Eğitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar

 • Published on
  29-Jan-2017

 • View
  220

 • Download
  3

Transcript

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  1

  1.ETM TEKNOLOJLERNDE TEMEL KAVRAMLAR1

  RENM KAZANIMLARI:

  Bu blm bitirdiinizde;

  retim teknolojisi temel kavramlar

  retim teknolojisi amalar

  retim teknolojisi kapsam

  retim teknolojisi geliim sreci

  konularnda fikir sahibi olacaksnz.

  1 Bu blm Halil Ersoy tarafndan hazrlanmtr.

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  2

  1.1. Giri

  ster zorunlulukla ister merak yznden, hayatmz boyunca srekli bir

  eyler reniriz. Ancak edindiimiz bilgilerin ounu rencilik

  hayatmzn getii yllarda okullarda ya da niversitelerde reniriz.

  Buralarda renme nceden planlanm hedefler dorultusunda,

  konularnda bilgi sahibi retmenler tarafndan, yine nceden

  belirlenmi etkinlikler ile gerekletirilir. Aldmz bu eitim ve

  retim, gnmzde iinde yaadmz toplumda var olabilmek, bunun

  tesinde, hayatta koyduumuz hedeflerimize ulamak iin

  kanlmazdr. retim bir sanattr ve her sanat dalnda olduu gibi

  retim alannda da incelikler vardr. renmenin ve retmenin

  baarl olabilmesi iin kiisel ngrlerin tesinde bilimsel ve teorik

  bilgiye ihtiya vardr. Bu bilimsel bilginin bir ksmn retim

  teknolojileri kapsamaktadr. Disiplinler aras bir alma alan olan

  retim teknolojileri bu incelikleri ortaya karmak ve yaymak

  amacyla ortaya km bir alandr.

  retim teknolojileri, dier birok benzeri kavramla birlikte

  tartlmakta, gncel konu ve teknolojilere gre hem tanm hem

  ieriinin deitii bir alandr. zleyen ksmlarda, ncelikle retim

  teknolojilerinin ne olduu ve ne olmad tartlacaktr. Daha sonra

  tanmnn ngrd alt kavramlar ve bunlarn arasndaki ilikiler ele

  alnacaktr.

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  3

  1.2. retim Teknolojisi

  retim teknolojileri kavram farkl kaynaklarda farkl ekilde

  tanmlanabilmekte, zellikle teknoloji kelimesi farkl armlara yol

  amaktadr. En basit ifade ile retim teknolojisi nasl reteceiz

  sorusuna verilen yanttr. Daha bilimsel tanm iin ncelikle retim

  teknolojisinin temelini oluturan renme, retim, eitim ve dier

  kavramlara tanm getirelim.

  1.2.1. renme

  renme, bireyin yeni bilgi, becerileri ve tutum kazanmasdr (Heinic,

  2002). Kazanlmak istenen bilgi, beceri ve tutum, konu ile ilgili farkl

  etkileimler sonucunda gerekleir. Bazen okuyarak ya da izleyerek,

  bazen bizzat uygulayarak, bazen de zerinde tartmalar yaparak,

  bireyler konuyu renmeye alrlar. Bireylerdeki bu kazanmlara ya

  da deiimlere ulamak iin izlenecek yol birok faktre gre

  deiebilir. Hedeflenen konu, bireyin ya, nbilgileri, iinde bulunulan

  ortam ve imknlar, retmenin bilgi ve becerileri gibi birok faktr

  renmeyi farkllatrmakta, dolaysyla farkl retim yntemleri,

  teknikleri, kuramlar ve teknolojileri gerektirmektedir.

  renme konusu neden nemlidir? renme konusu, srekli renmek

  isteyen ve dier bireylerin renmelerine yardm eden ve ynlendiren

  herkes iin nemlidir. renmenin ne olduunu ve nasl gerekletiini

  anlayarak ve renme srecine etki eden faktrleri inceleyerek bu

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  4

  olayn daha etkin bir ekilde gereklemesi salanabilir. Bu bilgilerle

  donanm bir birey, doru davran, teknik ve teknolojileri kullanarak

  retimin nitel ve nicel olarak etkinliinin artmasna neden olabilir.

  retmen ve renciler bu srecin etkinliinin artrlmas amac ile pek

  ok faktr ele alabilir. retimin tasarlanmas, gelitirilmesi ve

  uygulanmas iin gerekli planlamann yaplmas, retim ieriinin

  uygun yntemler kullanlarak aktarlmas ve retim ktlarnn

  deerlendirilmesi bu faktrlere rnek olarak verilebilir. retimin

  etkinliinin, yeterliinin ve ekiciliinin artrlmas iin yaplan tm

  almalar, temelde daha kalc bir renme salanmas amacyla

  yaplmaktadr ve renme konusu bu nedenle nemlidir.

