona take, w celu uzyskania oszczdnoci energii lub redukcji emisji CO2:

zmniejszy udzia istniejcego rda energii poprzez przyczenie rda lub rde, o ktrych mowa w pkt. 3;

wykona monta systemu automatyki lub regulacji rde ciepa;

wykona instalacj przesyu/przyczenia (np. do istniejcej instalacji, paliwa np. gazu);

wymieni lub przebudowa przestarzae lokalne sieci ciepownicze (od rde ciepa do budynkw uytecznoci publicznej) dokonujc: zmiany technologii wykonania tych sieci (np. wymiana sieci na preizolowan); zmiany trasy przebiegu rurocigw w celu zmniejszenia ich dugoci lub likwidacj zbdnych odcinkw; zmiany rednicy rurocigw w celu poprawy wymaga hydraulicznych;

Program Operacyjny PL04 usunicia nieszczelnoci i przyczyn ich powstania; poprawy izolacji cieplnej rurocigw; zmiany parametrw pracy sieci ciepowniczej lub sposobu regulacji tej sieci; wprowadzenia systemu monitoringu i sterowania prac.

4. W ramach instalacji (poprzez przyczenie budynkw uytecznoci publicznej do zbiorczej sieci ciepowniczej i likwidacj istniejcych niskoefektywnych rde ciepa), modernizacji lub wymiany wzw cieplnych o cznej mocy nominalnej do 3 MW, mog by finansowane nastpujce dziaania:

zastosowanie urzdze i technologii o wyszej efektywnoci energetycznej (izolacje, napdy, wymienniki);

monta systemu automatyki lub regulacji wzw cieplnych.

Program Operacyjny PL04 Do dofinansowania kwalifikuj si projekty, w zakresie ktrych realizowane s cznie dziaania, o ktrych mowa w pkt. 1, 2, 3 lub/i 4.

Do dofinansowania kwalifikuj si projekty, w zakresie ktrych realizowane s dziaania, o ktrych mowa w pkt. 1 (bez koniecznoci realizacji dziaa, o ktrych mowa w pkt. 2, 3, 4.

Do dofinansowania kwalifikuj si projekty, w zakresie ktrych realizowane s dziaania, o ktrych mowa w pkt. 1 i 2 (bez koniecznoci realizacji dziaa, o ktrych mowa w pkt. 3 i/lub 4) w zalenoci od rda energii (ciepa i/lub energii elektrycznej).

Nie kwalifikuj si do dofinansowania projekty realizowane wycznie w zakresie, o ktrym mowa w pkt. 2 lub/i 4.

Program Operacyjny PL04 W przypadku wystpienia w projekcie nieprzewidzianych, dodatkowych, uzupeniajcych robt towarzyszcych, koniecznych do osignicia celu oglnego projektu, prowadzcych do bezporedniej oszczdnoci energii oraz robt odtworzeniowych (przywrcenie do stanu sprzed modernizacji) za kwalifikowany koszt mona uzna m.in.:

Roboty odtworzeniowe np.:

wymiana instalacji odgromowej kwalifikowane mog by jedynie koszty przeoenia instalacji, tj. demontau i ponownego montau, koszty wykonania nowej instalacji odgromowej nie powinny stanowi kosztu projektu;

wymiana niektrych obrbek blacharskich moe stanowi koszty kwalifikowane projektu np. wymiana: parapetw zewntrznych, rynien uniemoliwiajcych zniszczenie docieplenia i elewacji;

2. Naprawa izolacji przeciwwilgociowej.

Program Operacyjny PL04 Kosztem niekwalifikowanym projektu bdzie:

Remont/naprawa dachu, wymiana wiby dachowej prace majce charakter remontu, a nie ulepszenia termomodernizacyjnego;

2. Remont/przebudowa instalacji elektrycznej (wydatki nie powinny stanowi kosztu projektu kwalifikowanych i niekwalifikowanych);

3. Okadziny schodw i podestw, nowowykonywane zadaszenia nad drzwiami,