  1.2.2. renme Aamalar

  renme; planlama, uygulama ve deerlendirme aamalarndan oluur.

  Bu 3 aama birbiri ile son derece bamldr.

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  5

  Planlama aamas, ne retilecek veya neyin renilmesine

  gereksinim duyulmakta ve bu renme nasl, ne zaman ve niye

  gerekleecek konularna odaklanmaktadr. Bu aama sonucunda

  belirlenen amaca ulamak iin gerekli bir taslak, bir ders plan veya

  neyin gelitirileceine dair bir plan ortaya kar. Bu plan rencilerin

  hlihazrda hangi bilgi ve becerilerle donanm olduklarn ve ne tr

  yeni bilgi ve beceriler kazanmalar gerektiini ortaya koyarak, bu iki

  durum arasndaki fark azaltmaya ynelik neriler ierir. Bu plan

  bilginin gelitirilmesini, sunulmasn ve renci tarafndan

  alglanmasn byk lde etkiler.

  Uygulama aamasnda hazrlanm olan plan uygulamaya konulur. Bu

  aamada, karar verilen ierik ve durumsal snrllklar dahilinde farkl

  retim yaklamlar, teknikleri ve medya balamnda retim

  materyallerinin seimini, derlenmesini veya oluturulmasn ierir.

  Deerlendirme aamasnda, hem kullanlan materyallerin

  etkinliinin, hem de rencilerin renme dzeylerinin

  deerlendirilmesi yaplr. Plan, gelitirilme ve uygulama sreleri ile

  birlikte ele alnr ve gerekli deiiklikler ortaya karlr. Belirlenen

  ama ve gelinen nokta arasnda karlatrma yapmak ve nerilen

  gncelleme ve dzeltmeleri gerekletirmek iin en uygun sretir.

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  6

  1.2.3. retim

  retim, bireylerin belirli kazanmlar renmeleri iin planlanan,

  kastl ve sistematik olarak uygulanan etkinliklerdir. renme

  kavramyla birlikte dnldnde, retim bir bakasnn deiimi

  iin planlamalar ngrrken, renme daha ok bireysel kazanmlar

  hedeflemektedir. Okullardaki uygulamalarda bu iki kavram ayn

  etkinlikleri renci ve retmen asndan tanmlarlar.

  1.2.4. Eitim

  Tpk renme gibi, eitim de bireyin bilgi, beceri ve tutumlarnda

  deiiklie yol aan istendik deiim srecidir. Ancak eitim kelimesi

  daha genel kazanmlar, iinde bulunulan toplumun beklentilerinin ve

  kltrn tayan deiiklikleri ifade eder. Bu ekilde eitim, retimini

  kapsayan daha genel bir kavramdr. rnein bir rencinin nasl tarih

  dersi alaca, tarih retiminin nasl planlandna ve uygulandna

  baldr. Ancak ilkokuldan niversiteye kadar ald tm tarih

  derslerinde (birden fazla ve farkl tarih retimi) baarl olmu ise, bu

  renciye iyi bir tarih eitimi alm denilebilir.

  te taraftan eitim, vatandalk eitimi, anne baba eitimi, mzik

  eitimi gibi okul dndaki hayatmza ynelik kazanmlar iinde

  kullanlr. Bu eitimler de kendi ilerinde farkl retim yntemleri

  ierebilir.

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  7

  1.2.5. Teknoloji

  Teknoloji bilimsel ya da sistematik bilgilerin pratik alanlara sistemli bir

  ekilde uygulanmasdr (Heinic ve dierleri, 1993). rnein

  insanolunun bilgiyi nasl aklnda tutabildii ve zihninin nasl altn

  aklamaya alan bilisel teoriler nda aklda kalmas kolay anlatm

  teknikleri ve hatrlanmas kolay resimler kullanmak gibi yntem ve ara

  gerelere teknoloji diyebiliriz. zellikle bilgi anda daha ok

  elektronik cihazlar anlatmak iin kullanlan teknoloji kelimesi hem

  somut objeleri hem de yntemleri ifade etmektedir.

  1.2.6. retim Teknolojisi

  Bir konuyu nasl retiriz sorusuna verilecek cevaplar ne kadar farkl

  ise, retim teknolojisinin tanm da o kadar farkl olabilmektedir.

  Kimilerine gre retim srecinde kullanlan ara ve gereleri ifade

  ederken, kimilerine gre de retim srelerinin nasl tasarlandn,

  uyguland ve deerlendirildiini gsteren alandr. Bazlar da retim

  teknolojisi ve eitim teknolojisi kavramlarn birbirleri yerine

  kullanmlardr.

  retimin, eitimin bir alt kavram olduu anlayna dayal olarak ve

  belirli retim disiplinlerinin kendine zg ynlerini dikkate alarak

  dzenlenmi teknolojiyle ilgili bir kavramdr (Alkan, 1995). retim

  Teknolojisi bir konunun retimi ile ilgili renmenin klavuzlanmas

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  8

  etkinliidir. Bu etkinlikte konu alannn kazanmna ilikin zel hedefler

  vardr.

  retim teknolojisi, konu alann gz nne alarak ve bilimsel bilgiye

  dayal olarak ara-gere, yntem ve tekniklerin tasarlanmas,

  gelitirilmesi, uygulanmas ve deerlendirilmesi srecidir. Bu tanma

  gre retim teknolojisi konu alanna zg dier sistematik bilgiyi de

  bavuru kayna olarak kullanacaktr. rnein matematik retiminde

  kullanlmak zere bir ara gere tasarlayp kullanmak, belirli bir

  konunun retilmesinde farkl yntemler uygulamak veya matematik

  dersindeki ieriin kazanmlarna gre nasl anlatlacana karar

  vermek retim teknolojisinin kapsamndadr. Dier bir ifade ile

  retim teknolojisi, retimin etkililiini arttrmak iin gerekletirilen

  tm uygulamalardr. Dolays ile retim teknolojisin en nemli

  amalarndan biri etkili retme ve etkili renmedir.

  1.2.7. Eitim Teknolojisi

  Eitim teknolojisi en basit anlamyla ne reteceiz ve niin reteceiz

  sorularn yantladktan sonra, nasl reteceiz sorusuna verilecek en

  uygun yantlar olarak tanmlanabilir.

  Sadece retim deil, eitimin kapsad dier tm alanlara ynelik

  (renme, ynetim, deerlendirme, malzeme tasarm vb.) yntem ve

  srelerin tasarlanmas, uygulanmas ve deerlendirilmesine ynelik

  bilimsel bilginin kullanlmasdr. zel konu alanlarndan ok, genelde

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  9

  insan nasl renir sorusuna verilecek bilimsel cevaplardan

  faydalanr.

  1.3. Eitim Teknolojisinin Amalar

  Eitim teknolojilerinin hangi amalara hizmet edebilecei zerinde

  duralm.

  Eitim hizmetlerini daha geni kitlelere gtrmek: eitli

  nedenlerle retmeni ve kayna olmayan rencilerimize bilgi

  ve iletiim teknolojileri aracl ile retim hizmetlerini

  ulatrabiliriz.

  retme-renme srelerini daha verimli hale getirmek:

  Srekli ayn aralar ve yntemleri kullanmak yerine farkl

  teknoloji ve yntemleri ie koarak renme srecini

  zenginletirmek, daha zevkli ve daha kalc olmasn salamak

  olarak ifade edebiliriz.

  retme-renme etkinliklerini bireyselletirmek: Farkl

  renme hzndaki rencilerimize daha fazla renme olana

  tanyabilmek veya onlarn hzlarna gre renme srelerini

  yaplandrmak olarak tanmlanabilir.

  retme-renme sreci ile ilgili etkinlikleri dzenlemek:

  Snf iinde veya dnda yaanan retim srelerinde yeni

  yaklamlarn uygulanmas.

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  10

  Eitim gereksinimlerini ve olanaklarn bilimsel aratrma

  konusu yapmak: Burada da kullandmz ve iyi olduunu

  dnerek derslerimizle btnletirdiimiz teknolojilerin ne

  dzeyde yararl olduu, ya da hangi koullarda daha yararl

  olabilecei gibi bir takm sonulara ulamak.

  Eitim kurumlarn uygulamal hale dntrmek: Sadece

  teorik bilgiyi kazandrmak deil ama rencimizi aktif renme

  stratejilerini ynlendirerek uygulamal ve rendii bilgiyi ie

  koar hale getirmek.

  retim programlarnda sreklilii salamak: Sadece okul ii

  etkinliklerle snrl kalmamak, okul d etkinliklerde de gerek

  internet, gerek iletiim teknolojileri yoluyla retim srecinin

  ayrlmaz bir paras haline getirmek rencimizi.

  evre faktrlerini dzenlemek ve kontrol etmek: renciler bir

  eitim yazlmn kulland, ya da internet

  renme srecini renci yeteneklerine uyarlamak:

  rencilerin renme tercihlerine gre daha iyi

  renebilecekleri ara ve gereleri bu farkllklara

  Eitim ile ilgili sorunlarn zmn uygulamaya koymak:

  sorunlar, renci baars ve renmeye ilikin sorunlar. Bu

  sorunlar zmek iin teknolojiyi nerde ne boyutta

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  11

  kullanacamz gibi sorulara yant vermek eitim teknolojisinin

  amalarn oluturmaktadr.

  1.4. Eitim Teknolojilerinin Kapsam

  Eitim teknolojileri, tanm gerei pek ok bilimsel alandan faydalanan

  ve yine pek ok farkl ortama katk salayan bir alma alandr.

  renme teorileri, psikoloji, biliim teorileri, iletiim, sosyal ilikiler ve

  konu alanlarna zg bilgiler, retim teknolojilerinin deiik

  aamalarnda yer alrlar. Bu sebeple, retim teknolojilerinin

  kapsamnn ak bir ekilde belirtmek faydal olacaktr. Daha farkl

  gruplamalar mmkn olsa da, kapsam burada sekiz balk altnda

  incelenecektir: renme kuram, retim kazanmlar, retim yntem

  ve teknikleri, retim ortamlar tasarm, retim ara ve gereleri,

  renci, retmen ve deerlendirme.

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  12

  1.4.1. renme Kuram

  renme kuramlar, bilginin ne olduu, dolays ile bilmenin ve

  renmenin nasl olabileceini aklayan teorilerdir. retim

  teknolojilerin geliimine katk salam kuram davran, bilisel ve

  yaplandrmac renme kuramlardr. Davran kurama gre

  renme dardan gzlemlenebilen ve llebilen davranlar

  edinmek iin yaplan uralardr. Bu davranlar etki tepki yaklam ile

  bireyleri gdlemeye ve istenilen davranlarn elde edilene kadar

  retmen renci

  Kuram

  Ara ve Gere

  Yntem ve Teknik

  Etkili

  retme

  Etkili

  renme

  Ortam

  Deerlendirme

  renim Kazanmlar

  letiim

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  13

  tekrarlanmas gibi etkinlikleri ngrr. Bilisel kuram ise, insan zekas

  ve hafzas ile ilgilenmi, renmeyi hafzamza bilgi kodlama sreci

  olarak tanmlamtr. Grsel ve ierik bakmnda iyi tasarlanm

  materyallerin anlalmasnn ve hatrlanmasnn daha kolay olduunu

  bu kuramlardan anlalmaktadr. Yaplandrmac kuram ise renmeyi

  insan zihninin dnda insanlar aras iletiim ortamnn bir rn olarak

  ngrmektedir. Bu kurama gre bireyler hem ierik, hem retmen

  hem de dier renciler iinde srekli iletiim halindedir ve bu iletiim

  sayesinde yeni bilgileri renirler. Dolays ile grup almas, problem

  tabanl renme gibi etkinlikler bu kurama balanr.

  Bu kuram ilk bata birbirlerine rakip gibi gzkseler de, farkl

  retim kazanmlar iin her birisinin gl olduu uygulamalar vardr.

  Bu nedenle, retim teknolojilerinde kuram neyi reteceimize bal

  olarak hangi etkinlik, yntem, materyal ve ortamlar kullanlabileceini

  belirlemede klavuz grevini stlenmitir.

  1.4.2. retim Kazanm

  retim teknolojisi kapsamn oluturan ikinci bir kavrammz

  kazanmdr. Kazanmmz ders planmzn banda veya dersimizin

  banda renciden beklediimiz bilgi, tutum, beceri, gr ve davran

  deiiklii olarak tanmlayabiliriz. Her dersin ya da etkinliin ncesince

  o dersten ya da etkinlikten kazanmlarmz belirlemeli ve bunlar

  renciler ile paylamalyz. rnein bir matematik dersi sonunda

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  14

  rencilerin gen kavramn renmeleri, gen eklindeki cisimleri

  dierlerinden ayrt edebilmeleri gibi kazanmlar hedeflenmi olabilir.

  Kazanmlarn bu ekilde nceden belirlenmesi ve bilinmesi hem

  motivasyonu arttracaktr hem de deerlendirme aamasnda kstas

  olarak yol gsterici olacaktr.

  farkl alanda kazanmlar gruplandrlmtr. Bilisel, duyusal ve

  devinimsel kazanlar. Bilisel kazanmlar bilgileri, olaylar, kavramlar

  bilme dzeyindedir. Bilgileri aklmzda tutar, gerektiinde ifade ederiz.

  Duyusal kazanmlar ise, edindiimiz bilgilerin tesinde belirli bir

  tutum ve gr oluturmamz ierir. rnein evre kirlilii hakknda

  birok bilgi edinebiliriz. Ancak evreyi kirletmemeye almak ve bu

  bilgiler nda olaylara tepki gstermek duyusal kazanmlardr.

  Devinimsel kazanmlar ise el, kol ve vcudumuzla yapabileceimiz

  becerileri ieren kazanmlardr. rnein bir mzik aleti almak

  istediimizde, hem o alet hakknda bilgiler, hem de o alete zg el ve

  duru teknikleri gelitiririz.

  1.4.3. retim Yntem ve Teknikleri

  Yntem ve teknikler yine bilginin ieriin aktarlmasn ok etkili klan

  nemli unsurlardan biridir. ok farkl yntem ve teknikler vardr:

  Sunu, bulu, ibirlii, problem zme, tartma ve oyunlar olarak

  zetlenebilir. Baz konular dz anlatmla anlatlabilir. Baz noktalarda

  soru cevap tarz tartmalar yaplabilir. Bir snfla szl iletiim kuruyor

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  15

  olmamz gerekebilir. Bazen de grup almas yaplabilir. Tm bu

  yntem ve teknikler reteceimiz ierie gre seilir ve uygulanr.

  1.4.4. retim Ortamlar Tasarm

  retim ortam sadece snf olarak dnlmemelidir. Bilgi ieriinin

  aktarlmas iin en uygun yer neresi ise alana gre orasnn seilmesi

  gerekir. retim ortamlar snf olabildii gibi mzik odas, fen

  laboratuar, beden eitimi salonu, mze, hayvanat bahesi gibi pek ok

  yer olabilir. Bunu okul binas iinde dndmz zaman zellikle

  snfn mevcudu ve oturma dzeni retimin etkinliini etkileyen en

  nemli unsurlardan biridir. Bu yzden burada retim ortamnn farkl

  yntem ve teknikleri uygulamaya olanak verebilecek ekilde

  dzenlenmi olmas nemli gerekir. rnein fiziksel artlar, aydnlanma

  scaklk gibi etkenler etkili snf ii etkinlikleri iin yeterli dzeyde

  olmaldr.

  retim ortam sadece fiziksel meknlar olmayabilir. rnein uzaktan

  eitimde rencilerin Internet ve bilgisayarlar ile balandklar bir web

  sitesi de retim ortam olabilir. Sunduu zelliklerin yeterince faydal

  olmas iin kendisine zg kalite standartlarn salamas gerekir.

  rnein abuk yklenme, hatasz olma, rahat kullanlabilme, uygun

  renk, dzen ve biimlerin ne ekilde tasarlanaca retim

  teknolojilerinin kapsamna girer.

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  16

  1.4.5. retim Aralar ve Gereleri

  Ara gereler retim teknolojisinin etkisini arttrmak iin kullanlan

  hemen hemen tm malzemeleri kapsar. Pek ok ara gerek trleri

  vardr: gerek nesneler, posterler, bulmacalar, alma yapraklar

  (yanstlmayan materyaller); bilgisayar, projeksiyon, tepegz

  (yanstlan materyaller); radyo, televizyon (grsel iitsel). Snf

  ortamnda retimin etkinliini arttrmak asndan bu aralardan

  yararlanabiliriz. Unutulmamaldr ki, retim teknolojileri bu aralarn

  kullanmnn tesinde gelitirilmesinde de bavurulan bir alma

  alandr.

  1.4.6. renci

  Bir dier kavrammz tabi ki renmenin merkezinde olan rencidir.

  rencilerin birbirinden farkl olduunu unutulmamaldr. Her birinin

  farkl gemi yaantlar olduunu, farkl renme tercihleri olduu gibi

  bir takm deikenleri gz nnde bulundurarak renme srecini

  yaplandrmamz gerekiyor. Burada oklu zeka ve renme tercihleri

  gibi birtakm kuramlardan yararlanyor olabiliriz. Yine rencinin

  seviyesine gre renmenin kontrol ve deerlendirilmesi renci

  tarafndan gerekletirilebilir.

  renme sreci, rencinin belirli konularda katklar ile ynlendirilir.

  lk olarak, yeni renilecek bir bilgi veya ilemle karlaan renci

  planlamaya zaman ayrarak hazrlk yapar. Bu hazrlk dnemi, gemi

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  17

  yaantlarda bilgiyi kodlama ve geri arma iin kullanlan strateji ve

  taktikler gibi (benzetmelerden yararlanma, grselletirme vb.) bilisel

  unsurlarn gzden geirilmesini kapsar. Bu dnemde birey ayn

  zamanda, bilginin renilmesi iin tevik edici unsurlar da (bilginin

  neden renilmesi gerektiine karar verme vb.) gzden geirir. Daha

  sonra ilemin gerektirdii farkl strateji ve teknikler (zet karma,

  kendi cmleleri ile ifade etme vb.) gzden geirilebilir veya evrede

  renmeye engel olacak faktrler (grlt, klandrma vb.) belirlenir.

  Bu planlama dnemi rencinin n bilgilerine ve becerilerine bal

  olarak farkllk gsterir. Bu dnemde renme konusunda yeterince

  deneyimi olmayan renciler, renmeye odaklanmakta zorlandklar

  iin daha ok nasl renecekleri zerinde dururlar.

  kinci nemli adm planlamann uygulama srecinde gzlenir. Burada

  renci, renme ve motive olma amac ile setii stratejileri kullanr.

  Kulland bu stratejileri gzlemler ve engellerle karlatka deitirir.

  Buna ek olarak renci bu srete, sunulan renilecek materyalleri,

  sunulan bilginin younluunu ve hzn, sunumdaki sralamay, dikkat

  ve motivasyonun ne dzeyde salandn da gzler.

  Son olarak renci, yaad deneyimin etkilerini ve uygulad

  stratejilerin etkinliini deerlendirir. Bu sre, rencinin gerektike

  gzden geirdii, sorgulad ve yanstt dnemdir. Eer beklenen

  sonulara ulaamamsa, planlama ve uygulama srelerine

  ynlendirme gerekebilir.

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  18

  1.4.7. retmen

  retim teknolojisindeki dier nemli bir kavram retmenidir. Her

  ey retmenle balar nk snf kontrol eden, ynlendiren, reten,

  yeri geldiinde disiplini salayan, teknolojik ara ve gere kullanm

  becerisini gsteren ve rencilere model olan kii retmendir. Bu

  nedenle retmenin ok iyi donanml olmas gerekir. Hem alan bilgisi

  hem pedagoji bilgisi hem de iletiim becerisi yksek olmaldr. te

  taraftan retmenlerin meslek hayatlar boyunca deien ve gelien

  retim teknolojileri yntem ve aralarn kullanmaya ak ve istekli

  olmalar da ok nemlidir. retim teknolojilerinden elde edilecek

  fayda kullanlan ara gere ve yntemlerin kapasitelerinden ok, onu

  kullanan bireylerin becerileri ile snrldr.

  1.4.8. Deerlendirme

  Deerlendirme aslnda gerekten en nemli kavramlardan biridir.

  Yaplan tasarmlar, gelitirmeler ve uygulamalar, baarya ulap

  ulamad konusunda deerlendirilirler. Bu deerlendirme hem dnem

  boyunca hem de dnem sonunda yaplabilir. Deerlendirmelerde,

  uyguladmz yntem ve teknikler, kullandmz ara gereler,

  renciler, retmenler, ders program ve aklmza gelen her ey

  deerlendiriyor olabilir. Unutulmamaldr ki bu paralardan bir

  tanesinin bile baarsz olmas retimin baarsz olmasna yol

  aacandan her birinin dikkatli bir ekilde incelenmesi gerekir.

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  19

  Deerlendirme sonular, ayn unsurlarn bir sonraki sefer daha baarl

  olmas iin ne ekilde iyiletirileceini gsterir.

  1.5. Eitim Teknolojileri Geliim Sreci

  1.5.1. Geleneksel retim Ortam

  Bireylerin eitim dzeyi toplumlarn sosyal, kltrel ve ekonomik

  boyutuyla adalk dzeyini belirler. Toplumun adalk dzeyi

  deikenlik gsterdike, bireylere salanan eitim olanaklar da

  toplumun ihtiyalar dorultusunda deiir.

  Hedeflenen adalk dzeyine erimek ve toplumun ihtiyalarn

  karlamak iin baz faktrleri gz nnde bulundurmak gerekir. Bu

  faktrlerden biri nfusta meydana gelen deiimlerdir. Her dzeyde,

  eitim gereksinimi olan nfusta meydana gelen deiimin bilinmesi

  gerekir. renmenin eitim kurumlar snrlar dna tat

  gnmzde eitime gereksinim duyan nfusun ve seviyelerin bilinmesi

  nemlidir. Bir dier faktr ise bilgi yani retim ieriidir. Bilgi

  patlamasnn yaand bir dnemde ne tr ieriin hangi dzeyde

  verilmesi gerektii, renme ktlarnda ne tr deiimler istendii

  dnlmelidir.

  Teknolojik alanda son dnemlerde yaanan hzl gelimeler, eitim ve

  toplum arasndaki dinamii etkileyen baka bir faktrdr. Hangi

  dzeyde teknoloji asndan yeterli bireyler hedeflendii

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  20

  belirlenmelidir. Gerek teknoloji, gerekse bilim alanndaki deiimler,

  bireylerin daha farkl sosyallemesine, gnlk hayatta farkl becerilere

  gereksinim duymalarna yol amaktadr. Teknoloji ve bilim alanndaki

  deiimlerin gnlk hayatmza girmesi ise konunun ekonomik

  boyutunu olumaktadr. Ekonomik boyut hem bireyleri hem de eitim

  kurumlarn etkilemektedir. Nfus, bilgi, teknoloji, bilim, sosyal ve

  ekonomik alanda meydana gelen tm bu deiimler kltrel deiime,

  sosyal talepte farkllamaya ve sonu olarak retim sisteminde

  deiiklikler yaplmas gereinin ortaya kmasna neden olmaktadr.

  Bu faktrleri gz nnde bulundurarak, ada bir retim sistemine

  kavuabilmek iin ncelikle olas sorunlarn giderilmesi arttr.

  lkemizdeki eitim sistemine baktmzda karlanamayan pek ok

  eitim istei olduu aka grlebilir. ncelikle, eitimin ve

  demokrasinin vazgeilmez ilkelerinden biri olan frsat eitlii

  salanmaldr. Bu hedefe ulamak iin eitim sistemindeki tm

  kurumlarn eit teknolojik alt yap ve ara-gerele donatlm olmas

  gerekir. Sadece donatmak yetmeyecek, her bir bireyin bu olanaklardan

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  21

  eit dzeyde yararlanmasnn salanmas gerekecektir. Her bir bireye

  eit olanak salamak ise, eer bu olanaklar nasl kullanacaklarn

  retebilecek donanml ve yeterli bir retim kadrosu yoksa ok fazla

  anlaml olmayacaktr. Yine aka grlmektedir ki, bu ilemlerin byk

  bir ksmnn gereklemesi eldeki ekonomik olanaklarla doru orantl

  gerekleecektir.

  ada bir eitim iin dikkate alnmas gereken faktrleri ve olas

  sorunlar inceledikten sonra, hedefe ulamak iin neler yaplmas

  gerektiini tartmak gerekir. Bu ilem iin nce problem doru tespit

  edilmelidir. Sosyal ve kltrel bir varlk olarak tanmladmz bireyler,

  eitim srelerini tamamladktan sonra toplumdaki deiime ayak

  uydurabilecek bireyler olmaldr. Bu anlamda eitim sisteminin,

  bireylerde olmas beklenen pek ok zelliin yan sra;

  Demokratik ynden bilinli,

  evre, toplum ve dnyada meydana gelen deiiklikleri objektif

  olarak deerlendirebilen,

  Vatandalk grev ve sorumluluklarn yerine getiren,

  Kritik dnme ve yaratclk becerilerini kazanm,

  Srekli kendini yenileyen ve gncelleyen ve

  Farkl sosyal gruplarla dengeli iletiim kurabilen,

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  22

  Ksaca an gereklerine uyum salayabilen bireyler yetitirmesi

  gerekir.

  ada bir eitim dzeyine ulaabilmek iin aadaki sorularn her

  birini ayrntl bir ekilde incelememiz, yantlamamz ve uygulamaya

  geirmek arttr.

  Bireylerin ne tr bilgiyle donatlmas gerekir?

  Bu bilgi ne ekilde sunulmaldr?

  retim kadrosu nasl bir donanma sahip olmaldr?

  Gerekli eitim tesisleri, ara ve gere nasl salanacak ve

  kullanlacaktr?

  retim ortamlar nasl yaplandrlacaktr?

  retim sreleri nasl ekillendirilecektir?

  Hangi retim yntem ve teknikleri uygulanacaktr?

  Yaplan uygulamalarn ne derece etkili olduu nasl tespit

  edilecektir?

  Bu sorularn tamamn dnmek ve yantlamak aslnda neyi niin

  yapacamza ve daha sonra nasl uygulayacamza karar vermektir. Bu

  geni ve detayl resim, retim teknolojisinin kapsamn

  oluturmaktadr.

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  23

  1.5.2. Bilgi ve letiim Teknolojileri

  Teknoloji son elli ylda inanlmaz bir hzla gelimektedir. zellikle

  elektronik, iletiim ve bilgisayar teknolojilerindeki geliim hz ok

  fazladr ve halen devam etmektedir. Teknolojinin retim boyutunda

  kullanlmas da farkl kuramlarn farkl ara gerelerin farkl yntem ve

  tekniklerin retim srecine katlmyla birlikte deimektedir.

  rnein 1960 ve 70li yllarda davran renme kuram ile birlikte

  bilginin algoritmik olarak dzenlenmesi ve programl retim gibi

  kavramlar ortaya kmtr. Daha nceden basl materyaller zerinde

  sunulan programl retim, yaygnlaan ses, grnt ve dier

  ortamlarna tanmtr. 1970 ve 80li yllardaki bilisel renme

  kavram ile birlikte zihinsel sreleri nasl daha iyi yaplandrrz ve

  renme srelerini nasl tasarlamamz gerekir gibi kavramlar ortaya

  kmtr. Son yllarda popler olan yaplandrmac renme kavram ile

  nbilgi ile yeni bilgiyi renci nasl btnletirebilir ve kendi anlamn

  ya da kendi anlayn nasl doru bir ekilde uygulamal ve aktif olarak

  oluturulabilir zerinde durulmutur. Son yllardaki bu gelimelerle

  birlikte ortaya baz yeni kavramlar kmtr. zellikle renme ve

  retme srelerinde rencilere kazandrmamz gereken ilk

  kavramlardan biri yaratclktr. rencilerimizi yaratc olmaya

  birbirlerini taklit etmemeye, herkesin deiik bir dnce bir fikir bir

  rn retebilmesine tevik etmemiz gerekmektedir. Bir dier kavram

  kefetmedir. Kavram rencilerimize hazr bilgi sunmak yerine onlarn

  kefederek bilgiye ulamasn tevik etmemiz gerekmektedir. Yine

 • Eitimde Materyal Tasarm ve Kullanm

  24

  rencimizi srekli dardan gdlemek yerine kendilerinin

  renmeye istekli hale gelmesi ve kendi renme sorumluluklarn alan

  bireyler haline getirmemiz de retmenlerin grevi haline gelmitir.

  Bunlarn yan sra analitik dnebilen problem zebilen farkl

  yetenekteki ocuklar yeteneklerine gre, herkesi ilgi duyduu alana

  yneltmemiz de yine rencilere vermemiz gereken kavramlardan bir

  dieridir. Bunun iin teknolojinin bize salad hangi olanaklar var diye

  dndmzde; birinci kaynaktan bilgiye ulaabiliyoruz, herkesin

  web sitesine balanp ilgili bilgileri bulabiliyoruz. Teknolojiyi herkese

  ulatrabildiimiz boyutta rencilere hem okulda hem evde hem

  renme merkezlerinde renme olana verilebilmektedir. Bu ekilde

  frsat eitliine de katkda bulunulmaktadr.

  Dier bir olanak eitliliktir. Farkl ara ve gereleri, hem bilgisayar

  ortamndan hem kitaptan hem uygulamal olarak renciye bilgiyi farkl

  yollarla salayp zenginlik oluturmak yine teknolojinin bize salad

  olanaklardan biridir. Bu alanda karlatmz sorunlar

  dndmzde ilk olarak akla gelenler ynetimlerin teknoloji

  kullanmaya ak olmamalar ve ekonomik nedenlerle teknolojik

  gelimeleri takip edememedir. Yine gerekli personeli yetitirmede tm

  retmenleri her trl teknolojiyi etkili bir ekilde kullanabilmelerini

  salamak iin hizmet ii eitimlerin verilmesi gerekmektedir. Bu

  skntlar nedeniyle teknoloji entegrasyonu olduka zor bir sre haline

  gelmektedir.